Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0048(APP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0248/2010

Teksty złożone :

A7-0248/2010

Debaty :

PV 21/09/2010 - 11
CRE 21/09/2010 - 11

Głosowanie :

PV 22/09/2010 - 5.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0328

Teksty przyjęte
Środa, 22 września 2010 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2007-2013
P7_TA(2010)0328A7-0248/2010

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2007-2013 (COM(2010)00722010/0048(APP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek w sprawie rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2007-2013 (COM(2010)0072) („wniosek w sprawie rozporządzenia dotyczącego WRF”),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody, który ma zostać przedstawiony przez Radę na mocy art. 312 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając art. 311 i 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1) („obecnie obowiązujące PMI”),

–  uwzględniając wspólną deklarację Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, znajdującą się w załączniku 5 do rezolucji Parlamentu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie przejściowych wytycznych proceduralnych dotyczących kwestii budżetowych w świetle wejścia w życie traktatu lizbońskiego(3),

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 3 marca 2010 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (COM(2010)0071),

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych (COM(2010)0073),

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących budżetu UE na rok 2011,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 27 kwietnia 2010 r. dla Parlamentu Europejskiego i Rady na temat funkcjonowania porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2010)0185),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski mechanizm stabilizacji finansowej(4),

–  uwzględniając pytania z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie przeglądu wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013 skierowane do Rady (O-0074/2010-B7-0310/2010) i do Komisji (B7-0311/2010-O-0075/2010),

–  uwzględniając art. 81 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając okresowe sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7- 0248/2010),

A.  mając na uwadze, że art. 312 TFUE stanowi, że Rada przyjmuje rozporządzenie określające wieloletnie ramy finansowe (WRF),

B.  mając na uwadze, że wspólna deklaracja z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, uzgodniona przez Parlament Europejski, Radę i Komisję, określa środki konieczne dla zagwarantowania kontynuacji działań UE i płynnego przejścia do nowych ram prawnych procedury budżetowej ustanowionych wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony,

C.  mając na uwadze, że wyżej wymieniony wniosek w sprawie rozporządzenia dotyczącego WRF, który nie może zostać przyjęty przez Radę bez zgody Parlamentu Europejskiego, ma na celu dopasowanie przepisów obecnie obowiązującego PMI do wymogów Traktatu z Lizbony,

D.  mając na uwadze, że art. 312 ust. 5 TFUE wzywa Parlament Europejski, Radę i Komisję do podjęcia wszelkich środków niezbędnych do ułatwienia przyjęcia ram finansowych;

E.  mając na uwadze, że Traktat z Lizbony daje Unii Europejskiej znaczne nowe uprawnienia, na przykład w dziedzinie polityki zagranicznej (art. 27 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej), sportu (art. 165 TFUE), przestrzeni kosmicznej (art. 189 TFUE), zmian klimatu (art. 191 TFUE), energetyki (art. 194 TFUE), turystyki (art. 195 TFUE) i ochrony ludności (art. 196 TFUE),

F.  mając na uwadze, że art. 311 TFUE zobowiązuje Unię do pozyskania środków niezbędnych do osiągnięcia swoich celów i prowadzenia swoich polityk,

G.  mając na uwadze, że pkt 4 obecnie obowiązującego PMI stanowi, że w razie wprowadzenia mających skutki dla budżetu zmian do traktatu wieloletnie ramy finansowe zostaną odpowiednio dostosowane,

H.  mając na uwadze, że nawet bez nowych uprawnień przyznanych Unii Europejskiej przez Traktat z Lizbony pułapy dotychczasowych WRF zostały osiągnięte lub przekroczone w latach 2007-2009, potwierdzając konieczność stosowania większej elastyczności, jeśli chcemy, aby Unia Europejska skutecznie reagowała na pilne i nieprzewidziane sytuacje,

I.  mając na uwadze, że zgodnie z najnowszym planem finansowym Komisji Europejskiej na lata 2012-2013 (SEC(2010)0473) – który nie uwzględnia różnych elementów nieplanowanych wydatków finansowanych w ramach tych działów – rezerwa dostępna w dziale 1a będzie wynosić mniej niż 50 mln EUR rocznie, a całkowita rezerwa dostępna dla wszystkich działów będzie ograniczona do kwoty 436 mln EUR w 2012 r. i 435 mln EUR w 2013 r.,

J.  mając na uwadze, że europejski mechanizm stabilizacji finansowej może powodować znaczne skutki budżetowe,

1.  wzywa Radę i Komisję do uwzględnienia następujących zaleceń:

   i. współpraca z Parlamentem, aby umożliwić szybkie przyjęcie nowych instrumentów koniecznych do realizacji znajdujących się w Traktacie z Lizbony postanowień dotyczących budżetu i dokonać przeglądu dotychczasowych WRF, aby zapewnić dodatkowe środki niezbędne w celu realizacji inicjatyw, których nie przewidziano w momencie przyjmowania obowiązujących WRF;
   ii. pełne przestrzeganie art. 312 ust. 3 TFUE, który wymaga, aby ramy finansowe zawierały wszelkie postanowienia wymagane dla prawidłowego prowadzenia rocznej procedury budżetowej, oraz art. 312 ust. 5, który stanowi, że „[w] toku całej procedury prowadzącej do przyjęcia ram finansowych Parlament Europejski, Rada i Komisja podejmują wszelkie środki niezbędne do ułatwienia takiego przyjęcia”;
   iii. pełne przestrzeganie art. 311 TFUE, który wymaga, aby Unia pozyskiwała środki niezbędne do osiągnięcia swoich celów i prowadzenia swoich polityk, uwzględniając nowe obszary działań zawarte w Traktacie z Lizbony, w tym w dziedzinie polityki zagranicznej, sportu, przestrzeni kosmicznej, zmian klimatu, energetyki, turystyki i ochrony ludności;
   iv. wyciągnięcie wniosków z faktu, że nawet przed dodaniem tych nowych związanych z Traktatem z Lizbony potrzeb przez ostatnie cztery lata obowiązywania dotychczasowych WRF roczne budżety mogły być ustalane albo dzięki wykorzystywaniu istniejących rezerw lub dzięki korzystaniu z instrumentów przewidzianych w obowiązującym PMI, aby sfinansować priorytety UE, takie jak Galileo, instrument żywnościowy lub Europejski plan naprawy gospodarczej, oraz że pozostałe rezerwy w ramach pułapów aktualnych ram finansowych zostały uznane za niewystarczające na pozostały do końca ich obowiązywania okres;
   v. przestrzeganie pkt 4 dotychczasowego PMI, który stanowi, że „jeżeli w okresie obowiązywania wieloletnich ram finansowych na lata 2007 do 2013, zwanych dalej ”ramami finansowymi„, do traktatu WE zostaną wprowadzone zmiany mające skutki dla budżetu, dokonane zostaną odpowiednio niezbędne dostosowania”;
   vi. uznanie, że aktualna sytuacja gospodarcza może skłonić władzę budżetową do poczynienia pewnych starań w celu ponownego rozważenia priorytetów w celu zapewnienia im odpowiednich funduszy, nie zapominając jednocześnie o europejskiej wartości dodanej budżetu UE, ponieważ wspólna mobilizacja zasobów finansowych stanowi wyraz solidarności i efektywności, gdyż w przeciwnym razie zostały by one wykorzystane w sposób rozproszony na szczeblu regionalnym i lokalnym; ponadto podkreślenie, że przytłaczająca część wydatków budżetowych UE wspiera długoterminowe inwestycje niezbędne do stymulowania wzrostu gospodarczego UE;
   vii. uznanie, że nowe potrzeby nie mogą zostać zaspokojone za pomocą przesunięć lub nowej hierarchii priorytetów i że przegląd WRF oraz mechanizmów elastyczności ujętych w PMI jest konieczny, wbrew stanowisku Rady określonemu w konkluzjach z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wytycznych budżetowych na 2011 r. i potwierdzonemu przez urzędującą prezydencję w odpowiedziach udzielonych podczas mającej miejsce 15 czerwca 2010 r. debaty w sprawie pytania ustnego B7-0310/2010 O-0074/2010; przypomina ponadto, że nowe potrzeby powstałe na skutek wejścia w życie Traktatu z Lizbony powinny, logicznie rzecz biorąc, skutkować oszczędnościami na poziomie krajowym i regionalnym;
   viii. reakcja na 3. deklarację zawartą w obowiązującym PMI wzywającą do przeprowadzenia pełnego i szeroko zakrojonego przeglądu do roku 2008/2009, obejmującego wszystkie aspekty wydatków i zasobów UE i zaprzestanie prób ujęcia wyzwań stojących przed UE i przysługujących jej na mocy nowego traktatu kompetencji w bardzo ograniczonym przeglądzie funkcjonowania dotychczasowego PMI pozbawionym jakiegokolwiek wymiaru politycznego;
   ix. przyznanie, że stanowisko Rady i Komisji w sprawie przeglądu WRF stoi w sprzeczności z faktem, że wciąż wysuwana są nowe propozycje wymagające nowych środków, takie jak porozumienie dotyczące bananów i ITER;
   x. wyrażenie obaw z powodu tendencji, która pojawiła się w państwach członkowskich, aby uruchamiać europejskie strategie polityczne poza budżetem UE; oszacowanie ryzyka wystąpienia braku demokratycznej kontroli nad tymi strategiami i ich legitymacji, a także naruszenia zasady uniwersalności budżetu UE i negatywnego wpływu, jaki ta tendencja może mieć na zasadę solidarności;
   xi. podjęcie niezbędnych kroków w celu dokonania przeglądu WRF zapewniającego dodatkowe środki niezbędne do utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i realizacji innych związanych z Traktatem z Lizbony priorytetów politycznych, a także pozostałych inicjatyw, szczególnie w ramach działu 1a „Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia” i działu 4 „Stosunki zewnętrzne”, przynoszących korzyści UE i umożliwiających jej realizację podjętych zobowiązań i spełnienie oczekiwań obywateli;
   xii. uwzględnienie faktu, że bez takiego przeglądu Parlament nie będzie w stanie zatwierdzić żadnego wniosku o utworzenie nowych agencji lub innych inicjatyw Rady, chyba że będą im towarzyszyć propozycje dotyczące nowych środków finansowych;
   xiii. dążenie do większej elastyczności, jak stwierdzono w wyżej wspomnianym sprawozdaniu Komisji na temat funkcjonowania porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami;
   xiv. uznanie znaczenia elastyczności w tworzeniu rezerw i marginesów umożliwiających UE reagowanie na aktualne i przyszłe potrzeby, zarówno w obrębie ram finansowych, w i pomiędzy działami, jak i podczas negocjacji nad ich wysokością i przeglądem;
   xv. uwzględnienie faktu, że Parlament kładzie nacisk na bardziej zdecydowany i większy stopień elastyczności i utworzenie wystarczających rezerw dla każdej kategorii, a także zwiększenie kwot dostępnych poprzez instrument elastyczności i uproszczenie procedury przesunięć środków pomiędzy różnymi działami WRF;
   xvi. uwzględnienie faktu, że Parlament nie jest gotowy podejmować negocjacji nad wnioskami, które nie gwarantują co najmniej aktualnego stopnia elastyczności w przeglądach ram finansowych wynoszącego do 0,03% DNB UE (o którym mowa w art. 8 ust. 3 wniosku w sprawie rozporządzenia dotyczącego WRF);
   xvii. zrozumienie, że czysto techniczne podejście do wdrożenia przepisów Traktatu z Lizbony w dziedzinie budżetowej jest niewystarczające oraz że Parlament musi mieć możliwość wyrażenia zgody bezzwłocznie podejmując prawdziwe polityczne negocjacje na odpowiednio wysokim – a w razie potrzeby najwyższym – szczeblu;
   xviii. mając na uwadze ewentualne dalekosiężne konsekwencje budżetowe, ponowne zastanowienie się nad europejskim mechanizmem stabilizacji finansowej przed przyjęciem rozporządzenia w sprawie WRF; zaakceptowanie, że oba organy władzy budżetowej biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących wpływu tego mechanizmu na budżet UE; przyznanie, że wszelkie ewentualne potrzeby budżetowe związane z tym mechanizmem powinny być finansowane za pomocą doraźnego przeglądu WRF w celu zagwarantowania na czas wystarczającego udziału organu władzy budżetowej;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
(2) Teksty przyjęte, P7_TA(2009)0115.
(3) Teksty przyjęte, P7_TA(2009)0067.
(4) Dz.U. L 118 z 12.5.2010, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności