Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2178(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0175/2010

Внесени текстове :

A7-0175/2010

Разисквания :

PV 20/09/2010 - 22
CRE 20/09/2010 - 22

Гласувания :

PV 22/09/2010 - 5.13
CRE 22/09/2010 - 5.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0340

Приети текстове
PDF 396kWORD 101k
Сряда, 22 септември 2010 г. - Страсбург
Упражняване на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар
P7_TA(2010)0340A7-0175/2010

Резолюция на Европейския парламент от 22 септември 2010 г. относно усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар (2009/2178(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет от 11 септември 2009 г. относно усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар (COM(2009)0467),

–  като взе предвид резолюцията на Съвета за конкурентоспособност от 25 септември 2008 г. относно глобален европейски план за борба с фалшифицирането и пиратството,

–  като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. относно някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия)(1),

–  като взе предвид Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно намесата на митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира, че нарушават някои права върху интелектуалната собственост, както и относно мерките, които следва да се вземат по отношение на стоки, нарушаващи някои права върху интелектуалната собственост(3),

–  като взе предвид Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост(4),

–  като взе предвид Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно правната закрила на компютърните програми(5),

–  като взе предвид своята позиция от 25 април 2007 г. относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки, предназначени да гарантират зачитането на правата на интелектуална собственост(6),

–  като взе предвид стратегията на Комисията за зачитането на правата на интелектуална собственост в трети държави от 2005 г. и работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад относно зачитането на правата на интелектуална собственост за 2009 г.“,

–  като взе предвид своята препоръка от 26 март 2009 г. към Съвета относно укрепването на сигурността и основните свободи в Интернет(7),

–  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

–  като взе предвид задължителния характер на Хартата на основните права,

–  като взе предвид своята резолюция от 10 април 2008 г. относно индустриите, свързани с културата в рамките на Лисабонската стратегия(8),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 25 юни 2008 г. относно „Small Business Act“ за Европа, въвеждащ принципа „Мисли първо за малките“ за амбициозна политическа програма, насочена към МСП,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0175/2010),

A.  като има предвид, че нарушенията на правата на интелектуална собственост (ПИС) представляват действителна заплаха за здравето и сигурността на потребителите, както и за нашата икономика и нашите общества,

Б.  като има предвид, че научните и техническите иновации, патентите и индустриите, свързани с културата допринасят значително за конкурентоспособността на европейската икономика както с броя и разнообразието на предлаганите от тях работни места, така и със създаденото благосъстояние; като има предвид, че икономиката в областта на културата, от създаването до разпространението на даден продукт, трябва да бъде подкрепяна,

В.  като има предвид, че Европейският съюз, като член на Световната търговска организация, е обвързан от споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуалната собственост (ТРИПС); като има предвид, че държавите-членки на ЕС следователно са поели ангажимент да приемат и приложат ефективни мерки срещу нарушенията на правата на интелектуална собственост,

Г.  като има предвид, че обмяната на опит и разпространението на иновации са със здрави традиции в Европейския съюз; като има предвид, че достъпът на възможно най-голям брой хора до технологични нововъведения и продукти на културата продължава да бъде в основата на политиката за образование и развитие,

Д.   като има предвид, че за правилен подход към въпроса за прилагане на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар е необходимо да се има предвид не само територията на ЕС, но също и положението на външните граници на ЕС и в трети държави, което ще позволи да се гарантира съвместимост между защитата на съдържанието с произход от държави от Общността и съответно на титулярите на съответните права и потребителския достъп до съдържание с произход от държави извън Общността,

Е.  като има предвид, че данните относно мащаба на нарушенията на правата на интелектуална собственост са противоречиви, неизчерпателни, недостатъчни и фрагментирани и като има предвид, че е необходимо обективна независима оценка на въздействието за всяко допълнително законодателно предложение,

Ж.  като има предвид, че иновациите и творчеството представляват значителна добавена стойност за европейската икономика и следва, като се отчете икономическият контекст, да се предприемат действия за тяхното запазване и развитие,

З.  като има предвид, че нарушаването на ПИС е хоризонтална проблематика, която засяга всички промишлени отрасли, особено творческите и иновативни индустрии и спорта,

И.  като има предвид, че продължаващите нарушения на правата на интелектуална собственост ще доведат до спад в областта на иновациите в ЕС,

Й.  като има предвид, че явлението на нарушаване на правата на интелектуална собственост онлайн е достигнало тревожни размери, особено в промишлените сектори с творческо съдържание, и все още не е установено дали действащата нормативна уредба е способна да гарантира ефикасно защитата на титулярите на права в интернет, като същевременно гарантира баланса между всички интереси, в това число тези на потребителите,

К.  като има предвид, че усилията за борба с нарушаването на авторското право трябва да срещат обществена подкрепа, за да не се рискува подкопаване на подкрепата на гражданите по отношение на правата на интелектуална собственост,

Л.  като има предвид, че непозволеното предоставяне в интернет на материали, защитени от авторско право, е явно нарушение на правата на интелектуална собственост и е забранено от договорите на Световната организация за интелектуална собственост относно авторското право (WCT) и относно художествените прояви и фонограмите (WPPT), страна по които е Европейският съюз,

М.  като има предвид, че секторът с творческо съдържание следва да продължи да разработва модели, позволяващи онлайн достъпа до съдържание от творчески характер, с което на потребителите се предлагат по-добри и евтини възможности за избор, в това число и достъп до неограничени абонаментни услуги; като има предвид, че разработването на тези законни услуги се възпрепятства от разрастването на незаконното предлагане на съдържание онлайн,

Н.  като има предвид, че за да съхранят и увеличат привлекателността на това, което предлагат на своята публика, доставчиците на аудиовизуални медии трябва да могат да ползват всички нови начини на разпространение; като има предвид, че сегашната система за издаване на лицензи трябва да бъде усъвършенствана така, че държавите-членки да разполагат с гъвкава система, позволяваща адаптирането й към новите технологии,

О.  като има предвид, че е налице общностна нормативна уредба за явлението фалшифициране и явлението пиратство на материални стоки, с изключение на законодателство относно наказателните санкции, но все още има празноти по отношение на борбата срещу нарушаването на ПИС онлайн,

П.  като има предвид, че мерките, предвидени в Директива 2004/48/ЕО относно упражняването на ПИС на вътрешния пазар, не са били все още предмет на оценка на защитата на правата или на оценка на ефекта върху правата на потребителите,

Р.  като има предвид, че регулаторната рамка в областта на телекомуникациите наскоро е била изменена и включва изисквания за стандартизирани съобщения в обществен интерес, които, наред с другото, могат да засягат авторските права и съответно тяхното нарушаване, без да застрашават защитата на информацията и личните данни, и набляга на необходимостта от спазване на основните права по въпросите, свързани с достъпа до интернет,

С.  като има предвид, че в европейската нормативна уредба следва да бъде създадена възможност за съдебно преследване на нарушенията на авторското право, тъй като международните договори не успяват да се справят с нарушенията на правата на интелектуална собственост,

Т.  като има предвид, че закрилата на патентите е от съществено значение за ефективната борба с патентните нарушения; като има предвид, че въпросът, свързан с единната патентна система на равнище ЕС все още предстои да бъде разрешен,

У.  като има предвид, че съществуват доказани връзки между различни форми на организираната престъпност и нарушения на правата на интелектуална собственост,

Ф.  като има предвид, че ролята на Европейския парламент при съвместното вземане на решения по търговските въпроси и неговия достъп до преговорни документи са гарантирани от Договора от Лисабон,

Х.  като има предвид, че е желателно, наред с мерките за предотвратяване на нарушенията в тази сфера, да бъде осигурена защита за потребителите, които законно ползват продукти, попадащи в обхвата на защитата на интелектуална собственост,

Ц.  като има предвид, че действащото в момента право на Общността не представлява пречка пред разработването на мултитериториални системи на лицензиране,

Ч.  като има предвид, че в различни области, в това число и сектора, работещ с текстове и образи, са налице бизнес модели и канали, както и лицензионни схеми, които осигуряват широк достъп до произведения чрез разнообразни форми и формати, както в рамките на националните граници, така и извън тях,

1.  Приветства съобщението на Комисията от 11 септември 2009 г. относно допълнителните незаконодателни мерки; изразява обаче съжаление, че съобщението не включва допълване на нормативната уредба чрез въвеждане на набор от мерки за ефективна борба с нарушенията на правата на интелектуална собственост; приветства напредъка в ЕС по отношение съгласуването на борбата срещу фалшифицирането; насърчава Комисията да положи повече усилия в областите, които са чувствителни от гледна точка на здравето и безопасността, и по-специално на лекарствата;

2.  Припомня, че съществува изключение от правата на интелектуална собственост в културната сфера, а именно „копието за лично ползване“;

3.  Призовава Комисията незабавно да представи, до края на 2010 г., всеобхватна стратегия за правата на интелектуална собственост, която да обхваща всички свързани с тях аспекти, включително тяхното зачитане и поощряване, и по-специално на ролята на авторското право като средство, а не препятствие, даващо възможност на творците да живеят от труда си и да разпространяват своите творби;

4.  Призовава Комисията да предложи цялостна стратегия за правата на интелектуална собственост, която да отстрани пречките пред създаването на единен пазар в интернет средата и да адаптира европейската нормативна уредба в сферата на ПИС към съвременните тенденции в обществото, както и към техническите нововъведения;

5.  Изтъква, че мерките, предприемани с оглед укрепване на правата на интелектуална собственост трябва да зачитат Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално членове 7 и 8 от нея, както и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, по-специално членове 6, 8 и 10 от нея, и да бъдат необходими, пропорционални и подходящи в рамките на демократичното общество; припомня в тази връзка, че член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз предвижда защитата на интелектуалната собственост;

6.  Счита, че Комисията би следвало да отчита аспектите на ПИС във всички релевантни политики или законодателни инициативи и да разглежда тези аспекти във всеки процес на анализ на въздействието, щом дадено предложение би имало последици в областта на интелектуалната собственост;

7.  Счита, че Комисията следва да вземе предвид специфичните проблеми, срещани от МСП във връзка с укрепване на правата на интелектуална собственост в съответствие с принципа „Мисли първо за малките“, въведен от „Small Business Act“ за Европа, чрез прилагане, наред с другото, на принципа за недискриминация по отношение на МСП;

8.  Предвид опита на титулярите на права в някои държави-членки, не споделя увереността на Комисията, че действащата рамка за прилагане на гражданското право в ЕС е ефективна в степента, която е необходима за правилното функциониране на вътрешния пазар, и припомня на Комисията, че докладът относно прилагането на Директива 2004/48/ЕО е от съществено значение за потвърждаването на тези твърдения;

9.  Счита, че в европейската нормативна уредба следва да бъде създадена възможност за откриване на съдебно производство срещу нарушителите на правата на интелектуална собственост, и припомня на Комисията, че докладът за прилагането на Директива 2004/48/ЕО е изключително важен за подкрепянето на тези искания;

10.  Призовава Комисията да изготви доклад относно прилагането на Директива 2004/48/ЕО, включително и оценка за ефикасността на предприетите мерки, както и оценка на нейното въздействие върху иновациите и развитието на информационното общество в съответствие с член 18, параграф 1 от директивата и, по целесъобразност, да предложи изменения; призовава в доклада да бъде включена и оценка на начините за укрепване и актуализиране на правната рамка по отношение на интернет;

11.  Взема под внимание съществуването на специални формати, осигуряващи достъп за хората с увреждания до произведенията, и приеме необходимите мерки за насърчаване на тяхното разпространение;

12.  Не споделя становището на Комисията, че основното законодателство в областта на зачитането на правата на интелектуална собственост вече е в сила; посочва във връзка с това, че преговорите по директивата относно наказателните санкции не бяха приключени успешно;

13.  Призовава Комисията да гарантира, че мерките, насочени към укрепване упражняването на правата на интелектуална собственост на вътрешния пазар, няма да засегнат законното право на оперативна съвместимост, което е от ключово значение за здравословната конкуренция в рамките на пазара за разпространение на цифрови продукти и, наред с другото, за създателите и потребителите на безплатен софтуер;

14.  Призовава Комисията да внесе подходящи законодателни предложения въз основа на член 118 от ДФЕС, които ще уредят въпроса, свързан с установяването на ефективна патентна система на ЕС, и приветства в тази връзка заключенията на Съвета от 4 декември 2009 г. относно усъвършенстването на патентната система в Европа като представляващи значителен положителен напредък;

Европейска обсерватория за фалшифицирането и пиратството („Обсерваторията“)

15.  Признава значението на всеобхватна и надеждна информация и данни относно всички видове нарушения на правата на интелектуална собственост при разработването на политика, основана на факти и ориентирана към резултати;

16.  Приема положително създаването на Обсерваторията като инструмент за централизиране на статистическите данни, които ще послужат за основа за ориентиране на предложенията, необходими за ефикасна борба срещу явленията фалшифициране и нарушаване на ПИС онлайн; призовава Комисията да изготви доклад за това как най-добре да бъдат използвани Европол и съществуващите структури за сътрудничество между митническите органи в тази област за ефикасна борба срещу престъпното нарушаване на ПИС;

17.  Изразява своето желание Обсерваторията да се превърне в механизъм за събиране и обмен на данни и информация относно всички форми на нарушенията на правата на интелектуална собственост, включително за събиране на научно-изследователски данни относно фалшифицирането, както и относно регулацията на ПИС;

18.  Приканва Комисията да изясни задачите, с които ще бъде натоварена Обсерваторията, и подчертава, че нейният успех зависи до голяма степен от включването на всички участници и тяхното сътрудничество, включително на националните органи, титулярите на права, потребителските организации и заинтересованите индустрии, за да се увеличи прозрачността и да се избегне дублирането на усилия;

19.  Призовава Комисията да предостави изчерпателна и всеобхватна информация на Парламента и на Съвета относно резултатите от дейността на Обсерваторията посредством годишни доклади, в които Комисията изготвя заключения и внася предложения за решенията, които са необходими за усъвършенстване на правото в областта на ПИС;

Повишаване на информираността на потребителите

20.  Отправя призив към Комисията и държавите-членки, в сътрудничество със заинтересованите страни, да стартират на европейско, национално и местно равнище кампания за повишаване на информираността на потребителите относно рисковете, които носят фалшифицираните стоки за здравето и безопасността на потребителите, както и относно отрицателното отражение на фалшифицирането и нарушаването на ПИС онлайн върху икономиката и обществото; подчертава необходимостта от повишаване на информираността, по-специално сред младите европейски потребители, относно необходимостта от зачитане на ПИС;

21.  По отношение на нарушаването на ПИС и продажбата на фалшифицирани продукти онлайн, призовава всички заинтересовани страни, включително интернет доставчиците, платформите за онлайн продажби, титулярите на права и потребителските организации да приемат конкретни мерки за сигнализиране и образоване на хората във връзка със значението на авторското право и отражението на нарушаването на ПИС и фалшифицирането върху заетостта и растежа, като например видими и адекватни кратки образователни и предупредителни съобщения;

22.  Настоява, че е необходимо младежта да получи обучение, което да й позволи да разбере смисъла на интелектуалната собственост и да определи ясно кое е законно и кое - не, чрез правилно насочени кампании за повишаване на информираността, особено срещу нарушаването на ПИС онлайн;

23.  Призовава в тази връзка Комисията да окаже натиск върху сектора, с цел той да създаде още повече удобства за плащане, за да се улеснят европейските потребители при купуването на законно предлагано съдържание, така че да се повиши законното теглене от интернет в ЕС;

Борба срещу онлайн нарушенията и защита на ПИС в интернет

24.  Съгласява се с Комисията, като признава, че допълнителни незаконодателни мерки, като например обсъждането на възможните подобрения в цифровия пазар в Европа чрез доброволно хармонизиране на процедурите и стандартите, прилагани от съответните заинтересовани, могат да бъдат полезни за засилване на прилагането на ПИС, и по-конкретно мерки, взети след задълбочен диалог между заинтересованите страни;

