Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0036(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0231/2010

Esitatud tekstid :

A7-0231/2010

Arutelud :

PV 20/09/2010 - 17
CRE 20/09/2010 - 17

Hääletused :

PV 21/09/2010 - 5.5
CRE 21/09/2010 - 5.5
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0323

Vastuvõetud tekstid
PDF 195kWORD 34k
Teisipäev, 21. september 2010 - Strasbourg
EÜ ja Pakistani vaheline tagasivõtuleping ***
P7_TA(2010)0323A7-0231/2010
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 21. septembri 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Pakistani Islamivabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise lepingu sõlmimise kohta (05942/2010 – C7-0264/2009 – 2009/0036(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Pakistani Islamivabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise lepingu projekti (08793/2009);

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2009)0106);

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 63 esimese lõigu punkti 3 alapunkti b ning artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimest lauset ja artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0264/2009);

–  võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665);

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõud (05942/2010);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 79 lõiget 3 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunkti v;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 8;

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust ja väliskomisjoni arvamust (A7-0231/2010),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni deklaratsiooni;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Pakistani Islamivabariigi valitsusele ja parlamendile.


LISA

EUROOPA KOMISJONI DEKLARATSIOON

Komisjon tuletab meelde, et ELi õigusaktides kohustatakse liikmesriike tagama, et liikmesriigi territooriumil asuvad kolmandate riikide kodanikud võivad soovi korral taotleda rahvusvahelist kaitset, ning et eelkõige aluslepingus, pagulase staatuse saamise miinimumnõuete direktiivis ja tagasisaatmisdirektiivis sätestatakse selgelt, et liikmesriigid peavad järgima mittetagasisaatmise põhimõtet kooskõlas oma rahvusvaheliste kohustustega.

Komisjon tuletab lisaks meelde, et ELi liikmesriigid on eelkõige kohustatud igal juhul tagama, et ei toimuks tagasisaatmist, mis rikuks Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 3 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 19 sätteid, milles kohustatakse liikmesriike tagama, et kedagi ei saadeta tagasi, kui on tõenäoline, et päritolu- või transiitriiki naasmisel satub ta tõsisesse ohtu.

Pakistan on aja jooksul andnud varjupaika enam kui kolmele miljonile Afganistani konflikti pagulasele, olles seega teinud pagulaste vastuvõtmiseks rohkem kui mitmed teised ÜRO liikmed. Komisjon tunnustab Pakistani sellealaseid saavutusi, kuid kutsub jätkuvalt Pakistani üles ratifitseerima Genfi pagulasseisundi konventsiooni (1951. aasta ÜRO pagulasseisundit käsitlev konventsioon ja selle 1967. aasta protokoll).

Komisjon kohustub korrapäraselt teavitama Euroopa Parlamenti kõigist sõlmitud ELi tagasivõtulepingutest. Komisjon kavatseb eelkõige

   anda Euroopa Parlamendile iga kuue kuu järel aru ELi tagasivõtulepingute rakendamise kohta, pidades eriti silmas ühiste tagasivõtukomiteede kestvat tegevust,
   luua sidemeid asjakohaste Pakistanis tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonidega, et koguda võimalikult palju kättesaadavat teavet Pakistani poolt ELi lepingu alusel tagasivõetud isikute (nii Pakistani kodanike kui vajadusel kolmandate riikide kodanike) olukorra kohta.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika