Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0144(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0169/2010

Teksty złożone :

A7-0169/2010

Debaty :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Głosowanie :

PV 07/07/2010 - 8.6
CRE 07/07/2010 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
PV 22/09/2010 - 5.12
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0270
P7_TA(2010)0339

Teksty przyjęte
PDF 292kWORD 56k
Środa, 22 września 2010 r. - Strasburg
Europejski Organ Nadzoru (Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) ***I
P7_TA(2010)0339A7-0169/2010
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

(Zwykła procedura legislacyjna: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2009)0503),

–  uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję Parlamentowi(C7-0167/2009),

–  uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 8 stycznia 2010 r.(1),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 21 stycznia 2010 r.(2),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 15 września 2010 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 TFUE,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji Budżetowej, Komisji Prawnej i Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0169/2010),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej(3);

2.  jest zdania, że kwota referencyjna wskazana we wniosku legislacyjnym jest zgodna z pułapem podpozycji 1a wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013, lecz margines w dziale 1a na lata 2011-2013 jest bardzo ograniczony, oraz że finansowanie nowych działań nie może zagrażać finansowaniu innych priorytetów w ramach podpozycji 1a; ponawia zatem wezwanie o przegląd wieloletnich ram finansowych, któremu towarzyszyć będą konkretne wnioski w sprawie ich dostosowania i zmiany przed końcem 2010 r. za pomocą wszystkich mechanizmów dostępnych w ramach porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.(4) (PMI), a w szczególności wymienionych w pkt 21-23 tego porozumienia w celu zagwarantowania finansowania Europejskiego Organu Nadzoru (Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) bez zagrażania finansowania pozostałych priorytetów, a także przy zapewnieniu pozostawienia wystarczającego marginesu w podpozycji 1a;

3.  podkreśla, że tworzenie Europejskiego Organu Nadzoru (Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) odbywać się będzie w oparciu o postanowienia pkt 47 PMI; podkreśla, że jeżeli władza ustawodawcza podejmie decyzję o utworzeniu Europejskiego Organu Nadzoru (Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), Parlament przystąpi do negocjacji z drugim organem władzy budżetowej w celu terminowego wypracowania porozumienia w sprawie finansowania Europejskiego Organu Nadzoru (Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) zgodnie z odpowiednimi postanowieniami PMI;

4.  odnotowuje oswiadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

5.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku lub zastąpienia tegoż innym tekstem;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 13 z 20.1.2010, s. 1.
(2) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
(3) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w dniu 7 lipca 2010 r. (Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0270).
(4) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 września 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE
P7_TC1-COD(2009)0144

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.)


ZAŁĄCZNIK

Oświadczenia Komisji

Oświadczenie w sprawie uprawnień nadzorczych w stosunku do agencji ratingowych oraz w innych obszarach

„Komisja przyjmuje do wiadomości osiągnięcie porozumienia w sprawie powierzenia ESMA pewnych uprawnień nadzorczych w odniesieniu do agencji ratingowych. Zdaniem Komisji uŜyteczne mogłoby być w przyszłości powierzenie europejskim urzędom uprawnień nadzorczych w innych obszarach. Mogłoby to dotyczyć w szczegolności pewnych elementow infrastruktury rynku. Komisja dogłębnie przeanalizuje te kwestie i przedstawi wnioski ustawodawcze, ktore uzna za stosowne”.

Oświadczenia w sprawie zarządzania w sytuacjach kryzysowych i ich rozwiązywania

W komunikacie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie bankowych funduszy naprawczych Komisja podkreśliła, że „właściwym pierwszym krokiem mogłoby być stworzenie systemu opartego na ustanowieniu zharmonizowanej sieci funduszy krajowych, z których każdy byłby powiązany z odpowiednim zbiorem skoordynowanych krajowych rozwiązań w zakresie zarządzania w sytuacji kryzysowej”.

Komisja potwierdza, że wiosną 2011 roku przedłoży wnioski ustawodawcze dotyczące zestawu narzędzi zapobiegawczych i naprawczych dla upadających banków. Umożliwi to organom publicznym przeprowadzanie postępowań naprawczych wobec upadających instytucji finansowych przy jednoczesnym zminimalizowaniu skutków takiej upadłości dla systemu finansowego oraz ograniczeniu związanych z nią strat w gospodarce i wykorzystania zasobów publicznych.

Komisja potwierdza, że Europejskie Organy Nadzoru powinny odgrywać istotną rolę w tych obszarach oraz że przeanalizuje, jakie uprawnienia dotyczące narzędzi zapobiegawczych i naprawczych dla upadających banków powinny zostać tym organom powierzone.

Ustalenia te stanowią pierwszy krok i zostałyby poddane przeglądowi przed 2014 rokiem w celu wypracowania unijnych zintegrowanych uzgodnień w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych i uzgodnień nadzorczych, a także w celu utworzenia unijnego funduszu naprawczego w perspektywie długoterminowej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności