Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0036(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0231/2010

Ingediende teksten :

A7-0231/2010

Debatten :

PV 20/09/2010 - 17
CRE 20/09/2010 - 17

Stemmingen :

PV 21/09/2010 - 5.5
CRE 21/09/2010 - 5.5
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0323

Aangenomen teksten
PDF 202kWORD 34k
Dinsdag 21 september 2010 - Straatsburg
Overnameovereenkomst tussen de Europese Unie en Pakistan ***
P7_TA(2010)0323A7-0231/2010
Resolutie
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 21 september 2010 inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Pakistan betreffende de overname van illegaal verblijvende personen (05942/2010 – C7-0264/2009 – 2009/0036(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Pakistan betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven (08793/2009),

–  gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2009)0106),

–  gelet op artikel 63, eerste alinea, punt 3, letter b), artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin, en artikel 300, lid 3, eerste alinea, van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0264/2009),

–  gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures (COM(2009)0665),

–  gezien het ontwerp voor een besluit van de Raad (05942/2010),

–  gelet op artikel 79, lid 3, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, letter a), punt v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gelet op artikel 81 en artikel 90, lid 8, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en het advies van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0231/2010),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij de onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de Islamitische Republiek Pakistan.


BIJLAGE

VERKLARING VAN DE COMMISSIE

De Commissie wijst erop dat lidstaten uit hoofde van het EU-recht dienen te waarborgen dat onderdanen van derde landen die aanwezig zijn op het grondgebied van de lidstaten internationale bescherming kunnen aanvragen indien zij dat wensen en dat in het bijzonder het Verdrag, de asielkwalificatierichtlijn en de terugkeerrichtlijn duidelijk aangeven dat lidstaten het beginsel van niet-uitzetting dienen na te leven, overeenkomstig hun internationale verplichtingen.

De Commissie wijst er tevens op dat op de lidstaten in het bijzonder de verplichting rust om in alle gevallen te waarborgen dat er geen terugzending plaatsvindt in strijd met artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en artikel 19 van het Handvest van de grondrechten van de EU, dat de lidstaten verplicht erop toe te zien dat iemand niet wordt teruggezonden indien hij of zij bij terugkeer naar een land van herkomst of doorreis waarschijnlijk ernstige gevaar loopt.

Pakistan heeft op bepaalde momenten ruim 3 miljoen vluchtelingen opgevangen die gevlucht waren voor het conflict in Afghanistan, en heeft daarmee meer dan enig ander lid van de VN bijgedragen aan de opvang van vluchtelingen. De Commissie erkent dat Pakistan op dit gebied een zeer belangrijke bijdrage heeft geleverd, maar wil toch bij Pakistan blijven aandringen op ratificatie van het Vluchtelingenverdrag van Genève (VN-Verdrag van 1951 betreffende de status van vluchtelingen, zoals aangevuld bij het Protocol van 1967).

De Commissie zal het Europees Parlement geregeld informatie verschaffen over alle door de EU gesloten overnameovereenkomsten. Dit houdt met name in dat de Commissie:

   elke zes maanden bij het EP verslag zal uitbrengen over de tenuitvoerlegging van de door de EU gesloten overnameovereenkomsten, met specifieke aandacht voor de lopende werkzaamheden van de gemengde overnamecomités,
   contacten zal leggen met relevante internationale organisaties die actief zijn in Pakistan, teneinde zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de situatie van personen die naar Pakistan zijn teruggekeerd (zowel Pakistani als in voorkomend geval onderdanen van derde landen) uit hoofde van de overeenkomst met de EU.

Juridische mededeling - Privacybeleid