Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0036(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0231/2010

Predkladané texty :

A7-0231/2010

Rozpravy :

PV 20/09/2010 - 17
CRE 20/09/2010 - 17

Hlasovanie :

PV 21/09/2010 - 5.5
CRE 21/09/2010 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0323

Prijaté texty
PDF 205kWORD 46k
Utorok, 21. septembra 2010 - Štrasburg
Dohoda medzi ES a Pakistanom o readmisii ***
P7_TA(2010)0323A7-0231/2010
Uznesenie
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 21. septembra 2010 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskou úniou a Pakistanskou islamskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt (05942/2010 – C7-0264/2009 – 2009/0036(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh dohody medzi Európskym spoločenstvom a Pakistanskou islamskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt (08793/2009),

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2009)0106),

–  so zreteľom na článok 63 prvý odsek bod 3 písm. b), na článok 300 ods. 2 prvý pododsek prvá veta a článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0264/2009),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05942/2010),

–  so zreteľom na článok 79 ods. 3 a článok 218 ods. 6 druhý pododsek písm. a) bod v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A7-0231/2010),

1.  udeľuje súhlas s uzavretím dohody;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe tohto uznesenia;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Pakistanskej islamskej republiky.


PRÍLOHA

VYHLÁSENIE KOMISIE

Komisia vyhlasuje, že právne predpisy EÚ od členských štátov vyžadujú, aby štátnym príslušníkom tretích krajín na území členských štátov v prípade ich želania zabezpečili možnosť žiadať o medzinárodnú ochranu, a že najmä zmluva, podmienky pre priznanie postavenia utečenca a smernica o návrate jasne stanovujú, že členské štáty musia rešpektovať zásadu nenavracania v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami.

Komisia zároveň pripomína, že členské štáty EÚ sú predovšetkým povinné v každom prípade zabezpečiť, aby sa žiadne vrátenie nevykonalo v rozpore s článkom 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a článkom 19 Charty základných práv EÚ, ktoré zaväzujú štáty, aby zabezpečili, že nevrátia osobu, ktorej po návrate do krajiny pôvodu alebo prechodu hrozí vážna ujma.

Pakistan poskytol útočisko 3 miliónom utečencom z Afganistanu, čím pri prijímaní utečencov prispel viac než mnohé iné štáty OSN. Hoci Komisia uznáva úspechy Pakistanu v tejto oblasti, naďalej vyzýva Pakistan, aby ratifikoval Ženevský dohovor o utečencoch (Dohovor OSN týkajúci sa štatútu utečencov z roku 1951 a protokol z roku 1967).

Komisia je odhodlaná pravidelne informovať Európsky Parlament o všetkých uzavretých readmisných dohodách EÚ. Komisia predovšetkým:

   bude každých šesť mesiacov informovať EP o realizácii readmisných dohôd EÚ, najmä čo sa týka priebežnej práce spoločných výborov pre readmisiu,
   nadviaže vzťahy s relevantnými medzinárodnými organizáciami aktívnymi v Pakistane, aby získala čo najviac informácií o situácii ľudí, ktorí boli podľa dohody EÚ znovu prijatí do Pakistanu (Pakistanci, prípadne aj štátni príslušníci tretích krajín).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia