Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0141(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0167/2010

Ingediende teksten :

A7-0167/2010

Debatten :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Stemmingen :

PV 07/07/2010 - 8.11
CRE 07/07/2010 - 8.11
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
PV 22/09/2010 - 5.11
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0275
P7_TA(2010)0338

Aangenomen teksten
PDF 208kWORD 32k
Woensdag 22 september 2010 - Straatsburg
Specifieke taken van de Europese Centrale Bank betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico's *
P7_TA(2010)0338A7-0167/2010

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 22 september 2010 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot toewijzing aan de Europese Centrale Bank van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico's (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure − Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2009)0500),

–  gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad met de titel „Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures” (COM(2009)0665),

–  gezien het voorstel voor een verordening van de Raad (05551/2010),

–  gelet op artikel 127, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0014/2010),

–  gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0167/2010),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel voor een verordening van de Raad, als geamendeerd door het Parlement op 7 juli 2010(1);

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de tekst;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de parlementen van de lidstaten.

(1) Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0275.

Juridische mededeling - Privacybeleid