Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0036(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0231/2010

Ingivna texter :

A7-0231/2010

Debatter :

PV 20/09/2010 - 17
CRE 20/09/2010 - 17

Omröstningar :

PV 21/09/2010 - 5.5
CRE 21/09/2010 - 5.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0323

Antagna texter
PDF 199kWORD 34k
Tisdagen den 21 september 2010 - Strasbourg
Återtagandeavtal mellan EG och Pakistan ***
P7_TA(2010)0323A7-0231/2010
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 21 september 2010 om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Pakistan om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (05942/2010 – C7-0264/2009 – 2009/0036(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Pakistan om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (08793/2009),

–  med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2009)0106),

–  med beaktande av artikel 63 första stycket punkt 3 led b och artikel 300.2 första stycket första meningen samt artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C7-0264/2009),

–  med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05942/2010),

–  med beaktande av artikel 79.3 och artikel 218.6 andra stycket led a och led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A7-0231/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens förklaring som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Islamiska republiken Pakistan.


BILAGA

KOMMISSIONENS FÖRKLARING

Kommissionen erinrar om att unionslagstiftningen ålägger medlemsstaterna att se till att tredjelandsmedborgare som uppehåller sig på medlemsstaternas territorier får ansöka om internationellt skydd om de så önskar samt framför allt att fördraget, skyddsgrundsdirektivet och direktivet om återsändande gör det klart att medlemsstaterna i enlighet med sina internationella skyldigheter måste respektera principen om non-refoulement.

Kommissionen erinrar också om att EU:s medlemsstater framför allt måste se till att ingen återsänds i strid med artikel 3 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och artikel 19 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, enligt vilka staterna måste se till att ingen får återsändas om personen i fråga skulle riskera att lida allvarlig skada vid återvändandet till ett ursprungs- eller transiteringsland.

Pakistan har tidtals tagit emot över tre miljoner flyktingar från konflikten i Afghanistan och därigenom gett större bidrag till flyktingmottagandet än mången annan av FN:s medlemsstater. Kommissionen erkänner visserligen vad Pakistan fått till stånd inom detta område, men står likväl beredd att fortsätta uppmana Pakistan att ratificera Genèvekonventionen om flyktingar (FN:s konvention om flyktingars rättsliga ställning från 1951 och dess protokoll från 1967).

Kommissionen har föresatt sig att regelbundet hålla Europaparlamentet underrättat om alla återtagandeavtal som ingåtts av EU. Framför allt kommer kommissionen att:

   var sjätte månad rapportera till Europaparlamentet om genomförandet av EU:s återtagandeavtal, framför allt om det arbete som utförs i de gemensamma återtagandekommittéerna,
   knyta kontakter med relevanta internationella organisationer som arbetar i Pakistan för att i möjligaste mån samla in de uppgifter som finns att tillgå om situationen för personer som återtagits till Pakistan (både pakistanier och, i förekommande fall, tredjelandsmedborgare) med stöd av EU-avtalet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy