Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0142(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0166/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0166/2010

Συζήτηση :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2010 - 8.8
CRE 07/07/2010 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 22/09/2010 - 5.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0272
P7_TA(2010)0337

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 282kWORD 97k
Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) ***I
P7_TA(2010)0337A7-0166/2010
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0501),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0169/2009),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 8ης Ιανουαρίου 2010(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2010(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 15ης Σεπτεμβρίου 2010, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294, παράγραφος 4, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0166/2010),

1.  εγκρίνει την θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(3)·

2.  θεωρεί ότι το ποσό αναφοράς που εμφαίνεται στη νομοθετική πρόταση είναι συμβατό με το ανώτατο όριο για τον υποτομέα 1α του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 (ΠΔΠ), αλλά το περιθώριο που μένει στον τομέα 1α για το διάστημα 2011-2013 είναι πολύ περιορισμένο και η χορήγηση πόρων σε νέες δραστηριότητες δεν πρέπει να θέτει εν κινδύνω τη χρηματοδότηση άλλων προτεραιοτήτων που εμπίπτουν στον υποτομέα 1α· επαναλαμβάνει συνεπώς ότι ζητεί επανεξέταση του ΠΔΠ, συνοδευόμενη από συγκεκριμένες προτάσεις για προσαρμογή και αναθεώρησή του πριν από το τέλος του 2010, με χρησιμοποίηση όλων των μηχανισμών που προβλέπονται δυνάμει της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, ιδιαίτερα δε εκείνων μνεία των οποίων γίνεται στα σημεία 21 έως 23 της συμφωνίας, για να εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) χωρίς να τίθεται εν κινδύνω η χρηματοδότηση των άλλων προτεραιοτήτων και εξασφαλίζοντας ότι θα απομένει επαρκές περιθώριο στον υποτομέα 1α·

3.   υπογραμμίζει ότι για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του σημείου 47 της διοργανικής συμφωνίας· τονίζει ότι, εάν η νομοθετική αρχή αποφασίσει υπέρ της σύστασης της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), το Κοινοβούλιο θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με το έτερο σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής με σκοπό την επίτευξη εγκαίρως συμφωνίας σχετικά με τη χρηματοδότηση της Αρχής σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας·

4.  λαμβάνει υπόψη την επισυναπτόμενη στο παρόν ψήφισμα δήλωση της Επιτροπής·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) EE C 13, 20.1.2010, σ. 1.
(2) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
(3) Η θέση αυτή αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 7 Ιουλίου 2010 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0272).


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 22 Σεπτεμβρίου 2010 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ
P7_TC1-COD(2009)0142

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δηλώσεις της Επιτροπής

Δήλωση σχετικά με τις εποπτικές εξουσίες επί των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλους τομείς

Η Επιτροπή σημειώνει ότι επιτεύχθηκε συμφωνία προκειμένου να ανατεθούν ορισμένες εποπτικές εξουσίες στην ΕΑΚΑΑ όσον αφορά τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι θα μπορούσε να ήταν μελλοντικά χρήσιμο να ανατεθούν στις Ευρωπαϊκές Αρχές εποπτικές αρμοδιότητες σε άλλους τομείς. Αυτό θα μπορούσε ιδίως να αφορά ορισμένες υποδομές αγοράς. Η Επιτροπή θα εξετάσει ενδελεχώς τα ζητήματα αυτά και θα υποβάλει τις κατά τη γνώμη της ενδεικνυόμενες νομοθετικές προτάσεις.

Δηλώσεις σχετικά με τη διαχείριση και επίλυση κρίσεων

Στην ανακοίνωσή της τής 26ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα ταμεία εξυγίανσης τραπεζών, η Επιτροπή τόνισε ότι «ένα κατάλληλο πρώτο βήμα θα μπορούσε να είναι ένα σύστημα βασισμένο στη δημιουργία ενός εναρμονισμένου δικτύου εθνικών ταμείων συνδεόμενων με ένα σύνολο συντονισμένων εθνικών ρυθμίσεων διαχείρισης κρίσεων».

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι προτίθεται να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για ένα πλήρες σύνολο εργαλείων πρόληψης και εξυγίανσης για προβληματικές τράπεζες την άνοιξη του 2011. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι δημόσιες αρχές θα είναι σε θέση να εξυγιαίνουν τα προβληματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενώ παράλληλα θα ελαχιστοποιούν τον αντίκτυπο των χρεωκοπιών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, περιορίζοντας τη βλάβη στην οικονομία και τη χρησιμοποίηση πόρων του δημόσιου τομέα.

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι οι ΕΕΑ πρέπει να αναλάβουν σημαντικό ρόλο στους τομείς αυτούς και ότι θα εξετάσει ποιες εξουσίες θα έπρεπε να της ανατεθούν όσον αφορά την πρόληψη και εξυγίανση για προβληματικές τράπεζες.

Οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν ένα πρώτο βήμα και θα επανεξετάζονταν έως το 2014 με στόχο να συγκροτηθούν ενωσιακές ολοκληρωμένες ρυθμίσεις διαχείρισης κρίσεων και εποπτείας, καθώς και ένα ενωσιακό ταμείο εξυγίανσης περισσότερο μακροπρόθεσμα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου