Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0161(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0163/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0163/2010

Συζήτηση :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 22/09/2010 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0269
P7_TA(2010)0336

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 289kWORD 102k
Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο
Εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών) ***I
P7_TA(2010)0336A7-0163/2010
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/EΚ, 2002/87/EΚ, 2003/6/EΚ, 2003/41/EΚ, 2003/71/EΚ, 2004/39/EΚ, 2004/109/EΚ, 2005/60/EΚ, 2006/48/EΚ, 2006/49/EΚ, και 2009/65/EΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0576),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251 παράγραφος 2 και το άρθρο 44, το άρθρο 47, παράγραφος 2 και τα άρθρα 55 και 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0251/2009),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και τα άρθρα 50, 53 παράγραφος 1, καθώς και τα άρθρα 62 και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 18ης Μαρτίου 2010(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2010(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση που ανέλαβε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου με επιστολή της 15ης Σεπτεμβρίου 2010, να εγκριθεί η θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294, παράγραφος 4, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0163/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(3)·

2.  λαμβάνει υπόψη την επισυναπτόμενη στο παρόν ψήφισμα δήλωση της Επιτροπής·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 87, 1.4.2010, σ. 1.
(2) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
(3) Η θέση αυτή αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 7 Ιουλίου 2010 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0269).


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 22 Σεπτεμβρίου 2010 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2010/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/EΚ, 2002/87/EΚ, 2003/6/EΚ, 2003/41/EΚ, 2003/71/EΚ, 2004/39/EΚ, 2004/109/EΚ, 2005/60/EΚ, 2006/48/EΚ, 2006/49/EΚ, και 2009/65/EΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών)
P7_TC1-COD(2009)0161

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2010/78/ΕΕ.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δηλώσεις της Επιτροπής

Δήλωση σχετικά με την οδηγία «Omnibus»: Προσαρμογή στη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Η Επιτροπή επανεξετάζει την οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (Mifid) και, εάν χρειαστεί, θα εισηγηθεί σχετικές βελτιώσεις. Εν προκειμένω, η Επιτροπή θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, τρόπους για να ενισχυθεί η προδιαπραγματευτική και η μεταδιαπραγματευτική διαφάνεια, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων και ρυθμίσεων που απαιτούνται από τις οργανωμένες αγορές, και τροποποιήσεις που είναι ενδεχομένως αναγκαίες για την προσαρμογή της οδηγίας στη Συνθήκη της Λισσαβώνας.

Η Επιτροπή επανεξετάζει την οδηγία σχετικά με την κατάχρηση της αγοράς ((MAD). Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, ενδεχόμενες αναγκαίες τροποποιήσεις για την προσαρμογή της οδηγίας στη Συνθήκη της Λισσαβώνας.

Η Επιτροπή επανεξετάζει την οδηγία για τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων (FICOD). Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, ενδεχόμενες αναγκαίες τροποποιήσεις για την προσαρμογή της οδηγίας στη Συνθήκη της Λισσαβώνας.

Δήλωση σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας «Omnibus» όσον αφορά την οδηγία για τη διαφάνεια: εκπόνηση εκθέσεων ανά χώρα

Η Επιτροπή προτίθεται να εκπονήσει ανακοίνωση με την οποία θα αξιολογεί κατά πόσον είναι εφικτό να ζητείται από ορισμένους εκδότες μετοχών των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και οι οποίοι συντάσσουν ενοποιημένους λογαριασμούς, να κοινοποιούν στην ετήσια οικονομική έκθεση βασικά χρηματοοικονομικά στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητές τους σε τρίτες χώρες. Στην ανακοίνωση θα προσδιορίζεται ενδεχομένως ποιους εκδότες θα μπορούσε να αφορά η απαίτηση αυτή, ποια χρηματοοικονομικά στοιχεία είναι σημαντικά για τους επενδυτές και άλλους ενδιαφερόμενους καθώς και με ποιο τρόπο θα μπορούν να παρουσιάζονται αυτά τα στοιχεία. Η Επιτροπή θα μπορούσε να λάβει δεόντως υπόψη της την πρόοδο που έχει σημειώσει στο συγκεκριμένο ζήτημα ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΟMΛΠ). Η Επιτροπή προτίθεται να έχει εκπονήσει την ανακοίνωση ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011, κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΑΚΑΑ. Η ανακοίνωση θα μπορούσε να περιλάβει επίσης την εξέταση του πιθανού αντίκτυπου των μέτρων αυτών και ενδεχομένως να ληφθεί υπόψη κατά την αναθεώρηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου