Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0161(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0163/2010

Внесени текстове :

A7-0163/2010

Разисквания :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Гласувания :

PV 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 22/09/2010 - 5.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0269
P7_TA(2010)0336

Приети текстове
PDF 293kWORD 60k
Сряда, 22 септември 2010 г. - Страсбург
Правомощия на Европейския надзорен орган (Европейския банков орган), Европейския надзорен орган (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари) ***I
P7_TA(2010)0336A7-0163/2010
ПОПРАВКИ
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 септември 2010 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2009)0576),

–  като взе предвид член 251, параграф 2, член 44, член 47, параграф 2 и членове 55 и 95 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0251/2009),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–  като взе предвид член 294, параграф 3, член 50, член 53, параграф 1 и членове 62 и 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 18 март 2010 г.(1),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 март 2010 г.(2),

–  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 15 септември 2010 г., предложението да бъде одобрено във вида, в който е изменено, в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси и становището на Комисията по правни въпроси (A7-0163/2010),

1.  Приема на първо четене позицията, изложена по-долу(3);

2.  Приема за сведение декларациите на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

(1) ОВ С 87, 1.4.2010 г., стр. 1.
(2) Все още непубликувано в Официален вестник.
(3) Настоящата позиция заменя измененията, приети на 7 юли 2010 г. (Приети текстове, P7_TA(2010)0269).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 22 септември 2010 г. с оглед приемането на Директива 2010/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейския банков орган), Европейския надзорен орган (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари)
P7_TC1-COD(2009)0161

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2010/78/ЕС.)


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изявления на Комисията

Сборна директива/Адаптиране към Договора от Лисабон

ДПФИ: Комисията преразглежда директивата за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ) и ако е необходимо ще предложи подобрения. Във връзка с това Комисията наред с другото ще разгледа начините за увеличаване на прозрачността преди и след сделките, включително изискваните от регулираните пазари правила и условия, както и всякакви необходими изменения за привеждане на директивата в съответствие с Договора от Лисабон.

ДПЗ: Комисията преразглежда директивата относно пазарната злоупотреба (ДПЗ). Във връзка с това Комисията наред с другото ще разгледа всякакви необходими изменения за привеждане на директивата в съответствие с Договора от Лисабон.

Директива за финансовите конгломерати: Комисията преразглежда директивата за финансовите конгломерати. Във връзка с това Комисията наред с другото ще разгледа всякакви необходими изменения за привеждане на директивата в съответствие с Договора от Лисабон.

Изявление във връзка с изменението на сборната директива за прозрачността/докладване по страни

Комисията възнамерява да изготви съобщение, в което да направи оценка на осъществимостта на изискването някои емитенти на акции, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулирани пазари и които изготвят консолидирани счетоводни отчети, да оповестяват в своите годишни финансови отчети ключова финансова информация относно дейността им в трети страни. В това съобщение могат да се определят видовете емитенти, които това би могло да касае, финансовата информация, която би била от значение за инвеститорите и другите заинтересовани участници, както и как би могла да бъде представена тази информация. Комисията би могла надлежно да отчете напредъка по този въпрос, постигнат от Борда по международни счетоводни стандарти. Комисията възнамерява да изготви съобщението до 30 септември 2011 г., след като се консултира с ЕОЦКП. В съобщението би могло да бъде разгледано и евентуалното въздействие на тези мерки, което би могло да бъде взето предвид при преразглеждането на Директива 2004/109/ЕО.

Правна информация - Политика за поверителност