Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2775(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0484/2010

Debatai :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Balsavimas :

PV 09/09/2010 - 5.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0314

Priimti tekstai
PDF 199kWORD 42k
Ketvirtadienis, 2010 m. rugsėjo 9 d. - Strasbūras
Jordano upės ir Jordano žemupio situacija
P7_TA(2010)0314RC-B7-0484/2010

2010 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Jordano upės, ypač Jordano žemupio, padėties

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. Izraelio valstybės ir Jordanijos Hašimitų Karalystės taikos sutartį,

–  atsižvelgdamas į bendrąją deklaraciją, kuri paskelbta 2008 m. liepos 13 d. Paryžiuje vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime Viduržemio jūros regiono tema,

–  atsižvelgdamas į 1995 m. Izraelio ir Palestinos laikinąjį susitarimą dėl Vakarų Kranto ir Gazos ruožo (Oslo II susitarimas), ypač į jo III priedo 12 ir 40 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Ketvirtąją Ženevos konvenciją (1949 m.),

–  atsižvelgdamas į 1972 m. lapkričio 16 d. pasirašytą UNESCO konvenciją dėl pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos,

–  atsižvelgdamas į Europos ir Viduržemio jūros šalių parlamentinės asamblėjos ad hoc komiteto energetikos, aplinkos apsaugos ir vandentvarkos klausimais parengtą rekomendaciją dėl padėties Jordano upės slėnyje, kuri priimta 2010 m. kovo 12–14 d. Amane vykusios šeštosios Europos ir Viduržemio jūros šalių parlamentinės asamblėjos plenarinės sesijos metu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi Jordano upės ir ypač Jordano žemupio kraštovaizdis yra visuotinės svarbos kultūrinis kraštovaizdis, istoriniu, simboliniu, religiniu, aplinkos, žemės ūkio ir ekonominiu požiūriais labai svarbus ne tik Artimųjų Rytų, bet ir kitoms šalims,

B.  kadangi dėl pernelyg didelio išnaudojimo, taršos, prasto valdymo ir nepakankamo regioninio bendradarbiavimo Jordano upei padaryta didžiulė žala; kadangi Izraelis, Jordanija ir Sirija savo reikmėms išnaudojo maždaug 98 proc. gėlo upės vandens išteklių ir tai lėmė biologinės įvairovės sumažėjimą 50 proc.,

C.  kadangi planuojama, kad 2011 m. pabaigoje pradės veikti nauji nuotekų valymo centrai, kurie šalins šiuo metu į Jordano žemupį atplukdomus užterštus nutekamuosius vandenis; kadangi neparengus patikimos ir tvarios vandentvarkos praktikos ir nesusiejus šių centrų veiklos su naujų gėlo vandens išteklių paskirstymu Jordano žemupyje, iki 2011 m. pabaigos gali visiškai išdžiūti dideli upės ruožai,

D.  kadangi Jordano upės, ypač Jordano žemupio, atgaivinimas nepaprastai svarbus Izraelio, Jordanijos ir Palestinos vietos bendruomenėms, kurioms aktualios tos pačios apsirūpinimo vandeniu problemos, ir kadangi taip būtų laimėta didžiulė ekonominė nauda bei paskatintas pasitikėjimas; kadangi aktyvus vyriausybių, pilietinės visuomenės organizacijų ir susijusių vietos bendruomenių bendradarbiavimas gali būti didžiulė taiką regione skatinanti jėga,

E.  kadangi Palestinos gyventojams Vakarų Krante labai stinga vandens; kadangi Palestinos ūkininkai itin kenčia dėl to, kad stinga irigacijai būtino vandens, o šį stygių lemia tai, kad beveik visą reikalingą vandenį sunaudoja Izraelis ir Vakarų Krante esančios Izraelio gyvenvietės; kadangi galimybė naudotis pakankamais vandens ištekliais itin svarbi būsimosios Palestinos valstybės ekonominiam gyvybingumui,

F.  kadangi ES lėšomis buvo prisidėta prie mėginimų palengvinti Jordano žemupyje kylančių aplinkos apsaugos problemų sprendimą,

1.  atkreipia dėmesį į tai, kad Jordano upė, ypač jos žemupys, nuniokoti, ir reiškia susirūpinimą šiuo klausimu;

2.  ragina visų Jordano upės kranto šalių valdžios institucijas bendradarbiauti ir parengti bei įgyvendinti politiką, skirtą Jordano upei atgaivinti, pagal kurią būtų siekiama apčiuopiamų rezultatų vandens reikmių namų ir žemės ūkiuose valdymo, vandens kokybės išsaugojimo, kanalizacijos valdymo ir žemės ūkio bei pramoninių nuotekų tvarkymo srityse, taip pat užtikrinant, kad į Jordano žemupį įtekėtų pakankamas kiekis gėlo vandens;

3.  palankiai vertina Izraelio, Jordanijos ir Palestinos vietos bendruomenių, kurioms aktualios tos pačios apsirūpinimo vandeniu Jordano žemupyje problemos, bendradarbiavimą; ragina Izraelį ir Jordaniją visapusiškai vykdyti taikos sutartyje prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su Jordano upės atgaivinimu;

4.  palankiai vertina Izraelio aplinkos ministerijos iniciatyvą parengti generalinį Jordano žemupio kraštovaizdžio vystymo planą; ragina Jordanijos vyriausybę ir Palestinos savivaldą imtis panašių iniciatyvų ir parengti generalinius kiekvienos iš šių šalių teritorijoje esančių Jordano upės atkarpų gaivinimo planus; pabrėžia, kad svarbu, jog prieigą prie upės turėtų visos susijusios šalys, ir pažymi, kad šiais generaliniais planais galėtų būti grindžiamas visapusiškas regioninis Jordano žemupio teritorijos gaivinimo ir apsaugos planas;

5.  palankiai vertina Izraelyje taikomus pažangius vandentvarkos metodus ir technologijas ir ragina juos taikyti teisingai, o susijusias technologijas perduoti visoms susijusioms regiono šalims; ragina tarptautinę bendruomenę, taip pat Europos Sąjungą, labiau stengtis užtikrinti papildomą finansinę ir techninę paramą bendradarbiavimo šioje srityje projektams;

6.  kviečia Izraelio ir Jordanijos vyriausybes bei Palestinos savivaldą bendradarbiauti siekiant išsaugoti Jordano žemupį ir ragina jas padedant Europos Sąjungai įsteigti Jordano upės baseino komisiją, kuri būtų atvira kitoms upės kranto šalims;

7.  ragina Tarybą, Komisiją ir ES valstybes nares skatinti parengti išsamų planą, kuriuo remiantis būtų atitaisyta Jordano upei padaryta žala, jį remti ir toliau teikti finansinę ir techninę pagalbą, reikalingą Jordano upei, ypač jos žemupiui, gaivinti, taip pat ir siekiant Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos nustatytų tikslų;

8.  dar kartą pabrėžia, kad vandentvarkos klausimas, ypač teisingas vandens paskirstymas siekiant patenkinti visų regiono gyventojų reikmes, yra itin svarbus norint užtikrinti ilgalaikę taiką ir stabilumą Artimuosiuose Rytuose;

9.  kartu mano, kad į Europos kaimynystės politikos veiksmų planus, parengtus su Izraeliu, Jordanija ir Palestinos savivalda, turėtų būti įtrauktos aiškios ir konkrečios nuostatos dėl šio regiono gaivinimo proceso; primygtinai ragina Komisiją inicijuoti jungtinį Jordano upės tyrimą;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Ketverto atstovui Artimuosiuose Rytuose, Knesetui ir Izraelio vyriausybei, Jordanijos parlamentui ir vyriausybei, Libano parlamentui ir vyriausybei, Palestinos Nacionalinės Administracijos prezidentui, Palestinos įstatymų leidybos tarybai, taip pat Sirijos parlamentui ir vyriausybei.

Teisinė informacija - Privatumo politika