Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0108(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0112/2010

Внесени текстове :

A7-0112/2010

Разисквания :

PV 21/09/2010 - 3
CRE 21/09/2010 - 3

Гласувания :

PV 21/09/2010 - 5.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0322

Приети текстове
PDF 295kWORD 56k
Вторник, 21 септември 2010 г. - Страсбург
Сигурност на доставките на природен газ ***I
P7_TA(2010)0322A7-0112/2010
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 21 септември 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО (COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)0363),

–  като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7-0097/2009),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 и член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 януари 2010 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 25 юни 2010 г. за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по външни работи, комисията по икономически и парични въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0112/2010),

1.  Приема позицията си на първо четене, приложена по-долу;

2.  Приема за сведение предложението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 21 септември 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО на Съвета
P7_TC1-COD(2009)0108

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 994/2010)


ПРИЛОЖЕНИЕ

Декларация на Комисията относно мерките за дългосрочна сигурност, включващи въвеждане на разнообразие на източниците и на пътищата за снабдяване с газ, регионално сътрудничество и международно сътрудничество в областта на енергийната ефективност

Комисията подчертава, че въвеждането на разнообразие на източниците и на пътищата за снабдяване с газ на Съюза е от основно значение за увеличаване сигурността на снабдяването с газ на отделните държави-членки и на Съюза като цяло.

Признавайки необходимостта от разработване на дългосрочна стратегия за сигурността на доставките, до края на 2010 г. Комисията ще приеме широкообхватен пакет от документи за енергийната инфраструктура, който ще направи оценка на приоритетите за развитие на инфраструктурите за транспортиране на газ през идните десетилетия и на напредъка, постигнат по отношение на приоритетите, определени във Втория стратегически енергиен преглед. Пакетът за енергийната инфраструктура ще определи инструменти и мерки за осигуряване на стимули за инвестиции в инфраструктурата за природен газ като по-специално ще обхване въвеждането на разнообразие на пътищата за снабдяване, интегрирането на изолираните от газоснабдяването райони, съоръженията за втечнен природен газ (ВПГ), както и капацитета за складиране.

Комисията подкрепя също така тясното сътрудничество с всички заинтересовани страни на всички нива – държавите-членки, независимите регулатори, газовия отрасъл и потребителите – в рамките на регионалните инициативи. През 2010 г. Комисията ще публикува Съобщение относно регионалните инициативи, за да осигури насоки за постигане на напредък по най-подходящ начин и да развие допълнително съществуващите инициативи за регионално сътрудничество. Тясното регионално сътрудничество е от решаващо значение за постигането на напълно функциониращ вътрешен енергиен пазар. В Съобщението относно регионалните инициативи ще бъдат направени предложения за общи цели и най-добри практики.

В заключение Комисията признава, че енергийната ефективност играе важна роля за осигуряването на дългосрочна енергийна сигурност. Чрез Международното партньорство за сътрудничество в областта на енергийната ефективност и чрез двустранни споразумения Комисията ще продължи да развива тясно сътрудничество с трети държави, за да насърчава енергийната ефективност посредством обмена на информация относно стратегиите за енергоспестяване, изследванията за енергийноефективни технологии и споделянето на най-добрите практики.

Декларация на Комисията относно конкуренцията във връзка със съображение 45

Комисията счита, че посоченото в съображение 45 нарушаване на конкуренцията обхваща всички форми на ограничаване на конкуренцията, включително, по-специално, ограничителни клаузи на договори като например клаузи за местоназначението.

Комисията също така потвърждава, че когато е целесъобразно, прилагането на член 101 от ДФЕС за случая на условията, посочени в съображение 30а, ще се извършва от Комисията или от един или повече от компетентните в областта на конкуренцията органи на държавите-членки, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора(1).

(1) OВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност