Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/0144(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0169/2010

Predložena besedila :

A7-0169/2010

Razprave :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Glasovanja :

PV 07/07/2010 - 8.6
CRE 07/07/2010 - 8.6
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
PV 22/09/2010 - 5.12
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0270
P7_TA(2010)0339

Sprejeta besedila
PDF 352kWORD 99k
Sreda, 22. september 2010 - Strasbourg
Evropski organ za vrednostne papirje in trge ***I
P7_TA(2010)0339A7-0169/2010
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. septembra 2010 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (KOM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2009)0503),

–  ob upoštevanju členov 251(2) in 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0167/2009),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja“ (KOM(2009)0665),

–  ob upoštevanju členov 294(3) in 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke z dne 8. januarja 2010(1),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 21. januarja 2010(2),

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 15. septembra 2010, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenj Odbora za proračun, Obora za pravne zadeve in Odbora za ustavne zadeve (A7-0169/2010),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju(3);

2.  meni, da je referenčni znesek, naveden v zakonodajnem predlogu, v skladu z zgornjo mejo podrazdelka 1a večletnega finančnega okvira za obdobje 2007–2013, vendar je preostala rezerva v razdelku 1a za obdobje 2011–2013 zelo omejena, financiranje novih aktivnosti pa ne sme ogroziti financiranja drugih prednostnih nalog v podrazdelku 1a; zato poziva k ponovnem pregledu večletnega finančnega okvira in k predložitvi konkretnih predlogov za njegove prilagoditve in spremembe še pred iztekom leta 2010 z uporabo vseh razpoložljivih mehanizmov, ki jih omogoča Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(4) (MIS), in zlasti točke 21 do 23 tega sporazuma, da bi zagotovili financiranje Evropskega nadzornega organa (Evropskega organa za vrednostne papirje in trge), ne da bi pri tem ogrozili financiranje drugih prednostnih nalog, hkrati pa poskrbeli za to, da v podrazdelku 1a ostane dovolj rezerve;

3.  poudarja, da se bodo za ustanovitev Evropskega nadzornega organa (Evropskega organa za vrednostne papirje in trge) uporabljale določbe iz točke 47 Medinstitucionalnega sporazuma; poudarja, da bo Parlament, če se zakonodajni organ odloči za ustanovitev Evropskega nadzornega organa (Evropskega organa za vrednostne papirje in trge), začel pogajanja z drugo vejo proračunskega organa, da bi pravočasno dosegli sporazum o financiranju Evropskega nadzornega organa (Evropskega organa za vrednostne papirje in trge) v skladu z ustreznimi določbami Medinstitucionalnega sporazuma;

4.  upošteva izjave Komisije, priložene tej resoluciji;

5.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 13, 20.1.2010, str. 1.
(2) Še ni objavljeno v Uradnem listu.
(3) Stališče nadomešča spremembe, sprejete 7. julija 2010 (Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0270).
(4) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 22. septembra 2010 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2010 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES
P7_TC1-COD(2009)0144

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 1095/2010.)


PRILOGA

Izjave Komisije

Izjava o pooblastilih za nadzor nad bonitetnimi agencijami in drugimi področji

Komisija je seznanjena z dejstvom, da je bil dosežen dogovor o tem, da se ESMA dodelijo določena pooblastila za nadzor, ko gre za bonitetne agencije. Po mnenju Komisije bi lahko bilo v prihodnosti koristno, če bi se evropskim organom zaupala pooblastila za nadzor tudi na drugih področjih. To bi lahko zadevalo zlasti določeno tržno infrastrukturo. Komisija bo temeljito preučila ta vprašanja in oblikovala zakonodajne predloge, ki se ji bodo zdeli primerni.

Izjave o obvladovanju in reševanju kriz

Komisija je v svojem sporočilu z dne 26. maja 2010 o skladih za reševanje bank poudarila, da bi lahko bil primeren prvi ukrep sistem, ki bi temeljil na vzpostavitvi usklajene mreže nacionalnih skladov, povezanih s svežnjem usklajenih nacionalnih dogovorov za krizno upravljanje.

Komisija potrjuje, da bo spomladi 2011 predložila zakonodajne predloge celotnega svežnja instrumentov za preprečevanje in reševanje propadajočih bank. Tako bo zagotovljeno, da bodo javni organi zmožni rešiti propadajoče finančne institucije, hkrati pa čim bolj zmanjšati vpliv propadov na finančni sistem ter omejiti škodo za gospodarstvo in uporabo javnih sredstev.

Komisija potrjuje, da bi morali evropski nadzorni organi imeti pomembno vlogo na teh področjih in da bo preučila, katera pooblastila v zvezi z instrumenti za preprečevanje in reševanje propadajočih bank bi bilo treba prenesti nanje.

Ti dogovori so prvi korak in bi bili revidirani do leta 2014 z namenom uvedbe integriranih ureditev na ravni Unije za obvladovanje kriz in nadzor ter dolgoročno reševalnega sklada Unije.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov