Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0260(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0159/2010

Predkladané texty :

A7-0159/2010

Rozpravy :

PV 21/09/2010 - 9
CRE 21/09/2010 - 9

Hlasovanie :

PV 22/09/2010 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0332

Prijaté texty
PDF 285kWORD 45k
Streda, 22. septembra 2010 - Štrasburg
Farmakovigilancia (zmena smernice 2001/83/ES) ***I
P7_TA(2010)0332A7-0159/2010
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. septembra 2010 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch, pokiaľ ide o farmakovigilanciu (KOM(2008)0665 – C6-0514/2008 – 2008/0260(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0665),

–  so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0514/2008),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 114 a článok 168 ods. 4 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. júna 2009(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. októbra 2009(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 23. júna 2010, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0159/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 306, 16.12.2009, s. 28.
(2) Ú. v. EÚ C 79, 27.3.2010, s. 50.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 22. septembra 2010 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/.../EÚ, ktorou sa, pokiaľ ide o dohľad nad liekmi, mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch
P7_TC1-COD(2008)0260

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, smernici 2010/84/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia