Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0108(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0112/2010

Texte depuse :

A7-0112/2010

Dezbateri :

PV 21/09/2010 - 3
CRE 21/09/2010 - 3

Voturi :

PV 21/09/2010 - 5.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0322

Texte adoptate
PDF 289kWORD 85k
Marţi, 21 septembrie 2010 - Strasbourg
Securitatea aprovizionării cu gaze naturale ***I
P7_TA(2010)0322A7-0112/2010
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 21 septembrie 2010 referitoare la proiectul de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Directivei 2004/67/CE (COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2009)0363),

–  având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0097/2009),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social din 20 ianuarie 2010(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 25 iunie 2010 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0112/2010),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  ia notă de declaraţiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 21 septembrie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2010 al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Directivei 2004/67/CE
P7_TC1-COD(2009)0108

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 994/2010.)


ANEXĂ

Declarație a Comisiei privind măsurile de securitate a aprovizionării pe termen lung, inclusiv diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare cu gaz, cooperarea regională și cooperarea internațională în domeniul eficienței energetice

Comisia subliniază că diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare cu gaz pentru Uniune este esențială pentru îmbunătățirea securității aprovizionării cu gaz atât la nivelul statelor membre, cât și al Uniunii în general.

Recunoscând necesitatea de a elabora o strategie pe termen lung privind securitatea aprovizionării, Comisia va adopta, până la sfârșitul anului 2010, un vast pachet pentru infrastructura energetică, în care va evalua prioritățile în materie de dezvoltare a infrastructurilor de gaz în deceniile viitoare și progresele realizate în privința priorităților identificate în cadrul celei de-a doua revizuiri strategice a politicii energetice. Pachetul pentru infrastructura energetică va identifica instrumentele și măsurile de stimulare a investițiilor în infrastructurile de gaz, printre care se remarcă, în special, diversificarea rutelor de aprovizionare, integrarea „insulelor de gaz”, instalațiile pentru gazul natural lichefiat (GNL), precum și capacitățile de depozitare.

De asemenea, Comisia sprijină relațiile strânse de cooperare dintre toate părțile interesate de la toate nivelurile – statele membre, autoritățile de reglementare independente, sectorul gazului și consumatorii – în cadrul inițiativelor regionale. În 2010, Comisia va publica o comunicare privind inițiativele regionale pentru a oferi îndrumări în ceea ce privește modalitatea optimă de a progresa și de a continua dezvoltarea inițiativelor regionale existente în materie de cooperare. Relațiile strânse de cooperare la nivel regional sunt cruciale pentru deplina funcționare a pieței interne a energiei. Comunicarea privind inițiativele regionale va conține propuneri referitoare la obiectivele comune și la bunele practici.

În sfârșit, Comisia recunoaște că eficiența energetică joacă un rol important în garantarea securității energetice pe termen lung. Comisia va continua să dezvolte relații strânse de cooperare cu țări terțe pentru a promova eficiența energetică prin schimbul de informații cu privire la strategiile de economisire a energiei, prin activități de cercetare în domeniul tehnologiilor eficiente din punct de vedere energetic, prin partajarea bunelor practici, prin Parteneriatul internațional pentru cooperare în domeniul eficienței energetice și prin acorduri bilaterale.

Declarație a Comisiei cu privire la concurență, referitoare la considerentul 45

Comisia consideră că mențiunea de la considerentul 45 referitoare la denaturările concurenței acoperă toate formele de restricționare a concurenței, inclusiv, în special, clauzele contractuale restrictive, de exemplu clauzele de destinație.

De asemenea, Comisia confirmă că articolul 101 din TFUE va fi aplicat condițiilor menționate la considerentul 45, după caz, fie de către Comisie, fie de către una sau mai multe dintre autoritățile competente în domeniul concurenței din statele membre, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat(1).

(1) JO L 1, 4.1.2003, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate