Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0257(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0153/2010

Teksty złożone :

A7-0153/2010

Debaty :

PV 21/09/2010 - 9
CRE 21/09/2010 - 9

Głosowanie :

PV 22/09/2010 - 5.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0331

Teksty przyjęte
PDF 291kWORD 43k
Środa, 22 września 2010 r. - Strasburg
Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych (zmiana rozporządzenia (WE) nr 726/2004) ***I
P7_TA(2010)0331A7-0153/2010
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków, odnośnie do nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (COM(2008)0664 – C6-0515/2008 – 2008/0257(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0664),

–  uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C6–0515/2008),

–  uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 oraz art. 114 i art. 168 ust. 4 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 10 czerwca 2009 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 7 października 2009 r.(2),

–   uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 23 czerwca 2010 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0153/2010),

1.  zatwierdza określone poniżej stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  odnotowuje oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 306 z 16.12.2009, s. 22.
(2) Dz.U. C 79 z 27.3.2010, s. 50.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 września 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2010 zmieniającego – w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków i rozporządzenie (WE) nr 1394/2007 w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej
P7_TC1-COD(2008)0257

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1235/2010.)


ZAŁĄCZNIK

OŚWIADCZENIE KOMISJI

„W związku z prośbą Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą zaszeregowania kierownika Europejskiej Agencji Lekow, Komisja, aby nie opoźniać przyjęcia tego ważnego wniosku, zobowiązuje się do ponownego opublikowania ogłoszenia o naborze na stanowisko następnego kierownika tej agencji w stopniu zaszeregowania AD15 zamiast AD14.

Komisja uważa, że kwestię tę należy rozwiązać w ramach trwającej na forum międzyinstytucjonalnej grupy roboczej ds. agencji dyskusji horyzontalnej na temat roli agencji UE. Rozmowy w ramach międzyinstytucjonalnej grupy roboczej dotyczące tego aspektu nie są zakończone i jeśli doprowadzą do innych wnioskow na temat stopnia zaszeregowania, ktory powinien znaleźć się w publikacji ogłoszenia, taki stopień będzie można rozważyć podczas przyszłych publikacji stanowisk.„

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności