Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0161(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0163/2010

Predkladané texty :

A7-0163/2010

Rozpravy :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Hlasovanie :

PV 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 22/09/2010 - 5.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0269
P7_TA(2010)0336

Prijaté texty
PDF 362kWORD 84k
Streda, 22. septembra 2010 - Štrasburg
Právomoci Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy ***I
P7_TA(2010)0336A7-0163/2010
KORIGENDÁ
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. septembra 2010 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES, a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (KOM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0576),

–  so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 44, článok 47 ods.2 a články 55 a 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0251/2009),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3, článok 50, článok 53 ods.1 a články 62 a 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 18. marca 2010(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. marca 2010(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 15. septembra 2010, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A7-0163/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(3);

2.  berie na vedomie vyhlásenia Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 87, 1.4.2010, s. 1.
(2) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(3) Táto pozícia nahrádza zmeny a doplnenia prijaté 7. júla 2010 (Prijaté texty, P7_TA(2010)0269).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 22. septembra 2010 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/.../EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy)
P7_TC1-COD(2009)0161

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, smernici 2010/78/EÚ.)


PRÍLOHA

VYHLÁSENIA KOMISIE

Vyhlásenie o smernici Omnibus: úprava v dôsledku Lisabonskej zmluvy

Komisia v súčasnosti preskúmava smernicu o trhoch s finančnými nástrojmi a v prípade potreby navrhne jej vylepšenie. V tejto súvislosti Komisia okrem iného preskúma možnosti, ako posilniť transparentnosť pred uskutočnením obchodu a po ňom, vrátane pravidiel a mechanizmov, ktoré sa vyžadujú na regulovaných trhoch, a všetky zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie smernice Lisabonskej zmluve.

Komisia v súčasnosti preskúmava smernicu o zneužívaní trhu. V tejto súvislosti Komisia okrem iného preskúma všetky zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie smernice Lisabonskej zmluve.

Komisia v súčasnosti preskúmava smernicu o finančných konglomerátoch. V tejto súvislosti Komisia okrem iného preskúma všetky zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie smernice Lisabonskej zmluve.

Vyhlásenie týkajúce sa súhrnnej zmeny a doplnení smernice o transparentnosti/vykazovaní podľa jednotlivých krajín

Komisia má v úmysle vypracovať oznámenie, v ktorom sa posúdi realizovateľnosť požiadavky na určitých emitentov akcií, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a ktorí vypracúvajú konsolidovanú účtovnú závierku, aby zverejnili ročnú finančnú správu a kľúčové finančné informácie o svojej činnosti v tretích krajinách. V oznámení by sa mohol určiť typ emitentov, ktorých by sa to týkalo; finančné informácie, ktoré by mali význam pre investorov a iné zainteresované osoby, ako aj spôsob, akým by sa tieto informácie predkladali. Komisia by mohla náležite zohľadniť pokrok, ktorý sa v tejto otázke dosiahol v rámci Rady pre medzinárodné účtovné štandardy. Komisia má v úmysle vypracovať uvedené oznámenie do 30. septembra 2011 po konzultácii orgánu ESMA. V oznámení by sa tiež mohla zaoberať možným vplyvom týchto opatrení a oznámenie by sa mohlo zohľadniť pri revízii smernice 2004/109/ES.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia