Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0142(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0166/2010

Teksty złożone :

A7-0166/2010

Debaty :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Głosowanie :

PV 07/07/2010 - 8.8
CRE 07/07/2010 - 8.8
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
PV 22/09/2010 - 5.10
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0272
P7_TA(2010)0337

Teksty przyjęte
PDF 292kWORD 66k
Środa, 22 września 2010 r. - Strasburg
Europejski Organ Nadzoru (Europejski Organ Nadzoru Bankowego) ***I
P7_TA(2010)0337A7-0166/2010
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Bankowego (COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2009)0501),

–  uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0169/2009),

–  uwzględniając komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 8 stycznia 2010 r.(1),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 22 stycznia 2010 r.(2),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 15 września 2010 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 TFUE,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji Prawnej, Komisji Budżetowej, jak również Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0166/2010),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej(3);

2.  jest zdania, że kwota referencyjna wskazana we wniosku legislacyjnym jest zgodna z pułapem podpozycji 1a wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013, lecz margines w dziale 1a na lata 2011-2013 jest bardzo ograniczony oraz że finansowanie nowych działań nie może zagrażać finansowaniu innych priorytetów w ramach podpozycji 1a; ponawia zatem wezwanie o przegląd wieloletnich ram finansowych, któremu towarzyszyć będą konkretne wnioski w sprawie ich dostosowania i zmiany przed końcem 2010 r. za pomocą wszystkich mechanizmów dostępnych w ramach porozumienia międzyinstytucjonalnego z 17 maja 2006 r. (PMI), a w szczególności tych wymienionych w punktach 21-23 tego porozumienia w celu zagwarantowania finansowania Europejskiego Organu Nadzoru (Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego) bez zagrażania finansowania pozostałych priorytetów, a także przy zapewnieniu pozostawienia wystarczającego marginesu w podpozycji 1a;

3.   podkreśla, że tworzenie Europejski Organ Nadzoru (Europejski Organ Nadzoru Bankowego) odbywać się będzie w oparciu o postanowienia punktu 47 PMI; podkreśla, że jeżeli władza ustawodawcza podejmie decyzję o utworzeniu Europejskiego Organu Nadzoru (Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego), Parlament przystąpi do negocjacji z drugim organem władzy budżetowej w celu terminowego wypracowania porozumienia w sprawie finansowania EBA zgodnie z odpowiednimi postanowieniami PMI;

4.  odnotowuje oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

5.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania jego stanowiska Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 13 z 20.1.2010, s. 1.
(2) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
(3) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w dniu 7 lipca 2010 r. (Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0272).


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 września 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE
P7_TC1-COD(2009)0142

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1093/2010)


ZAŁĄCZNIK

Oświadczenia Komisji

Oświadczenie w sprawie uprawnień nadzorczych w stosunku do agencji ratingowych oraz w innych obszarach

Komisja przyjmuje do wiadomości osiągnięcie porozumienia w sprawie powierzenia ESMA pewnych uprawnień nadzorczych w odniesieniu do agencji ratingowych. Zdaniem Komisji uŜyteczne mogłoby być w przyszłości powierzenie europejskim urzędom uprawnień nadzorczych w innych obszarach. Mogłoby to dotyczyć w szczegolności pewnych elementow infrastruktury rynku. Komisja dogłębnie przeanalizuje te kwestie i przedstawi wnioski ustawodawcze, ktore uzna za stosowne.

Oświadczenia w sprawie zarządzania w sytuacjach kryzysowych i ich rozwiązywania

W komunikacie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie bankowych funduszy naprawczych Komisja podkreśliła, że „właściwym pierwszym krokiem mogłoby być stworzenie systemu opartego na ustanowieniu zharmonizowanej sieci funduszy krajowych, z których każdy byłby powiązany z odpowiednim zbiorem skoordynowanych krajowych rozwiązań w zakresie zarządzania w sytuacji kryzysowej”.

Komisja potwierdza, że wiosną 2011 roku przedłoży wnioski ustawodawcze dotyczące zestawu narzędzi zapobiegawczych i naprawczych dla upadających banków. Umożliwi to organom publicznym przeprowadzanie postępowań naprawczych wobec upadających instytucji finansowych przy jednoczesnym zminimalizowaniu skutków takiej upadłości dla systemu finansowego oraz ograniczeniu związanych z nią strat w gospodarce i wykorzystania zasobów publicznych.

Komisja potwierdza, że Europejskie Organy Nadzoru powinny odgrywać istotną rolę w tych obszarach oraz że przeanalizuje, jakie uprawnienia dotyczące narzędzi zapobiegawczych i naprawczych dla upadających banków powinny zostać tym organom powierzone.

Ustalenia te stanowią pierwszy krok i zostałyby poddane przeglądowi przed 2014 rokiem w celu wypracowania unijnych zintegrowanych uzgodnień w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych i uzgodnień nadzorczych, a także w celu utworzenia unijnego funduszu naprawczego w perspektywie długoterminowej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności