Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0205(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0247/2010

Teksty złożone :

A7-0247/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 22/09/2010 - 5.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0330

Teksty przyjęte
PDF 369kWORD 43k
Środa, 22 września 2010 r. - Strasburg
Zwrot podatku od wartości dodanej *
P7_TA(2010)0330A7-0247/2010

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2008/9/WE określającą szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (COM(2010)0381 – C7-0201/2010 – 2010/0205(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2010)0381),

–  uwzględniając art. 113 TFUE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0201/2010),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 15 września 2010 r.(1),

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0247/2010),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się w związku z tym do Komisji o zmianę wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 TFUE;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły
(6)   Środki niezbędne do wdrożenia środków wykonawczych dotyczących wniosków i zgłoszeń elektronicznych określonych w dyrektywie 2008/9/WE, w tym wspólne formularze, o ile to konieczne, należy przyjąć zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji.
(6)   Należy zapewnić jednakowe warunki do wdrożenia środków wykonawczych dotyczących wniosków i zgłoszeń elektronicznych określonych w dyrektywie 2008/9/WE, w tym o ile to konieczne – wspólnych formularzy. Art. 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że przepisy i ogólne zasady dotyczące mechanizmów kontroli wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję sprawowanej przez państwa członkowskie ustanawiane są z wyprzedzeniem w drodze rozporządzenia przyjmowanego zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Do czasu przyjęcia takiego rozporządzenia zastosowanie ma nadal decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji1, z wyjątkiem procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, która nie ma zastosowania w ramach niniejszej dyrektywy.
____________________
1 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.
Uzasadnienie
Poprawka przypomina o tym, że nie przyjęto jeszcze przyszłego rozporządzenia w sprawie wdrożenia art. 291 TFUE. Zatem należy sprecyzować zasady okresu przejściowego, zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu w tej sprawie.

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności