Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0144(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0169/2010

Texte depuse :

A7-0169/2010

Dezbateri :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Voturi :

PV 07/07/2010 - 8.6
CRE 07/07/2010 - 8.6
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
PV 22/09/2010 - 5.12
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0270
P7_TA(2010)0339

Texte adoptate
PDF 291kWORD 59k
Miercuri, 22 septembrie 2010 - Strasbourg
Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe ***I
P7_TA(2010)0339A7-0169/2010
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului și Consiliului (COM(2009)0503),

–  având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0167/2009),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlament și Consiliu, intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 8 ianuarie 2010(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 ianuarie 2010(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 15 septembrie 2010, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru bugete, al Comisiei pentru afaceri juridice, precum și cel al Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0169/2010),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(3);

2.  consideră că valoarea de referință indicată în propunerea legislativă este compatibilă cu plafonul de la subrubrica 1a din cadrul financiar multianual 2007-2013, dar că marja rămasă la subrubrica 1a pentru perioada 2011-2013 este foarte limitată, iar finanțarea de noi activități nu trebuie să pună în pericol finanțarea altor priorități din cadrul subrubricii 1a; reiterează, prin urmare, solicitarea sa de revizuire a cadrului financiar multianual, însoțită de propuneri concrete de ajustare și revizuire până la sfârșitul primului semestru din 2010, utilizând toate mecanismele disponibile în temeiul Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(4) (AII), în special cele prevăzute la punctele 21-23, pentru a asigura finanțarea Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) fără a pune în pericol finanțarea altor priorități și asigurându-se că la subrubrica 1a rămâne disponibilă o marjă suficientă;

3.  subliniază că dispozițiile de la punctul 47 din AII se aplică în ceea ce privește înființarea Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe); subliniază faptul că, în cazul în care autoritatea legislativă ia o decizie favorabilă în ceea ce privește înființarea Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), Parlamentul va demara negocierile cu cealaltă ramură a autorității bugetare pentru a ajunge în timp util la un acord asupra finanțării Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), în conformitate cu dispozițiile pertinente din AII;

4.  ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

5.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

(1) JO C 13, 20.1.2010, p. 1.
(2) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(3) Prezenta poziţie înlocuieşte amendamentele adoptate la 7 iulie 2010 (Texte adoptate, P7_TA(2010)0270).
(4) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 septembrie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2010 al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de supraveghere pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei Comisiei 2009/77/CE
P7_TC1-COD(2009)0144

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.)


ANEXĂ

Declarațiile Comisiei

Declarație pe tema competențelor de supraveghere, cu privire la agențiile de rating pentru credite și la alte chestiuni

„Comisia ia act de faptul că s-a ajuns la un acord pentru a conferi AEVMP anumite competențe de supraveghere legate de agențiile de rating. Comisia consideră că ar fi util ca acestor autorități europene să li se confere pe viitor competențe de supraveghere și în alte domenii, în special în ceea ce privește anumite infrastructuri ale pieței. Comisia va examina în profunzime aceste chestiuni și va prezenta propunerile legislative pe care le consideră adecvate.”

Declarații legate de gestionarea și soluționarea crizelor

„În comunicarea sa din 26 mai 2010 privind fondurile de soluționare a crizelor bancare, Comisia a subliniat că, ”într-o primă fază, ar fi adecvată crearea unui sistem care să aibă la bază o rețea armonizată a fondurilor naționale, legată de un ansamblu coordonat de mecanisme naționale de gestionare a crizelor„.

Comisia confirmă faptul că intenționează să prezinte propuneri legislative pentru un set complet de instrumente pentru prevenirea și soluționarea situației băncilor falimentare în primăvara anului 2011. Astfel, autoritățile publice vor putea soluționa situația instituțiilor financiare falimentare minimizând impactul falimentelor asupra sistemului financiar, limitând consecințele asupra economiei și evitând utilizarea resurselor sectorului public.

Comisia confirmă că AES ar trebui să joace un rol important în aceste domenii și că va analiza ce competențe referitoare la instrumente pentru prevenirea și soluționarea situației băncilor falimentare ar trebui să li se confere.

Aceste mecanisme, care reprezintă o primă etapă, vor fi revizuite până în 2014 în vederea creării unor mecanisme integrate de gestionare a crizelor și de supraveghere la nivelul UE, precum și a unui fond de soluționare a crizelor bancare la nivelul Uniunii disponibil pe termen mai lung.„

Aviz juridic - Politica de confidențialitate