Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/0161(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0163/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0163/2010

Debates :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Balsojumi :

PV 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.5
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
PV 22/09/2010 - 5.9
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0269
P7_TA(2010)0336

Pieņemtie teksti
PDF 290kWORD 51k
Trešdiena, 2010. gada 22. septembris - Strasbūra
Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvaras ***I
P7_TA(2010)0336A7-0163/2010
KĻŪDU LABOJUMI
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2010. gada 22. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvarām (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2009)0576),

–  ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 44. pantu, 47. panta 2. punktu, 55. pantu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0251/2009),

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu “Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 50. pantu, 53. panta 1. punktu, 62. pantu un 114. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2010. gada 18. marta atzinumu(1),

–  ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 18. marta atzinumu(2),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2010. gada 15. septembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas atzinumu (A7-0163/2010),

1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā(3);

2.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumus, kas pievienoti šai rezolūcijai;

3.  prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 87, 1.4.2010., 1. lpp..
(2) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
(3) Šī nostāja aizstāj 2010. gada 7. jūlijā pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0269).


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 22. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/.../ES, ar ko attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām groza Direktīvu 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK
P7_TC1-COD(2009)0161

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2010/78/ES)


PIELIKUMS

Komisijas paziņojumi

'Omnibus' direktīva/ pielāgošana Lisabonas Līgumam

Mifid: “Komisija pārskata Direktīvu par finanšu instrumentu tirgiem (MiFID) un, ja būs vajadzīgs, iesniegs priekšlikumus, kā uzlabot direktīvu. Šajā sakarā Komisija cita starpā izskatīs iespējas nostiprināt pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamību, tostarp regulēto tirgu noteikumus un kārtību un vajadzīgos grozījumus, lai direktīvu pielāgotu Lisabonas Līgumam.”

Direktīva par tirgus ļunprātīgu izmantošanu: “Komisija pārskata Direktīvu par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (MAD). Šajā sakarā Komisija cita starpā izskatīs vajadzīgos grozījumus, lai direktīvu pielāgotu Lisabonas Līgumam.”

Finanšu konglomerātu direktīva: “Komisija pārskata Finanšu konglomerātu direktīvu (FICOD). Šajā sakarā Komisija cita starpā izskatīs vajadzīgos grozījumus, lai direktīvu pielāgotu Lisabonas Līgumam.”

Deklarācija saistībā ar “Omnibus” grozījumu Pārredzamības direktīvā/ ziņojumiem par katru valsti

Komisija vēlas sagatavot paziņojumu, kurā izvērtētu, cik lietderīgi ir prasīt, lai daži akciju emitenti, kuru vērtspapīrus ir atļauts tirgot regulētā tirgū un kuri sagatavo konsolidētus pārskatus, gada finanšu ziņojumā izpaustu svarīgu finanšu informāciju par savām darbībām trešajās valstīs. Paziņojumā varētu noteikt tos akciju emitentus, uz kuriem tas varētu attiekties; finanšu informāciju, kas būtu nozīmīga ieguldītājiem un ieinteresētajām personām, kā arī to, kā ar šo informāciju varētu iepazīstināt. Komisija varētu pienācīgi ņemt vērā IASB sasniegumus šajā jautājumā. Komisija ir iecerējusi sagatavot paziņojumu līdz 2011. gada 30. septembrim, pēc tam, kad būs apspriedusies ar EVTI. Paziņojumā varētu arī pievērsties šo pasākumu iespējamai ietekmei un to varētu ņemt vērā, veicot Direktīvas 2004/109/EK pārskatīšanu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika