Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0257(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0153/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0153/2010

Keskustelut :

PV 21/09/2010 - 9
CRE 21/09/2010 - 9

Äänestykset :

PV 22/09/2010 - 5.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0331

Hyväksytyt tekstit
PDF 194kWORD 42k
Keskiviikko 22. syyskuuta 2010 - Strasbourg
Lääketurvatoiminta (asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttaminen) ***I
P7_TA(2010)0331A7-0153/2010
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. syyskuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevan lääketurvatoiminnan osalta (KOM(2008)0664 – C6-0515/2008 – 2008/0257(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0664),

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0515/2008),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan sekä 114 artiklan ja 168 artiklan 4 kohdan c alakohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 10. kesäkuuta 2009 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 7. lokakuuta 2009 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 23. kesäkuuta 2010 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A7-0153/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 306, 16.12.2009, s. 22.
(2) EUVL C 79, 27.3.2010, s. 50.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2010 antamiseksi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä sekä Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004 ja pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä lääkkeistä annetun asetuksen (EY) N:o 1394/2007 muuttamisesta ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevan lääketurvatoiminnan osalta
P7_TC1-COD(2008)0257

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 1235/2010)


LIITE

Komission lausuma

Koska Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat esittäneet pyynnön, joka koskee Euroopan lääkeviraston johtajan palkkaluokkaa, komissio julkaisee uudelleen ilmoituksen Euroopan lääkeviraston johtajan avoimesta toimesta siten, että luokka on AD15 eikä AD14, jotta vältetään tämän tärkeän ehdotuksen viivästyminen.

Komissio katsoo, että tämän kysymyksen käsittelyyn sopivan tilaisuuden tarjoaa virastoja käsittelevässä toimielintenvälisessä työryhmässä käynnissä oleva laaja-alainen keskustelu EU:n elinten roolista. Tätä seikkaa koskeva keskustelu on edelleen avoinna toimielintenvälisessä työryhmässä, ja jos se johtaa erilaisiin päätelmiin luokasta, jota käytetään ilmoituksissa, tällaista uutta luokkaa voitaisiin harkita käytettäväksi myöhemmin julkaistavissa ilmoituksissa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö