Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0257(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0153/2010

Ingivna texter :

A7-0153/2010

Debatter :

PV 21/09/2010 - 9
CRE 21/09/2010 - 9

Omröstningar :

PV 22/09/2010 - 5.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0331

Antagna texter
PDF 202kWORD 35k
Onsdagen den 22 september 2010 - Strasbourg
Säkerhetsövervakning av humanläkemedel (ändring av förordning (EG) nr 726/2004) ***I
P7_TA(2010)0331A7-0153/2010
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 september 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring, när det gäller säkerhetsövervakning av humanläkemedel, av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (KOM(2008)0664 – C6-0515/2008 – 2008/0257(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0664),

–  med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0515/2008),

–  med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet med titeln ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–  med beaktande av artikel 294.3 samt artiklarna 114 och 168.4 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 10 juni 2009(1),

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 7 oktober 2009(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 23 juni 2010 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-0153/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 306, 16.12.2009, s. 22.
(2) EUT C 79, 27.3.2010, s. 50.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 september 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2010 om ändring, när det gäller säkerhetsövervakning av humanläkemedel, av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet, och förordning (EG) nr 1394/2007 om läkemedel för avancerad terapi
P7_TC1-COD(2008)0257

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1235/2010.)


BILAGA

Uttalande från kommissionen

Efter en begäran av Europaparlamentet och rådet avseende lönegradsplacering för verkställande direktören vid Europeiska läkemedelsmyndigheten kommer kommissionen, för att inte fördröja antagandet av detta viktiga förslag, att på nytt utlysa den lediga tjänsten som nästa verkställande direktör för Europeiska läkemedelsmyndigheten i lönegrad AD 15 i stället för i lönegrad AD 14.

Kommissionen anser att denna fråga bör behandlas i samband med den diskussion som nu förs om EU-organens roll i den interinstitutionella arbetsgruppen för detta ändamål. Diskussionen om denna aspekt har ännu inte avslutats i arbetsgruppen, och om den utmynnar i andra slutsatser om lämplig lönegradsplacering kan frågan omprövas för framtida utlysningar av tjänsten.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy