Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2775(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0484/2010

Rozpravy :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Hlasovanie :

PV 09/09/2010 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0314

Prijaté texty
PDF 206kWORD 44k
Štvrtok, 9. septembra 2010 - Štrasburg
Stav rieky Jordán
P7_TA(2010)0314RC-B7-0484/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. septembra 2010 o stave rieky Jordán s osobitným zreteľom na oblasť dolného toku rieky Jordán

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Blízkom východe,

–  so zreteľom na dohodu o mieri medzi Izraelským štátom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom z roku 1994,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie účastníkov parížskeho samitu o Stredozemí z 13. júla 2008,

–  so zreteľom na dočasnú dohodu medzi Izraelom a Palestínou o Predjordánsku a o pásme Gazy z roku 1995 (dohoda z Oslo II), najmä na články 12 a 40 jej prílohy III,

–  so zreteľom na štvrtú Ženevskú konvenciu z roku 1949,

–  so zreteľom na Dohovor UNESCO o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva podpísaný 16. novembra 1972,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru ad hoc pre energiu, životné prostredie a vodu Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredozemie o situácii v údolí rieky Jordán, ktoré toto zhromaždenie prijalo na svojom šiestom plenárnom zasadnutí 12. – 14. marca 2010 v Ammáne,

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže rieka Jordán, a najmä jej dolný tok, je kultúrna scenéria svetového významu, ktorá má obrovský historický, symbolický, náboženský, environmentálny, poľnohospodársky a hospodársky význam pre Blízky východ i mimo neho,

B.  keďže rieku Jordán ničí jej nadmerné využívanie, znečisťovanie, zlé hospodárenie a nedostatočná spolupráca na regionálnej úrovni; keďže sa odhaduje, že 98 % sladkovodných zdrojov rieky Jordán odklonili Izrael, Jordánsko a Sýria, čo spôsobilo 50 % úbytok biodiverzity,

C.  keďže spustenie prevádzky nových čističiek odpadových vôd, ktoré majú odstraňovať znečisťujúce odpadové vody nachádzajúce sa v súčasnosti na dolnom toku rieky Jordán, je naplánované na koniec roka 2011; keďže v prípade, že sa nezavedú riadne a udržateľné postupy vodného hospodárstva a že sa do dolného toku rieky Jordán neprivedú sladkovodné zdroje zároveň s prevádzkou týchto čistiacich stredísk, veľké časti rieky pravdepodobne vyschnú do konca roka 2011,

D.  keďže obnova rieky Jordán, a najmä jej dolného toku, má mimoriadny význam pre miestne izraelské, jordánske a palestínske komunity, ktoré čelia podobným problémom týkajúcim sa vody, a ponúka nesmierny hospodársky prínos i prínos v oblasti budovania dôvery; keďže aktívna spolupráca medzi príslušnými vládami, organizáciami občianskej spoločnosti a miestnymi komunitami môže významnou mierou prispieť k úsiliu o budovanie mieru v regióne,

E.  keďže palestínske obyvateľstvo Predjordánska čelí vážnemu nedostatku vody; keďže palestínskych poľnohospodárov vážne postihuje nedostatok vody na zavlažovanie, čo je spôsobené tým, že väčšinu tejto vody využíva Izrael a izraelskí osadníci v Predjordánsku; keďže dostupnosť postačujúcich vodných zdrojov má zásadný význam pre životaschopnosť budúceho palestínskeho štátu,

F.  keďže finančné zdroje EÚ prispievajú k snahám o zmiernenie environmentálnych problémov v oblasti dolného toku rieky Jordán,

1.  upozorňuje na devastáciu rieky Jordán, a to najmä jej dolného toku, a vyjadruje nad tým znepokojenie;

2.  vyzýva orgány všetkých krajín na brehu rieky, aby spolupracovali a obnovili rieku Jordán prostredníctvom vypracovania a zavedenia politík, ktoré sa zameriavajú na dosiahnutie hmatateľných výsledkov v oblasti riadenia dopytu po vode pre potreby domácností a poľnohospodárstva, ochrany vody a hospodárenia s odpadovou vodou z kanalizácií, poľnohospodárstva a priemyslu, a na zabezpečenie prítoku primeraného množstva sladkej vody do dolného toku rieky Jordán;

3.  víta spoluprácu medzi izraelskými, jordánskymi a palestínskymi miestnymi komunitami, ktoré čelia podobným problémom s vodou v oblasti dolného toku rieky Jordán; vyzýva Izrael a Jordánsko, aby v plnej miere plnili svoje záväzky týkajúce sa obnovy rieky Jordán, ktoré prijali v mierovej dohode;

4.  víta iniciatívu Ministerstva životného prostredia Izraela na vypracovanie celkového plánu rozvoja krajiny v oblasti dolného toku rieky Jordán; naliehavo žiada vládu Jordánska a Palestínsku samosprávu, aby vyvinuli podobné iniciatívy s cieľom prijať celkové plány na obnovu úsekov rieky, ktoré tečú cez ich územia; zdôrazňuje význam prístupu k rieke pre všetky príslušné strany a poznamenáva, že takéto plány by mohli tvoriť základ komplexného regionálneho plánu na obnovu a ochranu oblasti dolného toku rieky Jordán;

5.  víta skutočnosť, že v Izraeli sa uplatňujú moderné metódy a technológie hospodárenia s vodou, a naliehavo vyzýva na spravodlivé využívanie týchto metód a prenos uvedených technológií do všetkých krajín v regióne; vyzýva medzinárodné spoločenstvo vrátane Európskej únie, aby zintenzívnilo úsilie zamerané na poskytovanie ďalšej finančnej a technickej podpory projektom spolupráce v tejto oblasti;

6.  vyzýva vlády Izraela a Jordánska a Palestínsku samosprávu, aby sa v duchu spolupráce snažili o záchranu dolného toku rieky Jordán, a naliehavo ich žiada, aby s podporou Európskej únie zriadili komisiu pre povodie Jordánu, ktorá by bola otvorená aj pre ďalšie krajiny na jeho brehu;

7.  vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty EÚ, aby povzbudili a podporili komplexný plán na nápravu devastácie rieky Jordán a aby pokračovali v poskytovaní finančnej a technickej pomoci s cieľom obnovy rieky Jordán, predovšetkým jej dolného toku, a to aj v rámci Únie pre Stredozemie;

8.  opätovne zdôrazňuje, že vodné hospodárstvo a najmä spravodlivá distribúcia vody, ktorá je v súlade s potrebami všetkých ľudí žijúcich v regióne, má pre trvalý mier a stabilitu na Blízkom východe zásadný význam;

9.  domnieva sa zároveň, že do akčných plánov európskej susedskej politiky vypracovaných s Izraelom, Jordánskom a Palestínskou samosprávou by sa mala zahrnúť jasná a konkrétna zmienka o procese obnovy tejto oblasti; naliehavo žiada Komisiu, aby iniciovala spoločnú štúdiu o rieke Jordán;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, Knessetu a izraelskej vláde, parlamentu a vláde Jordánska, parlamentu a vláde Libanonu, predsedovi Palestínskej národnej samosprávy, Palestínskej zákonodarnej rade a parlamentu a vláde Sýrie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia