Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2775(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0484/2010

Debaty :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Głosowanie :

PV 09/09/2010 - 5.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0314

Teksty przyjęte
PDF 204kWORD 43k
Czwartek, 9 września 2010 r. - Strasburg
Sytuacja nad rzeką Jordan ze szczególnym uwzględnieniem obszaru dolnego Jordanu
P7_TA(2010)0314RC-B7-0484/2010

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie rzeki Jordan, ze szczególnym uwzględnieniem jej dolnego odcinka

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Bliskiego Wschodu,

–  uwzględniając porozumienie pokojowe zawarte w 1994 r. pomiędzy Państwem Izraela a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim,

–  uwzględniając wspólną deklarację złożoną na szczycie państw basenu Morza Śródziemnego w Paryżu w dniu 13 lipca 2008 r.,

–  uwzględniając zawarte w 1995 r. izraelsko-palestyńskie porozumienie przejściowe w sprawie Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy (porozumienie Oslo II), a w szczególności art. 12 i 40 załącznika III do tego porozumienia,

–  uwzględniając IV Konwencję genewską z 1949 r.,

–  uwzględniając konwencję UNESCO dotyczącą ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego podpisaną dnia 16 listopada 1972 r.,

–  uwzględniając przyjęte dnia 14 marca 2010 r. zalecenia komisji ad hoc ds. energii, środowiska naturalnego i wody Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (EMPA) ws. sytuacji w dolinie Jordanu, przyjęte podczas 6. posiedzenia plenarnego EMPA, które odbyło się w Ammanie w dniach 12-14 marca 2010 r.,

–  uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Jordan, szczególnie w swym dolnym biegu, jest uniwersalnym krajobrazowym dobrem kulturowym o ogromnym znaczeniu historycznym, symbolicznym, religijnym, gospodarczym oraz ogromnym znaczeniu dla środowiska naturalnego i rolnictwa na Bliskim Wschodzie i poza tym regionem,

B.  mając na uwadze, że rzeka Jordan została zdewastowana w wyniku nadmiernej eksploatacji, zanieczyszczenia i braku współpracy na poziomie regionalnym. mając na uwadze, że szacunkowo 98% zasobów słodkiej wody przejmuje Izrael, Jordania i Syria, co prowadzi do 50% utraty różnorodności biologicznej,

C.  mając na uwadze, że nowe oczyszczalnie ścieków, których celem jest oczyszczanie wody w Jordanie, w jego dolnym odcinku, ze ścieków zaczną według planów działać pod koniec 2011 r.; mając na uwadze, że jeżeli wraz z rozpoczęciem pracy oczyszczalni nie zostaną opracowane zrównoważone sposoby postępowania z zakresu gospodarki wodnej, a Jordan w jego dolnym biegu nie będzie zasilany wodą słodką, znaczne odcinki rzeki prawdopodobnie wyschną do końca 2011 r.,

D.  mając na uwadze, że renaturalizacja Jordanu, a w szczególności dolnego biegu rzeki, ma ogromne znaczenie dla lokalnych społeczności Izraela, Jordanii i Palestyny, przed którymi stoją podobne wyzwania związane z wodą, oraz oferuje gigantyczne korzyści z punktu widzenia gospodarki i budowania zaufania. mając na uwadze, że aktywna współpraca pomiędzy zainteresowanymi rządami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i społecznościami lokalnymi może stanowić istotny wkład w wysiłki na rzecz budowania pokoju w regionie,

E.  mając na uwadze, że ludność palestyńska zamieszkująca Zachodni Brzeg Jordanu zmaga się z problemem poważnego niedoboru wody; mając na uwadze, że palestyńscy rolnicy borykają się z poważnym niedoborem wody przeznaczonej do nawadniania, co wynika z faktu, że większość tej wody zużywają Izrael i osadnicy izraelscy na Zachodnim Brzegu Jordanu; mając na uwadze, że dostępność odpowiedniej ilości wody ma zasadnicze znaczenie dla trwałości przyszłego państwa palestyńskiego,

F.  mając na uwadze, że finansowanie unijne wspiera starania na rzecz ograniczenia problemów w zakresie środowiska naturalnego w dolnym biegu Jordanu,

1.  zwraca uwagę na degradację rzeki Jordan, w szczególności w jej dolnym biegu i wyraża zaniepokojenie tym faktem;

2.  wzywa rządy wszystkich krajów nadbrzeżnych do współpracy i renaturalizacji Jordanu poprzez opracowanie i wdrożenie strategii politycznych ukierunkowanych na konkretne wyniki w odniesieniu do zapotrzebowania na wodę ze strony gospodarstw domowych i rolnictwa, ochrony zasobów wodnych oraz oczyszczania ścieków komunalnych, przemysłowych i ścieków z gospodarstw rolnych, a także w celu zadbania o to, aby wystarczająca ilość słodkiej wody zasilała dolny bieg Jordanu;

3.  z zadowoleniem przyjmuje współpracę pomiędzy izraelskimi, jordańskimi i palestyńskimi społecznościami lokalnymi, które borykają się z podobnymi problemami na obszarze w dolnym biegu Jordanu; wzywa Izrael i Jordanię, by w pełni wywiązały się ze zobowiązań podjętych w zawartym między nimi porozumieniu pokojowym, dotyczących renaturalizacji Jordanu;

4.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę izraelskiego ministerstwa ochrony środowiska dotyczącą przygotowania strategii zagospodarowania przestrzennego na obszarze dolnego biegu Jordanu; wzywa rząd Jordanii i Autonomię Palestyńską do podjęcia podobnych inicjatyw w celu przyjęcia strategii renaturalizacji odcinków rzeki, które przepływają przez ich terytoria; podkreśla znaczenie dostępu wszystkich zaangażowanych stron do rzeki; oraz zwraca uwagę, że takie strategie mogłyby stać się podstawą kompleksowego regionalnego planu renaturalizacji i ochrony obszaru dolnego biegu Jordanu;

5.  z zadowoleniem przyjmuje stosowanie zaawansowanych technologii i metod gospodarki wodnej w Izraelu i wzywa do stosowania tych metod oraz do przekazania technologii wszystkim krajom regionu; apeluje do wspólnoty międzynarodowej, w tym do Unii Europejskiej, o zwiększenie wysiłków mających na celu udzielanie dalszego wsparcia finansowego i technicznego projektom współpracy w tym zakresie;

6.  wzywa rządy Izraela i Jordanii oraz Autonomię Palestyńską do współpracy w celu ratowania dolnego biegu Jordanu i zachęca je do powołania, przy wsparciu Unii Europejskiej, komisji ds. dorzecza Jordanu, otwartej dla innych krajów nadbrzeżnych;

7.  wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie UE, aby zachęcały do opracowania wszechstronnego planu mającego na celu zaradzenie degradacji rzeki Jordan, wspierały jego realizację oraz nadal służyły pomocą finansową i techniczną w renaturalizacji Jordanu, a w szczególności jego dolnego biegu, również w ramach Unii dla Śródziemnomorza;

8.  ponownie podkreśla, że kwestia zarządzania zasobami wodnymi, a zwłaszcza sprawiedliwy rozdział wody uwzględniający w równym stopniu potrzeby wszystkich mieszkańców regionu, jest sprawą najwyższej wagi dla trwałości pokoju i stabilności na Bliskim Wschodzie;

9.  jednocześnie uważa, że w planach działania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa z Izraelem, Jordanią i Autonomią Palestyńską należy zawrzeć jasne i konkretne odniesienie do procesu renaturalizacji tego obszaru; zdecydowanie zaleca Komisji zainicjowanie wspólnej analizy sytuacji rzeki Jordan;

10.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, wysłannikowi Kwartetu Bliskowschodniego, Knesetowi i rządowi Izraela, parlamentowi i rządowi Jordanii, parlamentowi i rządowi Libanu, przewodniczącemu Narodowej Autonomii Palestyńskiej, Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej oraz parlamentowi i rządowi Syrii.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności