Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0142(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0166/2010

Ingediende teksten :

A7-0166/2010

Debatten :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Stemmingen :

PV 07/07/2010 - 8.8
CRE 07/07/2010 - 8.8
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
PV 22/09/2010 - 5.10
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0272
P7_TA(2010)0337

Aangenomen teksten
PDF 211kWORD 42k
Woensdag 22 september 2010 - Straatsburg
Europese Bankautoriteit ***I
P7_TA(2010)0337A7-0166/2010
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 22 september 2010 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Bankautoriteit (COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2009)0501),

–  gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 95 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0169/2009),

–  gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures (COM(2009)0665),

–  gelet op artikel 294, lid 3, en artikel 114 van het VWEU,

–  gezien het advies van de Europese Centrale Bank van 8 januari 2010(1),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 22 januari 2010(2),

–  gezien de schriftelijike toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 15 september 2010 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen van de Commissie juridische zaken, de Begrotingscommissie en de Commissie constitutionele zaken (A7-0166/2010),

1.  stelt onderstaande standpunt in eerste lezing vast(3);

2.  is van mening dat het referentiebedrag van het wetgevingsvoorstel verenigbaar is met het plafond van subrubriek 1a van het meerjarig financieel kader 2007-2013 (MFK), maar dat de overblijvende marge in rubriek 1a voor 2011-2013 erg beperkt is en dat de financiering van nieuwe activiteiten de financiering van andere prioriteiten in rubriek 1a niet in gevaar mag brengen; herhaalt daarom zijn oproep tot een herziening van het MFK, waarbij concrete voorstellen worden gedaan ter aanpassing en correctie ervan voor het einde van 2010, met gebruikmaking van alle nodige middelen waarin het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 (IIA) voorziet, met name in de punten 21 tot en met 23, teneinde de financiering van de Europese Toezichthoudende Autoriteit (de Europese Bankautoriteit) te waarborgen, zonder de financiering van zijn andere prioriteiten in gevaar te brengen en met behoud van een voldoende marge in rubriek 1a;

3.  benadrukt dat de bepalingen van punt 47 van het IIA bij de oprichting van de Europese Toezichthoudende Autoriteit (Europese Bankautoriteit) moeten worden nageleefd; onderstreept dat het Parlement zal gaan onderhandelen met de andere tak van de begrotingsautoriteit, als de wetgevende autoriteit zou besluiten een Europese Toezichthoudende Autoriteit (Europese Bankautoriteit) op te richten, om tijdig overeenstemming te bereiken over de financiering van deze Autoriteit overeenkomstig de relevante bepalingen van het IIA;

4.  neemt kennis van de verklaringen van de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie zijn gevoegd;

5.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

6.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 13 van 20.1.2010, blz. 1.
(2) Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
(3) Dit standpunt vervangt de amendementen, aangenomen op 7 juli 2010 (Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0272).


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 september 2010 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie
P7_TC1-COD(2009)0142

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Verordening (EU) nr. 1093/2010.)


BIJLAGE

Verklaringen van de Commissie

Ontwerpverklaring inzake toezichtbevoegdheden met betrekking tot ratingbureaus en op andere terreinen.

De Commissie neemt ter kennis dat is overeengekomen de EAEA bepaalde toezichtbevoegdheden met betrekking tot ratingbureaus toe te wijzen. De Commissie is van oordeel dat het in de toekomst wellicht opportuun zou kunnen zijn ook op andere terreinen toezichtbevoegdheden aan de Europese toezichtautoriteiten toe te vertrouwen. Dit zou met name het geval kunnen zijn voor bepaalde marktinfrastructuren. De Commissie zal een en ander nader bestuderen en de wetgevingsvoorstellen formuleren die zij wenselijk acht.

Ontwerpverklaringen inzake crisisbeheersing en liquidatie

In haar mededeling van 26 mei 2010 betreffende bankliquidatiefondsen heeft de Commissie er nadrukkelijk op gewezen dat het een adequate eerste stap zou kunnen zijn een systeem te ontwikkelen dat gebaseerd is op de oprichting van een geharmoniseerd netwerk van nationale fondsen, verbonden met een geheel van gecoördineerde nationale regelingen voor crisisbeheersing.

De Commissie bevestigt dat zij voornemens is tegen voorjaar 2011 met wetgevingsvoorstellen te komen voor een compleet arsenaal van preventie- en liquidatie-instrumenten voor failliet gaande banken. Het is de bedoeling de overheden aldus in staat te stellen failliet gaande financiële instellingen te liquideren en tegelijkertijd de impact van faillissementen op het financieel systeem zo klein mogelijk te maken, zodat nadelige effecten voor de economie en het gebruik van overheidsmiddelen kunnen worden beperkt.

De Commissie bevestigt dat de ETA's op deze terreinen een belangrijke rol zouden moeten vervullen en dat zij zal onderzoeken welke instrumentele bevoegdheden hen zouden moeten worden toevertrouwd in de preventieve sfeer en wat betreft de liquidatie van failliet gaande banken.

Deze regelingen vormen een eerste stap, en het is de bedoeling dat zij tegen 2014 worden getoetst met het doel op Unieniveau geïntegreerde crisisbeheersings- en toezichtmechanismen – en op langere termijn een liquidatiefonds van de Unie – in het leven te roepen.

Juridische mededeling - Privacybeleid