Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2178(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0175/2010

Předložené texty :

A7-0175/2010

Rozpravy :

PV 20/09/2010 - 22
CRE 20/09/2010 - 22

Hlasování :

PV 22/09/2010 - 5.13
CRE 22/09/2010 - 5.13
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0340

Přijaté texty
PDF 332kWORD 95k
Středa, 22. září 2010 - Štrasburk
Dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu
P7_TA(2010)0340A7-0175/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. září 2010 o dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu (2009/2178(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 11. září 2009 o posílení dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu (KOM(2009)0467),

–  s ohledem na usnesení Rady pro konkurenceschopnost ze dne 25. září 2008 o komplexním evropském plánu boje proti padělání a pirátství,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu)(1),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci některých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo(3),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví(4),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů(5),

–  s ohledem na jeho postoj ze dne 25. dubna 2007 o pozměněném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví(6),

–  s ohledem na strategii Komise v oblasti dodržování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích z roku 2005 a na pracovní dokument Komise nazvaný „Zpráva o dodržování práv duševního vlastnictví za rok 2009“,

–  s ohledem na jeho doporučení Radě ze dne 26. března 2009 o posílení bezpečnosti a základních svobod na internetu(7),

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–  s ohledem na na právně závaznou povahu Listiny základních práv,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. dubna 2008 o kulturním průmyslu v Evropě(8),

–  s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 25. června 2008 o iniciativě „Small Business Act“ pro Evropu, kterou se pro náročnou agendu politiky pro malé a střední podniky zavádí zásada „mysli nejdříve v malém“,

–  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0175/2010),

A.  vzhledem k tomu, že porušování práv duševního vlastnictví vážně ohrožuje nejenom zdraví a bezpečnost spotřebitelů, ale i hospodářství a společnost,

B.  vzhledem k tomu, že vědecké a technické inovace, patenty a kulturní průmysl rozhodujícím způsobem přispívají ke konkurenceschopnosti evropského hospodářství, a to jak počtem a rozmanitostí vznikajících pracovních míst, tak i vytvořeným bohatstvím; vzhledem k tomu, že je nutné podporovat kulturní hospodářství od vzniku až po distribuci,

C.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je jakožto člen Světové obchodní organizace vázána Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS); vzhledem k tomu, že členské státy EU tak mají povinnost přijmout a uplatňovat účinná opatření proti veškerému porušování práv duševního vlastnictví,

D.  vzhledem k tomu, že sdílení znalostí a šíření inovací mají v Evropské unii silnou tradici; vzhledem k tomu, že co nejširší přístup k výsledkům technologickému pokroku a kulturním produktům je nadále základem politiky v oblasti vzdělávání a rozvoje,

E.  vzhledem k tomu, že pro řádné řešení otázky dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu je důležité zohlednit nejen území EU, ale také situaci na vnějších hranicích EU a ve třetích zemích s cílem zajistit slučitelnost ochrany obsahu pocházejícího ze Společenství a držitelů práv k tomuto obsahu s přístupem spotřebitelů k obsahu, který nepochází ze Společenství,

F.  vzhledem k tomu, že údaje o rozsahu porušování práv duševního vlastnictví jsou nesourodé, neúplné, nedostatečné a rozptýlené, a vzhledem k tomu, že pro jakýkoli další legislativní návrh je potřeba objektivní a nezávislé posouzení dopadů,

G.  vzhledem k tomu, že inovace a tvůrčí schopnost představují pro evropské hospodářství významný přínos a že vzhledem k hospodářským souvislostem by měly být zachovány a rozvíjeny,

H.  vzhledem k tomu, že porušování práv duševního vlastnictví je problém, který přesahuje hranice jednoho odvětví a týká se všech průmyslových sektorů, zejména tvůrčích a inovativních oborů a sportu,

I.  vzhledem k tomu, že pokračující porušování práv duševního vlastnictví povede k oslabení inovace v EU,

J.  vzhledem k tomu, že porušování práv duševního vlastnictví on-line dosáhlo znepokojivých rozměrů, zejména v odvětvích s tvůrčím obsahem, a že nebylo dosud prokázáno, zda současný právní rámec umožňuje účinně chránit držitele práv na internetu a zároveň zajistit rovnováhu mezi zájmy všech stran, včetně zájmů spotřebitelů,

K.  vzhledem k tomu, že úsilí o vyřešení problému porušování autorského práva musí mít veřejnou podporu, aby nehrozilo narušení podpory práv duševního vlastnictví mezi občany,

L.  vzhledem k tomu, že nedovolené vkládání materiálu chráněného autorským právem na internet je jednoznačným porušováním práv duševního vlastnictví a je zakázáno dohodami Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o autorském právu (WCT) a výkonech výkonných umělců a zvukových záznamech (WPPT), jejichž je Evropská unie smluvní stranou,

M.  vzhledem k tomu, že tvůrčí sektor by měl dále vyvíjet modely umožňující přístup k tvůrčímu obsahu on-line, který poskytuje spotřebitelům lepší a levný výběr, včetně přístupu ke službám neomezeného nahrávání; vzhledem k tomu, že rozvoj těchto legálních služeb je zpomalen nárůstem obsahu nezákonně vloženého na internet,

N.  vzhledem k tomu, že výrobci audiovizuálních nosičů musí mít možnost využívat veškerých nových prostředků distribuce, aby udrželi a zvýšili přitažlivost své nabídky veřejnosti; vzhledem k tomu, že stávající systém udělování licencí musí být zlepšen tak, aby členské státy měly k dispozici flexibilní systém, který lze přizpůsobit novým technologiím,

O.  vzhledem k tomu, že již existuje právní rámec Společenství, který řeší padělání a pirátství fyzického zboží, s výjimkou právních předpisů týkajících se trestních postihů, že však v oblasti boje proti porušování práv duševního vlastnictví on-line nedostatky přetrvávají,

P.  vzhledem k tomu, že z hlediska ochrany práv nebo z hlediska jejích dopadů na práva spotřebitelů dosud nebyla vyhodnocena opatření stanovená ve směrnici 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu,

Q.  vzhledem k tomu, že telekomunikační regulační rámec byl nedávno pozměněn a obsahuje ustanovení o normalizovaných oznámeních veřejného zájmu, jež se mohou zaměřit mimo jiné na otázky týkající se autorského práva a jeho porušování, aniž by narušily ochranu údajů a práva na soukromí, a zdůrazňuje potřebu respektovat základní práva ve věcech týkajících se přístupu k internetu,

R.  vzhledem k tomu, že by měla být v evropském právním rámci vytvořena možnost postupu proti osobám, které poruší autorské právo, neboť porušování práv duševního vlastnictví mohou mezinárodní dohody řešit jen stěží,

S.  vzhledem k tomu, že ochrana patentů je nezbytná, aby bylo možné účinně bojovat proti zneužívání patentů; vzhledem k tomu, že otázka jednotného patentového systému na úrovni EU musí být teprve vyřešena,

T.  vzhledem k tomu, že bylo prokázáno spojení mezi různými formami organizované trestné činnosti a porušováním práv duševního vlastnictví,

U.  vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva zaručuje spolurozhodovací roli Evropského parlamentu v obchodních věcech a jeho přístup k dokumentům z jednání,

V.  vzhledem k tomu, že je žádoucí, aby kromě opatření k zabránění protiprávnímu jednání v této oblasti byla poskytována i ochrana spotřebitelům, kteří legálně užívají produkty, na něž se vztahuje ochrana duševního vlastnictví,

W.  vzhledem k tomu, že stávající právo Společenství nepředstavuje překážku pro vznik systémů poskytování licencí pro více území,

X.  vzhledem k tomu, že v různých oblastech, včetně odvětví založeného na zprostředkování informací formou textu a obrazu, existují obchodní modely a kanály a systémy poskytování licencí, které zajišťují široký přístup k dílům v široké škále forem a formátů, a to v rámci států i přeshraničně,

1.  vítá sdělení Komise ze dne 11. září 2009 o doplňujících nelegislativních opatřeních; lituje však, že toto sdělení neřeší otázku dokončení legislativního rámce zavedením souboru účinných opatření pro boj proti porušování práv duševního vlastnictví; vítá pokrok, kterého EU dosáhla v oblasti harmonizace boje proti padělání; vybízí Komisi, aby vystupňovala své úsilí v oblastech, jež jsou citlivé, pokud jde o zdraví a bezpečnost, včetně oblasti léčivých přípravků;

2.  připomíná, že v kulturní oblasti existuje výjimka z práv duševního vlastnictví: „soukromá kopie“;

3.  vyzývá Komisi, aby urychleně do konce roku 2010 předložila komplexní strategii pro práva duševního vlastnictví, v níž by se zabývala všemi aspekty těchto práv, včetně jejich prosazování a podpory, zejména úlohou autorského práva, které vytváří možnosti a nikoli překážky, a aby tak pomohla tvůrcům uživit se a šířit jejich díla;

4.  vyzývá Komisi, aby navrhla komplexní strategii pro práva duševního vlastnictví, jež odstraní překážky vytvoření jednotného trhu v on-line prostředí a přizpůsobí evropský legislativní rámec v oblasti práv duševního vlastnictví stávajícím trendům ve společnosti i technickému pokroku;

5.  zdůrazňuje, že veškerá opatření přijatá k dodržování práv duševního vlastnictví musí respektovat Listinu základních práv Evropské unie, zejména články 7 a 8, a Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, zejména články 6, 8 a 10, a musí být v rámci demokratické společnosti nezbytná, úměrná a přiměřená; připomíná v této souvislosti, že článek 17 Listiny základních práv Evropské unie zaručuje ochranu duševního vlastnictví;

6.  domnívá se, že by Komise měla zohlednit aspekty práv duševního vlastnictví ve všech příslušných politikách nebo legislativních iniciativách a že by tyto aspekty měla posuzovat v rámci hodnocení dopadů vždy, když by se důsledky určitého návrhu dotýkaly duševního vlastnictví;

7.  domnívá se, že by Komise měla zohlednit specifické problémy, s nimiž se potýkají malé a střední podniky, pokud jde o posilování práv duševního vlastnictví podle zásady „mysli nejdříve v malém“, která byla zavedena iniciativou „Small Business Act“ pro Evropu, mimo jiné uplatňováním zásady nediskriminace malých a středních podniků;

8.  vzhledem ke zkušenosti, kterou získali držitelé práv v některých členských státech, nesdílí přesvědčení Komise, že současný rámec pro prosazování občanského práva v EU je účinný a harmonizovaný v míře nezbytné pro řádné fungování vnitřního trhu, a připomíná Komisi, že zpráva o uplatňování směrnice 2004/48/ES je klíčovým prvkem pro ověření těchto tvrzení;

9.  je toho názoru, že v evropském právním rámci by měla být vytvořena možnost postupu proti porušovatelům práv duševního vlastnictví, a připomíná Komisi, že zpráva o uplatňování směrnice 2004/48/ES je klíčovým prvkem pro ověření těchto tvrzení;

10.  vyzývá Komisi, aby v souladu s čl. 18 odst. 1 směrnice 2004/48/ES vypracovala zprávu o uplatňování této směrnice, včetně posouzení účinnosti přijatých opatření a hodnocení jejího dopadu na inovace a rozvoj informační společnosti, a aby případně předložila pozměňovací návrhy; žádá, aby v uvedené zprávě byly posouzeny rovněž možnosti posílení a modernizace právního rámce v souvislosti s využíváním internetu;

11.  vyzývá Komisi, aby zohlednila určité formáty, které zpřístupňují díla osobám se zdravotním postižením, a přijala potřebná opatření na podporu jejich distribuce;

12.  nesdílí názor Komise, že základní soubor právních předpisů pro prosazování práv duševního vlastnictví již existuje; poukazuje v této souvislosti na skutečnost, že projednávání směrnice o trestních postizích nebylo úspěšně ukončeno;

13.  vyzývá Komisi, aby zajistila, že opatření určená k posílení uplatňování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu nenaruší legitimní právo na interoperabilitu, neboť je to zásadní pro zdravou hospodářskou soutěž na trhu distribuce elektronických děl, mimo jiné pro autory a uživatele bezplatného softwaru;

14.  vyzývá Komisi, aby na základě článku 118 Smlouvy o fungování Evropské unie předložila vhodné legislativní návrhy, které se budou týkat účinného patentového systému EU, a vítá v tomto ohledu jako výrazný pozitivní vývoj závěry Rady ze dne 4. prosince 2009 týkající se zlepšení patentového systému v Evropě;

Evropské středisko pro sledování padělání a pirátství

15.  uznává význam komplexních a spolehlivých informací a údajů o všech typech porušování práv duševního vlastnictví pro tvorbu důkazně podložených politik zaměřených na výsledky;

16.  vítá zřízení Evropského střediska pro sledování padělání a pirátství, které bude soustřeďovat statistiky a údaje, z nichž mohou vycházet návrhy opatření pro účinný boj proti padělání a porušování práv duševního vlastnictví on-line; naléhá na Komisi, aby vypracovala zprávu o tom, jak v této oblasti nejlépe využívat Europol a stávající struktury pro spolupráci mezi celními orgány s cílem účinně bojovat proti zločinnému porušování práv duševního vlastnictví;

17.  přeje si, aby se Evropské středisko pro sledování padělání a pirátství stalo nástrojem pro sběr a výměnu údajů a informací o všech formách porušování práv duševního vlastnictví i pro shromažďování výsledků vědeckého výzkumu v oblasti padělání a regulace práv duševního vlastnictví;

18.  vyzývá Komisi, aby jasně stanovila úkoly Evropského střediska pro sledování padělání a pirátství, a zdůrazňuje, že úspěch tohoto střediska velkou měrou závisí na zapojení a spolupráci všech zúčastněných stran, včetně orgánů členských států, držitelů práv, organizací spotřebitelů a dotčených odvětví, aby se zvýšila transparentnost a zamezilo se zdvojování činností;

19.  vyzývá Komisi, aby Parlamentu a Radě poskytovala úplné a komplexní informace o výsledcích činnosti Evropského střediska pro sledování padělání a pirátství prostřednictvím výročních zpráv, v nichž Komise předloží závěry a navrhne řešení nezbytná pro zlepšení práva v oblasti duševního vlastnictví;

Zvyšování informovanosti spotřebitelů

20.  vyzývá Komisi a členské státy, aby společně se zúčastněnými stranami zahájily celoevropskou, národní a místní informační kampaň, která by seznamovala s riziky, jež představují padělané výrobky pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, ale také s negativními důsledky padělání a porušování práv duševního vlastnictví on-line pro ekonomiku a společnost; zdůrazňuje, že je třeba zvyšovat povědomí zejména mladých evropských spotřebitelů o nutnosti dodržovat práva duševního vlastnictví;

21.  pokud jde o porušování práv duševního vlastnictví a prodej padělaných výrobků online, vyzývá všechny zúčastněné strany, včetně poskytovatelů internetových služeb, provozovatelů internetových obchodů, držitelů práv a organizací spotřebitelů, aby přijaly praktická opatření pro varování a poučení spotřebitelů o hodnotě autorského práva a o dopadu porušování práv duševního vlastnictví a padělání na pracovní místa a hospodářský růst, např. ve formě krátkých, zřetelných a věcných poučení a upozornění;

22.  zdůrazňuje, že je třeba využít cílených informačních kampaní zaměřených zejména na porušování práv duševního vlastnictví on-line a vychovávat mladé lidi, aby chápali problematiku duševního vlastnictví a dokázali jasně rozlišit legální a nelegální chování;

23.  vyzývá proto Komisi, aby na příslušné odvětví vyvíjela tlak, aby vzniklo ještě více platebních nástrojů a pro evropské spotřebitele tak bylo jednodušší si legálně nabízený obsah zakoupit, čímž by v EU došlo k nárůstu legálního stahování;

Boj proti porušování práv duševního vlastnictví on-line a jejich ochrana na internetu

24.  souhlasí s Komisí, že doplňující nelegislativní opatření, jako jsou diskuse o možných zlepšeních na digitálním trhu v Evropě prostřednictvím dobrovolné harmonizace postupů a norem mezi zúčastněnými stranami, a zejména ta opatření, která jsou se zúčastněnými stranami nejprve důkladně projednána, mohou napomáhat uplatňování práv duševního vlastnictví;

25.  zdůrazňuje, že obrovský nárůst nedovoleného sdílení souborů s díly chráněnými autorským právem a nahrávkami živých vystoupení je pro evropské hospodářství stále větším problémem, pokud jde o pracovní příležitosti a příjmy pro příslušné odvětví i stát;

26.  vyjadřuje politování nad tím, že se Komise nezmínila o citlivé problematice porušování práv duševního vlastnictví on-line, která je v době digitalizace naší společnosti nejvýznamnějším aspektem tohoto celosvětového jevu, ani se jí nezabývala a zejména že pominula otázku rovnováhy mezi volným přístupem k internetu a opatřeními, která je třeba přijmout, aby bylo možné tuto hrozbu účinně potírat; naléhavě žádá, aby se Komise touto problematikou zabývala ve své strategii týkající se práv duševního vlastnictví;

27.  zdůrazňuje, že k řešení jevu porušování práv duševního vlastnictví on-line může přispět podpora a rozšíření nabídky bohatého, lákavého a žádaného legálního sortimentu zboží a služeb pro spotřebitele, a uznává v tomto ohledu, že neexistence fungujícího vnitřního evropského digitálního trhu představuje významnou překážku pro rozvoj legální internetové nabídky a že EU riskuje, že snahy o vytvoření trhu on-line, který by byl v souladu se zákony, odsoudí k neúspěchu, pokud tuto skutečnost neuzná a nevypracuje urychleně návrhy, jak tomuto problému čelit;

28.  žádá proto Komisi, aby na příslušné odvětví vyvíjela tlak, aby byly vytvořeny nové platební nástroje ve snaze zjednodušit evropským spotřebitelům nákup legálně nabízeného obsahu, čímž by se zajistilo zvýšení legálního stahování v EU;

29.  vyzývá k přijetí zvláštních právních předpisů, které zajistí, aby soukromí spotřebitelé, kteří legálně pro vlastní soukromé užívání obdrželi rozmnoženiny původních produktů, na něž se vztahuje ochrana na základě práv duševního vlastnictví, nemuseli prokazovat legálnost těchto rozmnoženin, a aby dokazování případného porušení pravidel v rámci ochrany práv duševního vlastnictví bylo věcí zúčastněných stran;

30.  zdůrazňuje, že v zájmu nalezení vhodných řešení se dialogu se zúčastněnými stranami musí účastnit všichni aktéři, včetně poskytovatelů internetových služeb; vyzývá Komisi, aby v případě, že se to nepodaří, předložila legislativní návrh nebo aby pozměnila stávající právní předpisy, zejména směrnici 2004/48/ES, s cílem zmodernizovat právní rámec Společenství v této oblasti na základě zkušeností členských států;

31.  vyzývá Komisi, aby obecně zvážila možnosti, jak usnadnit přístup příslušných odvětví k digitálnímu trhu bez geografického omezení a současně u každého z nich zohlednit jeho specifický charakter, a to tak, že bude urychleně řešit otázku multiteritoriálních licencí, pokud existuje výrazná poptávka ze strany spotřebitelů a nedostatku harmonizovaných právních předpisů týkajících se autorského práva a účinného a transparentního systému správy práv, což by doplnilo stávající nárůst objemu legálních služeb, jež odpovídají poptávce spotřebitelů po jednodušším univerzálním, rychlém a individuálně přizpůsobeném přístupu k obsahu;

32.  zdůrazňuje, že systém udílení licencí by měl být zlepšen na základě technické neutrality, a to tak, aby členské státy měly k dispozici flexibilní, účinný a transparentní systém, který lze přizpůsobit novým technologiím;

33.  vyzývá Komisi, aby přezkoumala otázku přeshraniční správy práv a změnila stávající situaci právní nejistoty vytvořenou doporučením Komise 2005/737/ES ze dne 18. října 2005 o kolektivní přeshraniční správě autorského práva a aby při tom zohlednila skutečnost, že autorské právo je z kulturních, tradičních a jazykových důvodů již ze své podstaty vázáno na území, a aby zajistila celoevropský systém udílení licencí, který spotřebitelům poskytne přístup k co nejširší volbě obsahu, a to nikoli na úkor evropského místního repertoáru;

34.  upozorňuje dále na rostoucí problém internetové průmyslové špionáže a krádeží údajů, které jsou průmyslovým vlastnictvím, zejména technické dokumentace a zdrojového kódu;

35.  navrhuje, aby Evropské středisko pro sledování padělání a pirátství provedlo podrobnou analýzu problému krádeží údajů a předložilo návrhy na jeho řešení;

