Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2775(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0484/2010

Arutelud :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Hääletused :

PV 09/09/2010 - 5.4
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0314

Vastuvõetud tekstid
PDF 112kWORD 36k
Neljapäev, 9. september 2010 - Strasbourg
Jordani jõe olukord, eelkõige alamjooksu piirkonnas
P7_TA(2010)0314RC-B7-0484/2010

Euroopa Parlamendi 9. septembri 2010. aasta resolutsioon Jordani jõe olukorra kohta, eelkõige alamjooksu piirkonnas

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lähis-Ida kohta;

–  võttes arvesse Iisraeli Riigi ja Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel 1994. aastal sõlmitud rahulepingut;

–  võttes arvesse 13. juulil 2008. aastal Pariisis toimunud Vahemere piirkonda käsitleva tippkohtumise ühisdeklaratsiooni;

–  võttes arvesse Iisraeli ja Palestiina 1995. aasta vahelepingut Jordani Läänekalda ja Gaza sektori kohta (Oslo II leping), eelkõige selle III lisa artikleid 12 ja 40;

–  võttes arvesse neljandat Genfi konventsiooni (1949);

–  võttes arvesse UNESCO ülemaailmse kultuuri- ja looduspärandi kaitse konventsiooni, millele kirjutati alla 16. novembril 1972;

–  võttes arvesse Euroopa – Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee ajutise energeetika-, keskkonna- ja veekomisjoni soovitust Jordani jõe oru olukorra kohta, mis võeti vastu 12.–14. märtsil 2010. aastal Ammanis toimunud Euroopa – Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee kuuendal täiskogu istungil;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.  arvestades, et Jordani jõgi ja eelkõige Jordani jõe alamjooks on ülemaailmse tähendusega kultuurmaastik, millel on suur ajalooline, sümboolne, religioosne, keskkonnaalane, põllumajanduslik ja majanduslik tähtsus Lähis-Idas ja mujal;

B.  arvestades, et Jordani jõge on laastanud liigkasutus, saaste, väärkasutus ja piirkondliku koostöö puudumine; arvestades, et Iisrael, Jordaania ja Süüria on juhtinud kõrvale hinnanguliselt 98% jõe mageveevarudest, mille tõttu on hävinud 50% bioloogilisest mitmekesisusest;

C.  arvestades, et uued reoveepuhastusjaamad, mille eesmärk on kõrvaldada Jordani jõe alamjooksu piirkonnas praegu leiduvad reostunud heitveed, peaksid tööle hakkama 2011. aasta lõpus; arvestades, et kui nõuetekohaseid ja jätkusuutlikke veemajanduse tavasid välja ei töötata ning Jordani jõe alamjooksule ei suunata mageveevarusid ajaks, mil reoveepuhastusjaamad tööle hakkavad, kuivavad pikad jõelõigud tõenäoliselt 2011. aasta lõpuks;

D.  arvestades, et Jordani jõe ja eeskätt Jordani jõe alamjooksu piirkonna taaselustamine on sarnaste veeprobleemide all kannatavate Iisraeli, Jordaania ja Palestiina kohalike kogukondade jaoks ülioluline ning toob tohutu suurt kasu majanduse ja usalduse loomise seisukohalt; arvestades, et aktiivne koostöö asjaomaste valitsuste, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja kohalike kogukondade vahel võib oluliselt kaasa aidata rahu tagamisele selles piirkonnas;

E.  arvestades, et Palestiina elanikkond Jordani Läänekaldal kannatab tõsise veepuuduse all; arvestades, et Palestiina põllumehi mõjutab tugevasti niisutamiseks kasutatava vee puudus, kuna suurema osa kõnealusest veest kasutavad ära Iisrael ja Iisraeli asunikud Jordani Läänekaldal; arvestades, et piisavate veevarude kättesaadavus on hädavajalik tulevase Palestiina riigi elujõulisuse seisukohalt;

F.  arvestades, et ELi rahalised vahendid on aidanud kaasa Jordani jõe alamjooksu piirkonna keskkonnaprobleemide leevendamisele,

1.  juhib tähelepanu laastamistegevusele Jordani jõe ja eelkõige Jordani jõe alamjooksu piirkonnas ning väljendab sellega seoses muret;

2.  kutsub kõikide Jordani-äärsete riikide ametivõime üles tegema koostööd ja taaselustama Jordani jõge, töötades välja ja rakendades poliitikat, mis keskendub käegakatsutavatele tulemustele majapidamiste ja põllumajanduse veevajaduse haldamisel, vee kaitse tagamisel ning reo-, põllumajandus- ja tööstusheitvee majandamisel ning tagab selle, et Jordani jõe alamjooksule jookseks sisse piisav kogus magevett;

3.  tunneb heameelt Jordani jõe alamjooksu piirkonnas sarnaste veeprobleemide all kannatavate Iisraeli, Jordaania ja Palestiina kohalike kogukondade koostöö üle; palub Iisraelil ja Jordaanial täielikult täita kohustusi, mis nad on võtnud rahulepingus seoses Jordani jõe taaselustamisega;

4.  tunneb heameelt Iisraeli keskkonnaministeeriumi algatuse üle koostada Jordani jõe alamjooksu piirkonna maastikuarengu üldkava; nõuab tungivalt, et Jordaania valitsus ja Palestiina omavalitsus teeksid sarnaseid algatusi, et võtta vastu üldkavad nende territooriume läbivate Jordani jõe lõikude taaselustamiseks; rõhutab kõikide osapoolte Jordani jõele juurdepääsu olulisust ning märgib, et sellised üldkavad võiksid olla aluseks terviklikule Jordani jõe alamjooksu piirkonna taaselustamise ja kaitsmise kavale;

5.  tunneb heameelt, et Iisraelis kasutatakse uusi veemajandusmeetodeid ja -tehnoloogiat, ning nõuab tungivalt nende meetodite õiglast kasutamist ja asjaomase tehnoloogia ülekandmist kõikidesse selle piirkonna riikidesse; kutsub rahvusvahelist üldsust, sealhulgas Euroopa Liitu üles suurendama pingutusi, et anda kõnealuse valdkonna koostööprojektidele edasist rahalist ja tehnilist abi;

6.  kutsub Iisraeli ja Jordaania valitsust ning Palestiina omavalitsust tegema Jordani jõe alamjooksu päästmiseks koostööd ning nõuab tungivalt, et nad looksid Euroopa Liidu toetusel Jordani jõe vesikonna komisjoni, mis oleks avatud ka teistele jõeäärsetele riikidele;

7.  palub nõukogul, komisjonil ja ELi liikmesriikidel julgustada ning toetada tervikliku kava koostamist, et heastada Jordani jõe piirkonna laastamist, ning jätkata rahalise ja tehnilise abi andmist Jordani jõe ja eelkõige selle alamjooksu taaselustamiseks, kaasa arvatud Vahemere Liidu raames;

8.  rõhutab veel kord, et veemajanduse küsimus ja eelkõige vee õiglane jaotamine, arvestades kõigi piirkonnas elavate inimeste vajadusi, on äärmiselt tähtis kestva rahu ja stabiilsuse saavutamiseks Lähis-Idas;

9.  on samaaegselt arvamusel, et Euroopa naabruspoliitika raames Iisraeli, Jordaania ja Palestiina omavalitsusega koostatud tegevuskavadesse tuleks lisada selge ja konkreetne viide kõnealuse piirkonna taaselustamisele; nõuab tungivalt, et komisjon algataks Jordani jõe ühise uurimise;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Lähis-Ida neliku eriesindajale, Knessetile ja Iisraeli valitsusele, Jordaania parlamendile ja valitsusele, Liibanoni parlamendile ja valitsusele, Palestiina omavalitsuse presidendile, Palestiina Seadusandlikule Nõukogule ning Süüria parlamendile ja valitsusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika