Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2012(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0226/2010

Внесени текстове :

A7-0226/2010

Разисквания :

PV 20/09/2010 - 21
CRE 20/09/2010 - 21

Гласувания :

PV 21/09/2010 - 5.2
CRE 21/09/2010 - 5.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0320

Приети текстове
PDF 547kWORD 177k
Вторник, 21 септември 2010 г. - Страсбург
Доизграждане на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия
P7_TA(2010)0320A7-0226/2010

Резолюция на Европейския парламент от 21 септември 2010 г. относно доизграждането на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия (2010/2012(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид решенията на Съда на ЕО относно Google (Обединени дела от C-236/08 до C-238/08, решение от 23 март 2010 г.) и BergSpechte (Дело C-278/08, решение от 25 март 2010 г.), в които се определя понятието „нормално информиран и достатъчно внимателен потребител на интернет“ като стандартен потребител на интернет,

–  като взе предвид своята резолюция от 9 март 2010 г. относно защитата на потребителите(1),

–  като взе предвид годишния доклад на SOLVIT за 2008 г. относно развитието и резултатите на мрежата SOLVIT (SEC(2009)0142), работния документ на службите на Комисията от 8 май 2008 г. относно план за действие относно интегриран подход към предоставяне на услуги за подпомагане на граждани и предприятия във връзка с единния пазар (SEC(2008)1882) и резолюцията на Парламента от 9 март 2010 г. относно SOLVIT(2),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 3 декември 2009 г., озаглавен „Насоки относно въвеждането и прилагането на Директива 2005/29/EО относно нелоялните търговски практики“ (SEC(2009)1666),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 22 октомври 2009 г. относно трансграничната електронна търговия между търговци и потребители в ЕС (COM(2009)0557),

–  като взе предвид проучването на YouGovPsychonomics: „Оценка на привидното пазаруване при трансграничната електронна търговия в рамките на ЕС“, извършено от името на ГД „Здравеопазване и защита на потребителите“, Европейска комисия, и публикувано на 20 октомври 2009 г.,

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 22 септември 2009 г. относно последващите мерки в сектора на финансовите услуги на дребно във връзка с индекса за развитие на пазарите на дребно (SEC(2009)1251),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 7 юли 2009 г. относно хармонизирана методология за класифициране и докладване на жалби на потребители и запитвания (COM(2009)0346) и придружаващата го проектопрепоръка на Комисията (SEC(2009)0949),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юли 2009 г. относно прилагането на законодателството на Общността за защита на потребителите (COM(2009)0330),

–  като взе предвид доклада на Комисията от 2 юли 2009 г. относно прилагането на Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (Регламент за сътрудничество в областта на защитата на потребителите) (COM(2009)0336),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 5 март 2009 г., озаглавен „Доклад относно трансграничната електронна търговия в ЕС“ SEC(2009)0283,

–  като взе предвид своята резолюция от 5 февруари 2009 г. относно международната търговия и интернет,(3)

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 януари 2009 г., озаглавено „Проследяване на резултатите за потребителите в единния пазар: Второ издание на индекса за развитие на пазарите на дребно“ (COM(2009)0025) и придружаващия го работен документ на службите на Комисията, озаглавен „Втори индекс за развитие на пазарите на дребно“ (SEC(2009)0076),

–  като взе предвид своята резолюция от 21 юни 2007 г. относно доверието на потребителите в цифровата среда(4),

–  като взе предвид член 20, параграф 2 от Директива 2006/123/EО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 относно услугите на вътрешния пазар(5),

–  като взе предвид Директива 2006/114/EО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама (кодифицирана версия)(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 23 март 2006 г. относно европейското договорно право и преразглеждането на достиженията на правото на Общността: пътят напред(7) и своята резолюция от 7 септември 2006 г. относно европейското договорно право(8),

–  като взе предвид действащото законодателство на Общността в областта на защитата на потребителите, електронната търговия и развитието на информационното общество,

–  като взе предвид съобщението на Комисията относно прегледа на регулаторната рамка на ЕС за електронните съобщителни мрежи и услуги (COM(2006)0334),

–  като взе предвид първия доклад за прилагането на Директивата за електронната търговия от 21 ноември 2003 г. (COM(2003)0702,

–  като взе предвид Директива 2002/65/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 година относно дистанционна търговия на потребителски финансови услуги и за изменение на Директива на Съвета 90/619/ЕИО и на Директиви 97/7/ЕО и 98/27/ЕО(9),

–  като взе предвид Закона образец на Комисията на ООН по международно търговско право (UNCITRAL) относно електронната търговия от 1996 г., Закона образец на UNCITRAL относно електронните подписи от 2001 г. и Конвенцията на UNCITRAL относно използването на електронните съобщения в международните договори от 2005 г.(10),

–  като взе предвид член 11 от ДФЕС, който постановява, че „изискванията за защита на околната среда трябва да бъдат включени в определянето и изпълнението на политиките и действията на Съюза, в частност, за да се насърчи устойчивото развитие“,

–  като взе предвид член 12 от ДФЕС, който постановява, че „изискванията за защита на потребителите се вземат под внимание при определянето и осъществяването на другите политики и действия на Съюза“,

–  като взе предвид член 14 от ДФЕС и Протокол 26 относно услугите от общ (икономически) интерес, приложен към него,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по правни въпроси(A7-0226/2010),

А.  като има предвид, че Европа следва не само да търси начини за продължаване на развитието на вътрешния пазар за електронна търговия, но също така и да разгледа въпроса как чрез електронната търговия може да се постигне устойчивото рестартиране на вътрешния пазар чрез по-нататъшното развитие на електронната търговия,

Б.  като има предвид, че в доклада на Mario Monti от 9 май 2010 г., озаглавен „Нова стратегия за единния пазар“, се подчертава, че единният пазар е по-непопулярен от всякога, докато същевременно е по-необходим от всякога; като има предвид, че в доклада също така се отбелязва, че електронната търговия, съвместно с новаторските услуги и екологичните индустрии, притежава най-големите дивиденти за растеж и заетост за бъдещето и следователно представлява нова граница за единния пазар,

В.  като има предвид, че електронната търговия играе голяма роля в интернет и представлява важен катализатор за постигане целите на стратегията на ЕС за 2020 г. за вътрешния пазар; като има предвид, че е важно всички заинтересовани страни да си сътрудничат за преодоляване на оставащите пречки,

Г.  като има предвид, че електронната търговия улеснява и насърчава разработването на нови пазарни ниши за малките и средни предприятия (МСП), които в противен случай не биха съществували,

Д.  като има предвид, че свързаните с електронната търговия търговци, за да разгърнат цялостния потенциал на единния пазар на ЕС, следва да бъдат поощрявани да популяризират своите продукти във всички държави-членки на ЕС, като използват директен маркетинг или други средства за комуникация,

Е.  като има предвид, че електронната търговия представлява ключов пазар в Европейския съюз през 21-ия век, като потенциално може да преобрази европейския вътрешен пазар, да допринесе за икономиката, основана на знанието, да предостави добавена стойност и възможности на европейските потребители и предприятия във времена на финансови изпитания, както и да окаже значително положително въздействие върху работните места и растежа; като има предвид, че развитието на електронната търговия може да подобри конкурентоспособността на икономиката на ЕС в рамките на стратегията на Комисията „ЕС 2020“, включително развитието и насърчаването на нови форми на предприемачество за малките и средните предприятия,

Ж.  като има предвид, че е от жизнено важно значение осъществяването на вътрешния пазар с цел изпълнение на целите на програмата от Лисабон за увеличаване на растежа, конкуренцията и създаването на приобщаващи и конкурентни работни места в служба на 500-те милиона потребители в ЕС и на тяхното благоденствие; като има предвид, че трансграничната електронна търговия носи значителни социално-икономически ползи за европейските потребители, като по-голямо удобство и правомощия, укрепване на правата на потребителите, повече прозрачност и конкуренция, достъп до по-широк набор от продукти и услуги за сравнение и избор, както и значителен потенциал за спестявания,

З.  като има предвид, че по време на неотдавнашната икономическа криза развитието на цифровото общество и доизграждането на вътрешния пазар за информационни и комуникационни технологии позволи на отрасъла на електронната търговия да продължи да расте и да създава работни места и така помогна на онлайн предприятията да продължат да бъдат развиват икономическа дейност, а на потребителите даде възможност да се възползват от по-големия избор и по-изгодните цени; като има предвид, че трансграничната електронна търговия носи значителни ползи за предприятията в ЕС ‐ по-специално за малките и средните предприятия ‐ които могат да предоставят новаторски, висококачествени и достъпни за потребителите услуги и продукти в рамките на целия европейски вътрешен електронен пазар, да заздравят своите позиции и да запазят своята конкурентоспособност в рамките на световната икономика,

И.  като има предвид, че електронната търговия предлага по-голям избор на потребителите, особено на онези от тях, които живеят в по-трудно достъпни, отдалечени или периферни региони, както и на хората с намалена подвижност, които в противен случай не биха имали на разположение голям избор от стоки; като има предвид, че електронната търговия е особено изгодна за живеещите в селски, отдалечени и периферни райони, които иначе не биха имали толкова удобен достъп до широк избор от стоки на такава стойност,

Й.  като има предвид, че вторият доклад за прилагането на Директивата за електронната търговия се забавя вече 5 години, т.е. от 2005 г. (член 21 от Директива 2000/31/EО),

К.  като има предвид, че Програмата в областта на цифровите технологии за Европа определя разумни цели за високоскоростно и свръхвисокоскоростно широколентово покритие и за въвеждане на електронна търговия,

Л.  като има предвид, че доверието на европейските потребители и предприятия в цифровата среда е ниско поради наличието на излишни бариери пред електронната търговия, като например разпокъсаността на пазара на ЕС, неувереността на потребителите относно поверителността на данните, сигурността на операциите и правата на потребителите при възникване на трудности и като има предвид, че за някои аспекти на електронната търговия Европа изостава от САЩ и Азия; като има предвид, че създаването на „единен цифров пазар“, улесняващ транзакциите в онлайн среда през националните граници за всички потребители в Европейския съюз, е важна стъпка, за да се вдъхне нов живот на единния пазар, тъй като той предоставя на гражданите по-широк избор от продукти и услуги, като има предвид, че преодоляването на пречките пред трансграничната електронна търговия и повишаването на доверието на потребителите са от основно значение за постигането на привлекателен, интегриран цифров единен пазар в Европа и за стимулирането на потребителските пазари и икономиката като цяло,

М.  като взе предвид съобщението на Комисията относно програмата за цифрови технологии, в което се признава, че потребителите в ЕС много често решават да сключат сделки с фирми, чието седалище е извън ЕС, например в САЩ - фактор, който насочва към необходимостта от разработването на политика за насърчаване на глобалните форми на електронната търговия, съвместно с необходимостта от популяризирането на значението на интернационализирането на управлението на интернет в съответствие с Програмата от Тунис; като има предвид, че нито потребителите, нито предприятията могат да се възползват от предимствата на единния цифров пазар, тъй като много малко на брой онлайн търговци на дребно продават стоки или предлагат услуги в други държави-членки на ЕС и повечето от тях извършват продажби в ограничен брой държави-членки; като има предвид, че е необходимо да се разгледа въпросът във връзка с дискриминацията на потребителите, включително в момента на плащане, като се гарантира, че съществуват разпоредби относно извършването и получаването на плащания и доставки; като има предвид, че електронната търговия вече е важна част от основните сектори на икономиката и че предприятията и потребителите все по-често използват както онлайн, така и офлайн търговски практики, според това, кое им е по-изгодно,

Н.  като има предвид, че електронната търговия е с международен характер и че не може да бъде ограничена на територията на ЕС,

О.  като има предвид, че Програмата в областта на цифровите технологии за Европа определя разумни цели за високоскоростно и свръхвисокоскоростно широколентово покритие и за въвеждане на електронна търговия,

П.  като има предвид, че фрагментирането на част от електронния пазар в рамките на ЕС застрашава правата, предвидени в достиженията на правото на ЕС,

Р.  като има предвид, че европейските потребители и предприятия разполагат с ограничена правна сигурност при трансгранична електронна търговия и една отделна електронна сделка се урежда в множество правни разпоредби, съдържащи разминаващи се изисквания, което не осигурява нито на стопанските субекти, нито на потребителите ясни и лесно приложими правила,

С.  като има предвид, че същото е приложимо и за извъневропейската електронна търговия, тъй като при извършването на покупки и продажби онлайн европейските потребители често не правят разграничение между европейски държави и трети държави; като има предвид, че поради тази причина е необходимо включването на трети държави в усилията за повишаване на прозрачността, надеждността и отчетността на електронната търговия,

Т.  като има предвид, че все по-широкото трансгранично измерение на потребителските пазари създава нови предизвикателства за органите по прилагането, които разполагат с по-малко възможности за действие поради границите на юрисдикцията и фрагментацията на нормативната рамка,

У.  като има предвид, че съществуването на незаконни услуги в интернет възпрепятства сериозно развитието на законни пазари за определени цифрови услуги, предимно за музика и филми и все повече за книги и списания; като има предвид, че интелектуалната собственост играе решаваща роля в цифровия свят и поради това нейната защита, особено в интернет, е от изключително значение,

Ф.  като има предвид, че потребителите на електронната търговия имат право на обезщетение в случай, че станат жертви на нелегални практики, но на практика те се сблъскват със значителни пречки, когато решат да заведат съдебно дело поради липсата на информация относно законодателството, действащо в различните държави-членки, дългите и сложни процедури и рисковете, свързани с възможността за обжалване, по-специално в случаи на трансгранични операции, и високите разходи,

Х.  като има предвид, че правоприлагането на неприкосновеността на личния живот и на личните данни са важно условие за електронната търговия,

Ц.  като има предвид, че въпреки потенциала за алтернативно разрешаване на спорoве, подобни системи се използват редовно само от 5 % от търговците на дребно, а 40 % от тях не са информирани за възможностите да използват тези механизми,

Ч.  като има предвид, че уеднаквяването на най-основните права на потребителите, както и на пощенските и банковите разходи, таксите за авторски права, процедурите по възстановяване на ДДС и практиките за защита на данните, ще допринесе много за създаването на истински единен пазар за предприятията и потребителите; подчертава, че държавите-членки трябва да съхранят своите правомощия по отношение на процедурите по възстановяване на ДДС,

Ш.  като има предвид, че е необходимо различните системи за налагане на такси за авторски права в държавите-членки да се опростят и изяснят, така че да бъде по-лесно онлайн доставчиците на стоки и услуги да предоставят своите стоки и услуги на потребителите в различни държави-членки; като има предвид, че преразглеждането на системите за налагане на такси за авторски права би предоставило на онлайн доставчиците на стоки и услуги по-висока правна сигурност при предлагането на стоките и услугите на потребителите; като има предвид, че е изключително важно да се осигури висока степен на защита на потребителите с цел насърчаване на доверието в предлаганите онлайн стоки и услуги, като се гарантира, че онлайн пазарът спазва търговските практики; като има предвид, че все още съществуват редица сериозни структурни и регулаторни пречки пред оптималното функциониране на европейския вътрешен електронен пазар, като разпокъсаност между отделните държави на разпоредбите относно защитата на потребителите, ДДС, таксите за рециклиране и налозите, и злоупотреба с правилата, управляващи договорите за изключителна или селективна дистрибуция,

Щ.  като има предвид, че достъпът до изгодни, надеждни и висококачествени пощенски услуги на територията на Европейския съюз е приоритет за осъществяването на ефективен вътрешен пазар за електронни услуги; като има предвид, че съществуващите вертикални споразумения за дистрибуция често се използват за избягване или ограничаване на продажбите онлайн, с което на търговците на дребно се отказва достъп до по-широки пазари, като се отслабват правата на потребителите на по-широк избор и по-добри цени и така се създават пречки за разширяването на търговията; като има предвид, че трансграничната електронна търговия между предприятия може да увеличи конкурентоспособността на европейските дружества, като им позволи лесно да си доставят части, услуги и ноу-хау от всяка част от вътрешния пазар (като същевременно позволява нови икономии от мащаба), и, в допълнение към това, дава възможност на предприятията, особено на МСП, да интернационализират своята база от клиенти, без да е необходимо да инвестират във физическо присъствие в друга държава-членка,

АА.  като има предвид, че електронната търговия насърчава развитието на единен екологичен пазар чрез използването на нисковъглеродни, екологични технологии, стандарти, етикети, продукти и услуги,

АБ.  като има предвид, че правната защита и доверие на купувачите в електронната търговия трябва да бъдат засилени, без да се забравя, че продавачите и извършващите стопанска дейност лица също се нуждаят от правна сигурност,

АВ.  като има предвид, че гъвкавостта на пазарите е най-ефективният начин за насърчаване на растежа; призовава европейските институции да гарантират, че онлайн пазарите са възможно най-гъвкави с цел даване на възможност за по-голяма предприемчивост и разширение в този сектор; като има предвид, че единният цифров пазар може да бъде завършен само ако важните законодателни актове в областта на единния пазар, включително Директивата за услугите, се прилагат правилно във всички държави-членки на ЕС; като има предвид, че е изключително важно да се осигури правна сигурност и прозрачност в процеса на уреждане на правата, когато електронен търговец на дребно качва на даден уебсайт съдържание, защитено с авторско право; като има предвид, че въпреки че интернет е най-бързо разрастващият се канал за търговия на дребно и че електронната търговия отбелязва постоянен растеж на национално равнище, несъответствията между националната и трансграничната електронна търговия в ЕС се увеличават и европейските потребители в някои държави-членки на ЕС, се сблъскват с географски, технически и организационни ограничения по отношение на своя избор,

АГ.  като има предвид, че Индексът на Комисията за развитие на пазарите на дребно е добро средство за наблюдение на състоянието на трансграничната търговия в ЕС, тъй като показва до каква степен потребителите могат да се възползват от стоките и услугите на единния пазар,

АД.  като има предвид, че въвеждането на широколентови интернет услуги във всички държави-членки на ЕС в рамките на поставените за 2013 г. цели е от жизнено важно значение за предоставянето на достъп до цифровата икономика както за потребителите, така и за бизнесите,

Въведение

1.  Приветства съобщението на Комисията от 22 октомври 2009 г. относно трансграничната електронна търговия между търговци и потребители в ЕС;

2.  Приветства съобщението на Комисията от 19 май 2010 г. относно програма в областта на цифровите технологии за Европа, която определя стратегията на Комисията, имаща за цел, наред с другото, опростяването на онлайн транзакциите и изграждането на „цифрово доверие“;

3.  Призовава Комисията да откликне на неотложната ситуация, очертана в доклада на Mario Monti, озаглавен „Нова стратегия за единния пазар“, в който се стига до заключението, че като жизнено важно средство за бъдещето на вътрешния пазар ЕС следва да преодолее незабавно оставащите препятствия, за да създаде общоевропейски онлайн пазар на дребно до 2012 г.;

4.  Приветства факта, че стратегията ЕС 2020 насърчава икономиката, основана на знанието, и насърчава Комисията да предприеме бързи действия за увеличаване на скоростта на широколентовите услуги, както и опростяването и рационализирането на таксите за тези услуги в целия Съюз, така че по-лесно да се постигне единен пазар на електронната търговия;

5.  Призовава Комисията да хармонизира всички основни определения в тази област в разумен срок, като същевременно признава положените значителни усилия в областите, свързани с електронната търговия;

6.  Подчертава, че завършването на единния пазар на електронната търговия изисква хоризонтален подход от страна на Комисията, включително ефективна координация между генералните дирекции; поради това приветства неотдавнашния ангажимент на Комисията да създаде „група на членовете на Комисията“ (в техния доклад за програмата в областта на цифровите технологии за Европа) с цел да гарантира ефективна съвместна политика;

7.  Изтъква, че електронната търговия следва да се разглежда като допълнителен инструмент за МСП, който повишава конкурентоспособността им, а не като самоцел;

8.  Подчертава колко е важно изцяло да се използва потенциалът на електронната търговия като част от повишаването на конкурентоспособността на ЕС на световно равнище;

9.  Призовава Комисията спешно да се заеме с въпроса насърчаването на добре функциониращ, единен цифров пазар за стоки и услуги, за да се възползва от неговия огромен и недокоснат потенциал за растеж и работни места;

10.  Подчертава необходимостта от активна политика, за да могат гражданите и предприятията да извлекат пълна полза от вътрешния пазар, който предлага висококачествени стоки и услуги на конкурентни цени; счита, че това е още по-важно в условията на настоящата икономическа криза, като средство за борба с увеличаващите се неравенства и за защита на потребителите, които са уязвима позиция, живеят в отдалечени места или са с ограничена подвижност, групите с ниски доходи и малките и средни предприятия, които са особено заинтересовани да се присъединят към света на електронната търговия;

Борба срещу фрагментацията на вътрешния онлайн пазар

11.  Призовава за по-добро сближаване на преддоговорната информация в областта на електронната търговия с цел висока степен на защита на потребителите и тази хармонизация да може да бъде приспособена до такава степен, че да гарантира по-голяма прозрачност и доверие между потребителите и търговците, като същевременно се запази подходът за минимална хармонизация на договорите в специфични сектори;

12.  Припомня, че съществуват значителни различия между правилата и практиките по отношение на търговците от разстояние във връзка с гаранциите и поемането на отговорност, които те предлагат във и извън границите на тяхната страна, както и по отношение на ползите, които хармонизацията ще им донесе; призовава за задълбочена оценка на въздействието на последиците за електронната търговия от всякакви форми на хармонизация на правила, засягащи правната гаранция за съответствие със съществуващото национално законодателство;

13.  Призовава за въвеждане на единни правила и практики, за да могат търговците от разстояние да предлагат гаранции и да поемат отговорност дори и извън границите на тяхната страна;

14.  Обявява се в подкрепа на разработването на подходяща, ефикасна, сигурна и новаторска система за онлайн плащания, която може да предложи на потребителите свобода и избор по отношение на начина на плащане, не включва такси, които може да стеснят или ограничат избора, и осигурява защита на данните на потребителите;

15.  Подчертава значението на повишаването на доверието към трансграничните системи за плащания по интернет (напр. кредитни и дебитни карти и така наречените „електронни портмонета“) чрез насърчаване на набор от методи за плащане, подобряване на оперативната съвместимост и общите стандарти, преодоляване на техническите пречки, оказване на подкрепа на характеризиращите се с най-голяма сигурност технологии за електронни транзакции, хармонизиране и укрепване на законодателството в областта на неприкосновеността на личния живот и сигурността, борба с измамите и информиране и осведомяване на обществеността;

16.  Призовава Комисията да предложи решение за учредяване на европейски финансов инструмент за кредитни и дебитни карти за обработка на онлайн транзакции с карти;

17.  Отново подчертава значението на трансграничната електронна търговия между предприятия, като средство, което позволява на европейските предприятия, особено на МСП, да постигнат растеж и по-голяма конкурентоспособност и да създават повече новаторски продукти и услуги; призовава Комисията и държавите-членки да предоставят една сигурна и стабилна правна и регулаторна рамка, която да даде на дружествата необходимите им гаранции за уверено осъществяване на трансгранични електронни търговски транзакции между предприятията;

18.  Приветства предложението на Комисията за стимулиране на развитието на електронното фактуриране и призова Съвета да постигне споразумение с Парламента в кратък срок; също призовава Комисията и държавите-членки да предложат мерки и да постигнат споразумение за опростяването и рационализирането на отчетните задължения по отношение на ДДС за трансграничната електронна търговия, както и опростяването на процедурите за регистрация по ДДС;

19.  Приветства предложението на Комисията за опростяване на задълженията за оповестяване на данък добавена стойност (ДДС) и за въвеждане на „опростена фактура“ за продажбите от разстояние и подчертава, че в областта на данъчното законодателство, включително данък добавена стойност (ДДС), следва да се спазва принципът на субсидиарност;

20.  Призовава Комисията да осигури наличието на интегрирана схема за събиране на ДДС, с цел да се насърчат МСП да търгуват отвъд границите при по-ниски административни разходи;

21.  Подчертава необходимостта от изясняване на въздействието на пакета от мерки в областта на ДДС върху трансграничните пощенски услуги с оглед избягване на правна несигурност и покачване на цените; счита, че освобождаването от ДДС за универсалните пощенски услуги съгласно директивата на ЕС относно ДДС не трябва да бъде засегнато от ново фискално правило, основано на мястото на предлагане на услугите;

22.  Призовава Комисията да проведе оценка на въздействието на създаването или определянето на национални органи, които да разглеждат заявления за онлайн трансгранична електронна търговия от дружества или предприемачи от техните държави-членки, и на европейски орган, който да координира дейността на националните органи с цел бързо доизграждане на вътрешния пазар;

23.  Подчертава необходимостта от предприемането на мерки за опростяване и рационализиране събирането на отпадъци от електрическо или електронно оборудване, за трансгранично управление на таксите за авторски права във връзка с продажбата на празни носители и записващи устройства, валиден в целия ЕС лиценз на съдържание, както и мерки по отношение на правилата на ЕС, уреждащи трансграничното електронно фактуриране („e-invoicing“) за продажбите от разстояние;

24.  Подкрепя опростяването на съществуващите такси за авторски права поради значителните пречки за потребителите и бариери за функционирането на единния пазар, произтичащи от съществуващата система;

25.  Призовава Комисията да предложи мерки в подкрепа на инициативата за електронно фактуриране, с което да гарантира използването на електронни фактури в цяла Европа до 2020 г.;

26.  Предлага създаването на система за обслужване на едно гише на европейско равнище с оглед намирането на трансгранични решения за администриране на различните правила и разпоредби на държавите-членки, както в случая с декларирането и плащането на ДДС или други приложими данъци;

27.  Призовава Комисията да проучи възможностите за насърчаване на достъпа до страници с творческо съдържание в интернет като музикални или аудиовизуални творби, както и за откликване на търсенето от страна на потребителите на по-лесни за ползване трансгранични услуги;

28.  Призовава държавите-членки и Комисията да интегрират по по-добър начин центровете за единния пазар, като включат SOLVIT, Единичните звена за контакт (както се изисква съгласно Директивата относно услугите на вътрешния пазар), звената за контакт относно продукти (предвидени в Регламента за взаимното признаване) и допълнителната информация, включително законовите разпоредби, от които се нуждаят дружествата, за да продават своите стоки през граница или в интернет; подчертава, че функционирането на това „обслужване на едно гише“ е особено важно за завършването на единния пазар по отношение на електронната търговия;

29.  Припомня на Комисията, че продължават да съществуват пропуски в правната уредба за онлайн услугите, и я призовава да представи целеви законодателни предложения, с цел да се разшири достъпът на потребителите до стоките и да им се предложи прост подход – „обслужване на едно гише“;

30.  Изтъква значението на опростяването на трансграничните правила и на понижаването на разходите, свързани със спазването на изискванията, за търговците на дребно и предприемачите чрез предоставянето на практични решения по въпроси като декларирането и фактурирането на ДДС, отпадъците от електрическо и електронно оборудване и таксите за рециклиране, облагането на авторските права, защитата на потребителите, етикетирането и специфичните за отделните сектори правила; за тази цел, призовава за създаване на система за обслужване на „едно гише“ и за насърчаване на трансграничните решения за електронно управление като електронно фактуриране и електронна система за обществени поръчки;

31.  Изразява съжаление от факта, че Директивата за услугите все още не е изцяло въведена в националното законодателство в някои държави-членки; призовава Комисията и държавите-членки да сложат край на дискриминацията срещу потребителите въз основа на електронен адрес или местопребиваване и да гарантират ефективното прилагане на член 20, параграф 2 от Директивата за услугите, както и правилното прилагане от страна на националните органи и съдилища на националните разпоредби за прилагане на това недискриминационно правило в правните системи на държавите-членки;

32.  Подчертава значението на свободното движение на услуги за по-нататъшното развитие на електронната търговия, със специално наблягане върху принципа на недискриминация в рамките на вътрешния пазар на основание националност или местоживеене на получателя; отново заявява, че този принцип на недискриминация е несъвместим с налагането на допълнителни правни и административни изисквания спрямо граждани на други държави-членки, които желаят да се възползват от определена услуга или от по-изгодни условия или цени; поради тази причина призовава Комисията да предприеме действия срещу подобни форми на дискриминация в съответствие с член 20, параграф 2 от директивата за услугите;

33.  Подчертава, че е важно да се премахне дискриминацията на онлайн потребителите и тяхната страна на онлайн произход, като се предвидят разпоредби за онлайн плащания от всичките 27 държави-членки на ЕС, включително възможността потребителите да имат избор между различни способи за онлайн плащане;

34.  Призовава за цялостен политически подход към конкуренцията на единния пазар на транспортни услуги, като се обхванат всички видове (включително пътен каботаж, железопътни товарни превози и др.), както и по отношение на законодателството, свързано с околната среда, с оглед да се предотврати неефективност на веригата за доставки или ненужно нарастване на разходите за търговците от разстояние и клиентите на електронната търговия;

35.  Счита, че реформирането на пощенския сектор и насърчаването на оперативната съвместимост и сътрудничеството между пощенските системи и услуги могат да имат значително въздействие върху развитието на трансграничната електронна търговия, която изисква нескъпо струващо и ефективно доставяне и проследяване на продуктите; поради това подчертава необходимостта от бързо прилагане на Третата директива за пощенските услуги (2008/6/EО);

Завършване на вътрешния пазар чрез електронна търговия

36.  Призовава да се вземат мерки за увеличаване броя на потребителите на интернет и подобряване на качеството, цената и скоростта на мрежата в тези държави и региони на Съюза, където не е налице висококачествена връзка, като се гарантира, че достъпът до широколентови услуги е налице навсякъде в ЕС до 2013 г.; подчертава необходимостта от предоставяне на разположение на всеки гражданин достъп до широколентов интернет и подчертава, че в селските, отдалечени и периферни райони също следва да се предоставя възможност за бърза интернет връзка, като се обърне специално внимание на потребителите и предприятията в планинските райони или островните региони, където, в допълнение към по-ограничения достъп до интернет, пощенските такси са много високи, а сроковете за доставка са много дълги за закупени или продадени стоки;

37.  Отбелязва, че, в контекста на преразглеждането на Директивата на универсалната услуга, приоритетният характер на по-нататъшното развитие на бърз и достъпен широколентов достъп е от основно значение за развитието на електронната търговия, тъй като липсата на достъп до интернет продължава да бъде една от най-сериозните пречки пред използването от европейските граждани на електронна търговия;

38.  Подкрепя целите на Комисията за широколентов интернет достъп, а именно, до 2013 г. всички граждани на ЕС да имат достъп до базисен широколентов интернет, а до 2020 г. до широколентов интернет с минимална скорост 30Mbps, като половината от гражданите на ЕС да имат достъп със скорост 100Mbps, и призовава за конкретни мерки, които да гарантират постигането на тези цели; подчертава, че следва да се предвидят специални мерки за защита на децата и младите хора, особено чрез разработването на системи за проверка на възрастта и забраната за практики на онлайн маркетинг, които имат отрицателно въздействие върху поведението на децата;

39.  Призовава Комисията да започне разработването на европейски стандарти за улесняване на трансграничната електронна търговия, намаляване на разликите между действащите закони в отделните държави-членки и отмяна на задължението в рамките на мрежа за селективна дистрибуция за притежаване на офлайн магазин преди започване на продажба онлайн, при положение че е ясно, че подобно задължение противоречи на закона за конкуренцията и не е оправдано от характера на договора за стоките и услугите, с които се търгува, като по този начин се позволи на потребителите и на малките и средни предприятия да се възползват напълно от потенциала на вътрешния пазар в електронна среда; изразява загриженост относно решението на Комисията относно задължението за притежаване на офлайн магазин преди започване на продажба онлайн, тъй като това изискване сериозно възпрепятства онлайн продажбите;

40.  Счита, че онлайн платформите изиграха значителна роля в подема на електронната (особено на трансграничната) търговия в Европа като даде на хиляди МСП достъп до пазара и осигури по-голям избор за потребителите, като същевременно даде много примери за добри практики за повишаване на доверието, прозрачната информация относно правата и задълженията и улесни разрешаването на конфликти между страните в онлайн сделки, когато това се е оказало необходимо; призовава онлайн платформите да предлагат своите стоки и услуги на всички европейски потребители без териториална дискриминация, основана на местонахождение в определена държава-членка;

41.  Подчертава значението на един отворен формат за обмен на документи за оперативна съвместимост на електронната търговия и призовава Комисията да предприеме конкретни стъпки за неговото разработване и разпространение;

42.  Подчертава значението на подобряването на напътствията и достъпните финансови инструменти за МСП, за да им се помогне да разкрият канал за електронна търговия като допълнение на офлайн магазин;

43.  Подчертава важността на един открит и неутрален достъп до високоскоростна интернет връзка, без която електронната търговия би била невъзможна;

44.  Подчертава, че завършването на единния пазар на електронна търговия не бива да бъде ограничено до законодателни мерки и механизми за контрол, но че освен това трябва да бъде придружено от укрепването и на други сфери на интернет, а именно електронното управление и електронното обучение;

45.  Подчертава необходимостта от мониторинг на прилагането на правилата, наскоро приети в Регламент (ЕС) № 330/2010 на Комисията от 20 април 2010 година, за изключителна или селективна дистрибуция, въз основа на пазарна информация от засегнатите страни и националните органи за защита на конкуренцията, и, когато е необходимо, за преразглеждане на правилата от този род, с цел намаляване на пречките пред онлайн продажбите; призовава Комисията да представи предложения за справянето с тези проблеми преди края на 2011 г.;

46.  Призовава Комисията да засили защитата на личната сфера на потребителите и да гарантира, че личните данни на потребителите, включително данните за покупките и разгледаните страници се достъпни за потребителите при поискване и се запазват от доставчиците за период от време, който е възприет в законодателството на ЕС;

47.  Призовава Комисията освен това да работи за създаването на правила и стандарти, така че несъвместимостта на софтуера по уебсайтовете за търговия и социални мрежи не пречат на потребителите да променят своите опции за купуване;

48.  Подчертава значението на електронните подписи и на Инфраструктурата с частни ключове (PKI) за Паневропейски сигурни услуги на електронното правителство и призовава Комисията да създаде Портал на европейските заверяващи органи, за да осигури трансгранична оперативна съвместимост за електронните подписи;

49.  Предвид значението на реализирането на пълния потенциал на единния пазар, призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че до 2015 г. най-малко 50º% от всички обществени поръчки ще бъдат електронни съгласно плана за действие, договорен на Министерската конференция по електронно правителство, проведена в Манчестър през 2005 г.;

50.  Счита, че търговията чрез мобилни телефони (мобилна търговия) може да бъде значителна част от електронната търговия, тъй като тя е достъпна за милионите европейски граждани, които използват мобилни телефони, но не и персонални компютри, като по този начин се съдейства за сближаването на интернет и мобилните технологии и се насърчава водещата роля на ЕС в областта на мобилните комуникации;

51.  Счита, че развитието и оказването на подкрепа на общи, отворени технически и оперативни характеристики и стандарти (за съвместимост, оперативна съвместимост, достъп, сигурност, логистика, доставки и др.) ще улеснят трансграничната електронна търговия чрез оказване на съдействие на потребителите, по-специално уязвимите и неопитните ползватели на компютри, както и чрез преодоляване на оперативните, технически, културни и езикови пречки, които съществуват между различните държави-членки;

52.  Признава особените правни предизвикателства, свързани с развитието на вътрешен пазар в областта на търговията чрез мобилни телефони (мобилна търговия), който да гарантира правата на потребителите, неприкосновеност на личния живот и защита на малолетните потребители; призовава Комисията да разгледа подробно този въпрос;

53.  Подчертава необходимостта от повече прозрачност във веригата на доставки на електронната търговия, за да може потребителят винаги да е информиран за това, кой е доставчикът, неговото търговско име, географски адрес, данни за връзка и данъчния му номер, и дали доставчикът е посредник или краен доставчик, което е особено важно в контекста на онлайн търговете;

54.  Призовава Комисията да въведе ясен набор от стандарти за осъществяване на трансгранична електронна търговия на равнище ЕС, като например задължение на търговците да предоставят на своите клиенти и на публичните органи лесен, пряк, постоянен и безплатен достъп до информация относно наименованието и регистрационния номер на търговеца или доставчика на услугата, цените на предлаганите стоки и услуги и други възможни допълнителни разходи за доставка;

55.  Призовава Комисията да определи изискване за предприемачите, които използват доброволно стандартизирани договори и стандартизирани общи условия на търговия, да посочат ясно договорните разпоредби, които се различават от стандартните разпоредби;

56.  Счита, че правилата, регламентиращи дистанционните договори, следва също да включват и договорите, сключени между потребители и търговци при онлайн търгове и призовава Комисията да продължи да проверява и оценява правилата, управляващи специфични дистанционни договори за туристически услуги (самолетни билети, настаняване в хотели, отдаване на коли под наем, услуги за свободното време и др.), поръчвани индивидуално по интернет, най-вече с цел по-голяма отговорност на онлайн търговете и за по-добра защита на потребителите;

57.  Призовава Комисията да поясни правилата за продажбите по домовете (преки или непреки), осъществявани чрез използване на интернет в други държави-членки;

Увеличаване на правната защита на потребителите в областта на трансграничната електронна търговия

58.  Призовава за въвеждане на изискването за извършване на външен одит във връзка с някои специфични видове електронни услуги, при които има по-голяма нужда от гарантиране на пълната им сигурност, за защита на личните данни и информацията (например при интернет банкирането);

59.  Подчертава, че ползвателите (потребители и търговци) изискват правна сигурност, когато извършват дейност онлайн, и приветства предложението на Комисията в нейното съобщение, озаглавено „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“, за актуализиране на правилата относно ограничената отговорност по отношение на услугите на информационното общество, така че да не се изостава от технологическия напредък, в контекста на директивата за електронната търговия (вж. бележка под линия номер 13 в съобщението);

60.  Настоятелно призовава Комисията да предприеме стъпки за създаване на правна сигурност и за преодоляване на значителната фрагментация, която съществува по отношение на процеса на уреждане на правата, както и по отношение на многобройните юрисдикции на държавите-членки при качването на медийно съдържание на уебсайтове;

61.  Счита, че следва да се отреди приоритетно място на преодоляването на административните и регулаторни пречки пред трансграничната електронна търговия чрез въвеждането на единен набор от правила за потребителите и предприятията в 27-те държави-членки на ЕС, което ще създаде благоприятна цифрова среда, ще осигури правна сигурност както за предприятията, така и за потребителите, ще опрости процедурите, ще намали разходите, свързани със спазването на изискванията, ще ограничи нелоялната конкуренция и ще разгърне потенциала на електронния пазар в ЕС; счита, че за тази цел, еднаквото тълкуване и прилагане на законодателни инструменти като директива за правата на потребителите, директивата за електронната търговия (2000/31/EО), член 20, параграф 2 от Директивата за услугите (2006/123/ЕО) и Директивата за нелоялните търговски практики (Директива 2005/29/ЕО) могат да бъдат от голямо значение; поради тази причина призовава Комисията да продължи оценката си на общностното законодателство, което засяга цифровия единен пазар и да предложи целеви законодателни действия за премахване на основните пречки;

62.  Счита, че засилването на проследяването на пазара, прозрачността на правилата и наличието на механизми за правоприлагане с цел насърчаване на доверието на потребителите е от решаващо значение, тъй като потребителските разходи ще бъдат важен фактор за икономическото възстановяване; счита, че на публичните органи трябва да се предоставят повече ресурси за разследване и в крайна сметка прекратяване на незаконните търговски практики; призовава Комисията да създаде европейска система за ранно известяване, включително и база данни, за борба с измамите в цифровата пазар; призовава Комисията да актуализира системата за бързо предупреждение (RAPEX) в зависимост от потребностите; подчертава, че такива инициативи трябва да зачитат правилата за защита на данните;

63.  Призовава публичните органи бързо да предприемат действия срещу подвеждащи уебсайтове, като обърнат повече внимание на правата на потребителите, включително чрез мерки с цел поставяне на етикети за безопасност и сигурност на уебсайтовете и гарантиране, че дружествата, които предоставят спонсорирани рекламни услуги, не рекламират незаконни уебсайтове;

64.  Счита, че доверието на потребителите може да бъде изградено със стандарти и кодекси за поведение, които позволяват на онлайн доставчиците на услуги да не изостават от бързо променящото се развитие на технологиите;

65.  Подчертава, че целевото търсене и профилиране на потребители онлайн следва изцяло да спазва правилата за защита на данните;

66.  Подчертава, че е необходимо да се осигури последователно тълкуване на правилата на ЕС, които уреждат поверителността на личните данни, за да се гарантира повишена защита на личните данни и да се насърчи доверието на потребителите в системите за онлайн плащане;

67.  Счита, че едно подобрение на нормативните уредби за защита на потребителите в целия ЕС може да осигури доверието на потребителите в трансграничните онлайн транзакции, включително защитата срещу измами с кредитни карти;

68.  Призовава Комисията да гарантира, че последователното прилагане на авторските права в областта на електронната търговия няма да бъде накърнено;

69.  Счита, че трансграничното търсене и рекламиране по интернет следва да предоставя по-добра информация на потребителите и търговците и да увеличава тяхната способност да извършват сравнения и да намират оферти; във връзка с това изразява загриженост относно евентуални нарушения на конкуренцията спрямо потребители и предприемачи в някои държави-членки на ЕС; призовава Комисията, в сътрудничество с отрасъла, да положи усилия за отстраняване на недостатъците на платформите за търсене и рекламиране по интернет и да поощряват тяхната трансгранична дейност, например чрез популяризиране на домейните „.eu“;

70.  Призовава Комисията да гарантира с помощта на мониторинг, че съгласуваното прилагане на закона за авторското право не се заобикаля в електронната търговия;

71.  Призовава Комисията да поеме инициативата и да извърши спешна оценка на въздействието относно най-подходящия метод за разрешаване на въпроса с таксите за авторски права, включително възможността за налагане на такса в момента и на мястото на първото пускане на продукта на пазара в Европейския съюз, тъй като заинтересованите страни не могат да постигнат съгласие;

72.  Споделя становището на Комисията, че алтернативни механизми за разрешаване на спорове като медиация и арбитраж или извънсъдебни споразумения могат да бъдат целесъобразен и привлекателен вариант за потребителите; отбелязва, че някои частни оператори, като например онлайн платформи, въведоха успешни инициативи за засилване на доверието сред потребителите, като използват вътрешни средства за решаване на спорове; настоятелно призовава държавите-членки да насърчават разработването на алтернативни механизми за разрешаване на спорове, за да се повиши равнището на защита на потребителите и да се оптимизира спазването на законодателството; припомня положителния опит от SOLVIT и от мрежата от европейски потребителски центрове; призовава за създаване на европейска информационна система за електронни потребители, която да предлага подробни насоки и информация за правата и задълженията в цифровия пазар; но подчертава, че тези механизми следва да допълват, а не да заменят съдебните или административни средства за правоприлагане;

73.  Отбелязва значението на това, да се повиши понастоящем ниското доверие на потребителите по отношение на трансграничните транзакции чрез укрепване на електронното и трансграничното прилагане на съществуващите правила, чрез предоставяне на повече правомощия на органите за защита на потребителите, насърчаване на сътрудничеството между публичните органи и създаване на ефективни механизми за целия ЕС за контрол на пазара и одит, обработване на жалби и разрешаване на спорове;

74.  Насърчава използването на алтернативни механизми за уреждане на спорове, които да могат да се използват чрез онлайн процедура, достъпна без забавяне чрез европейския портал за електронно правосъдие, когато той стане достъпен;

75.  Подчертава необходимостта от разработване и стандартизиране на правилата за осигуряване на високо равнище на правна защита за непълнолетните лица и поощрява организирането на информационни и образователни кампании за родители, учители и настойници, за да се повиши тяхната осведоменост относно носената от тях отговорност при възпитанието на децата във връзка с рисковете от използването на интернет търговия и значението на бдителността във връзка с използването на интернет от децата;

76.  Призовава Комисията и държавите-членки да предприемат незабавни мерки за борба с незаконните онлайн услуги, които не зачитат правилата на защита на потребителите, защита на малолетните, авторското право, данъците и голям брой други приложими закони;

77.  Подчертава, необходимостта от предприемане на мерки за избягване на рисковете, произтичащи от незаконното предлагане на продукти по интернет, особено на фалшиви лекарствени средства, чрез повишаване на здравната култура и използване на специални уебсайтове на .eu домейните за оповестяване на подвеждащата информация;

78.  Призовава Комисията да представи предложение с цел разглеждане на подходящите действия или санкции по отношение на електронната търговия с фалшифицирани стоки и лекарствени продукти, включително етикети за безопасност и сигурност на уебсайтовете, като например системи за сертифициране на аптеки, притежаващи разрешение за дейност;

79.  Подчертава необходимостта от подходяща подготовка и обучение на държавните служители и съдебните органи по отношение на правилата на ЕС за защита на потребителите;

Стратегия за електронно доверие, целяща повишаването на доверието на ползвателите на електронна търговия

80.  Призовава за разработването на единен правен инструмент, съчетаващ различните текстове, които в момента са в сила, за да се изяснят правилата, приложими по отношение на електронната търговия; приветства предложението на Комисията за директива относно правата на потребителите и призовава, ако е уместно, за подходящо равнище на хармонизация на някои аспекти на потребителското договорно право, по-конкретно по отношение на обработването на гаранционни искове; счита, че това следва да включва други директиви, като например директивата относно дистанционната търговия на потребителски финансови услуги относно електронната търговия;

81.  Призовава Комисията да извърши оценка на това, дали създаването на портал за електронна търговия под надзора на Комисията и с участието на заинтересованите страни и държавите-членки би могло да даде по-голям принос за разпространението на добри практики и информация и следователно да насърчи доверието на потребителите и да увеличи трансграничната електронна търговия;

82.  Приканва Комисията да продължи да разследва причините, поради които потребителите отхвърлят електронната търговия, с оглед изготвянето на ефективни насоки за подходящо законодателство, и предлага създаването на „табло с резултати“, посветено изключително на електронната търговия с цел да се придобие представа за поведението на онлайн потребителите и да се посочат факторите, които влияят и са определящи за избора при такива потребители;

83.  Признава, че ако гражданите нямат достатъчно доверие в нормативната уредба на новото дигитално пространство, то те ще се въздържат от интерактивни действия, свободно изразяване на мнението си и осъществяване на операции; като има предвид, че гарантирането и прилагането на основните права, в този контекст, е главно условие за доверие от страна на гражданите; като има предвид, че гаранцията за защита на правата върху интелектуална собственост (ПИС) и другите права е съществено условие за доверието от страна на бизнеса;

84.  Призовава Комисията да премахне задължението за притежаване на офлайн магазин преди започване на продажба онлайн, тъй като това изискване сериозно възпрепятства онлайн продажбите;

85.  Подчертава значението, с оглед на бъдещото развитие на трансграничната електронна търговия, на създаването на последователна рамка в целия ЕС, в пределите на достиженията на правото на Общността, за защита и прилагане на правата на интелектуална собственост, за засилване на борбата срещу нелегални и фалшиви стоки и за повишаване на осведомеността за тези въпроси сред европейските потребители;

86.  Изтъква необходимостта от приемане на законодателство, приложимо спрямо всички електронни трансакции, което е от съществено значение за защита на правата на потребителите на услугите за електронна търговия;

87.  Призовава за разработване, като част от рамковите програми за научни изследвания, на новаторски изследователски проекти, насочени към насърчаване и обединяване на пазара за електронна търговия в ЕС чрез повишаване на доверието и увеличаване на правомощията и избора на потребителите в цифровата среда;

88.  Призовава за ефективното проследяване на правните, техническите и икономическите промени по отношение на електронната търговия и изтъква необходимостта от оценка на въздействието на всички решения, които засягат единния цифров пазар и информационното общество; за тази цел би било полезно въвеждането на „табло с резултати за електронната търговия“ за оценяване на средата на европейския онлайн пазар;

89.  Счита, че доверието на потребителите може да бъде развито чрез премахване на пречките пред трансграничната електронна търговия, като се запази високо равнище на защита на потребителите, както и да се изгражда посредством европейски доверени органи или марки за доверие, които гарантират надеждността и качеството на стоките, предлагани на трансграничния електронен пазар; счита, че е необходимо създаването на устойчива европейска марка за доверие, с ясни и прозрачни правила и под надзора на Комисията; като отчита, че такава европейска марка за доверие трябва да бъде подкрепена от механизъм за контрола на стандартите или за изпълнението, както вече се практикува на национално равнище в някои държави-членки; признава, че една трансгранична схема за европейската марка за доверие може да функционира само в контекста на правото на ЕС, на което европейската марка за доверие може да се основава; вярва, че всяка схема за европейската марка за доверие трябва да подлежи на подробна оценка на въздействието и трябва да бъде прилагана в съответствие със съществуващите в държавите-членки етикети за марки на доверие;

90.  Подчертава значението на насърчаването и правоприлагането на запазени знаци, знаци за доверие и знаци за качество за целия ЕС, които ще помогнат на потребителите при разпознаването на надеждните търговци, извършващи дейност онлайн, ще възнаградят най-добрите практики и ще насърчат новаторството, което ще подкрепи предприятията в техните усилия да излязат извън рамките на националния си пазар;

91.  Подчертава, че в онлайн средата, в която купувачът и продавачът се намират на разстояние и купувачът има ограничена възможност да прецени физическото качество на стоките, достъпът до точна и ясна информация е от съществено значение за прозрачността;

92.  Изтъква усилията на Европейската комисия и на националните регулаторни органи за пощенските услуги за точното и навременно прилагане на Третата директива за пощенските услуги (2008/6/EО) в 27-те държави-членки, за да се постигне увеличаване на конкуренцията, понижаване на цените и подобряване на услугите, за подобряване на условията за доставка на стоки, закупени чрез трансгранична електронна търговия; подчертава освен това важността на това да се осигури наличността на застрахователни услуги при доставката на колети;

93.  Призовава за създаване на програма и за използване на съществуващите финансови програми за проекти, насочени към повишаване на доверието на потребителите в електронната търговия, включително образователни и информационни кампании както на европейско, така и на национално равнище, и проекти за практическа проверка на онлайн услуги (като т. нар. „привидно пазаруване“ - „mystery shopping“); подчертава необходимостта от разработване на онлайн инструменти за обучение на потребителите по въпросите на електронната търговия и новите цифрови технологии (основни права на потребителите на интернет, електронна търговия, правила за защита на данните и др.), като например проекта „Dolceta“ (разработване на предназначен за възрастни онлайн инструмент за обучение на потребители); като по този начин се позволи на гражданите да подобрят уменията си в областта на цифровите технологии и познаването на своите права и задължения, както и отговорно и независимо да се възползват от предимствата на електронната търговия в цифровото общество;

94.  Счита, че доверието на потребителите може да се повиши допълнително чрез обезпечаване на общественото доверие по отношение на електронната среда, чрез предприемане на мерки във връзка със загрижеността относно защитата на лични данни, чрез регулиране на събирането на данни, проследяването и профилирането на поведението на потребителите и целевото рекламиране и чрез повишаване на осведомеността на потребителите чрез образователни и информационни кампании; призовава Комисията да представи предложение за адаптиране на директивата за защита на данните към настоящата цифрова среда;

95.  Подчертава необходимостта от това да се опрости и осигури по-голяма прозрачност на веригата за доставки и на реда и условията за трансгранична електронна търговия чрез създаване на правила относно заблуждаващата или непълна информация относно правата на потребителите, цялостните разходи и координатите на търговците, както и чрез насърчаване на най-добрите и справедливи практики и предоставяне на препоръки и насоки за електронните магазини; признава усилията, положени в тази област от Европейския съюз за изясняване на сроковете, условията и цените при тарифите за въздушен превоз, като положителен пример, който може да бъде следван;

96.  Подчертава значението на бързото и ефикасно прилагане на европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“, влязъл в действие през юни 2010 г., който би дал нов тласък за насърчаване на онлайн предприятията, особено за наскоро загубилите работата си;

97.  Счита, че медийната и компютърната грамотност и осведоменост са от основно значение за развитието на европейската цифрова среда; поради това призовава за стартирането на план за действие за цифрова грамотност и приобщаване на равнище ЕС и държави-членки, включващ по-специално: конкретни възможности за обучение за придобиване на грамотност в областта на цифровите технологии за незаетите лица и за групите, застрашени от изключване, стимули за инициативи в частния сектор с цел обучение за придобиване на познания и умения в областта на цифровите технологии от всички служители, инициатива на европейско равнище „Бъдете интелигентни онлайн“ за запознаване на всички учащи се, включително тези, които са ангажирани с учене през целия живот и с професионално обучение, с безопасното използване на ИКТ и онлайн услугите, както и обща система за сертифициране на ИКТ на европейско равнище;

98.  Приветства ангажимента на Комисията да издаде Кодекс на ЕС за онлайн права до 2012 г., който да събира всички съществуващи права и задължения на дигиталния потребител в ЕС по ясен и достъпен начин, допълнен от годишен преглед на нарушенията на законите за защита на потребителите при онлайн сделки и подходящи мерки за изпълнение в координация с Европейската мрежа на агенциите за защита на потребителите;

99.  Счита, че разработването на кодекси, на доброволни начала, от търговските, професионалните и потребителските асоциации и изпълнението на условията, предвидени в доклада на Парламента, озаглавен „За един нов цифров план за действие за Европа: 2015. eu“, в който се призовава за създаването на европейска харта на правата на гражданите и потребителите в цифровата среда и развитието на „пета свобода“, която позволява свободно движение на съдържание и знания, биха повишили доверието на потребителите по отношение на електронната търговия, като изяснят правата и задълженията на всички участници в информационното общество;

100.  Призовава Комисията да предприеме незабавни действия и да докладва през 2012 г. за напредъка си по справянето с десетте препятствия за електронната търговия, както са описани в нейното съобщение от 22 октомври 2009 г. относно трансграничната електронна търговия между търговци и потребители в ЕС (COM(2009)0557); призовава Комисията и държавите-членки да гарантират високо ниво на защита на потребителите в електронната търговия и премахване на препятствията пред развитието на електронната търговия, посочени в нейните съобщения „Програма в областта на цифровите технологии“ от 2010 г. и Относно трансграничната електронна търговия между търговци и потребители в ЕС' от 2009 г., както чрез законодателни, така и чрез незаконодателни средства; приканва Комисията да започне диалог между заинтересованите страни и САЩ с цел проучване на възможните средства за разработване на трансатлантически електронен пазар;

o
o   o

101.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) Приети текстове, P7_TA(2010)0046.
(2) Приети текстове, P7_TA(2010)0047.
(3) OВ C 67 E, 18.3.2010 г., стp. 112.
(4) OВ C 146 E, 12.6.2008 г., стр. 370.
(5) OВ L 376, 27.12.2006 г., стp. 36.
(6) OВ L 376, 27.12.2006 г., стp. 21.
(7) ОВ C 292 E, 1.12.2006 г., стр. 109.
(8) OВ C 305 E, 14.12.2006 г., стр. 247.
(9) OВ L 271, 9.10.2002 г., стр. 16.
(10) http://www.un.or.at/unictral.

Правна информация - Политика за поверителност