36.  vyzývá Komisi, aby určila konkrétní problémy a potřeby malých a středních podniků, aby vypracovala konkrétní opatření, která jim pomohou v boji proti porušování práv duševního vlastnictví, a aby malým a středním podnikům umožnila lépe se chránit jak v EU, tak ve třetích zemích;

37.  podporuje opatření přijatá Komisí s cílem určit nejlepší způsoby, jak dále zlepšit nařízení o clech v EU, které umožňuje zadržet zboží, u něhož je podezření, že byla porušena práva duševního vlastnictví, a jako takové představuje jeden z pilířů právního rámce Unie pro prosazování práv duševního vlastnictví;

38.  vyzývá Komisi, aby rozvíjela inovativní a hlubší spolupráci mezi správními orgány a jednotlivými průmyslovými odvětvími, jichž se to týká;

39.  vyzývá členské státy a Komisi, aby rozšířily spolupráci mezi Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu a vnitrostátními úřady pro duševní vlastnictví tak, aby zahrnula i boj proti porušování práv duševního vlastnictví;

40.  uznává, že v boji proti padělanému zboží je třeba využívat stávající institucionální struktury členských států, a vyzývá proto vnitrostátní patentové úřady a další vnitrostátní úřady pro duševní vlastnictví, aby více podporovaly malé a střední podniky a veřejnost a lépe je připravovaly;

Mezinárodní rozměr a vliv na vnitřní trh

41.  žádá Komisi, aby zintenzivnila spolupráci s prioritními třetími zeměmi v oblasti duševního vlastnictví a aby v rámci jednání o duševním vlastnictví pod záštitou Světové obchodní organizace v rámci Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) prosazovala vyvážený přístup;

42.  vyzývá Komisi, aby pokračovala ve svém úsilí o dosažení dalšího pokroku v jednání o mnohostranné obchodní dohodě o boji proti padělání (ACTA) s cílem zlepšit účinnost systému pro prosazování práv duševního vlastnictví v boji proti padělání, a to při plném zohlednění postoje Parlamentu, zejména v souladu s jeho usnesením ze dne 18. prosince 2008 o dopadu padělání na mezinárodní obchod, a aby Parlament v plném rozsahu informovala o pokroku v jednání a jeho výsledcích a zajistila, že ustanovení dohody ACTA budou v plném souladu s acquis communautaire v oblasti práv duševního vlastnictví a základních práv;

43.  podporuje Komisi v tom, aby pokračovala v iniciativách dvoustranné spolupráce, včetně dialogů o duševních právech se třetími zeměmi a projektů technické pomoci, a posilovala je;

44.  konstatuje, že největší výzva pro vnitřní trh spočívá v boji proti porušování práv duševního vlastnictví na vnějších hranicích EU a v třetích zemích; v tomto ohledu vyzývá Komisi, aby ve třetích zemích (zejména v Indii a v Rusku) vytvořila více poradenských center zabývajících se právy duševního vlastnictví, což pomůže evropským podnikatelům v aktivnějším prosazování jejich práv duševního vlastnictví a v boji proti porušování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích a proti vstupu padělaného zboží vyrobeného v těchto třetích zemích na vnitřní trh;

Organizovaná trestná činnost

45.  zdůrazňuje význam boje proti organizované trestné činnosti v oblasti práv duševního vlastnictví, a zejména padělání a porušování práv duševního vlastnictví online; zdůrazňuje v této souvislosti, že musí existovat vhodné právní předpisy EU týkající se úměrných a spravedlivých postihů, a podporuje úzkou strategickou a provozní spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami v rámci EU, zejména Europolem, orgány členských států a soukromým sektorem, stejně jako spolupráci se zeměmi, které nejsou členy EU, a s mezinárodními organizacemi;

o
o   o

46.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a parlamentům a vládám členských států.

(1) Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1.
(2) Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10.
(3) Úř. věst. L 196, 2.8.2003, s. 7.
(4) Úř. věst. L 195, 2.6.2004, s. 16.
(5) Úř. věst. L 111, 5.5.2009, s. 16.
(6) Úř. věst. C 74 E, 20.3.2008, s. 526.
(7) Úř. věst. C 117 E, 6.5.2010, s. 206.
(8) Úř. věst. C 247 E, 15.10.2009, s. 25.

Právní upozornění - Ochrana soukromí