23 januari 2014
P7_TA(2010)0336(COR02)
RÄTTELSE
till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 september 2010 inför antagandet av ovannämnda direktiv)
(KOM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 95kWORD 45k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy