Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0108(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0112/2010

Predkladané texty :

A7-0112/2010

Rozpravy :

PV 21/09/2010 - 3
CRE 21/09/2010 - 3

Hlasovanie :

PV 21/09/2010 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0322

Prijaté texty
PDF 295kWORD 95k
Utorok, 21. septembra 2010 - Štrasburg
Bezpečnosť dodávok plynu ***I
P7_TA(2010)0322A7-0112/2010
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 21. septembra 2010 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu, ktorým sa zrušuje smernica 2004/67/ES (KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0363),

–  so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0097/2009),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom „Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy“ (KOM(2009)0665),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 20. januára 2010(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 25. júna 2010, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0112/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenia Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 21. septembra 2010 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2010 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky plynu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 2004/67/ES
P7_TC1-COD(2009)0108

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 994/2010.)


PRÍLOHA

Vyhlásenie Komisie o opatreniach na zaistenie dlhodobej bezpečnosti dodávok vrátane diverzifikácie zdrojov dodávok plynu a trás plynovodov, regionálnej spolupráce a medzinárodnej spolupráce v oblasti energetickej efektívnosti

Komisia zdôrazňuje, že diverzifikácia zdrojov dodávok plynu a trás plynovodov má pre Úniu kľúčový význam z hľadiska zvyšovania bezpečnosti dodávok plynu v jednotlivých členských štátoch a v Únii ako celku.

Uznávajúc potrebu vypracovať stratégiu na zaistenie dlhodobej bezpečnosti dodávok prijme Komisia do konca roku 2010 komplexný balík energetickej infraštruktúry, v ktorom posúdi priority budovania plynárenských infraštruktúr v nasledujúcich desaťročiach, ako aj pokrok dosiahnutý v prioritných oblastiach stanovených v rámci druhého strategického prieskumu energetickej politiky. V balíku energetickej infraštruktúry sa určia nástroje a opatrenia na stimulovanie investícií do plynárenských infraštruktúr, okrem iného najmä na diverzifikáciu trás plynovodov, začlenenie „plynových ostrovov“, zariadení pre skvapalnený zemný plyn (LNG) a zásobníkov.

Komisia v rámci regionálnych iniciatív podporuje aj úzku spoluprácu všetkých zainteresovaných strán na všetkých úrovniach – členských štátov, nezávislých regulačných orgánov, plynárenského priemyslu a spotrebiteľov. V roku 2010 Komisia vydá oznámenie o regionálnych iniciatívach s cieľom poskytnúť usmernenia, ako čo najlepšie dosiahnuť pokrok a ďalej rozvíjať existujúce iniciatívy v oblasti regionálnej spolupráce. Úzka regionálna spolupráca má rozhodujúci význam z hľadiska plného fungovania vnútorného trhu s energiou. V oznámení o regionálnych iniciatívach sa navrhnú spoločné ciele a najlepšie postupy.

Napokon Komisia uznáva významnú úlohu, ktorú energetická efektívnosť zohráva pri zaisťovaní dlhodobej bezpečnosti dodávok energie. Komisia bude aj naďalej rozvíjať úzku spoluprácu s tretími krajinami s cieľom podporovať energetickú efektívnosť prostredníctvom výmeny informácií o stratégiách zameraných na úspory energie, výsledkov výskumu v oblasti energeticky efektívnych technológií a spoločného využívania najlepších postupov, a to v rámci medzinárodného partnerstva pre spoluprácu v oblasti energetickej efektívnosti a na základe bilaterálnych dohôd.

Vyhlásenie Komisie o hospodárskej súťaži v súvislosti s odôvodnením 45

Komisia sa domnieva, že odkaz na narušenia hospodárskej súťaže v odôvodnení 45 sa vzťahuje na všetky formy obmedzenia hospodárskej súťaže, a to najmä vrátane reštriktívnych ustanovení zmlúv (napríklad ustanovení o miestach určenia).

Komisia takisto potvrdzuje, že uplatňovanie článku 101 ZFEÚ na podmienky uvedené v odôvodnení 45 bude v prípade potreby vykonávať Komisia alebo jeden či viaceré príslušné orgány pre hospodársku súťaž v členských štátoch v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy(1).

(1) Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia