Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0108(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0112/2010

Esitatud tekstid :

A7-0112/2010

Arutelud :

PV 21/09/2010 - 3
CRE 21/09/2010 - 3

Hääletused :

PV 21/09/2010 - 5.4
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0322

Vastuvõetud tekstid
PDF 199kWORD 84k
Teisipäev, 21. september 2010 - Strasbourg
Gaasivarustuse kindlus ***I
P7_TA(2010)0322A7-0112/2010
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 21. septembri 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse gaasivarustuse kindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/67/EÜ (KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2009)0363);

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0097/2009);

–  võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule pealkirjaga „Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artikli 194 lõiget 2;

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 20 jaanuari 2010. aasta arvamust(1);

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega;

–   võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 25. juuni 2010. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning väliskomisjoni, majandus- ja rahanduskomisjoni, keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A7-0112/2010),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.   võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avaldused;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 21. septembril 2010. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2010, milles käsitletakse gaasivarustuse kindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2004/67/EÜ
P7_TC1-COD(2009)0108

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 994/2010) lõplikule kujule.)


LISA

Komisjoni avaldus pikaajaliste varustuskindluse meetmete, sealhulgas gaasi tarneallikate ja tarneteede mitmekesistamise ning energiatõhususe alase piirkondliku ja rahvusvahelise koostöö kohta

Komisjon rõhutab, et ELi gaasi tarneallikate ja tarneteede mitmekesistamine on oluline nii üksikute liikmesriikide kui ka kogu ELi gaasivarustuse kindluse parandamiseks.

Tunnistades pikaajalise varustuskindluse strateegia väljatöötamise vajadust, võtab komisjon 2010. aasta lõpuks vastu laiaulatusliku energiainfrastruktuuri paketi, millega hinnatakse gaasiinfrastruktuuride arendamise prioriteete järgnevatel aastakümnetel ja teises strateegilises energiaülevaates esitatud prioriteetidega seoses saavutatud edu. Energiainfrastruktuuri paketiga määratletakse vahendid ja meetmed gaasiinfrastruktuuri investeeringute stimuleerimiseks, hõlmates eelkõige tarneteede mitmekesistamist, „gaasisaarte” integreerimist, veeldatud maagaasi hoidlaid ja ka ladustamisvõimsust.

Komisjon toetab ka kõigi tasandite sidusrühmade – liikmesriikide, sõltumatute reguleerivate asutuste, gaastööstuse ja tarbijate – tihedat koostööd piirkondlike algatuste vallas 2010. aastal avaldab komisjon teatise piirkondlike algatuste kohta, et anda suuniseid, kuidas kõige paremini saavutada edu ja olemasolevaid piirkondlikke koostööalgatusi edasi arendada. Tihe piirkondlik koostöö on täielikult toimiva energia siseturu saavutamiseks esmatähtis. Piirkondlikke algatusi käsitleva teatisega tehakse ettepanekuid ühiste eesmärkide ja parimate tavade kohta.

Lõpuks tunnustab komisjon energiatõhususe olulist rolli pikaajalise energiavarustuse kindluse tagamisel. Komisjon jätkab tiheda koostöö arendamist kolmandate riikidega, et energiasäästustrateegiate alase teabevahetuse, energiatõhusate tehnoloogiate alaste teadusuuringute ja parimate tavade vahetuse abil edendada energiatõhusust nii rahvusvahelise energiatõhususalase koostööpartnerluse kui ka kahepoolsete kokkulepete kaudu.

Komisjoni avaldus konkurentsi kohta seoses põhjendusega 45

Komisjon leiab, et põhjenduses 45 osutatud viide konkurentsimoonutustele hõlmab kõiki konkurentsi piiramise vorme, sealhulgas eelkõige lepingute piiravaid klausleid, näiteks sihtkohaklausleid.

Komisjon kinnitab samuti, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 101 kohaldavad põhjenduses 45 osutatud tingimuste suhtes vajaduse korral kas komisjon või üks või mitu liikmesriikide pädevat konkurentsiasutust kooskõlas nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta(1).

(1) ELT L 1, 4.1.2003, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika