Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0108(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0112/2010

Předložené texty :

A7-0112/2010

Rozpravy :

PV 21/09/2010 - 3
CRE 21/09/2010 - 3

Hlasování :

PV 21/09/2010 - 5.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0322

Přijaté texty
PDF 294kWORD 116k
Úterý, 21. září 2010 - Štrasburk
Zabezpečení dodávek plynu ***I
P7_TA(2010)0322A7-0112/2010
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. září 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice 2004/67/ES (KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0363),

–  s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0097/2009),

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 194 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ze dne 20. ledna 2010(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 25. června 2010 zavázal schválit tento postoj podle čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a s ohledem na stanoviska Výboru pro zahraniční věci, Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0112/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  bere na vědomí stanovisko Komise připojené k tomuto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a národním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 21. září 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice 2004/67/ES
P7_TC1-COD(2009)0108

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 994/2010)


PŘÍLOHA

Prohlášení Komise o dlouhodobých opatřeních na zabezpečení dodávek, včetně diverzifikace zdrojů a tras dodávek zemního plynu, regionální spolupráce a mezinárodní spolupráce v oblasti energetické účinnosti

Komise zdůrazňuje, že diverzifikace zdrojů a tras dodávek zemního plynu má pro Unii zásadní význam, má-li se zlepšit zabezpečení dodávek zemního plynu do členských států i celé Unie.

Komise uznává potřebu vypracovat dlouhodobou strategii zabezpečení dodávek, a do konce roku 2010 proto přijme ucelený soubor opatření pro energetickou infrastrukturu, v němž posoudí nejdůležitější úkoly rozvoje infrastruktur zemního plynu v následujících desetiletích a pokrok, jehož bylo dosaženo, pokud jde o priority stanovené v druhém strategickém přezkumu energetické politiky. Druhý strategický přezkum energetické politiky určí nástroje a opatření k zajištění pobídek pro investice do infrastruktur zemního plynu, zejména včetně diverzifikace tras dodávek, integrace izolovaných trhů se zemním plynem, zařízení pro zkapalněný zemní plyn (LNG) a skladovacích kapacit.

Komise rovněž podporuje úzkou spolupráci zúčastněných stran na všech úrovních – členských států, nezávislých regulačních orgánů, plynárenského průmyslu a spotřebitelů – v rámci regionálních iniciativ. V roce 2010 Komise vydá sdělení o regionálních iniciativách s pokyny jak nejlépe dosáhnout pokroku a dále rozvíjet stávající iniciativy regionální spolupráce. Úzká regionální spolupráce má rozhodující význam pro dosažení plně funkčního vnitřního trhu s energií. Sdělení o regionálních iniciativách bude obsahovat návrhy společných cílů a osvědčených postupů.

Komise uznává, že energetická účinnost hraje důležitou roli v úsilí o dlouhodobé zajištění energetické bezpečnosti. Komise bude i nadále rozvíjet úzkou spolupráci s třetími zeměmi v zájmu posílení energetické účinnosti na základě výměny informací o strategiích úspor energie, výzkumu v oblasti energeticky účinných technologií a sdílení osvědčených postupů v rámci Mezinárodního partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti a dvoustranných ujednání.

Prohlášení Komise o hospodářské soutěži, pokud jde o bod odůvodnění 45

Komise zastává názor, že odkaz na narušení hospodářské soutěže uvedený v bodu odůvodnění 45 se vztahuje na všechny formy omezení soutěže, a to zejména i na omezující ustanovení ve smlouvách, například doložky o místě určení.

Komise rovněž potvrzuje, že uplatňování článku 101 Smlouvy o fungování EU na podmínky uvedené v bodu odůvodnění 45 bude v příslušných případech provádět Komise nebo jeden či více příslušných orgánů pro hospodářskou soutěž členských států, a to v souladu s ustanoveními nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy(1).

(1) Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí