Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0161(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0163/2010

Ingediende teksten :

A7-0163/2010

Debatten :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Stemmingen :

PV 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.5
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
PV 22/09/2010 - 5.9
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0269
P7_TA(2010)0336

Aangenomen teksten
PDF 208kWORD 45k
Woensdag 22 september 2010 - Straatsburg
Bevoegdheden van de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten ***I
P7_TA(2010)0336A7-0163/2010
RECTIFICATIES
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 22 september 2010 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreft (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2009)0576),

–  gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 44, artikel 47, lid 2 en de artikelen 55 en 95 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0251/2009),

–  gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures (COM(2009)0665),

–  gelet op artikel 294, lid 3, en artikel 50, artikel 53, lid 1 en de artikelen 62 en 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van de Europese Centrale Bank van 18 maart 2010(1),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 18 maart 2010(2),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de verantwoordelijke van de Raad van 15 september 2010 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van de Commissie juridische zaken (A7-0163/2010),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast(3);

2.  neemt kennis van de verklaringen van de Commissie die als bijlage bij de onderhavige resolutie zijn gevoegd;

3.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 87 van 1.4.2010, blz. 1.
(2) Nog niet in het Publicatieblad gepubliceerd.
(3) Dit standpunt vervangt de amendementen, aangenomen op 7 juli 2010 (Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0269).


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 september 2010 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2010/…/EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft
P7_TC1-COD(2009)0161

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste overeen met het definitieve wetsbesluit: Richtlijn 2010/78/EU.)


BIJLAGE

Verklaringen van de Commissie

Omnibusrichtlijn: Aanpassing aan het Verdrag van Lissabon

De Commissie evalueert de richtlijn markten voor financiële instrumenten (MiFID) en zal,indien nodig, verbeteringen van de richtlijn voorstellen. In dit verband zal de Commissie onder meer onderzoeken hoe de transparantie voor en na de transactie kan worden verbeterd, met inbegrip van de voorschriften en regelingen die van gereglementeerde markten worden vereist, en zal zij nagaan welke wijzigingen noodzakelijk zijn om de richtlijn aan het Verdrag van Lissabon aan te passen.

De Commissie evalueert de richtlijn marktmisbruik (MAD). In dit verband zal de Commissie onder meer onderzoeken welke wijzigingen noodzakelijk zijn om de richtlijn aan het Verdrag van Lissabon aan te passen.

De Commissie evalueert de richtlijn betreffende financiële conglomeraten (FICOD). In dit verband zal de Commissie onder meer onderzoeken welke wijzigingen noodzakelijk zijn om de richtlijn aan het Verdrag van Lissabon aan te passen.

Verklaring in verband met de omnibuswijziging van de transparantierichtlijn: verslaglegging per land

De Commissie is voornemens met een mededeling te komen waarin wordt nagegaan of het haalbaar is dat bepaalde uitgevende instellingen van aandelen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, en die een geconsolideerde jaarrekening opstellen, in het jaarlijks financieel verslag belangrijke financiële informatie over hun activiteiten in derde landen vrijgeven. In deze mededeling kan het soort uitgevende instellingen die hierbij betrokken kunnen zijn, worden bepaald, alsmede de financiële informatie die zinvol is voor investeerders en andere belanghebbenden en de manier waarop deze informatie kan worden gepresenteerd. De Commissie zou voldoende rekening kunnen houden met de voortgang die op dit gebied door de IASB is geboekt. De Commissie is voornemens de mededeling op te stellen vóór 30 september 2011, na raadpleging van de EAEM. De mededeling zou ook op de eventuele impact van dergelijke maatregelen kunnen ingaan, en zou in aanmerking kunnen worden genomen bij de herziening van Richtlijn 2004/109/EG.

Juridische mededeling - Privacybeleid