Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/0108(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0112/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0112/2010

Viták :

PV 21/09/2010 - 3
CRE 21/09/2010 - 3

Szavazatok :

PV 21/09/2010 - 5.4
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0322

Elfogadott szövegek
PDF 214kWORD 88k
2010. szeptember 21., Kedd - Strasbourg
A gázellátás biztonsága ***I
P7_TA(2010)0322A7-0112/2010
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2010. szeptember 21-i jogalkotási állásfoglalása a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0363),

–  tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7-0097/2009),

–  tekintettel a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” című bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 194. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. január 20-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2010. június 25-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az EUMSz. 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére,(A7-0112/2010),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. szeptember 21-én került elfogadásra a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló .../2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2009)0108

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 994/2010/EU rendelet.)


MELLÉKLET

A Bizottság nyilatkozata a gázellátás hosszútávú biztonságát szolgáló intézkedésekről, köztük az ellátási források és útvonalak diverzifikálásáról, és az energiahatékonyság területén megvalósuló regionális, illetve nemzetközi együttműködésről

A Bizottság hangsúlyozza, hogy a gázszállítási útvonalak és ellátási források diverzifikációja az egész Unió, valamint külön-külön az egyes tagállamok ellátásbiztonságának szempontjából egyaránt alapvető fontosságú.

A Bizottság – felismerve a gázellátás hosszútávú biztonságát célzó stratégia kidolgozásának szükségességét – 2010 végéig átfogó „Energiainfrastruktúra-csomagot” fogad el, amelyben megvizsgálja, hogy az elkövetkezendő évtizedekben melyek lesznek a gázinfrastruktúra fejlesztésének prioritásai, és értékeli az energiapolitika második stratégiai felülvizsgálata során meghatározott prioritások vonatkozásában elért eredményeket. Az Energiainfrastruktúra-csomag kijelöli majd a gázinfrastruktúrákba történő beruházások ösztönzésére alkalmas eszközöket és intézkedéseket: ezen belül kiemelten foglalkozik majd az ellátási útvonalak diverzifikálásával, az elszigetelt földgáz-piacok integrálásával, a cseppfolyósított földgáz (LNG) létesítményekkel és a tárolási kapacitásokkal.

A Bizottság továbbá támogatja, hogy minden érdekeltekkel – így a tagállamokkal, a független szabályozó hatóságokkal, a földgázágazat szereplőivel és a fogyasztókkal – minden szintre kiterjedően valósuljon meg szoros együttműködés a regionális kezdeményezések keretében. 2010-ben a Bizottság a regionális kezdeményezésekről szóló közleményt tesz közzé, amelyben iránymutatással szolgál arról, hogy miként érhető el haladás, és hogyan fejleszthetők tovább a már meglévő regionális kezdeményezések. A szoros regionális együttműködés elengedhetetlen ahhoz, hogy a belső energiapiac minden szempontból jól működjön. A regionális kezdeményezésekről szóló közlemény javaslatokat fog felvázolni a közös célok és a bevált gyakorlati megoldások tekintetében.

Végezetül a Bizottság elismeri, hogy az energiahatékonyságnak kiemelt szerepe van a gázellátás hosszútávú biztonsága szempontjából. A Bizottság a jövőben is arra fog törekedni, hogy szoros együttműködést alakítson ki harmadik országokkal az energiahatékonyság ösztönzése érdekében az energiamegtakarítási stratégiákkal kapcsolatos információk cseréje, az energiahatékony technológiákkal kapcsolatos kutatás és a bevált gyakorlati megoldások terjesztése révén, továbbá az Energiahatékonysági együttműködési nemzetközi partnerségen és kétoldalú megállapodásokon keresztül.

A Bizottság nyilatkozata a versenyről a (45) preambulumbekezdés vonatkozásában

A Bizottság úgy véli, hogy a (45) preambulumbekezdésben szereplő, a verseny torzulására tett utalás a verseny korlátozásának valamennyi formájára kiterjed, így különösen a szerződésekben foglalt korlátozó záradékokra, így például a rendeltetési helyre vonatkozó záradékokra is.

A Bizottság továbbá megerősíti, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikkét a Bizottság, illetve egy vagy több illetékes tagállami versenyhatóság a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet(1) rendelkezéseivel összhangban a (45) preambulumbekezdésben szereplő körülmények fennállásakor szükség esetén alkalmazni fogja.

(1) HL L 1., 2003.1.4., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat