Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2775(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0484/2010

Keskustelut :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Äänestykset :

PV 09/09/2010 - 5.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0314

Hyväksytyt tekstit
PDF 109kWORD 37k
Torstai 9. syyskuuta 2010 - Strasbourg
Jordanjoen tilanne erityisesti joen alajuoksun alueella
P7_TA(2010)0314RC-B7-0484/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 9. syyskuuta 2010 Jordanin ja erityisesti sen alajuoksun tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Lähi-idästä,

–  ottaa huomioon Israelin valtion ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen rauhansopimuksen vuodelta 1994,

–  ottaa huomioon Pariisissa 13. heinäkuuta 2008 pidetyn Välimeren maiden huippukokouksen yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon vuonna 1995 tehdyn Israelin ja Palestiinan väliaikaisen sopimuksen Länsirannasta ja Gazan alueesta (Oslo II -sopimus) ja erityisesti sen liitteessä III olevan 12 artiklan ja 40 artiklan,

–  ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyn neljännen Geneven yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta 16. marraskuuta 1972 tehdyn UNESCOn yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon parlamentaarisen Euro–Välimeri-edustajakokouksen tilapäisen energia-, ympäristö- ja vesikomitean kuudennessa täysistunnossaan Ammanissa 12.–14. maaliskuuta 2010 antaman suosituksen Jordanin laakson tilanteesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.  katsoo, että Jordan ja etenkin sen alajuoksu ovat kulttuurimaisemaa, jolla on yleismaailmallista merkitystä ja joka on erittäin tärkeä historian, symbolien, uskonnon, ympäristön, maanviljelyn ja talouden kannalta Lähi-idässä ja muualla,

B.  ottaa huomioon, että liikakäyttö, saasteet, huono hallinto ja alueellisen yhteistyön puute ovat tuhonneet Jordania; ottaa huomioon, että Israel, Jordania ja Syyria ovat johtaneet omaan käyttöönsä noin 98 prosenttia joen makean veden varannoista, minkä tuloksena 50 prosenttia joen biologisesta monimuotoisuudesta on hävinnyt,

C.  panee merkille, että vuoden 2011 lopussa on suunniteltu otettavan käyttöön uusia jäteveden käsittelylaitoksia, joilla on tarkoitus estää Jordanin alajuoksulle nyt valuvat saastuneet jätevedet; katsoo, että jos asianmukaisia ja kestäviä veden hallinnan käytäntöjä ei kehitetä eikä näiden laitosten toiminnan ohella päästetä makeaa vettä Jordanin alajuoksuun, suuret osat joesta todennäköisesti kuivuvat vuoden 2011 loppuun mennessä,

D.  katsoo, että Jordanin ja etenkin sen alajuoksun elvyttäminen on samoista vesiongelmista kärsivien israelilaisten, jordanialaisten ja palestiinalaisten paikallisyhteisöjen kannalta erittäin tärkeää ja se tarjoaisi merkittäviä etuja taloudellisesti ja luottamuksen lisääntymisen kautta; katsoo, että aktiivinen yhteistyö hallitusten, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja paikallisyhteisöjen välillä saattaa osaltaan merkittävästi edesauttaa alueellisen rauhanprosessin etenemistä,

E.  ottaa huomioon, että Länsirannan palestiinalaisväestö kärsii vakavasta vesipulasta; toteaa, että kasteluveden puute vaikuttaa vakavasti palestiinalaisiin viljelijöihin, kun kasteluvesi käytetään pääosin Israelin sekä Länsirantaa asuttavien israelilaisten tarpeisiin; ottaa huomioon, että riittävät vesivarat ovat keskeinen edellytys tulevan palestiinalaisvaltion elinkelpoisuudelle,

F.  ottaa huomioon, että Jordanin alajuoksun alueen ympäristöhaasteita on pyritty vähentämään EU:n rahoituksella,

1.  kiinnittää huomiota Jordanin ja erityisesti sen alajuoksun tilan heikentymiseen ja pitää sitä huolestuttavana;

2.  kehottaa kaikkien rantavaltioiden viranomaisia yhdessä elvyttämään Jordania laatimalla ja panemalla täytäntöön toimintalinjoja, joilla pyritään konkreettisiin tuloksiin kotitalouksien ja maatalouden vedenkysynnän hallinnassa, vesivarojen suojelussa ja yhdyskuntajätevesien sekä maatalouden ja teollisuuden jätevesien hallinnassa sekä varmistamaan, että Jordanin alajuoksulle virtaa riittävästi makeaa vettä;

3.  pitää myönteisenä sitä, että samoista vesiongelmista Jordanin alajuoksulla kärsivät paikallisyhteisöt Israelissa, Jordaniassa ja Palestiinassa ovat alkaneet tehdä yhteistyötä; kehottaa Israelia ja Jordaniaa täyttämään täysin niiden rauhansopimukseen sisältyvät sitoumukset, jotka koskevat Jordanin elvyttämistä;

4.  suhtautuu myönteisesti Israelin ympäristöministeriön aloitteeseen maiseman kehittämistä koskevan yleissuunnitelman laatimisesta Jordanin alajuoksun alueelle; kehottaa Jordanian hallitusta ja palestiinalaishallintoa toteuttamaan vastaavia aloitteita, joiden tarkoituksena on hyväksyä yleissuunnitelma joen elvyttämiseksi niille kuuluvilla alueilla; painottaa, että on tärkeää, että kaikilla osapuolilla on pääsy joelle, ja toteaa, että tällaiset yleissuunnitelmat voisivat olla pohjana kattavalle alueelliselle suunnitelmalle Jordanin alajuoksun alueen elvyttämiseksi ja suojelemiseksi;

5.  pitää myönteisenä useiden kehittyneiden veden hallinnan menetelmien ja tekniikoiden soveltamista Israelissa ja kannustaa käyttämään näitä menetelmiä oikeudenmukaisesti ja siirtämään tätä tekniikkaa alueen kaikkiin maihin; kehottaa kansainvälistä yhteisöä, Euroopan unioni mukaan luettuna, lisäämään ponnisteluja lisärahoituksen ja teknisen tuen myöntämiseksi yhteistyöhankkeille tällä alalla;

6.  kehottaa Israelin ja Jordanian hallituksia sekä palestiinalaishallintoa työskentelemään yhteistyön hengessä Jordanin alajuoksun pelastamiseksi ja kehottaa niitä perustamaan Euroopan unionin tuella Jordanin laaksoa käsittelevän komitean, joka olisi avoin muillekin jokeen rajoittuville maille;

7.  kehottaa neuvostoa, komissiota ja EU:n jäsenvaltioita kannustamaan ja tukemaan kattavan suunnitelman laatimista Jordanin tuhojen korjaamiseksi ja jatkamaan rahoitustuen ja teknisen tuen myöntämistä Jordanin ja erityisesti sen alajuoksun elvyttämiseksi myös Välimeren unionia koskevan aloitteen puitteissa;

8.  korostaa jälleen, että veden hallinta ja erityisesti vesivarojen oikeudenmukainen jakaminen niin, että kaikkien alueella asuvien ihmisten tarpeet otetaan huomioon tasapuolisesti, on erittäin tärkeää Lähi-idän kestävän rauhan ja vakauden kannalta;

9.  katsoo samalla, että Euroopan naapuruuspolitiikan yhteydessä Israelin, Jordanian ja palestiinalaishallinnon kanssa tehtäviin toimintasuunnitelmiin on sisällytettävä selvä ja konkreettinen viittaus alueen elvyttämisprosessiin; suosittelee painokkaasti, että komissio panisi alulle Jordania koskevan yhteisen tutkimuksen;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Lähi-idän kvartettiryhmän erityisedustajalle, Israelin hallitukselle ja knessetille, Jordanian hallitukselle ja parlamentille, Libanonin hallitukselle ja parlamentille, palestiinalaishallinnon presidentille ja Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle sekä Syyrian hallitukselle ja parlamentille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö