Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2012(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0226/2010

Předložené texty :

A7-0226/2010

Rozpravy :

PV 20/09/2010 - 21
CRE 20/09/2010 - 21

Hlasování :

PV 21/09/2010 - 5.2
CRE 21/09/2010 - 5.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0320

Přijaté texty
PDF 484kWORD 168k
Úterý, 21. září 2010 - Štrasburk
Dotvoření vnitřního trhu pro elektronický obchod
P7_TA(2010)0320A7-0226/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. září 2010 o dotvoření vnitřního trhu pro elektronický obchod (2010/2012(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na rozsudky ESD o Googlu (ve spojených věcech C-236/08 až C-238/08, rozsudek ze dne 23. března 2010) a BergSpechte (věc C-278/08, ze dne 25. března 2010), jež vymezují pojem „běžně informovaného a přiměřeně pozorného uživatele internetu“ jakožto standardního internetového spotřebitele,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2010 o ochraně spotřebitele(1),

–  s ohledem na výroční zprávu sítě SOLVIT za rok 2008 nazvanou „Vývoj a výkonnost sítě Solvit v roce 2008“ (SEK(2009)0142), na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 8. května 2008 o akčním plánu týkajícím se integrovaného přístupu k poskytování asistenčních služeb v oblasti jednotného trhu občanům a firmám (SEK(2008)1882) a na usnesení Parlamentu ze dne 9. března 2010 o síti SOLVIT(2),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (KOM(2010)2020),

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 3. prosince 2009 nazvaný „Návod pro provádění/uplatňování směrnice 2005/29/ES týkající se nekalých obchodních praktik“ (SEK(2009)1666),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 22. října 2009 o přeshraničním elektronickém obchodu mezi podniky a spotřebiteli v EU (KOM(2009)0557),

–  s ohledem na „Vyhodnocení zkušebních nákupů přeshraničního elektronického obchodu v EU“, studii vypracovanou společností YouGovPsychonomics pro Evropskou komisi, GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele, která byla zveřejněna dne 20. října 2009,

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 22. září 2009 o opatřeních v oblasti retailových finančních služeb v návaznosti na hodnotící zprávu o spotřebitelských trzích (SEK(2009)1251),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. července 2009 o harmonizované metodice pro klasifikaci a hlášení stížností a dotazů spotřebitelů (KOM(2009)0346) a doprovodný návrh doporučení Komise (SEK(2009)0949),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. července 2009 o vymáhání spotřebitelského acquis (KOM(2009)0330),

–  s ohledem na zprávu Komise ze dne 2. července 2009 o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (dále jen „nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“) (KOM(2009)0336),

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 5. března 2009 nazvaný „Zpráva o přeshraničním elektronickém obchodování v EU“ (SEK(2009)0283),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 5.února 2009 o mezinárodním trhu a internetu(3),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. ledna 2009 nazvané „Sledování spotřebitelských výsledků na jednotném trhu: druhé vydání hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích“ (KOM(2009)0025) a na doprovodný pracovní dokument útvarů Komise nazvaný „Druhá hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích“ (SEK(2009)0076),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 21. června 2007 o důvěře spotřebitelů v digitálním prostředí(4),

–  s ohledem na čl. 20 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu(5),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě (kodifikované znění)(6),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 23. března 2006 o evropském smluvním právu a přezkumu acquis: cesta vpřed(7) a usnesení ze dne 7. září 2006 k evropskému smluvnímu právu(8),

–  s ohledem na platné právní předpisy Společenství upravující oblast ochrany spotřebitele, elektronického obchodu a rozvoje informační společnosti,

–  s ohledem na sdělení Komise o přezkumu předpisového rámce EU pro sítě a služby elektronických komunikací (KOM(2006)0334),

–  s ohledem na první zprávu o provádění ze dne 21. listopadu 2003 týkající se směrnice pro oblast elektronického obchodu (KOM(2003)0702),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES(9),

–  s ohledem na vzorové zákony komise UNCITRAL pro elektronický obchod (1996), vzorové zákony komise UNCITRAL pro elektronický podpis (2001) a úmluvu komise UNCITRAL o užívání elektronických komunikačních systémů při uzavírání mezinárodních smluv (2005)(10),

–  s ohledem na článek 11 Smlouvy o fungování EU (dále jen „SFEU“), který stanoví, že „požadavky na ochranu životního prostředí musí být zahrnuty do vymezení a provádění politik a činností Unie, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje“,

–  s ohledem na článek 12 SFEU, který stanoví, že „požadavky vyplývající z ochrany spotřebitele budou brány v úvahu při vymezování a provádění jiných politik a činností Unie“,

–  s ohledem na článek 14 SFEU a protokol č. 26 k této smlouvě o službách obecného (hospodářského) zájmu,

–  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro právní záležitosti (A7-0226/2010),

A.  vzhledem k tomu, že Evropa by neměla jen hledat způsoby, jak dále rozvíjet vnitřní trh pro elektronický obchod, ale také zkoumat, jak by mohl další rozvoj elektronického obchodu pomoci udržitelně oživit vnitřní trh,

B.  vzhledem k tomu, že ve zprávě Maria Montiho ze dne 9. května 2010 nazvané „Nová strategie pro jednotný trh“ se zdůrazňuje, že „jednotný trh je méně oblíbený než kdy jindy, avšak potřebnější než kdy jindy“, vzhledem k tomu, že tato zpráva dále konstatuje, že elektronické obchodování společně s inovativními službami a ekologickými průmyslovými odvětvími skýtají největší potenciál růstu a zaměstnanosti pro budoucnost, a představují proto nové cílové hranice pro jednotný trh,

C.  vzhledem k tomu, že elektronický obchod je hybná síla internetu a důležitý katalyzátor pro dosahování cílů EU stanovených ve strategii pro vnitřní trh EU 2020; vzhledem k tomu, že všichni účastníci musí spolupracovat, aby byly překonávány zbývající překážky,

D.  vzhledem k tomu, že elektronický obchod usnadňuje a podporuje vznik nových tržních segmentů pro malé a střední podniky, které by jinak neexistovaly,

E.  vzhledem k tomu, že v zájmu uvolnění plného potenciálu jednotného trhu EU by elektroničtí obchodníci měli být vybízeni k tomu, aby své produkty nabízeli ve všech členských státech EU prostřednictvím přímého marketingu či jiných komunikačních nástrojů,

F.  vzhledem k tomu, že elektronický obchod je ve 21. století pro Evropskou unii klíčovým trhem s potenciálem přetvořit evropský vnitřní trh, přispět k rozvoji znalostní ekonomiky, být zdrojem hodnoty a příležitostí pro evropské spotřebitele a podniky v době finančního tlaku a významně a pozitivně ovlivňovat zaměstnání a růst, vzhledem k tomu, že rozvoj elektronického obchodu může posílit konkurenceschopnost hospodářství EU v souladu se strategií Komise EU 2020, včetně rozvoje a podpory nových způsobů podnikání pro malé a střední podniky,

G.  vzhledem k tomu, že ke splnění cílů Lisabonské strategie, jimiž jsou posílení růstu a hospodářské soutěže a tvorba inkluzivních a konkurenceschopných pracovních míst pro uspokojení potřeb 500 milionů spotřebitelů Evropské unie a pro jejich dobré životní podmínky, je nezbytné dosáhnout účinného fungování vnitřního trhu; vzhledem dále k tomu, že přeshraniční elektronický obchod přináší evropským spotřebitelům důležité socio-ekonomické výhody, jako je například větší pohodlí, zlepšení pozice spotřebitele a posílení jeho práv, větší transparentnost a intenzivnější hospodářská soutěž, přístup k širší škále produktů a služeb s možností jejich porovnání a výběru z nich a značný potenciál pro úspory,

H.  vzhledem k tomu, že rozvoj digitální společnosti a dokončení vnitřního trhu IKT vedly v době nedávné hospodářské krize k dalšímu rozvoji elektronického obchodu a k vytváření pracovních míst, pomohly internetovým podnikům zůstat ekonomicky aktivními a umožnily spotřebitelům využít výhod širšího výběru a příznivějších cen; vzhledem k tomu, že přeshraniční elektronický obchod má podstatné výhody pro podniky z EU – zejména pro malé a střední podniky –, které mohou poskytnout inovativní, vysoce kvalitní služby a výrobky výhodné pro spotřebitele na celém elektronickém evropském vnitřním trhu, posiluje jejich postavení a umožňuje jim zůstat konkurenceschopnými v celosvětovém hospodářství,

I.  vzhledem k tomu, že elektronický obchod nabízí širší výběr spotřebitelům, zejména spotřebitelům žijícím v hůře dostupných, vzdálených nebo odlehlých oblastech a také spotřebitelům se sníženou pohyblivostí, kteří by jinak k širokému výběru zboží neměli přístup; vzhledem k tomu, že elektronický obchod je výhodný zejména pro obyvatele venkovských, odlehlých a okrajových oblastí, kteří by v jiném případě neměli tak pohodlný přístup k širokému výběru zboží za stejnou cenu,

J.  vzhledem k tomu, že druhá prováděcí zpráva týkající se směrnice o elektronickém obchodování měla být vypracována v roce 2005, tj. čeká se na ni již pět let (článek 21 směrnice 2000/31/ES),

K.  vzhledem k tomu, že v digitálním programu pro Evropu jsou stanoveny přiměřené výkonnostní cíle pro vysokorychlostní a superrychlé širokopásmové pokrytí a pro zavedení elektronického obchodu,

L.  vzhledem k tomu, že důvěra evropských spotřebitelů a podniků v digitální prostředí je nízká kvůli tomu, že elektronický obchod čelí zbytečným překážkám, jako je roztříštěnost trhu EU, nejistota spotřebitelů ohledně důvěrnosti údajů, bezpečnost transakcí a práva spotřebitelů v případě problémů, a vzhledem k tomu, že v některých aspektech elektronického obchodu Evropa pokulhává za USA a Asií; vzhledem k tomu, že vytvoření „jednotného digitálního trhu“ usnadní spotřebitelům z celé Evropské unie přeshraniční transakce v on-line prostředí, a jedná se tedy o významný prvek v rámci úsilí o oživení jednotného trhu, jelikož poskytuje občanům větší výběr produktů a služeb; vzhledem k tomu, že překonání překážek bránících přeshraničnímu elektronickému obchodu a posílení důvěry spotřebitelů jsou základem pro dosažení atraktivního a integrovaného jednotného digitálního trhu v Evropě a pro povzbuzení spotřebitelských trhů a širšího hospodářství,

M.  vzhledem ke sdělení Komise o digitálním programu, které připouští, že spotřebitelé v EU velice často uzavírají své obchody s firmami sídlícími mimo EU, např. v USA, což je faktor, který poukazuje na potřebu vypracovat politiku, která podpoří globální formy elektronického obchodu, a na to, že je nezbytné podporovat zavádění mezinárodní správy internetu v souladu s tuniským programem; vzhledem k tomu, že spotřebitelé ani podniky nemohou plně využít přínosů digitálního jednotného trhu, neboť jen velmi malý počet on-line maloobchodníků prodává své produkty či služby do ostatních členských států a většina z těch, kteří tak činí, prodává jen do omezeného počtu těchto států; vzhledem k tomu, že je třeba řešit problém diskriminace spotřebitelů, mj. v okamžiku platby, a to tím, že se zaručí, aby byla přijata ustanovení o placení a přijímání plateb a o posílání a přijímání dodávek; vzhledem k tomu, že elektronický obchod je nyní významnou součástí hlavního proudu ekonomiky a podniky a spotřebitelé čím dál více využívají pro ně nejvýhodnější elektronické i standardní obchodní postupy,

N.  vzhledem k tomu, že elektronický obchod je mezinárodní, a nemůže se tudíž omezovat na území uvnitř hranic EU,

O.  vzhledem k tomu, že v digitálním programu pro Evropu jsou stanoveny přiměřené výkonnostní cíle pro vysokorychlostní a superrychlé širokopásmové pokrytí a pro posílení elektronického obchodu,

P.  vzhledem k tomu, že roztříštěnost části elektronického trhu v EU ohrožuje práva stanovená v acquis Společenství,

Q.  vzhledem k tomu, že evropští spotřebitelé a podniky mají malou právní jistotu, pokud jde o přeshraniční elektronický obchod, a na jedinou elektronickou transakci se vztahuje mnoho právních předpisů s odlišnými požadavky, což podnikům ani spotřebitelům nedává jednoznačná a snadno vymahatelná pravidla,

R.  vzhledem k tomu, že totéž platí v případě mimoevropského elektronického obchodu, neboť evropští spotřebitelé při nákupu a prodeji po internetu často nerozlišují mezi evropskými a třetími státy; vzhledem k tomu, že je proto nezbytné zapojit do úsilí o větší transparentnost, spolehlivost a odpovědnost v rámci elektronického obchodu také třetí země,

S.  vzhledem k tomu, že rostoucí přeshraniční rozměr spotřebitelských trhů přináší nové výzvy pro orgány vymáhání práva, jejichž možnosti jsou omezeny hranicemi jurisdikce a roztříštěností regulačního rámce,

T.  vzhledem k tomu, že existence nelegálních internetových služeb vážně brání rozvoji legitimních trhů s určitými digitálními službami, konkrétně s hudbou, filmy a stále častěji také knihami a časopisy; vzhledem k tomu, že duševní vlastnictví má v digitálním světě klíčový význam a jeho ochrana je obtížná, zejména na internetu,

U.  vzhledem k tomu, že spotřebitelé mají nárok na náhradu škody, pokud se stanou obětí nelegálních praktik, avšak v praxi se při podávání soudních žalob setkávají se značnými překážkami v důsledku nedostatku informací o právních předpisech platných v různých členských státech, dlouhých a složitých řízení, rizik spojených se soudními spory, zejména v přeshraničních případech, a vysokých nákladů,

V.  vzhledem k tomu, že prosazování základního práva na soukromí a na ochranu osobních údajů je důležitou podmínkou elektronického obchodu,

W.  vzhledem k tomu, že ačkoli existuje možnost mimosoudního řešení sporů, tyto systémy pravidelně využívá jen 5 % maloobchodníků a 40 % maloobchodníků neví o možnostech, jak tyto nástroje používat,

X.  vzhledem k tomu, že sjednocení nejdůležitějších spotřebitelských práv, stejně jako poštovních a bankovních poplatků, poplatků za autorská práva, systémů DPH a postupů ochrany údajů by z velké části usnadnilo vytvoření skutečně jednotného trhu pro podniky a spotřebitele; zdůrazňuje, že členské státy si musí uchovat pravomoc v oblasti systémů DPH,

Y.  vzhledem k tomu, že jednotlivé systémy vybírání poplatků za autorská práva v členských státech by měly být zjednodušeny a zprůhledněny tak, aby bylo pro prodejce zboží a poskytovatele služeb on-line snazší zpřístupnit tyto produkty a služby spotřebitelům v ostatních členských státech; vzhledem k tomu, že toto přepracování systémů vybírání poplatků za autorská práva by prodejcům zboží a poskytovatelům služeb on-line poskytlo při nabízení těchto výrobků a služeb větší právní jistotu; vzhledem k tomu, že je klíčové zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele, a podpořit tak důvěru v on-line zboží a služby, a zaručit přitom, aby on-line trh dodržoval obchodní zvyklosti; vzhledem k tomu, že i nadále přetrvává značné množství závažných strukturálních a regulačních překážek, které brání plnému fungování evropského vnitřního trhu v oblasti elektronického obchodu, jako je např. roztříštěnost vnitrostátních pravidel ochrany spotřebitele a pravidel platných pro DPH, recyklačních poplatků a daní a zneužívání pravidel upravujících výlučné a selektivní dohody o distribuci,

Z.  vzhledem k tomu, že prioritou pro vytvoření účinného vnitřního trhu v oblasti elektronického obchodu je přístup k cenově dostupným, spolehlivým a vysoce kvalitním poštovním službám v celé Evropské unii; vzhledem k tomu, že stávající vertikální distribuční dohody se často používají k zamezení internetovému prodeji a k jeho omezení, čímž je maloobchodníkům upírán přístup k rozsáhlejším trhům a omezují se práva spotřebitelů na větší výběr a lepší ceny, čímž se vytvářejí překážky pro rozvoj obchodu; vzhledem k tomu, že přeshraniční elektronický obchod mezi podniky může zvýšit konkurenceschopnost evropských podniků tím, že jim umožní snadno najít dodavatele komponent, služeb a know-how na celém vnitřním trhu (a současně dosáhnout úspor z rozsahu), a kromě toho představuje příležitost pro podniky, zejména pro podniky malé a střední, zmezinárodnit svou zákaznickou základnu, aniž by musely investovat do fyzické přítomnosti v jiném členském státě,

AA.  vzhledem k tomu, že elektronické obchodování podporuje rozvoj jednotného ekologického trhu skrze používání nízkouhlíkových a environmentálních technologií, norem, označení, výrobků a služeb,

AB.  vzhledem k tomu, že je nezbytné zvýšit právní ochranu kupujících a jejich důvěru v elektronický obchod a přitom nezapomínat, že i prodejci a obchodníci potřebují právní ochranu,

AC.  vzhledem k tomu, že nejúčinnější způsob, jak podpořit růst, je pružnost trhů; vyzývá evropské orgány, aby zajistily co největší pružnost internetových trhů s cílem umožnit intenzivnější podnikání v tomto sektoru a jeho rozšíření; vzhledem k tomu, že jednotný digitální trh může být dokončen pouze tehdy, budou-li ve všech členských státech EU řádně uplatňovány významné právní předpisy týkající se jednotného trhu, včetně směrnice o službách; vzhledem k tomu, že je klíčové zajistit právní jistotu a transparentnost v procesu zúčtování práv, kdy maloobchodník prodávající přes internet vloží obsah chráněný autorským právem na internetovou stránku; vzhledem k tomu, že ačkoli je internet nejrychleji rostoucím maloobchodním kanálem odbytu a objem elektronického obchodu se konstantně zvyšuje na vnitrostátní úrovni, propast mezi domácím a přeshraničním elektronickým obchodem v EU se prohlubuje a evropští spotřebitelé z některých členských států jsou ve výběru omezeni zeměpisnými, technickými a organizačními omezeními,

AD.  vzhledem k tomu, že hodnotící zprávy Komise o spotřebitelských trzích jsou užitečným nástrojem sledování stavu přeshraničního elektronického obchodu v EU, neboť ukazují, do jaké míry mohou spotřebitelé využívat zboží a služeb na jednotném trhu,

AE.  vzhledem k tomu, že zavedení internetových širokopásmových služeb ve všech členských státech EU v rámci cíle stanoveného pro rok 2013 je nezbytně nutné pro to, aby byl spotřebitelům i podnikům umožněn přístup k digitální ekonomice,

Úvod

1.  vítá sdělení Komise ze dne 22. října 2009 o přeshraničním elektronickém obchodu mezi podniky a spotřebiteli v EU;

2.  vítá sdělení Komise ze dne 19. května 2010 o digitálním programu pro Evropu vymezující strategii Komise, jež se zaměřuje mimo jiné na zjednodušení internetových transakcí a na budování důvěry v digitální prostředí;

3.  vyzývá Komisi, aby reagovala na naléhavou potřebu nastíněnou ve zprávě pana Montiho nazvané „Nová strategie pro jednotný trh“, v jejímž závěru se konstatuje, že by EU měla urychleně odstranit zbývající překážky vytvoření celoevropského on-line maloobchodního trhu do roku 2012, neboť je to klíčové pro budoucnost vnitřního trhu;

4.  vítá skutečnost, že strategie EU 2020 podporuje ekonomiku založenou na znalostech, a vybízí Komisi, aby podnikla urychlené kroky ke zrychlení zavádění širokopásmových služeb a zefektivnění poplatků za tyto služby v celé Unii s cílem účinněji dosáhnout jednotného trhu elektronického obchodu;

5.  vyzývá Komisi, aby v přiměřené lhůtě harmonizovala všechny stěžejní pojmy v této oblasti, a současně uznává již odvedenou náročnou práci v oblastech spojených s elektronickým obchodem;

6.  zdůrazňuje, že dokončení jednotného trhu elektronického obchodu vyžaduje od Komise horizontální přístup, jehož součástí bude účinná koordinace mezi jednotlivými generálními ředitelstvími; vítá proto, že se Komise nedávno zavázala (ve své zprávě o digitálním programu pro Evropu) vytvořit „skupinu komisařů“ v zájmu zajištění účinně koordinované politiky;

7.  poukazuje na to, že elektronický obchod by měly malé a střední podniky vnímat jako další nástroj zvýšení své konkurenceschopnosti, a nikoli jako cíl sám o sobě;

8.  zdůrazňuje význam plného využití potenciálu elektronického obchodu ve snaze učinit EU konkurenceschopnější v globálním měřítku;

9.  vyzývá Komisi, aby bezodkladně přijala opatření na podporu dobře fungujícího digitálního jednotného trhu zboží a služeb, aby bylo možné těžit z jeho obrovského nevyužitého potenciálu pro růst a pracovní místa;

10.  zdůrazňuje potřebu aktivní politiky, která by umožnila občanům a podnikům plně těžit z výhod vnitřního trhu, který nabízí kvalitní zboží a služby za nízké ceny; domnívá se, že to vše má ještě zásadnější význam v podmínkách současné hospodářské krize, kdy je třeba bojovat proti rostoucí nerovnosti a chránit spotřebitele, jež jsou zranitelní, žijí ve vzdálených oblastech nebo mají sníženou pohyblivost, skupiny s nízkými příjmy a malé a střední podniky, které mají zvláštní zájem na tom, aby se staly součástí sféry elektronického obchodu;

Jak bojovat proti roztříštěnosti elektronického vnitřního trhu

11.  vyzývá ke sblížení poskytovaných předsmluvních informací v elektronickém obchodu při zachování vysoké úrovně ochrany spotřebitele a tak, aby tato harmonizace mohla být přizpůsobena podmínkám, s cílem zvýšit transparentnost a posílit důvěru mezi spotřebiteli a prodejci, přičemž musí být zachována minimální harmonizace v případě prodeje na dálku ve specifických odvětvích;

12.  připomíná, že v pravidlech a postupech obchodníků zabývajících se prodejem na dálku existují značné rozdíly, co se týče záruk a závazků, které poskytují uvnitř a za hranicemi své země, a pokud jde o přínos, který by jim přinesla harmonizace; v souvislosti s elektronickým obchodem požaduje hloubkovou analýzu dopadů případné harmonizace pravidel týkajících se právní záruky souladu na stávající vnitrostátní předpisy;

13.  žádá sjednocení pravidel a postupů, jež by umožnily obchodníkům zabývajícím se prodejem na dálku nabízet záruky a závazky za hranicemi své země;

14.  zasazuje se o vytvoření vhodného, účinného, bezpečného a inovativního systému on-line plateb, který bude spotřebitelům schopen poskytnout volnost a výběr, pokud jde o způsob platby, nebude znamenat poplatky, které by mohly výběr ohrozit nebo omezit, a zajistí ochranu údajů o spotřebitelích;

15.  zdůrazňuje, že je důležité zvyšovat důvěru v přeshraniční internetové platební systémy (např. kreditní a debetní karty a elektronické peněženky) podporou široké škály platebních metod, posilováním interoperability a vytvářením společných norem, odstraněním technických překážek, podporou nejbezpečnějších technologií pro elektronické transakce, harmonizací a zpřísněním právních předpisů o soukromí a bezpečnosti, bojem proti podvodným praktikám a informováním a vzděláváním veřejnosti;

16.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh na vytvoření evropského finančního nástroje pro kreditní a debetní karty, který by usnadnil on-line zpracování transakcí prováděných prostřednictvím karet;

17.  opět potvrzuje význam přeshraničního elektronického obchodu mezi podniky, jenž pro evropské podniky, zejména malé a střední podniky (MSP), představuje prostředek k dosažení růstu, větší konkurenceschopnosti a nabízení inovativnějších výrobků a služeb; vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly kvalitní a spolehlivý právní a regulační rámec, který podnikům přinese záruky, jež potřebují k tomu, aby mohly bez obav provádět přeshraniční transakce elektronického obchodování mezi podniky;

18.  vítá návrh Komise na podporu elektronické fakturace a vyzývá Radu, aby urychleně dosáhla dohody s Parlamentem; vyzývá dále Komisi a členské státy, aby navrhly opatření a uzavřely dohody s cílem zjednodušit a zefektivnit povinné vykazování DPH pro přeshraniční elektronický obchod a zjednodušit postupy registrace k DPH;

19.  vítá návrh Komise na zjednodušení povinného vykazování daně z přidané hodnoty a na „zjednodušenou fakturu“ pro prodej na dálku a zdůrazňuje, že v oblasti právních předpisů týkajících se daní, včetně DPH, je třeba dodržovat zásadu subsidiarity;

20.  vyzývá Komisi, aby zavedla integrovaný systém vybírání DPH, který by povzbudil MSP k přeshraničnímu obchodování za nižších administrativních nákladů;

21.  zdůrazňuje potřebu objasnit, jaký bude mít soubor opatření o DPH dopad na přeshraniční poštovní služby, aby se zamezilo právní nejistotě a nárůstu cen; je přesvědčen, že nové fiskální pravidlo řídící se místem, kde jsou služby poskytovány, nesmí mít vliv na osvobození všeobecných poštovních služeb od DPH podle směrnice EU o DPH;

22.  vyzývá Komisi, aby provedla posouzení dopadu týkající se vytvoření nebo ustanovení vnitrostátních orgánů, které by vyřizovaly žádosti společností nebo podnikatelů o registraci pro on-line přeshraniční elektronický obchod v daném členském státě, a evropského orgánu, který by propojil vnitrostátní orgány, s cílem urychleně dokončit vnitřní trh;

23.  zdůrazňuje potřebu zjednodušit a zefektivnit opatření týkající se elektrického a elektronického odpadu, přeshraniční správy autorských poplatků za nenahrané nosiče a záznamové přístroje, udělování licencí k použití obsahu v rámci celé EU, jakož i pravidla EU upravující přeshraniční elektronickou fakturaci („e-fakturace“) pro prodej na dálku;

24.  podporuje zjednodušení stávajících systémů vybírání poplatků za autorská práva, protože se domnívá, že současný systém vážně omezuje spotřebitele a brání řádnému fungování jednotného trhu;

25.  vyzývá Komisi, aby předložila opatření na podporu iniciativy pro elektronickou fakturaci s cílem zajistit celoevropské používání elektronických faktur do roku 2020;

26.  navrhuje vytvoření systému „jediného kontaktního místa“ na evropské úrovni s cílem nalézt přeshraniční řešení pro uplatňování pravidel a předpisů, které se v jednotlivých členských státech liší, jak tomu je v případě přiznání a platby DPH či jiných platných daní;

27.  vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnosti, jak zlepšit dostupnost tvůrčího obsahu na internetu, jako je hudba a audiovizuální díla, a jak reagovat na poptávku občanů po spotřebitelsky výhodných přeshraničních službách;

28.  vyzývá členské státy a Komisi, aby lépe začlenily tzv. střediska jednotného trhu zahrnující síť SOLVIT, jednotná kontaktní místa (požadovaná směrnicí o službách), střediska pro výrobky (zavedená nařízením o vzájemném uznávání) a další zdroje informací, včetně informací o právních požadavcích, které podniky potřebují, aby mohly prodávat své zboží přes hranice a po internetu; zdůrazňuje, že fungování tohoto „jediného kontaktního místa“ je pro dotvoření jednotného trhu pro elektronický obchod zásadní;

29.  připomíná Komisi, že právní rámec upravující on-line služby vykazuje i nadále určité nedostatky, a vyzývá ji, aby předložila cílené návrhy právních předpisů, které by zlepšovaly přístup spotřebitelů k daným produktům a službám nabízeným on-line a současně posilovaly důvěru spotřebitelů v tyto produkty a služby a nabízely jim jednoduché řešení v podobě jediného kontaktního místa;

30.  upozorňuje na nutnost zjednodušit přeshraniční pravidla a snížit náklady na plnění požadavků pro maloobchodníky a podnikatele poskytnutím praktických řešení záležitostí, jako např. účtování a vykazování DPH, poplatky za elektronický odpad a recyklační poplatky, poplatky za autorská práva, ochrana spotřebitele, pravidla pro označování a příslušné odvětvové předpisy; za tímto účelem vyzývá k zavedení jednoho správního místa a k prosazování přeshraničních řešení elektronické správy, jako je elektronická fakturace a elektronické zadávání zakázek;

31.  vyjadřuje politování nad tím, že některé členské státy dosud směrnici o službách plně neprovedly ve vnitrostátním právu; vyzývá Komisi a členské státy, aby ukončily diskriminaci spotřebitelů na základě jejich elektronické adresy nebo místa pobytu a zajistily účinné uplatňování čl. 20 odst. 2 směrnice o službách a řádné prosazování vnitrostátních ustanovení, jimiž se toto pravidlo namířené proti diskriminaci provádí v právních řádech členských států, vnitrostátními orgány a soudy;

32.  zdůrazňuje význam volného pohybu zboží a služeb pro další vývoj elektronického obchodu, se zaměřením zejména na zásadu zákazu diskriminace v rámci vnitřního trhu na základě státní příslušnosti a místa bydliště příjemce; opakuje, že tato zásada zákazu diskriminace je neslučitelná s tím, aby se od příslušníků jiných členských států, kteří chtějí využít určité služby či výhodnějších podmínek či cen, požadovaly dodatečné právní či administrativní formality; vyzývá proto Komisi, aby proti této diskriminaci zasáhla na základě čl. 20 odst. 2 směrnice o službách;

33.  zdůrazňuje, že je důležité odstranit diskriminaci on-line spotřebitelů a jejich on-line země původu prostřednictvím přijetí ustanovení upravujících on-line platby prováděné ze všech 27 členských států EU, podle nichž budou mít spotřebitelé mimo jiné možnost volby mezi různými způsoby on-line plateb;

34.  vyzývá k uplatňování integrovaného politického přístupu při dokončování jednotného dopravního trhu pro všechny druhy dopravy (včetně silniční kabotáže, nákladní železniční dopravy atd.) a při tvorbě právních předpisů v oblasti životního prostředí s cílem zabránit nedostatkům v dodavatelském řetězci či zbytečnému zvyšování nákladů pro prodejce na dálku a zákazníky elektronického obchodu;

35.  je přesvědčen, že reforma poštovního systému a propagace interoperability a spolupráce mezi poštovními systémy a službami mohou mít významný dopad na vývoj přeshraničního elektronického obchodu, který vyžaduje levnou a účinnou distribuci a sledování produktů; upozorňuje proto na potřebu rychlého provedení třetí směrnice o poštovních službách (2008/6/ES);

Dotvoření vnitřního trhu pomocí elektronického obchodu

36.  vyzývá, aby byla přijata opatření za účelem zvýšení počtu uživatelů internetu a zlepšení kvality, ceny a rychlosti internetového připojení v těch zemích a regionech Unie, které kvalitní připojení nemají, čímž se zajistí, aby bylo do roku 2013 všude v EU dostupné širokopásmové připojení; zdůrazňuje, že je třeba posílit dostupnost širokopásmového připojení pro všechny občany a že by mělo být možné disponovat rychlým internetovým připojením také ve venkovských, vzdálených či okrajových oblastech, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost spotřebitelům a podnikatelům žijícím v horských nebo ostrovních oblastech, kteří kromě toho, že mají omezenější přístup k internetu, musí navíc při nákupu nebo prodeji zboží počítat s velmi dlouhými dodacími lhůtami a vysokými poštovními poplatky;

37.  konstatuje, že v rámci přezkumu obecné směrnice o službách je další rozvoj rychlého a cenově dostupného širokopásmového přístupu, který se musí stát prioritou, základem pro rozvoj elektronického obchodu, protože nedostatečný přístup k internetu je pro evropské občany i nadále jednou z největších překážek využívání elektronického obchodu;

38.  podporuje cíle Komise v oblasti širokopásmového připojení, podle nichž mají mít do roku 2013 všichni občané EU přístup k základnímu širokopásmovému připojení, do roku 2020 mají mít všichni občané přístup k širokopásmovému připojení o rychlosti nejméně 30 Mb/s, přičemž polovina občanů EU má mít přístup k širokopásmovému připojení o rychlosti 100 Mb/s, a žádá konkrétní opatření, kterými se zajistí splnění těchto cílů; zdůrazňuje, že by měla být zavedena zvláštní opatření k ochraně dětí a mládeže, mezi něž patří zejména vytvoření systémů ověřování věku a zákaz elektronických marketingových praktik, které mají negativní vliv na chování dětí;

39.  vyzývá Komisi, aby začala vypracovávat evropské normy pro usnadnění přeshraničního elektronického obchodu za účelem překlenutí rozdílů mezi platnými právními předpisy členských států a zrušila v systému výběrové distribuce povinnost, aby obchodník před zahájením on-line prodeje musel mít nejprve „kamennou“ prodejnu, prokáže-li se, že je tato povinnost v rozporu s antimonopolním právem nebo není opodstatněna povahou prodávaného zboží a služeb, aby spotřebitelé a malé a střední podniky mohli plně využívat potenciál vnitřního trhu v elektronickém prostředí; vyjadřuje své znepokojení nad rozhodnutím Komise zavést povinnost mít před zahájením prodeje po internetu „kamennou“ prodejnu, protože tento požadavek zásadně omezuje on-line prodej;

40.  domnívá se, že internetové platformy se velkou mírou podílely na rozvoji (zejména přeshraničního) elektronického obchodu v Evropě tím, že statisícům malých a středních podniků umožnily přístup na trh, poskytly spotřebitelům větší výběr a ukázaly řadu příkladů osvědčených postupů pro budování důvěry, poskytování transparentních informací o právech a povinnostech a lepší řešení případných sporů mezi účastníky elektronického obchodu; vyzývá k tomu, aby internetové platformy nabízely své zboží a služby všem evropským spotřebitelům bez jakékoli územní diskriminace v závislosti na členských státech;

41.  zdůrazňuje, že je třeba zavést otevřený formát dokumentu pro výměnu údajů pro vzájemné elektronické obchodní operace, a vyzývá Komisi, aby učinila konkrétní kroky vedoucí k vytvoření a šíření takového formátu;

42.  zdůrazňuje potřebu lepších pokynů a dostupných finančních nástrojů, které malým a středním podnikům usnadní zřídit vedle „kamenné“ prodejny ještě elektronický obchod;

43.  zdůrazňuje význam volného a neutrálního přístupu k vysokorychlostnímu internetovému připojení, bez něhož by byl elektronický obchod nemožný;

44.  zdůrazňuje, že dokončení jednotného trhu elektronického obchodu se nesmí omezovat pouze na legislativní opatření a kontroly, ale musí být kromě toho doprovázeno zdokonalením dalších oblastí internetu, zejména elektronické správy (e-government) a elektronického učení (e-learning);

45.  zdůrazňuje, že je nutno sledovat uplatňování pravidel pro výhradní a výběrovou distribuci, která nedávno přijala Komise v nařízení (EU) č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010 a která jsou založena na informacích o trhu poskytovaných zúčastněnými stranami a vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž, a v případě potřeby tato pravidla přezkoumat za účelem snížení překážek pro internetový prodej; vyzývá Komisi, aby do konce roku 2011 předložila návrhy na řešení těchto problémů;

46.  vyzývá Komisi, aby posílila ochranu soukromí spotřebitelů a zajistila, aby spotřebitelé měli na požádání přístup ke všem spotřebitelským údajům, včetně údajů o nákupu a sledovanosti, a aby dodavatelé tyto údaje uchovávali po dobu vymezenou právními předpisy EU;

47.  dále žádá Komisi, aby vypracovala pravidla a standardy, které by zajistily, aby i v případě, že software na internetových stránkách obchodních a sociálních sítí není interoperabilní, měli spotřebitelé možnost změnit své nákupní možnosti;

48.  zdůrazňuje význam elektronického podpisu a infrastruktury veřejných klíčů (public key infrastructure, PKI) pro bezpečné služby elektronické správy na celoevropské úrovni a vyzývá Komisi, aby zřídila portál evropských evidenčních orgánů, s cílem zajistit přeshraniční interoperabilitu elektronických podpisů;

49.  se zřetelem na to, jak je důležité realizovat plný potenciál jednotného trhu, vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že do roku 2015 bude alespoň 50 % všech veřejných zakázek prováděno elektronicky, v souladu s akčním plánem dohodnutým na ministerské konferenci o elektronické veřejné správě, která se konala v Manchesteru v roce 2005;

50.  je přesvědčen, že obchod s využitím mobilních telefonů (tzv. „m-commerce“) může být významnou součástí elektronického obchodu a může oslovit miliony evropských občanů, kteří používají mobilní telefony, nikoli však osobní počítače, a usnadnit tak sbližování internetu a mobilních technologií a podporovat vedoucí úlohu EU v mobilních komunikacích;

51.  je přesvědčen, že by měl být podpořen vývoj společných otevřených technických a operačních specifikací a norem (pro kompatibilitu, interoperabilitu, přístupnost, bezpečnost, logistiku, dodávání atd.), který by usnadnil přeshraniční elektronický obchod tím, že by podporoval spotřebitele, především zranitelné a nezkušené uživatele počítače, a překonal operační, technické, kulturní a jazykové překážky, které existují mezi různými členskými státy;

52.  uznává existenci zvláštních právních problémů, jež jsou spojeny s rozvojem vnitřního trhu pro obchod s využitím mobilních telefonů (tzv. „m-commerce“), který by umožnil zajistit práva spotřebitelů, soukromí a ochranu nezletilých zákazníků; vyzývá Komisi, aby tuto otázku podrobně prozkoumala;

53.  zdůrazňuje potřebu více zprůhlednit dodavatelský řetězec elektronického obchodu tak, aby spotřebitel vždy znal identitu dodavatele, název jeho obchodní firmy, zeměpisnou adresu, kontaktní údaje a daňové identifikační číslo a aby věděl, zda jde o zprostředkovatele nebo konečného dodavatele, což je obzvláště důležitý údaj v případě on-line aukčních obchodů;

54.  vyzývá Komisi, aby na úrovni EU vytvořila jasný soubor pravidel nutný pro přeshraniční elektronický obchod, například aby zavedla povinnost prodejce zajistit svým zákazníkům a orgánům veřejné správy snadný, přímý, trvalý a bezplatný přístup k informacím týkajícím se jména a registračního čísla obchodníka či poskytovatele služeb, cen nabízeného zboží a služeb a jakýchkoliv dodatečných poplatků za dodávku, které by mohly zvýšit cenu;

55.  vyzývá Komisi, aby podnikatelům, kteří standardizované smlouvy a standardizované všeobecné obchodní podmínky dobrovolně používají, uložila povinnost zvýraznit ta smluvní ustanovení, která jsou od nich odlišná;

56.  domnívá se, že pravidla upravující smlouvy uzavírané na dálku by se měla vztahovat i na smlouvy uzavřené mezi spotřebitelem a profesionálním obchodníkem při on-line aukčních obchodech, a žádá Komisi, aby dále přezkoumala a vyhodnotila pravidla týkající se zvláštních smluv uzavíraných na dálku o službách v oblasti cestovního ruchu (letenky, ubytování v hotelu, pronájem vozidel, služby v oblasti volného času atd.) objednávaných individuálně přes internet, především za účelem posílení spolehlivosti on-line aukčních obchodů a zvýšení ochrany spotřebitelských práv;

57.  žádá Komisi o objasnění pravidel pro (přímé nebo nepřímé) získávání objednávek prostřednictvím internetu v ostatních členských státech;

Posílení právní ochrany uživatele při přeshraničním elektronickém obchodování

58.  žádá, aby byla zavedena povinnost externích auditů pro některé specifické typy elektronických služeb, které je obzvláště třeba plně zabezpečit, má-li být zajištěna ochrana osobních údajů a dat (např. v internetovém bankovnictví);

59.  zdůrazňuje, že uživatelé (spotřebitelé a prodejci) potřebují při on-line transakcích právní jistotu, a vítá návrh Komise, která ve svém sdělení „Digitální program pro Evropu“ plánuje v rámci směrnice o elektronickém obchodu aktualizovat pravidla pro omezenou odpovědnost služeb informační společnosti tak, aby je přizpůsobila technologickému pokroku (viz poznámka pod čarou č. 13 uvedeného sdělení);

60.  naléhá na Komisi, aby podnikla kroky k zajištění právní jistoty a aby řešila velkou roztříštěnost, která panuje v procesu zúčtování práv a v rozmanitých jurisdikcích členských států, pokud jde o vkládání mediálního obsahu na internetové stránky;

61.  domnívá se, že by mělo být upřednostňováno odstranění administrativních a regulačních překážek bránících přeshraničnímu elektronickému obchodu do roku 2013 v podobě zavedení souboru jednotných pravidel pro spotřebitele a podniky ve všech 27 členských státech EU, který vytvoří příznivé digitální prostředí, poskytne právní jistotu jak podnikům, tak spotřebitelům, zjednoduší postupy, sníží náklady na dodržování předpisů, omezí nekalou hospodářskou soutěž a rozvine potenciál elektronického trhu EU; zdůrazňuje, že pro dosažení tohoto cíle může být zásadní sjednotit interpretaci a uplatňování legislativních nástrojů, jako jsou směrnice o právech spotřebitele, směrnice o elektronickém obchodu (2000/31/ES), čl. 20 odst. 2 směrnice o službách (2006/123/ES) a směrnice o nekalých obchodních praktikách (2005/29/ES); vyzývá proto Komisi, aby podpořila probíhající hodnocení acquis Společenství týkající se jednotného digitálního trhu a navrhla cílená legislativní opatření k odstranění hlavních překážek;

62.  domnívá se, že k posílení důvěry spotřebitelů je nutné zlepšit dozor nad trhem a mechanismy vymáhání práva a posílit transparentnost pravidel, neboť spotřebitelské výdaje budou důležitým faktorem pro hospodářské oživení; zastává názor, že veřejným orgánům musí být poskytnuto více zdrojů na vyšetřování a následné ukončení nezákonných obchodních praktik; vyzývá Komisi k vytvoření evropského systému včasného varování před podvodnými aktivitami v digitálním prostředí, a to včetně příslušné databáze; vyzývá Komisi, aby v případě potřeby aktualizovala RAPEX (systém včasného varování); zdůrazňuje, že tyto iniciativy se musí řídit pravidly o ochraně údajů;

63.  vyzývá veřejné orgány, aby rychle zakročily proti podvodným internetovým stránkám tím, že budou věnovat větší pozornost právům spotřebitele a přijmou mimo jiné opatření zaměřená na zavedení označení pro bezpečné internetové stránky a zajištění toho, aby společnosti, které poskytují sponzorované reklamní služby, nepropagovaly nelegální internetové stránky;

64.  je přesvědčen, že důvěru spotřebitelů lze budovat prostřednictvím standardů a kodexů chování, které poskytovatelům on-line služeb umožní udržet krok s rychlým vývojem technologií;

65.  zdůrazňuje, že on-line výběr cílových skupin a profilování by se měly plně řídit pravidly o ochraně údajů;

66.  zdůrazňuje, že je třeba zjistit soudržný výklad pravidel EU upravujících přístup k osobním údajům s cílem posílit jejich ochranu a důvěru spotřebitelů v on-line platební systémy;

67.  domnívá se, že zdokonalení režimů ochrany spotřebitelů v EU může zajistit jejich důvěru v on-line přeshraniční transakce, včetně ochrany proti podvodům souvisejícím s kreditními kartami;

68.  vyzývá Komisi, aby v oblasti elektronického obchodu dbala na to, aby nebylo podkopáváno důsledné prosazování autorských práv;

69.  je přesvědčen, že přeshraniční internetové vyhledávání a reklama by měly poskytovat spotřebitelům a obchodníkům lepší informace a posilovat jejich schopnost srovnávat a nalézat nabídky; v tomto ohledu se obává případného narušení hospodářské soutěže, kterému čelí spotřebitelé a podnikatelé v některých členských státech EU; vyzývá Komisi, aby se ve spolupráci s daným odvětvím zabývala nedostatky platforem internetového vyhledávání a reklamy a aby podporovala jejich přeshraniční fungování, například propagací domény .eu;

70.  vyzývá Komisi, aby prostřednictvím sledování dbala na to, aby v elektronickém obchodu nebylo obcházeno soudržné uplatňování autorských práv;

71.  protože zúčastněné strany nejsou schopny dosáhnout v této věci dohody, žádá Komisi, aby se chopila iniciativy a urychleně vypracovala hodnocení dopadů s ohledem na nejvhodnější metodu umožňující vyřešit problém poplatků za autorská práva, včetně možnosti vybírat poplatek v místě a okamžiku prvního uvedení daného produktu na trh v Evropské unii;

72.  sdílí názor Komise, že pro spotřebitele mohou být systémy mimosoudního řešení sporů, jako např. mediace a rozhodčí řízení nebo mimosoudní vyrovnání, výhodnou a přitažlivou alternativou; konstatuje, že některé soukromé subjekty, jako například internetové platformy, zavedly úspěšné iniciativy na podporu důvěry spotřebitelů, které využívají vnitřní nástroje na řešení sporů; naléhá na členské státy, aby v zájmu posílení ochrany spotřebitelů a dosažení co nejširšího dodržování právních předpisů podporovaly rozvoj mechanismů mimosoudního řešení sporů; připomíná kladné zkušenosti se sítí SOLVIT a se sítí evropských spotřebitelských center; vyzývá k vytvoření evropského informačního systému pro spotřebitele využívající elektronické služby, jenž by poskytoval podrobné poradenství a informace ohledně práv a povinností na digitálním trhu; současně však zdůrazňuje, že tyto mechanismy by měly pouze doplňovat, nikoli nahrazovat soudní či správní způsoby vymáhání právních předpisů;

73.  poukazuje na skutečnost, že je důležité posílit současnou nízkou důvěru spotřebitelů v přeshraniční transakce posílením on-line a přeshraničního vymáhání stávajících pravidel, posílením orgánů pro ochranu spotřebitele, podporou spolupráce mezi orgány veřejné správy a zavedením účinného mechanismu pro sledování trhu a audity, řešení stížností a urovnávání sporů na úrovni EU;

74.  podporuje uplatnění alternativních mechanismů řešení sporů s možností využít on-line postup, který bude okamžitě dostupný prostřednictvím evropského portálu e-justice, jakmile bude k dispozici;

75.  zdůrazňuje potřebu vypracovat a sjednotit pravidla poskytující vysoký stupeň právní ochrany nezletilým a podporuje zahájení informačních a vzdělávacích kampaní zaměřených na rodiče, učitele a vychovatele s cílem zvýšit jejich vnímaní odpovědnosti informovat děti o možných nástrahách spojených s elektronickým obchodem a připomenout důležitost dohledu nad dětmi při užívání internetu;

76.  žádá Komisi a členské státy, aby urychleně začaly jednat proti nelegálním on-line službám, které nedodržují pravidla o ochraně spotřebitele, ochraně dětí a mladistvích, autorském právu, daních a většinu dalších platných předpisů;

77.  zdůrazňuje, že by mělo být vyvinuto úsilí o zamezení rizik, jež představují nabídky nelegálních výrobků na síti, zejména padělaných léčivých přípravků a zdravotnických výrobků, prostřednictvím podpory gramotnosti v oblasti zdraví a využívání internetových stránek domény .eu, které by upozornily na zavádějící informace;

78.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh, který by uváděl vhodné kroky či sankce v oblasti elektronického obchodu s padělaným zbožím a padělanými léčivými přípravky, včetně označení pro bezpečné internetové stránky, např. systémy certifikace pro schválené lékárny;

79.  zdůrazňuje, že je nutné poskytovat státním úředníkům a soudním orgánům řádné školení a vzdělávání v oblasti pravidel ochrany spotřebitele v EU;

Strategie „e-confidence“ jako nástroj na posílení důvěry uživatelů v elektronické obchodování

80.  žádá o vytvoření jednotného právního nástroje, který bude kompilovat jednotlivé platné texty tak, aby pravidla pro elektronický obchod byla lépe srozumitelná; vítá návrh směrnice o právech spotřebitele Evropské komise a tam, kde je to vhodné, vyzývá k přiměřené harmonizaci určitých aspektů spotřebitelského smluvního práva, zejména pravidel pro vyřizování určitých druhů reklamací v záruční době; domnívá se, že by sem mohly být zahrnuty i další směrnice, jako např. směrnice týkající se prodeje finančních služeb na dálku a elektronického obchodování;

81.  vyzývá Komisi, aby posoudila, zda by vytvoření portálu pro elektronický obchod, který by Komise monitorovala spolu se zúčastněnými stranami a členskými státy, nemohlo přispět k rozšíření osvědčených postupů a informací, a tudíž k posílení důvěry spotřebitele a nárůstu přeshraničního elektronického obchodu;

82.  vybízí Komisi, aby se i nadále zabývala důvody, proč spotřebitelé odmítají elektronický obchod, s cílem vytvořit efektivní pokyny pro vypracování vhodných právních předpisů, a navrhuje vytvořit „hodnocení“ věnované výlučně elektronickému obchodu, které by poskytlo přehled o chování spotřebitelů, kteří nakupují prostřednictvím elektronického obchodu, a určilo faktory, které spotřebitele ovlivňují v jejich rozhodnutích a které jsou pro jejich rozhodnutí podstatné;

83.  uznává, že nebudou-li mít občané dostatečnou důvěru v právní rámec upravující nový digitální prostor, nebudou v něm ani spolupůsobit, vyjadřovat svobodně své názory nebo provádět transakce; vzhledem k tomu, že základní podmínkou důvěry občanů je zaručení a dodržování základních práv v této oblasti; vzhledem k tomu, že základní podmínkou důvěry podniků je zaručení ochrany práv duševního vlastnictví a dalších práv;

84.  vyzývá Komisi, aby odstranila povinnost mít „kamennou“ prodejnu před zahájením on-line prodeje, protože tento požadavek uvedený druh prodeje zásadně omezuje;

85.  s ohledem na další vývoj přeshraničního elektronického obchodu zdůrazňuje potřebu vytvoření soudržného celounijního rámce – v mezích acquis Společenství – pro ochranu a prosazování práv duševního vlastnictví, zintenzivnění boje proti nelegálnímu a padělanému zboží a posílení povědomí evropských spotřebitelů o těchto otázkách;

86.  upozorňuje na skutečnost, že je třeba zavést právní předpisy, které by se vztahovaly na všechny druhy transakcí prováděných elektronickými prostředky, což je nezbytné pro ochranu práv osob, které využívají služby elektronického obchodu;

87.  vyzývá k rozvoji inovativních výzkumných projektů vycházejících z rámcového programu pro výzkum a zaměřených na podporu a sjednocení trhu EU v oblasti elektronického obchodu prostřednictvím posílení důvěry a postavení spotřebitelů v digitálním prostředí a rozšířením jeho nabídky;

88.  vyzývá k účinnému sledování právního, technického a hospodářského vývoje v elektronickém obchodu a zdůrazňuje potřebu posouzení dopadů všech rozhodnutí, která ovlivňují jednotný digitální trh a informační společnost; pro tyto účely by dobře posloužila „hodnotící zpráva elektronického obchodování“ určená k vyhodnocení evropského on-line tržního prostředí;

89.  je přesvědčen, že důvěra spotřebitelů může být posílena odstraněním překážek bránících přeshraničnímu elektronickému obchodu při zachování nejvyšší úrovně ochrany spotřebitele a dále budována prostřednictvím důvěryhodných evropských orgánů nebo značek důvěry, jež zaručují spolehlivost a kvalitu zboží na přeshraničním elektronickém trhu; domnívá se, že by měla být vytvořena trvalá evropská značka důvěry, která se bude řídit jednoznačnými a transparentními pravidly a dohled nad ní bude vykonávat Komise; tento projekt evropské značky důvěry musí být podpořen mechanismem dohledu nad dodržováním standardů nebo mechanismem vymáhání, jak je tomu již dnes na vnitrostátní úrovni v některých členských státech; uznává, že přeshraniční projekt evropské značky důvěry může fungovat pouze v rámci právních předpisů EU, na nichž může být evropská značka důvěry založena; je přesvědčen, že projekt evropské značky důvěry musí být předmětem důkladného hodnocení dopadů a musí být realizován ve spolupráci se značkami důvěry, které již byly zavedeny v členských státech;

90.  zdůrazňuje význam propagace a uplatňování celounijních log, značek důvěry a značek kvality, které spotřebiteli pomohou rozpoznat důvěryhodné on-line obchodníky, odměnit nejlepší praxi a povzbudit inovaci, čímž podpoří podniky z EU v jejich úsilí rozvíjet se i za hranicemi domácího trhu;

91.  zdůrazňuje, že v on-line prostředí, v němž jsou nakupující a prodávající od sebe vzdáleni a nakupující má jen omezenou možnost vyhodnotit skutečnou, materiální jakost výrobku, je přístup k přesným a jednoznačným údajům zásadní pro dosažení transparentnosti;

92.  vyzdvihuje úsilí Komise a vnitrostátních poštovních regulačních orgánů o řádné a včasné provedení třetí směrnice o poštovních službách (2008/6/ES) ve všech 27 členských státech s cílem dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti, nižších cen a lepších služeb a zlepšit podmínky pro dodávky zboží zakoupeného prostřednictvím přeshraničního elektronického obchodu; dále zdůrazňuje, že je důležité zajistit dostupnost pojišťovacích služeb pro dodávky balíků;

93.  vyzývá k založení nového programu a využití existujících finančních nástrojů pro projekty cílené na posilování důvěry uživatelů v elektronický obchod, včetně vzdělávacích a informačních kampaní na evropské i vnitrostátní úrovni a projektů ověřujících kvalitu on-line služeb v praxi (např. fiktivní nákup, tzv. „mystery shopping“); zdůrazňuje, že je třeba vytvořit on-line nástroje pro vzdělávání spotřebitelů v oblasti elektronického obchodu a nových digitálních technologií (s ohledem na hlavní práva spotřebitelů na internetu, elektronický obchod, pravidla ochrany údajů atd.), jako je projekt Dolceta (rozvoj vzdělávacích nástrojů pro dospělé uživatele služeb on-line); tyto nástroje občanům umožní zdokonalovat své dovednosti v digitálním prostředí, lépe znát svá práva a povinnosti a těžit z výhod elektronického obchodu v digitální společnosti;

94.  je přesvědčen, že důvěru spotřebitelů lze dále posílit zajištěním důvěry veřejnosti v on-line prostředí, vypořádáním se s obavami týkajícími se ochrany osobních údajů, regulací sběru dat a reklamy založené na chování uživatelů a na profilování, a zvyšováním povědomí spotřebitelů o těchto problémech pomocí vzdělávacích a informačních kampaní; vyzývá Komisi, aby předložila návrh na přizpůsobení směrnice o ochraně údajů současnému digitálnímu prostředí;

95.  zdůrazňuje, že je třeba zjednodušit dodavatelský řetězec a lhůty a podmínky přeshraničního prodeje on-line a zajistit jejich větší transparentnost stanovením pravidel o zavádějících nebo neúplných informacích o právech spotřebitelů, celkových nákladech a kontaktních údajích obchodníků a propagací osvědčených a spravedlivých postupů, doporučení a obecných pokynů pro elektronické obchody; oceňuje úsilí vyvinuté ze strany EU v této oblasti, které se týká vyjasnění podmínek a cen leteckých tarifů a které by mělo být pozitivním příkladem vhodným k následování;

96.  zdůrazňuje, že je třeba rychle a účinně uplatňovat evropský nástroj mikrofinancování Progress, který byl zaveden v červnu 2010 a který by mohl dát nový impulz podpoře internetového podnikání, zejména mezi lidmi, kteří v nedávné době přišli o práci;

97.  je přesvědčen, že znalost médií a práce na počítači a povědomí o nich jsou základem pro rozvoj evropského digitálního prostředí; vyzývá tudíž k zahájení „akčního plánu pro digitální gramotnost a začlenění“ na úrovni EU i členských států, který bude zahrnovat zejména: specifické kurzy v oblasti digitální gramotnosti pro nezaměstnané a skupiny, jimž hrozí vyloučení, pobídky pro iniciativy soukromé sféry zaměřené na poskytování školení, která by umožnila získat digitální dovednosti všem zaměstnancům, celoevropskou iniciativu „Be smart online!“ („Na síti s přehledem!“), která by obeznámila všechny studenty, včetně účastníků celoživotního vzdělávání a odborné profesní přípravy, s bezpečným používáním IKT a služeb on-line a jednotný systém certifikace IKT na úrovni EU;

98.  vítá závazek Komise vydat do roku 2012 kodex EU upravující on-line práva, který by jasně a srozumitelně shrnul stávající práva digitálních uživatelů v EU a který by doplňovala každoroční inventura případů porušování předpisů na ochranu spotřebitele on-line a příslušná donucovací opatření, ve spolupráci s evropskou sítí agentur pro ochranu spotřebitele;

99.  je přesvědčen, že vývoj samoregulačních kodexů chování obchodních, profesních a spotřebitelských sdružení a provádění ustanovení zprávy Parlamentu „o nové digitální agendě pro Evropu: 2015.eu“ vyzývající k vytvoření Evropské charty občanských a spotřebitelských práv v digitálním prostředí a k rozšíření tzv. páté svobody, která umožňuje volný pohyb obsahu a vědomostí, by zvýšily důvěru spotřebitelů v elektronický obchod vyjasněním práv a povinností všech účastníků v informační společnosti;

100.  vyzývá Komisi, aby jednala rychle a v roce 2012 podala zprávu o pokroku dosaženém při odstraňování deseti překážek bránících přeshraničnímu elektronickému obchodu, jak si stanovila ve svém sdělení ze dne 22. října 2009 o přeshraničním elektronickém obchodu mezi podniky a spotřebiteli v EU (KOM(2009)0557); vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily vysokou úroveň ochrany spotřebitelů v elektronickém obchodu a odstranily překážky bránící rozvoji elektronického obchodu, které Komise uvedla ve svém sdělení o digitálním programu z roku 2010 a ve svém sdělení o přeshraničním elektronickém obchodu mezi podniky a spotřebiteli v EU z roku 2009, a to jak legislativními, tak nelegislativními prostředky; vyzývá Komisi, aby zahájila dialog mezi zúčastněnými stranami a USA s cílem projednat způsoby rozvoje transatlantického trhu elektronického obchodu;

o
o   o

101.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2010)0046.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2010)0047.
(3) Úř. věst. C 67 E, 18.3.2010, s. 112.
(4) Úř. věst. C 146 E, 12.6.2008, s. 370.
(5) Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.
(6) Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 21.
(7) Úř. věst. C 292 E, 1.12.2006, s. 109.
(8) Úř. věst. C 305 E, 14.12.2006, s. 247.
(9) Úř. věst. L 271, 9.10.2002, s. 16.
(10) http://www.un.or.at/unictral.

Právní upozornění - Ochrana soukromí