Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0036(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0231/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0231/2010

Keskustelut :

PV 20/09/2010 - 17
CRE 20/09/2010 - 17

Äänestykset :

PV 21/09/2010 - 5.5
CRE 21/09/2010 - 5.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0323

Hyväksytyt tekstit
PDF 194kWORD 34k
Tiistai 21. syyskuuta 2010 - Strasbourg
EY:n ja Pakistanin takaisinottosopimus ***
P7_TA(2010)0323A7-0231/2010
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 21. syyskuuta 2010 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Pakistanin islamilaisen tasavallan välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sopimuksen tekemisestä (05942/2010 – C7-0264/2009 – 2009/0036(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan yhteisön ja Pakistanin islamilaisen tasavallan välillä luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehtäväksi sopimukseksi (08793/2009),

–  ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2009)0106),

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 63 artiklan ensimmäisen kohdan 3 alakohdan b alakohdan ja 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0264/2009),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (05942/2010),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 79 artiklan 3 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen sekä ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A7-0231/2010),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission julistuksen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Pakistanin islamilaisen tasavallan hallituksille ja parlamenteille.


LIITE

KOMISSION LAUSUMA

Komissio muistuttaa EU:n oikeuden edellyttävän, että jäsenvaltiot varmistavat, että niiden alueella oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset voivat niin tahtoessaan hakea kansainvälistä suojelua, ja että erityisesti perussopimuksessa sekä turvapaikan saamisen edellytyksiä ja palauttamista koskevissa direktiiveissä tehdään selväksi, että jäsenvaltioiden on noudatettava palauttamiskieltoa koskevaa periaatetta niiden kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.

Komissio muistuttaa myös, että jäsenvaltiot ovat erityisesti velvollisia varmistamaan kaikissa tapauksissa, että palauttaminen ei ole vastoin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklaa ja EU:n perusoikeuskirjan 19 artiklaa, joissa jäsenvaltiot velvoitetaan varmistamaan, ettei henkilöä palauteta, jos hän saattaisi todennäköisesti kärsiä vakavaa vahinkoa palatessaan alkuperä- tai kauttakulkumaahansa.

Pakistan on vastaanottanut ajoittain yli kolme miljoonaa pakolaista Afganistanin konfliktin takia ja on siis huolehtinut pakolaisten vastaanottamisesta enemmän kuin monet muut YK:n jäsenvaltiot. Komissio tunnustaa Pakistanin saavutukset tällä alalla, mutta on valmis kehottamaan edelleen Pakistania ratifioimaan Geneven pakolaissopimuksen (pakolaisten oikeusasemaa koskeva YK:n yleissopimus vuodelta 1951 ja sen pöytäkirja vuodelta 1967).

Komissio sitoutuu tiedottamaan säännöllisesti Euroopan parlamentille kaikista tehdyistä EU:n takaisinottosopimuksista. Erityisesti komissio:

   raportoi kuuden kuukauden välein parlamentille EU:n takaisinottosopimusten täytäntöönpanosta, erityisesti liittyen takaisinoton sekakomiteoissa tehtävään työhön
   luo yhteyksiä asiaankuuluviin Pakistanissa toimiviin kansainvälisiin järjestöihin kerätäkseen mahdollisimman paljon saatavilla olevaa tietoa EU:n sopimuksen perusteella takaisin Pakistaniin otettujen henkilöiden (sekä Pakistanin että tarvittaessa kolmansien maiden kansalaisten) tilanteesta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö