Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2775(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0484/2010

Разисквания :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Гласувания :

PV 09/09/2010 - 5.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0314

Приети текстове
PDF 270kWORD 44k
Четвъртък, 9 септември 2010 г. - Страсбург
Положението на река Йордан особено по отношение на областта по долното течение на реката
P7_TA(2010)0314RC-B7-0484/2010

Резолюция на Европейския парламент от 9 септември 2010 г. относно положението с река Йордан и по-специално на региона на долното течение на река Йордан

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Близкия изток,

–  като взе предвид Договора за мир от 1994 г. между Държавата Израел и Хашемитското кралство Йордания,

–  като взе предвид съвместната декларация от срещата на високо равнище в Париж, посветена на Средиземноморието, проведена на 13 юли 2008 г.,

–  като взе предвид израелско-палестинското временно споразумение относно Западния бряг и ивицата Газа от 1995 г. (споразумение Осло II), и по-специално членове 12 и 40 от неговото Приложение III,

–  като взе предвид Четвъртата Женевска конвенция от 1949 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на световното културно и природно наследство от 16 ноември1972 г.,

–  като взе предвид Препоръката относно положението в долината на река Йордан на специалната комисия по енергетика, околна среда и води на Евро-средиземноморската парламентарна асамблея (ЕСПА), приета на Шестото пленарно заседание на ЕСПА, проведено в Аман от 12 до 14 март 2010 г.,

–  като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

A.  като има предвид, че река Йордан, и по-специално долното течение на река Йордан, е културен ландшафт от световна значимост, от огромно историческо, символично, екологично, селскостопанско и икономическо значение в Близкия Изток и извън неговите предели;

Б.  като има предвид унищожителните последствия от свръхексплоатацията и замърсяването на река Йордан и липсата на регионално сътрудничество; като има предвид, че според оценките 98 % от сладководните ресурси на реката се отклоняват от Израел, Йордания и Сирия, което доведе до загуба на 50 % на биологичното разнообразие;

В.  като има предвид, че новите пречиствателни станции за отпадни води, които трябва да решат проблема със замърсените отпадни води, които понастоящем текат по долното течение на река Йордан, ще започнат да функционират в края на 2011 г.; като има предвид, че ако не бъдат въведени стабилни и устойчиви практики на управление и не бъде осигурен приток на незамърсена вода по долното течение на река Йордан, което да съвпадне с функционирането на тези станции, големи участъци от реката вероятно ще пресъхнат до края на 2011 г.;

Г.  като има предвид, че възстановяването на река Йордан и региона по долното течение на реката е от огромно значение за местните израелски, йордански и палестински общности, които са изправени пред сходни предизвикателства по отношение на водата, и е в състояние да допринесе значително за развитието на икономиката и изграждането на доверие; като има предвид, че активното сътрудничество между съответните правителства, организации на гражданското общество и местни общности може да допринесе значително за регионалните усилия за укрепване на мира;

Д.  като има предвид, че палестинското население по Западния бряг е изправено пред сериозен недостиг на вода; като има предвид, че палестинските селскостопански производители са сериозно засегнати от липсата на вода за напояване, която се дължи на използването на въпросната вода предимно от Израел и израелските заселници на Западния бряг; като има предвид, че наличието на достатъчни водни ресурси е едно от главните предварителни условия за жизнеспособността на една бъдеща палестинска държава;

Е.  като има предвид, че финансирането от ЕС допринася за опитите за облекчаване на екологичните предизвикателства, пред които е изправен регионът по долното течение на река Йордан;

1.  Насочва вниманието към и изразява загрижеността си относно унищожаването на река Йордан, и по-специално на долното течение на река Йордан;

2.  Призовава органите на всички държави, през чиято територия минава реката да си сътрудничат и да възстановят река Йордан, като разработят и прилагат политики, насочени към постигането на конкретни резултати при управлението на потребностите от вода на домакинствата и селското стопанство, съхраняването на водите и управлението на замърсените води от канализацията, селското стопанство и промишлеността, както и да гарантират, че достатъчни количества незамърсена вода се вливат в долното течение на река Йордан;

3.  Приветства сътрудничеството между израелските, йорданските и палестинските местни общности, които са изправени пред сходни предизвикателства по отношение на водата в региона на долното течение на река Йордан; призовава Израел и Йордания да зачитат напълно ангажиментите, поети в мирното споразумение между тях по отношение на възстановяването на река Йордан;

4.  Приветства инициативата на израелското министерство на околната среда за изработване на генерален план за развитие на ландшафта в региона на долното течение на река Йордан; настоятелно призовава йорданското правителство и палестинската власт да предприемат подобни инициативи с цел приемане на генерални планове за възстановяването на участъците от реката, които текат през съответните им територии; подчертава значението на достъпа до реката за всички засегнати страни и отбелязва, че такива генерални планове биха могли да послужат за основа за цялостен регионален план за възстановяване и опазване на долното течение на река Йордан;

5.  Приветства прилагането на съвременни методи и технологии за управление на водите в Израел и настоятелно призовава за справедливо използване на тези методи и прехвърлянето на тези технологии към всички държави в региона; призовава международната общност, включително Европейския съюз, да полагат повече усилия за осигуряване на още финансова и техническа помощ за основаващи си на сътрудничество проекти в тази област;

6.  Призовава правителствата на Израел и Йордания, както и палестинската власт да работят в дух на сътрудничество, за да спасят долното течение на река Йордан, и настоятелно ги призовава да създадат, с подкрепата на Европейския съюз, комисия за басейна на река Йордан, която да бъде отворена за други държави, през чиито територии преминава реката;

7.  Призовава Съвета, Комисията и държавите-членки на ЕС да насърчат и подкрепят един цялостен план за справяне с пораженията, нанесени на река Йордан и да продължат да предоставят финансова и техническа помощ с цел възстановяване на река Йордан, и по-специално долното течение на река Йордан, включително в рамките на инициативата Съюз за Средиземноморието;

8.  Отново подчертава, че въпросът за управлението на водите, и особено за справедливото разпределяне на водата, което зачита потребностите на всички хора, живеещи в региона, е от първостепенно значение за трайния мир и стабилността в Близкия Изток;

9.  Същевременно счита, че Плановете за действие в областта на политиката за добросъседство на Европейския съюз, сключени с Израел, Йордания и Палестинската автономна власт трябва ясно и конкретно да споменават и включват процеса на възстановяване на този регион; настоятелно приканва Комисията да инициира съвместно проучване на река Йордан;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите-членки, специалния пратеник на Четворката в Близкия изток, Кнесета и израелското правителство, парламента и правителството на Йордания, парламента и правителството на Ливан, президента на Палестинската национална власт, Палестинския законодателен съвет и парламента и правителството на Сирия.

Правна информация - Политика за поверителност