25.  Подчертава, че огромното нарастване на непозволения обмен на файлове, съдържащи продукти, защитени от авторско право, и записи на изпълнения, е задълбочаващ се проблем за европейската икономика, който е свързан с възможностите за работа и с приходите както за индустрията, така и за държавите;

26.  Подчертава, че множество фактори са позволили на това явление да се разгърне, особено технологичният напредък и липсата на законно предлагане; напомня обаче, че това явление представлява нарушение на ПИС, за което следва да се намерят подходящи и незабавни решения според засегнатия сектор и в съответствие с основните права;

27.  Подчертава, че подкрепата и разработването на диверсифицирано законно предлагане на стоки и услуги, атрактивно и видимо за потребителите, може да допринесе за премахването на явлението на онлайн нарушаване на ПИС и признава в тази връзка, че липсата на функциониращ вътрешен цифров пазар в Европа представлява съществена пречка пред развитието на законното онлайн предлагане и за ЕС съществува опасност да обрече на провал усилията за разработване на законен онлайн пазар, ако не признае този факт и не внесе незабавно предложения за разрешаване на този проблем;

28.  Призовава съответно Комисията да окаже натиск върху индустрията с цел предлагане на нови начини на заплащане, за да могат европейските потребители да купуват по-лесно законно предлагано съдържание, като с това ще стане възможно нарастването на законното теглене на файлове от интернет в ЕС;

29.  Призовава за специфично законодателство, съгласно което от частните потребители, които законно са получили за лично ползване репродукции на оригинални продукти, защитени по отношение на правата на интелектуална собственост, няма да се изисква да демонстрират легитимността на тези репродукции, като отговорни за доказването на евентуални нарушения на изискванията, свързани със защитата на правата на интелектуална собственост, ще бъдат заинтересованите страни;

30.  Настоява всички участници, в това число доставчиците на интернет достъп, да се включат в диалог на заинтересованите страни, за да се намерят подходящи решения; призовава в противен случай Комисията да излезе със законодателно предложение или да измени действащото законодателство, по-конкретно Директива 2004/48/ЕО, за да се укрепи общностната нормативна уредба в тази област, като се почерпи опит от решения на национално равнище;

31.  Призовава Комисията да разгледа в широк план методите за улесняване на достъпа на сектора до цифровия пазар без географски граници, като вземе предвид специфичните характеристики на всеки сектор и незабавно разреши въпроса с лицензиите за много територии, когато е налице значително търсене от страна на потребителите, и с липсата на хармонизирано законодателство по отношение на авторското право, както и във връзка с една ефективна и прозрачна система за управление на правата, което би допълнило съществуващото разрастване на услуги, които са законни и удовлетворяват потребителското търсене за повсеместен, незабавен и персонализиран достъп до съдържание;

32.  Подчертава, че системата за издаване на лицензи трябва да бъде усъвършенствана при спазване на технически неутралитет, така, че държавите-членки да разполагат с гъвкава, ефективна и прозрачна система, която да може да бъде адаптирана към новите технологии;

33.  Призовава Комисията да преразгледа въпроса за трансгранично управление на правата и да промени настоящото положение на правна несигурност, създадено от Препоръка 2005/737/EО на Комисията от 18 октомври 2005 г. относно колективното трансгранично управление на авторското право, като вземе предвид факта, че по своята същност авторското право е териториално, което е така поради културни, традиционни и лингвистични причини, и се погрижи да бъде създадена общоевропейска лицензионна система, която да дава на потребителите достъп до възможно най-широк избор на съдържание, без това да става за сметка на местния европейски репертоар;

34.  Насочва вниманието и към растящия проблем с промишления шпионаж и кражбата на данни по интернет, представляващи индустриална собственост, и по-специално тези, свързани с техническа документация и изходни кодове;

35.  Предлага Обсерваторията да извърши подробен анализ на проблема с кражбата на данни и да изготви предложения за борба с този проблем;

36.  Призовава Комисията да определи конкретните проблеми и потребности на МСП във връзка с разработването на специфични мерки за подпомагане на МСП в борбата с нарушенията на правата на интелектуална собственост и даването на възможност на МСП да се защитят по-добре както в ЕС, така и в трети страни;

37.  Подкрепя предприетите от Комисията мерки с оглед на определянето на най-добрите начини за по-нататъшно усъвършенстване на регламента относно митническите органи на ЕС, който разрешава задържането на стоки, за които се подозира, че нарушават права на интелектуална собственост и, като такъв, е един от стълбовете на нормативната уредба на Съюза, предназначена да укрепи правата на интелектуална собственост;

38.  Приканва Комисията да развие новаторско и засилено сътрудничество между администрацията и различните заинтересовани сектори на промишлеността;

39.  Призовава държавите-членки и Комисията да разширят сътрудничеството между Службата за хармонизация във вътрешния пазар и националните служби за интелектуална собственост, така че то да обхваща и борбата с нарушенията на правата на интелектуална собственост;

40.  Признава необходимостта от използване на съществуващите институционални структури в държавите-членки в борбата с фалшифицираните продукти и поради това призовава националните патентни служби и други служби за интелектуална собственост да осигурят по-голяма подкрепа и обучение за малките и средни предприятия и обществеността;

Международно измерение и отражение върху вътрешния пазар

41.  Приканва Комисията да засили сътрудничеството с трети държави, приоритетни по отношение на интелектуалната собственост, и да поощри балансиран подход в преговорите за интелектуалната собственост в Световната организация за интелектуалната собственост, по-конкретно в рамките на споразумението на СТО относно свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост (ТРИПС);

42.  Призовава Комисията да гарантира, че нейните усилия за постигане на напредък по преговорите относно многостранно търговско споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) с цел подобряване на ефективността на системата за защита на правата на интелектуална собственост срещу фалшифицирането ще бъдат постоянни, като изцяло бъде взета предвид позицията на Парламента, и по-специално указаното в неговата резолюция от 18 декември 2008 г. относно отражението на фалшифицирането върху международната търговия, и призовава Комисията изчерпателно да информира Парламента относно напредъка по преговорите и изхода от тях и да гарантира, че клаузите на ACTA напълно отговарят на достиженията на правото на Общността в областта на ПИС и основните права;

43.  Подкрепя Комисията в действията й за продължаване и засилване на инициативите за двустранно сътрудничество, включително „диалога относно интелектуалната собственост“ с трети държави и проектите за техническа помощ;

44.  Отбелязва, че най-голямото предизвикателство за вътрешния пазар е борбата с нарушенията на правата на интелектуална собственост по външните граници на ЕС и в трети страни; в тази връзка призовава Комисията да създаде повече центрове за оказване на помощ по въпросите на интелектуалната собственост в трети страни (особено в Индия и Русия), с цел да помогне на европейските предприемачи да упражняват по-активно своите права на интелектуална собственост и да се борят с нарушенията на правата на интелектуална собственост в трети страни и с навлизането на вътрешния пазар на фалшифицирани стоки, произведени в тези трети страни;

Организирана престъпност

45.  Подчертава значението на борбата с организираната престъпност в областта на правата на интелектуална собственост, и по-специално с фалшифицирането и нарушаването на ПИС онлайн; подчертава във връзка с това необходимостта от подходящо законодателство на ЕС относно съразмерни и справедливи санкции и подкрепя тясното стратегическо и оперативно сътрудничество между всички заинтересовани страни в рамките на ЕС, и по-специално Европол, националните органи и частния сектор, както и с държави извън ЕС и международни организации;

o
o   o

46.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейския икономически и социален комитет, както и на парламентите и правителствата на държавите-членки.

(1) ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.
(2) OВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10.
(3) ОВ L 196, 2.8.2003 г., стр. 7.
(4) OВ L 195, 2.6.2004 г., стр. 16.
(5) OВ L 111, 5.5.2009 г., стр. 16.
(6) OВ C 74 Е, 20.3.2008 г., стр. 526.
(7) ОВ С 117 Е, 6.5.2010 г., стр. 206.
(8) ОВ С 247 Е, 15.10.2009 г., стр. 25.

Правна информация - Политика за поверителност