Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2775(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0484/2010

Debatter :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Omröstningar :

PV 09/09/2010 - 5.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0314

Antagna texter
PDF 114kWORD 35k
Torsdagen den 9 september 2010 - Strasbourg
Situationen gällande Jordanfloden och särskilt det nedre Jordanflodsområdet
P7_TA(2010)0314RC-B7-0484/2010

Europaparlamentets resolution av den 9 september 2010 om situationen i Jordanfloden, särskilt det nedre flodområdet

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Mellanöstern,

–  med beaktande av 1994 års fredsfördrag mellan staten Israel och Hashemitiska konungariket Jordanien,

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen om Medelhavsområdet från toppmötet i Paris den 13 juli 2008,

–  med beaktande av det israelisk-palestinska interimsavtalet om Västbanken och Gazaremsan från 1995 (Oslo II-avtalet), särskilt artiklarna 12 och 40 i bilaga III,

–  med beaktande av den fjärde Genèvekonventionen från 1949,

–  med beaktande av Unescokonventionen om skydd av världens kultur- och naturarv, som undertecknades den 16 november 1972,

–  med beaktande av rekommendationen om situationen i Jordandalen från det tillfälliga utskottet för energi, miljö och vatten i parlamentariska församlingen EU-Medelhavsområdet, som antogs under församlingens sjätte sammanträdesperiod i Amman den 12–14 mars 2010,

–  med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Jordanfloden, i synnerhet det nedre flodområdet, är ett kulturlandskap av universellt värde och stor historisk, symbolisk, religiös, ekologisk, jordbruksmässig och ekonomisk betydelse för Mellanöstern och kringliggande regioner.

B.  Jordanfloden har förstörts av överexploatering, förorening, vanskötsel och brist på regionalt samarbete. Uppskattningsvis har 98 procent av flodens färskvattenresurser omdirigerats av Israel, Jordanien och Syrien, vilket har lett till att 50 procent av den biologiska mångfalden har gått förlorad.

C.  Nya reningsverk för avloppsvatten, vars syfte är att få bort det förorenade avloppsvatten som just nu finns i nedre Jordanfloden, ska tas i drift mot slutet av 2011. Om man inte utvecklar en förnuftig och hållbar vattenförvaltning och om nedre Jordanfloden inte får färskvattenresurser parallellt med att dessa reningsverk tas i bruk, kommer långa sträckor av floden antagligen att torka ut mot slutet av 2011.

D.  Det är mycket viktigt att återställa Jordanfloden, särskilt det nedre flodområdet, för israeliska, jordanska och palestinska lokalsamhällen som brottas med samma vattenproblem. Ett återställande skulle ge enorma ekonomiska och förtroendeskapande fördelar. Aktivt samarbete mellan regeringar, civila organisationer och lokalsamhällen kan på ett avgörande sätt bidra till regionala fredsskapande insatser.

E.  Vattenbristen för den palestinska befolkningen på Västbanken är allvarlig. Palestinska jordbrukare lider allvarlig brist på vatten för bevattning, eftersom detta vatten till största delen används av Israel och israeliska bosättare på Västbanken. Tillräckliga vattenresurser är av avgörande betydelse för en framtida fungerande palestinsk stat.

F.  EU-stöd har bidragit till insatser för att minska miljöproblemen i området kring nedre Jordanfloden.

1.  Europaparlamentet riktar uppmärksamheten på och uttrycker oro över förstörelsen av Jordanfloden, särskilt dess nedre del.

2.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i länderna längs Jordanfloden att samarbeta och återställa floden genom att utarbeta och genomföra strategier inriktade på att uppnå konkreta resultat när det gäller hantering av hushållens och jordbrukens efterfrågan på vatten, vattenvård samt hantering av avloppsvatten och jordbruks- och industriutsläpp och på att säkerställa ett tillräckligt inflöde av färskvatten i nedre Jordanfloden.

3.  Europaparlamentet välkomnar samarbetet mellan israeliska, jordanska och palestinska lokalsamhällen som brottas med samma vattenproblem i området kring nedre Jordanfloden. Parlamentet uppmanar Israel och Jordanien att till fullo respektera fredsfördragets åtaganden om återställande av Jordanfloden.

4.  Europaparlamentet välkomnar det israeliska miljöministeriets initiativ om en handlingsplan för landskapsutveckling i området kring nedre Jordanfloden. Parlamentet uppmanar Jordaniens regering och den palestinska myndigheten att komma med liknande initiativ för att få till stånd handlingsplaner för återställandet av de delar av Jordanfloden som flyter genom respektive lands territorium. Det är viktigt att alla berörda parter har tillgång till floden, och sådana handlingsplaner skulle kunna ligga till grund för en omfattande regional plan för återställande och skydd av området kring nedre Jordanfloden.

5.  Europaparlamentet välkomnar de avancerade metoder och tekniker för vattenförvaltning som används i Israel, och vill att dessa metoder används på ett rättvist sätt och att teknikerna överförs till alla länder i regionen. Parlamentet uppmanar det internationella samfundet, inklusive EU, att öka insatserna för att ge ytterligare ekonomiskt och tekniskt stöd åt samarbetsprojekt på detta område.

6.  Europaparlamentet uppmanar regeringarna i Israel och Jordanien samt den palestinska myndigheten att i en anda av samarbete verka för att rädda nedre Jordanfloden och att med stöd från EU tillsätta en kommission för Jordanområdet, som skulle vara öppen för andra länder längs floden.

7.  Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och EU:s medlemsstater att uppmuntra och stödja en omfattande plan för att komma till rätta med förstörelsen av Jordanfloden och att fortsätta med sitt ekonomiska och tekniska stöd för att återställa floden, i synnerhet dess nedre del, även inom unionen för Medelhavsområdet.

8.  Europaparlamentet framhåller på nytt att frågan om vattenförvaltning, särskilt om en rättvis vattenfördelning som tar hänsyn till behoven hos alla människor i regionen, är ytterst viktig för varaktig fred och stabilitet i Mellanöstern.

9.  Europaparlamentet anser samtidigt att en tydlig och konkret hänvisning till återställningsprocessen för området bör ingå i den europeiska grannskapspolitikens handlingsplaner med Israel, Jordanien och den palestinska myndigheten. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att dra igång en gemensam studie av Jordanfloden.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, kvartettens särskilda sändebud till Mellanöstern, Knesset och Israels regering, Jordaniens parlament och regering, Libanons parlament och regering, den palestinska myndighetens president, det palestinska lagstiftande rådet samt Syriens parlament och regering.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy