Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0142(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0166/2010

Předložené texty :

A7-0166/2010

Rozpravy :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Hlasování :

PV 07/07/2010 - 8.8
CRE 07/07/2010 - 8.8
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
PV 22/09/2010 - 5.10
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0272
P7_TA(2010)0337

Přijaté texty
PDF 358kWORD 103k
Středa, 22. září 2010 - Štrasburk
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví) ***I
P7_TA(2010)0337A7-0166/2010
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. září 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského organu pro bankovnictví (KOM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2009)0501),

–  s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0169/2009),

–  s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 114 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 8.ledna 2010(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 22. ledna 2010(2),

–  s ohledem na závazek zástupce Rady v dopise ze dne 15. září 2010, že postoj Parlamentu bude schválen v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro právní záležitosti, Rozpočtového výboru a Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0166/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(3);

2.  domnívá se, že referenční částka uvedená v legislativním návrhu je v souladu se stropem stanoveným pro podokruh 1a víceletého finančního rámce na období 2007–2013, avšak rozpětí ponechané v okruhu 1a na období 2011–2013 je velmi nízké a že financování nových činností nesmí ohrozit financování ostatních priorit v rámci podokruhu 1a; proto znovu opakuje svou výzvu k přezkoumání víceletého finančního rámce, ke které by měly být připojeny konkrétní návrhy na jeho úpravu a revizi do konce roku 2010 za využití všech mechanismů dostupných podle interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006, a především mechanismů uvedených v bodech 21 až 23 této dohody, s cílem zabezpečit financování Evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro bankovnictví), aniž by bylo ohroženo financování ostatních priorit v rámci tohoto podokruhu, a zároveň zajistit, aby v podokruhu 1a) zůstalo dostatečně velké rozpětí;

3.  zdůrazňuje, že k vytvoření Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) by měla být použita ustanovení bodu 47 interinstitucionální dohody; upozorňuje na to, že pokud legislativní orgán rozhodne ve prospěch zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), zahájí Parlament jednání s druhou složkou rozpočtového orgánu s cílem dosáhnout včasné dohody ohledně financování tohoto orgánu v souladu s příslušnými ustanoveními uvedené interinstitucionální dohody;

4.   bere na vědomí prohlášení Komise připojená k tomuto usnesení;

5.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

6.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a národním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 13, 20.1.2010, s. 1.
(2) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
(3) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy ze dne 7. července 2010 (Přijaté texty P7_TA(2010)0272).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. září 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES
P7_TC1-COD(2009)0142

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 1093/2010)


PŘÍLOHA

Prohlášení Komise

Prohlášení týkající se pravomoci dohledu nad ratingovými agenturami a dalších oblastí

„Komise bere na vědomí, že bylo dosaženo dohody o tom, že orgánu ESMA budou svěřeny některé pravomoci dohledu nad ratingovými agenturami. Komise se domnívá, že v budoucnu by mohlo být užitečné, aby evropské orgány vykonávaly dohled i v jiných oblastech. To by se mohlo týkat zejména určitých infrastruktur trhu. Komise se těmito otázkami bude podrobně zabývat a předloží příslušné legislativní návrhy.“

Prohlášení týkající se zvládání a řešení krizí:

Komise ve svém sdělení o fondech pro řešení problémů bank ze dne 26. května 2010 zdůraznila, že „by první vhodný krok mohl představovat systém založený na vytvoření harmonizované sítě státních fondů spojený se souborem koordinovaných vnitrostátních ujednání pro řízení krizí“.

Komise potvrdila, že na jaře roku 2011 má v úmyslu předložit legislativní návrhy na komplexní soubor nástrojů pro předcházení úpadkům bank a jejich řešení. Tím bude zajištěno, že veřejné orgány budou s to řešit úpadky finančních institucí a zároveň dojde ke snížení dopadu úpadků na finanční systém na minimum a k omezení hospodářských škod a využívání zdrojů veřejného sektoru.

Komise potvrzuje, že v daných oblastech by měly hrát významnou úlohu evropské orgány dohledu a že posoudí, jaké pravomoci ohledně nástrojů pro předcházení úpadkům bank a jejich řešení by jim měly být svěřeny.

Tato ujednání představují první krok a v roce 2014 budou podrobena přezkumu s cílem vytvořit integrované řízení rizik Unie a odpovídající ujednání o dohledu, a dlouhodobě pak vytvořit fond Unie pro řešení problémů.

Právní upozornění - Ochrana soukromí