Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0161(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0163/2010

Teksty złożone :

A7-0163/2010

Debaty :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Głosowanie :

PV 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
PV 22/09/2010 - 5.9
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0269
P7_TA(2010)0336

Teksty przyjęte
PDF 292kWORD 66k
Środa, 22 września 2010 r. - Strasburg
Uprawnienia Europejskiego Organu Nadzoru (Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Organu Nadzoru (Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Organu Nadzoru (Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) ***I
P7_TA(2010)0336A7-0163/2010
SPROSTOWANIA
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2009)0576),

–  uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 44, art. 47 ust. 2, a także art. 55 i art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0251/2009),

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 oraz art. 50, art. 53 ust.1, art. 62 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 18 marca 2010 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 marca 2010 r.(2),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 15 września 2010 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 TFUE

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Prawnej (A7-0163/2010),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej(3);

2.  odnotowuje oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 87 z 1.4.2010, s. 1.
(2) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzedowym.
(3) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w dniu 7 lipca 2010 r. (Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0269).


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 września 2010 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/.../UE w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych)
P7_TC1-COD(2009)0161

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2010/78/UE)


ZAŁĄCZNIK

Oświadczenia Komisji

Dyrektywa zbiorcza: dostosowania do Traktatu z Lizbony

Dyrektywa w sprawie rynkow instrumentow finansowych: „Komisja dokonuje obecnie przeglądu dyrektywy w sprawie rynkow instrumentow finansowych i w razie potrzeby zaproponuje usprawnienia. W związku z tym Komisja przeanalizuje między innymi sposoby zwiększenia przejrzystości przed transakcją i po jej zawarciu, w tym zasady i wymogi dotyczące rynkow regulowanych, oraz wszelkie zmiany konieczne, by dostosować odnośną dyrektywę do Traktatu z Lizbony”.

Dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku: „Komisja dokonuje obecnie przeglądu dyrektywy w sprawie nadużyć na rynku. W związku z tym Komisja przeanalizuje między innymi wszelkie zmiany konieczne, by dostosować odnośną dyrektywę do Traktatu z Lizbony”.

Dyrektywa w sprawie konglomeratow finansowych: „Komisja dokonuje obecnie przeglądu dyrektywy w sprawie konglomeratow finansowych. W związku z tym Komisja przeanalizuje między innymi wszelkie zmiany konieczne, by dostosować odnośną dyrektywę do Traktatu z Lizbony”.

Oświadczenie w związku ze zmianą zbiorczą w odniesieniu do dyrektywy w sprawie przejrzystości: sprawozdawczość dotycząca poszczególnych krajów

„Komisja zamierza przygotować komunikat oceniający, czy wykonalne jest wprowadzenie wymogu, zgodnie z ktorym pewni emitenci akcji, ktorych papiery wartościowe są dopuszczane do obrotu na rynku regulowanym i ktorzy opracowują sprawozdania skonsolidowane, powinni ujawniać w corocznym sprawozdaniu finansowym kluczowe informacje finansowe dotyczące ich działalności w państwach trzecich. Komunikat ten mogłby określać rodzaj emitentow, ktorych mogłby dotyczyć taki wymog, informacje finansowe, ktore byłyby istotne dla inwestorow i innych zainteresowanych stron, oraz sposoby przedstawiania tych informacji. Komisja mogłaby odpowiednio uwzględnić postępy, jakie Rada Międzynarodowych Standardow Rachunkowości osiągnęła w tej kwestii. Komisja zamierza przygotować komunikat do 30 września 2011 r., po konsultacjach z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierow Wartościowych. Taki komunikat mogłby się rownież odnosić do ewentualnego wpływu tych środkow i mogłby zostać uwzględniony podczas przeglądu dyrektywy 2004/109/WE”.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności