Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0108(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0112/2010

Ingediende teksten :

A7-0112/2010

Debatten :

PV 21/09/2010 - 3
CRE 21/09/2010 - 3

Stemmingen :

PV 21/09/2010 - 5.4
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0322

Aangenomen teksten
PDF 209kWORD 81k
Dinsdag 21 september 2010 - Straatsburg
Veiligstelling van de aardgasvoorziening ***I
P7_TA(2010)0322A7-0112/2010
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 21 september 2010 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen tot veiligstelling van de aardgasvoorziening en houdende intrekking van Richtlijn 2004/67/EG (COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2009)0363),

–  gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 95 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0097/2009),

–  gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures (COM(2009)0665),

–  gelet op artikel 294, lid 3, en artikel 194, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 20 januari 2010(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 25 juni 2010 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van de Commissie buitenlandse zaken, Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A7-0112/2010),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  neemt kennis van de verklaringen van de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie zijn gevoegd;

3.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 21 september 2010 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2010 van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering en houdende intrekking van Richtlijn 2004/67/EG van de Raad
P7_TC1-COD(2009)0108

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Verordening (EU) nr. 994/2010)


BIJLAGE

Verklaring van de Commissie betreffende maatregelen voor de veiligstelling van de aardgasvoorziening op lange termijn, inclusief de diversificatie van de gasvoorzieningsbronnen en -routes, regionale samenwerking en internationale samenwerking op het gebied van energie-efficiëntie

De Commissie onderstreept dat de diversificatie van de gasvoorzieningsbronnen en -routes voor de Unie essentieel is om de gasvoorzieningszekerheid van de lidstaten afzonderlijk en de Unie in haar geheel te waarborgen.

De Commissie, die de behoefte onderkent om een strategie voor het veilig stellen van de aardgasvoorziening op lange termijn te ontwikkelen, zal tegen eind 2010 een alomvattend energie-infrastructuurpakket vaststellen met een evaluatie van de prioriteiten voor de ontwikkeling van de gasinfrastructuur in de komende decennia en van de vooruitgang die is geboekt op het gebied van de in de tweede strategische energiebeleidsevaluatie aangemerkte prioriteiten. Binnen het energie-infrastructuurpakket zal worden aangegeven met welke instrumenten en maatregelen stimulansen kunnen worden gegeven voor investeringen in gasinfrastructuur, inclusief met name de diversificatie van de gasvoorzieningsroutes, de integratie van „gaseilanden”, faciliteiten voor vloeibaar aardgas (LNG) en opslagcapaciteit.

De Commissie ondersteunt ook de nauwe samenwerking, in het kader van regionale initiatieven, van alle belanghebbenden op alle niveaus – de lidstaten, de onafhankelijke regelgevende instanties, de gassector zelf en de consument. In 2010 zal de Commissie een mededeling betreffende dergelijke regionale initiatieven publiceren waarin zal worden aangegeven hoe bestaande regionale samenwerkingsinitiatieven het best kunnen worden opgezet en verder uitgebouwd. Een nauwe regionale samenwerking is essentieel om een ten volle functionerende interne energiemarkt tot stand te brengen. De mededeling betreffende regionale initiatieven zal ook voorstellen bevatten inzake gemeenschappelijke doelstellingen en beste praktijken.

Tot slot erkent de Commissie dat energie-efficiëntie zeer belangrijk is om de energievoorzieningszekerheid op lange termijn te waarborgen. De Commissie zal voortgaan met de ontwikkeling van een nauwe samenwerking met derde landen teneinde energie-efficiëntie te bevorderen door de uitwisseling van informatie over energiebesparingsstrategieën, onderzoek inzake energie-efficiënte technologieën en de uitwisseling van beste praktijken. Dit zal gebeuren via het Internationaal Partnerschap voor samenwerking inzake Energie-efficiëntie en via bilaterale overeenkomsten.

Verklaring van de Commissie betreffende de mededinging in verband met overweging 45

De Commissie is van mening dat de verwijzing in overweging 45 inzake verstoring van de mededinging betrekking heeft op alle vormen van beperking van de mededinging, inclusief met name beperkende contractuele clausules, zoals clausules betreffende de bestemming.

De Commissie bevestigt tevens dat de toepassing van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de in overweging 45 bedoelde voorwaarden waar passend zal worden verzekerd door de Commissie of door één of meer van de bevoegde mededingingsautoriteiten van de lidstaten, in lijn met de bepaling van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad. van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag(1).

(1) PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid