Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0144(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0169/2010

Внесени текстове :

A7-0169/2010

Разисквания :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Гласувания :

PV 07/07/2010 - 8.6
CRE 07/07/2010 - 8.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 22/09/2010 - 5.12
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0270
P7_TA(2010)0339

Приети текстове
PDF 294kWORD 83k
Сряда, 22 септември 2010 г. - Страсбург
Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) ***I
P7_TA(2010)0339A7-0169/2010
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 септември 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари (COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2009)0503),

–  като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C7-0167/2009),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 8 януари 2010 г.(1),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 21януари 2010 г.(2),

–  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 15 септември 2010 г., предложението да бъде одобрено във вида, в който е изменено, в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси и становищата на Комисията по бюджети, Комисията по правни въпроси и комисията по конституционни въпроси (A7-0169/2010),

1.  Приема на първо четене позицията, изложена по-долу(3);

2.  Счита, че референтната сума, посочена в законодателното предложение, е съвместима с тавана на подфункция 1а от многогодишната финансова рамка за периода 2007–2013 г., но резервът, който остава по функция 1а за 2011–2013 г., е силно ограничен, както и че финансирането на новите дейности не трябва да заплашва финансирането на други приоритети по подфункция 1а; поради тази причина отново призовава за преглед на многогодишната финансова рамка, придружен с конкретни предложения за адаптирането и преразглеждането ѝ преди края на 2010 г. чрез използване на всички налични механизми в съответствие с Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(4) (МИС) и, по-конкретно, механизмите, предвидени в точки 21 до 23 от него, за да се гарантира финансирането на Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари), без да се застрашава финансирането на другите приоритети, и като се гарантира, че ще остане достатъчен резерв по подфункция 1а;

3.  Подчертава, че разпоредбите в точка 47 от МИС се прилагат при учредяването на Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари); изтъква, че в случай че законодателният орган вземе решение за учредяването на посочения Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), Парламентът ще започне преговори с другото направление на бюджетния орган с цел да се постигне своевременно споразумение относно финансирането на Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари)съгласно съответните разпоредби на МИС;

4.  Отбелязва изявленията на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

5.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

6.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

(1) OJ C 13, 20.1.2010, p. 1.
(2) Все още непубликувано в Официален вестник.
(3) Настоящата позиция заменя измененията, приети на 7 юли 2010 г. (Приети текстове, P7_TA(2010)0270).
(4) OВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 22 септември 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията
P7_TC1-COD(2009)0144

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1095/2010.)


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изявления на Комисията

Изявление във връзка с надзорните правомощия по отношение на агенциите за кредитен рейтинг и други области

„Комисията отбелязва, че е постигнато споразумение за предоставяне на някои надзорни правомощия на ЕОЦКП, по-конкретно що се отнася до агенциите за кредитен рейтинг. Комисията счита, че би могло за в бъдеще да е полезно надзорни правомощия да се поверяват на европейските органи и в други области. Това би могло по-конкретно да се отнася до някои пазарни инфраструктури. Комисията ще проучи задълбочено тези въпроси и ще излезе със законодателните предложения, които счете за уместни.“

Изявления във връзка с управлението и разрешаването на кризи

В съобщението си от 26 май 2010 г. относно фондовете за преобразуване на проблемни банки Комисията наблегна на това, че подходяща първа стъпка би било система, основана на създаването на хармонизирана мрежа от национални фондове, обвързана с набор от координирани национални договорености за управление на кризи.

Комисията потвърждава, че възнамерява да излезе със законодателни предложения за пълен набор от инструменти за превенция и преобразуване на проблемни банки през пролетта на 2011 г. Това ще предостави гаранции за способността на публичните органи да преобразуват проблемните финансови институции, като същевременно сведат до минимум въздействието от затрудненията върху финансовата система, като ограничат вредата за икономиката и използването на публични ресурси.

Комисията потвърждава, че европейските надзорни органи следва да играят важна роля в тези области и че ще разгледа въпроса какви правомощия следва да им се предоставят във връзка с инструментите за превенция и преобразуване на проблемни банки.

Тези договорености са един първоначален етап и се предвижда през 2014 г. да бъдат преразгледани с оглед създаването на интегрирани договорености на ЕС в областта на управлението на кризи и надзора, както и в по-дългосрочен план ‐ на европейски фонд за преобразуване на проблемни банки.„

Правна информация - Политика за поверителност