Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0257(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0153/2010

Predkladané texty :

A7-0153/2010

Rozpravy :

PV 21/09/2010 - 9
CRE 21/09/2010 - 9

Hlasovanie :

PV 22/09/2010 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0331

Prijaté texty
PDF 291kWORD 42k
Streda, 22. septembra 2010 - Štrasburg
Farmakovigilancia liekov (zmena nariadenia (ES) č. 726/2004) ***I
P7_TA(2010)0331A7-0153/2010
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. septembra 2010 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa, pokiaľ ide o farmakovigilanciu humánnych liekov, nariadenie (ES) č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (KOM(2008)0664 – C6-0515/2008 – 2008/0257(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0664),

–  so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0515/2008),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3, článok 114 a článok 168 ods. 4 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. júna 2009(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. októbra 2009(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 23. júna 2010, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0153/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe tohto uznesenia;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 306, 16.12.2009, s. 22.
(2) Ú. v. EÚ C 79, 27.3.2010, s. 50.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 22. septembra 2010 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2010, ktorým sa mení a dopĺňa, pokiaľ ide o dohľad nad liekmi na humánne použitie, nariadenie (ES) č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky, a nariadenie (ES) č. 1394/2007 o liekoch na inovatívnu liečbu
P7_TC1-COD(2008)0257

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1235/2010.)


PRÍLOHA

VYHLÁSENIE KOMISIE

V nadväznosti na požiadavku Európskeho parlamentu a Rady týkajúcu sa stanovenia triedy výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre lieky sa Komisia zaväzuje znovu zverejniť oznámenie o výberovom konaní na miesto výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre lieky s triedou AD15 namiesto triedy AD14, aby sa neoddialilo prijatie tohto dôležitého návrhu.

Komisia zastáva názor, že správnym miestom na riešenie tejto otázky je prebiehajúca horizontálna diskusia o úlohe agentúr EÚ v rámci medziinštituciálnej pracovnej skupiny pre agentúry. Diskusia o tomto hľadisku je v medziinštituciálnej pracovnej skupine otvorená a pokiaľ povedie k rozdielnym názorom o vhodnej úrovni zverejnenia, stanovenie tejto triedy sa môže v súvislosti s budúcimi zverejneniami prehodnotiť.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia