Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2178(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0175/2010

Esitatud tekstid :

A7-0175/2010

Arutelud :

PV 20/09/2010 - 22
CRE 20/09/2010 - 22

Hääletused :

PV 22/09/2010 - 5.13
CRE 22/09/2010 - 5.13
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0340

Vastuvõetud tekstid
PDF 215kWORD 63k
Kolmapäev, 22. september 2010 - Strasbourg
Intellektuaalomandi õiguste jõustamine siseturul
P7_TA(2010)0340A7-0175/2010

Euroopa Parlamendi 22. septembri 2010. aasta resolutsioon intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta siseturul (2009/2178(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni 11. septembri 2009. aasta teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele intellektuaalomandi õiguste jõustamise tõhustamise kohta siseturul (KOM(2009)0467);

–  võttes arvesse konkurentsivõime nõukogu 25. septembri 2008. aasta resolutsiooni Euroopa võltsimise ja piraatluse vastase võitluse üldise kava kohta;

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta)(1);

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas(2);

–  võttes arvesse nõukogu 22. juuli 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1383/2003 teatavate intellektuaalomandi õiguste rikkumises kahtlustatavate kaupade suhtes võetava tollimeetme ja kõnealuseid õigusi rikkuvaks tunnistatud kaupade suhtes võetavate meetmete kohta(3);

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta(4);

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivi 2009/24/EÜ arvutiprogrammide õiguskaitse kohta(5);

–  võttes arvesse oma 25. aprilli 2007. aasta seisukohta muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks vajalike karistusmeetmete kohta(6);

–  võttes arvesse komisjoni 2005. aasta strateegiat intellektuaalomandi õiguskaitse tagamiseks kolmandates riikides ja komisjoni töödokumenti intellektuaalomandi õiguste jõustamist käsitleva 2009. aasta aruande kohta;

–  võttes arvesse oma 26. märtsi 2009. aasta soovitust nõukogule turvalisuse ja põhivabaduste tugevdamise kohta internetis(7);

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni;

–  võttes arvesse põhiõiguste harta õiguslikult siduvat olemust;

–  võttes arvesse oma 10. aprilli 2008. aasta resolutsiooni kultuuritööstuse kohta Euroopas(8);

–  võttes arvesse komisjoni 25. juuni 2008. aasta teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” kohta, millega kehtestatakse „kõigepealt mõtle väikestele” põhimõte VKEsid käsitleva edasipüüdliku poliitilise tegevuskava jaoks;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A7-0175/2010),

A.  arvestades, et intellektuaalomandi õiguste rikkumine on tõeline oht mitte üksnes tarbijate tervisele ja turvalisusele, vaid ka meie majandusele ja kogu ühiskonnale;

B.  arvestades, et teaduslik ja tehniline innovatsioon, patendid ja kultuuritööstus aitavad otsustavalt parandada Euroopa majanduse konkurentsivõimet nii pakutavate töökohtade arvu ja mitmekesisuse kui ka loodud rikkuse abil; arvestades, et kultuurimajandust tuleb toetada alates loomisest kuni levitamiseni;

C.  arvestades, et Euroopa Liit on Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmena seotud intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepinguga (TRIPS); arvestades, et ELi liikmesriigid on seetõttu kohustatud vastu võtma ja rakendama tõhusaid intellektuaalomandi õiguste kõigi rikkumiste vastu võitlemise meetmeid;

D.  arvestades, et teadmiste jagamine ja innovatsiooni levitamine on Euroopa Liidu tugev traditsioon; arvestades, et võimalikult ulatuslik juurdepääs tehnoloogia arengule ja kultuuritoodetele on endiselt hariduse ja arengupoliitika alus;

E.  arvestades, et intellektuaalomandi õiguste siseturul kohaldamise küsimuse nõuetekohaselt käsitlemiseks on oluline arvestada mitte ainult ELi territooriumiga, vaid ka olukorraga ELi välispiiridel ja kolmandates riikides, et kooskõlastada ühenduse päritoluga sisu ja selle õigusjärgsete omanike kaitse tarbijate juurdepääsuga ühendusevälisele sisule;

F.  arvestades, et intellektuaalomandi õiguste rikkumiste ulatust käsitlevad andmed on vastuolulised, puudulikud, ebapiisavad ja hajutatud, ning arvestades, et mis tahes täiendava õigusakti ettepaneku jaoks on vaja objektiivset ja sõltumatut mõju hindamist;

G.  arvestades, et innovatsioon ja loovus on Euroopa majanduse suur lisandväärtus ning võttes arvesse nende majanduslikku tähtsust, tuleb teha kõik, et neid säilitada ja edasi arendada;

H.  arvestades, et intellektuaalomandi õiguste rikkumine on horisontaalne küsimus, mis puudutab kõiki majandusharusid, kuid eeskätt loovuse ja innovatsiooniga seotud valdkondi ja sporti,

I.  arvestades, et intellektuaalomandi õiguste jätkuv rikkumine viib innovatsiooni kadumiseni ELis;

J.  arvestades, et intellektuaalomandi õiguste rikkumine internetis on murettekitavalt ulatuslik, eriti digitaalse infosisu loometööstuses, ja et veel ei ole kindlaks tehtud, kas olemasolev õiguslik raamistik suudab tagada õiguste valdajatele tõhusa kaitse internetis ja kõigi, sealhulgas tarbijate õiguste tasakaalustatuse;

K.  arvestades, et intellektuaalomandi õiguste rikkumise vastu võitlemiseks tehtavad jõupingutused peavad saama üldsuse heakskiidu, et mitte riskida intellektuaalomandi õiguste toetamise vähenemisega kodanike hulgas;

L.  arvestades, et autoriõigusega kaitstud materjalide ebaseaduslik üleslaadimine internetti on selge intellektuaalomandi õiguste rikkumine ning see on keelatud Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) lepingutega autoriõiguse ning esituste ja fonogrammide kohta, milles Euroopa Liit on osaline;

M.  arvestades, et loomesektor peaks jätkama mudelite väljatöötamist, mis võimaldavad internetis juurdepääsu loomingulisele sisule, pakkudes tarbijatele paremaid ja kulutõhusaid valikuid, sealhulgas juurdepääsu piiramata abonementteenustele; arvestades, et kõnealuste seaduslike teenuste arendamist takistab internetti ebaseaduslikult üleslaetud sisu hulga suurenemine;

N.  arvestades, et publiku huvi säilitamiseks ja suurendamiseks pakutavate toodete vastu peavad audiovisuaalmeedia teenuste osutajad saama kasutada kõiki uusi toodete levitamise viise; arvestades, et praegust litsentside andmise raamistikku tuleb parandada, nii et liikmesriikidel oleks paindlik süsteem, mida on võimalik uue tehnoloogiaga kohandada;

O.  arvestades, et ühenduses on juba olemas materiaalse vara võltsimist ja piraatlust käsitlev õigusraamistik, ehkki puuduvad kriminaalkaristusi käsitlevad õigusaktid, kuid seadusandlus on puudulik internetis toimuva intellektuaalomandi õiguste rikkumise koha pealt;

P.  arvestades, et intellektuaalomandi õiguste jõustamist siseturul käsitlevas direktiivis 2004/48/EÜ sätestatud meetmeid ei ole hinnatud õiguste kaitsmise või selle tarbijate õigustele avaldatava mõju seisukohast lähtuvalt;

Q.  arvestades, et hiljuti muudeti telekommunikatsioonivaldkonna reguleerivat raamistikku, sealhulgas sätted ühtlustatud ja üldist huvi pakkuvate teadaannete kohta, milles võib käsitleda muu hulgas autoriõigust ja nende rikkumisi, kahjustamata andmekaitset ja eraelu puutumatusega seotud õigusi, ning rõhutab vajadust austada internetile juurdepääsu puhul põhiõigusi;

R.  arvestades, et Euroopa õiguslikus raamistikus tuleks luua võimalus esitada autoriõiguste rikkujate vastu hagi, kuna rahvusvahelised lepingud on vaevalt suutelised intellektuaalomandi õiguste rikkumisi käsitlema;

S.  arvestades, et patendikaitse on oluline selleks, et võidelda patendiõiguste rikkumise vastu; arvestades, et ELi tasandil ei ole ikka veel leitud lahendust ühtse patendisüsteemi küsimusele;

T.  arvestades, et kinnitust on leidnud seos organiseeritud kuritegevuse eri vormide ja intellektuaalomandi õiguste rikkumiste vahel;

U.  arvestades, et Lissaboni lepinguga tagatakse Euroopa Parlamendi kaasotsustaja roll kaubandusküsimustes ja tema juurdepääs läbirääkimisdokumentidele;

V.  arvestades, et on soovitatav, et kõrvuti kõnealuste õigusrikkumiste karistamisega oleks ette nähtud kaitse tarbijatele, kes kasutavad intellektuaalomandi õigusega kaitstud tooteid seaduslikult;

W.  arvestades, et kehtivad ühenduse õigusnormid ei sea mitmes piirkonnas kehtivate litsentside süsteemi arendamisele mingeid takistusi;

X.  arvestades, et eri valdkondades, sealhulgas tekstil ja kujutisel põhinevas sektoris on olemas ärimudelid ja -kanalid, samuti litsentsimehhanismid, mis võimaldavad ulatuslikku juurdepääsu väga paljudes vormides ja vormingutes teostele, nii riigi tasandil kui ka piiriüleselt,

1.  väljendab rahulolu komisjoni 11. septembri 2009. aasta teatisega, mis käsitleb täiendavaid mitteseadusandlikke meetmeid; avaldab siiski kahetsust, et teatis ei käsitle õigusliku raamistiku lõpuleviimist sellise meetmete paketi kasutuselevõtuga, mille abil saaks tõhusalt võidelda intellektuaalomandi õiguste rikkumise vastu; väljendab heameelt ELis tehtud edusammude üle võltsimise vastase võitluse ühtlustamisel; julgustab komisjoni tugevdama jõupingutusi tervishoiu ja ohutuse, eriti ravimiohutusega tihedalt seotud valdkondades;

2.  tuletab meelde, et kultuuri valdkonnas eksisteerib intellektuaalomandi õiguste erand „isiklik koopia”;

3.  palub komisjonil esitada kiiresti, 2010. aasta lõpuks, igakülgne intellektuaalomandi õiguste kaitse strateegia, mis hõlmaks kõiki intellektuaalomandi õiguste aspekte, sealhulgas nende jõustamist ja edendamist, pidades eelkõige silmas, et see ei oleks autoriõiguse rolli takistav, vaid soodustav tegur, mis aitab loomeinimestel elatist teenida ja oma teoseid levitada;

4.  palub komisjonil esitada ettepanek intellektuaalomandi õigusi käsitleva kõikehõlmava strateegia kohta, mis kõrvaldaks internetikeskkonnas ühtse turu loomise takistused ja kohandaks Euroopa intellektuaalomandi õiguste õigusliku raamistiku ühiskonna praeguste suundumuste ja tehnilise arenguga;

5.  rõhutab, et intellektuaalomandi õiguste jõustamiseks võetud mis tahes meetmete puhul tuleb kinni pidada Euroopa Liidu põhiõiguste hartast, eelkõige selle artiklitest 7 ja 8, ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist, eelkõige selle artiklitest 6, 8 ja 10, ning need meetmed peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud, proportsionaalsed ja asjakohased; tuletab sellega seoses meelde, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 17 nähakse ette intellektuaalomandi kaitse;

6.  on seisukohal, et komisjon peaks võtma intellektuaalomandi õiguste kaitse aspekte arvesse kõigis asjakohastes poliitikavaldkondades ja seadusandlikes algatustes ning arvestama neid aspekte kõigi mõjuhindamiste juures juhul, kui ettepanek mõjutab intellektuaalomandit;

7.  on seisukohal, et komisjon peaks intellektuaalomandi õiguste tugevdamisel võtma arvesse VKEdel ette tulnud probleeme, kooskõlas Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” raames kehtestatud põhimõttega „kõigepealt mõtle väikestele”, kohaldades VKEde suhtes muu hulgas mittediskrimineerimise põhimõtet;

8.  arvestades õiguste omanike kogemusi mõnes liikmesriigis, ei jaga komisjoni kindlustunnet, et praegune tsiviilvaldkonnas kohaldatav raamistik ELis on piisavalt tõhus ja siseturu nõuetekohaseks toimimiseks vajalikul määral ühtlustatud, ning tuletab komisjonile meelde, et aruanne direktiivi 2004/48/EÜ rakendamise kohta on nende järelduste kinnitamiseks väga oluline;

9.  on arvamusel, et Euroopa õiguslikus raamistikus tuleks luua intellektuaalomandi õiguste rikkujate vastu menetluste algatamise võimalus, ja tuletab komisjonile meelde, et aruanne direktiivi 2004/48/EÜ kohaldamise kohta on kõnealuste nõuete põhjendamiseks äärmiselt oluline;

10.  palub komisjonil koostada direktiivi 2004/48/EÜ kohaldamise aruanne, milles antakse vastavalt direktiivi artikli 18 lõikele 1 hinnang võetud meetmete tõhususele ning mõjule, mida direktiiv avaldab innovatsioonile ja infoühiskonna arengule, ning teha vajaduse korral muudatusi; nõuab, et aruandes toodaks ära ka internetiga seonduva õigusraamistiku tugevdamise ja ajakohastamise võimalused;

11.  arvestada erinevate vormingutega, mis muudavad tööd kättesaadavaks puuetega kasutajale, ning võtta vajalikud meetmed, et hõlbustada selliste tööde levitamist;

12.  ei toeta komisjoni arvamust, et põhilised intellektuaalomandi õigustega seotud õigusaktid on juba olemas; juhib sellega seoses tähelepanu asjaolule, et läbirääkimised kriminaalkaristusi käsitleva direktiivi üle ei ole veel edukalt lõpetatud;

13.  palub komisjonil tagada, et siseturul intellektuaalomandi õiguste kohaldamise tugevdamiseks võetud meetmed ei mõjutaks seaduslikku õigust koostoimimisele, kuna see on peamine digitaalteoste levitamise turu ausa konkurentsi, muu hulgas autorite ja vaba tarkvara kasutajate jaoks;

14.  palub komisjonil esitada kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 118 ELi tulemuslikku patendisüsteemi käsitleva asjakohase õigusakti ettepanek ning väljendab sellega seoses rahulolu nõukogu 4. detsembri 2009. aasta järeldustega Euroopa tugevdatud patendisüsteemi kui märkimisväärse positiivse arengu kohta;

ELi võltsimis- ja piraatlusalane vaatluskeskus (edaspidi „vaatluskeskus”)

15.  tunnistab, kui oluline on faktidel põhineva ja tulemustele suunatud poliitika väljatöötamiseks koguda põhjalikku ja usaldusväärset teavet ja andmeid intellektuaalomandi õiguste igat liiki rikkumiste kohta;

16.  väljendab heameelt vaatluskeskuse loomise üle, sest sinna koondatakse statistika ja andmed, mis on aluseks selliste meetmete väljatöötamisele, mille eesmärk on tõhusalt võidelda võltsimise ja internetis toimuva intellektuaalomandi õiguste rikkumisega; nõuab tungivalt, et komisjon koostaks aruande selle kohta, kuidas kasutada Europoli ja olemasolevaid struktuure kõige paremini ära tolliasutuste vaheliseks koostööks kõnealuses valdkonnas, et tõhusalt võidelda intellektuaalomandi õiguste kriminaalse rikkumise vastu;

17.  soovib, et vaatluskeskusest saaks vahend, mille abil kogutakse ja vahetatakse teavet intellektuaalomandi õiguste igat liiki rikkumiste kohta, sealhulgas võltsimist ja intellektuaalomandi õiguste reguleerimist käsitlevate teadusuuringute kogumine;

18.  palub komisjonil täpsustada vaatluskeskusele seatavaid ülesandeid ning rõhutab, et keskuse tegevuse edukus sõltub suuresti koostööst, millesse on kaasatud kõik sidusrühmad, sealhulgas liikmesriikide asutused, õiguste valdajad, tarbijaorganisatsioonid ja asjaomased majandussektorid, sest see parandab läbipaistvust ja hoiab ära jõupingutuste dubleerimise;

19.  palub komisjonil teavitada igakülgselt ja põhjalikult Euroopa Parlamenti ja nõukogu vaatluskeskuse tegevuse tulemustest iga-aastases aruandes, milles komisjon teeb kokkuvõtted ja esitab vajalikud ettepanekud intellektuaalomandi õiguste alaste õigusaktide parandamiseks;

Tarbijate teadlikkuse suurendamine

20.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama sidusrühmadega koostöös ELi, liikmesriikide ja kohalikul tasandil välja teadlikkuse tõstmise kampaaniad, mille eesmärk on teavitada ohtudest, mida kujutavad võltsitud tooted tarbijate tervisele ja turvalisusele, ning võltsimise ja internetis toimuvate intellektuaalomandi õiguste rikkumiste negatiivsest mõjust majandusele ja ühiskonnale; toonitab, et tuleb tõsta teadlikkust intellektuaalomandi õiguste järgimise vajalikkusest eelkõige noorte Euroopa tarbijate seas;

21.  kutsub kõiki internetis toimuvatest intellektuaalomandi õiguste rikkumistest ja võltsitud kaupade müügist mõjutatud osapooli, sealhulgas võrguoperaatoreid, internetimüüjaid, õiguste valdajaid ja tarbijaorganisatsioone võtma praktilised meetmed, et hoiatada ja harida inimesi seoses autoriõiguse väärtuse ning intellektuaalomandi õiguste rikkumise ja võltsimise mõjuga töökohtadele ja majanduskasvule, näiteks lühikesed, nähtavad ja asjakohased harivad ning hoiatavad teated;

22.  rõhutab vajadust koolitada noori, et nad mõistaksid intellektuaalomandi kaitsmise olulisust ning teeksid selgelt vahet sellel, mis on seaduslik ja mis ei ole, kasutades selleks kindlale sihtrühmale mõeldud teavituskampaaniaid, eelkõige internetis toimuva intellektuaalomandi õiguste rikkumise valdkonnas;

23.  kutsub komisjoni seetõttu üles avaldama tööstusele survet täiendavate maksevõimaluste loomiseks, et Euroopa tarbijatel oleks hõlpsam osta seaduslikult pakutavat sisu, et sellega suurendada ELis seaduslikku allalaadimist;

Internetis toimuva intellektuaalomandi õiguste rikkumisega tegelemine ja nende kaitse

24.  jagab komisjoni seisukohta, et täiendavad mitteseadusandlikud meetmed, nagu arutelud sidusrühmade vahel Euroopa digitaalturu võimalike paranduste üle vabatahtlike ühtlustamismenetluste ja standardite abil, võivad olla kasulikud selleks, et tõhustada intellektuaalomandi õiguste jõustamist, pidades eelkõige silmas sidusrühmade dialoogi tulemusel võetavaid meetmeid;

25.  rõhutab, et autoriõigustega kaitstud teoste ja salvestatud esituste failide ebaseadusliku vahetuse tohutu kasv on seoses töövõimaluste ja sissetulekutega Euroopa majanduse üha suurenev probleem nii loomesektori kui ka valitsuse jaoks;

26.  rõhutab, et kõnealuse nähtuse kujunemisele on aidanud kaasa paljud tegurid, eeskätt tehnika areng ja seaduslike pakkumiste puudumine; tuletab samas meelde, et see nähtus on intellektuaalomandi õiguste rikkumine, millele tuleb kiiresti leida asjaomasele sektorile sobivad ja põhiõigustega kooskõlas olevad lahendused;

27.  toonitab, et tarbijale mitmekesiste, ligitõmbavate, nähtavate ja seaduslike kaupade ja teenuste väljatöötamine ning selle toetamine võib aidata kaasa internetis toimuvate rikkumiste vähenemisele, ning tõdeb seoses sellega, et toimiva Euroopa-sisese digitaalturu puudumine on suur takistus seadusliku pakkumise väljaarendamisele internetis ning kui EL ei tunnista probleemi olemasolu ega tegele küsimusega kiiremas korras, võivad luhtuda liidu jõupingutused kujundada välja seaduspärane internetiturg;

28.  palub seetõttu komisjonil avaldada loomesektorile survet, et see töötaks välja uued maksevõimalused, mis muudaksid seadusliku sisu ostmise Euroopa tarbijale lihtsamaks ja tagaksid seeläbi seadusliku allalaadimise suurenemise ELis;

29.  nõuab konkreetseid õigusakte, tagamaks, et intellektuaalomandi õigustega kaitstud originaaltooteid seaduslikult isiklikuks tarbeks reprodutseerinud eratarbija ei oleks kohustatud sellist seaduslikku reprodutseerimist kuidagi tõendama, kuid et need isikud, kelle huvides see on, peaksid ise tõendama intellektuaalomandi õiguse kaitset käsitlevate õigusnormide võimalikku rikkumist;

30.  rõhutab, et kõik asjassepuutuvad isikud, sealhulgas internetiteenuse pakkujad, peavad osalema dialoogis sidusrühmadega, et leida sobivad lahendused; kutsub komisjoni, kui sellist lahendust ei leita, esitama õigusakti ettepaneku või muutma kehtivat seadusandlust, eelkõige direktiivi 2004/48/EÜ, et tugevdada ühenduse õigusraamistikku selles valdkonnas, võttes seejuures arvesse liikmesriikide kogemusi;

31.  palub komisjonil mõelda igakülgselt sellele, kuidas hõlbustada ettevõtjate juurdepääsu geograafiliste piirideta digitaalturule, võttes arvesse iga sektori eripärasid, lahendades kiiresti multiterritoriaalsete litsentside küsimuse, kui selle järele on olemas tarbijate märkimisväärne nõudlus, ja autoriõigusi käsitlevate ühtlustatud õigusaktide puudumise ning tõhusa ja läbipaistva õiguste kasutamise süsteemi küsimuse, mis täiendaks selliste seaduslike teenuste praegust arengut, mis vastavad tarbija nõudlusele lihtsama, asukohast sõltumatu, kiire ja kohandatud sisule juurdepääsu järele;

32.  rõhutab, et litsentside andmise raamistikku tuleks tehnoloogilise neutraalsuse põhjal parandada viisil, mille tulemusel oleks liikmesriikidel paindlik, tõhus ja läbipaistev õiguste haldamise süsteem, mida oleks võimalik kohandada uue tehnoloogiaga;

33.  kutsub komisjoni üles vaatama läbi õiguste piiriülese haldamise küsimuse ja kaotama praeguse õigusliku ebakindluse, mis tekkis seoses komisjoni 18. oktoobri 2005. aasta soovitusega 2005/737/EÜ autoriõiguste ühise piiriülese haldamise kohta, võttes arvesse asjaolu, et autoriõigus on olemuselt territoriaalne kultuurilistel, traditsioonilistel ja keelelistel põhjustel, ning luues üleeuroopalise litsentsimissüsteemi, mis pakub tarbijatele juurdepääsu võimalikult laiale valikule sisule ja seda mitte Euroopa kohaliku repertuaari arvelt;

34.  juhib lisaks tähelepanu internetipõhise tööstusspionaaži ja tööstusomandiks olevate andmete, eriti tehniliste dokumentide ja lähtekoodi varguse üha kasvavale probleemile;

35.  teeb ettepaneku, et vaatluskeskus peaks koostama andmevarguse probleemi käsitleva üksikasjaliku analüüsi ja esitama probleemi vastu võitlemiseks ettepanekuid;

36.  kutsub komisjoni üles kindlaks tegema VKEdele omased probleemid ja vajadused, et välja töötada konkreetsed meetmed VKEde abistamiseks intellektuaalomandi õiguste rikkumise vastases võitluses ning võimaldada VKEdel ennast ELis ja kolmandates riikides paremini kaitsta;

37.  toetab komisjoni võetud meetmeid eesmärgiga teha kindlaks parimad võimalused ELi tollimääruse edasiseks parandamiseks, mis võimaldab pidada kinni kaupu, mille puhul tekib intellektuaalomandi õiguste rikkumise kahtlus ning mis moodustab intellektuaalomandi õiguste jõustamiseks kavandatud ELi õigusraamistiku ühe samba;

38.  kutsub komisjoni tegema uuenduslikku tugevdatud koostööd ametivõimude ja asjaomaste majandussektoritega;

39.  kutsub liikmesriike ja komisjoni üles laiendama Siseturu Ühtlustamise Ameti ja liikmesriikide intellektuaalomandi asutuste vahelist koostööd, et tegeleda ka intellektuaalomandi õiguste rikkumise vastase võitlusega;

40.  tunnistab vajadust kasutada võltsitud kaupade vastases võitluses liikmesriikides olemasolevaid institutsioonilisi struktuure ning kutsub seetõttu riiklikke patendi- ja teisi intellektuaalomandiga tegelevaid asutusi pakkuma VKEdele ja üldsusele rohkem abi ja koolitust;

Rahvusvaheline mõõde ja mõju siseturule

41.  palub komisjonil tugevdada intellektuaalomandi alast koostööd oluliste kolmandate riikidega ning edendada tasakaalustatud lähenemisviisi intellektuaalomandit käsitlevate läbirääkimiste pidamisel Maailma Kaubandusorganisatsiooni egiidi all, eeskätt seoses intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide (TRIPS) lepinguga;

42.  kutsub komisjoni üles tagama, et jätkuksid jõupingutused mitmepoolset võltsimisvastast kaubanduslepingut käsitlevate läbirääkimiste edendamiseks, eesmärgiga tõhustada intellektuaalomandi õiguste jõustamise süsteemi võltsimise osas, ning seejuures võetaks täielikult arvesse Euroopa Parlamendi seisukohta, eriti seda, mida ta väljendas oma 18. detsembri 2008. aasta resolutsioonis võltsimise mõju kohta rahvusvahelisele kaubandusele, ning palub komisjonil parlamenti täielikult teavitada läbirääkimiste kulgemisest ja tulemustest, ning tagada, et võltsimisvastase kaubanduslepingu sätted on täielikus kooskõlas ühenduse õigustikuga intellektuaalomandi õiguste ja põhiõiguste küsimustes;

43.  avaldab toetust komisjoni tegevusele, mille eesmärk on jätkata ja tõhustada kahepoolseid koostööalgatusi, sealhulgas intellektuaalomandi alane dialoog kolmandate riikidega ning tehnilise abi projektid;

44.  märgib, et siseturu jaoks on kõige suurem proovikivi intellektuaalomandi õiguste rikkumise vastu võitlemine ELi välispiiridel ja kolmandates riikides; palub komisjonil sellega seoses luua kolmandates riikides (eelkõige Indias ja Venemaal) rohkem intellektuaalomandi kasutajatugesid, et aidata Euroopa ettevõtjatel aktiivsemalt nende intellektuaalomandi õigusi jõustada ning võidelda intellektuaalomandi õiguste rikkumise vastu kolmandates riikides ja kõnealustes kolmandates riikides toodetud võltskaupade siseturule jõudmise vastu;

Organiseeritud kuritegevus

45.  rõhutab organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise tähtsust intellektuaalomandi õiguste kaitsel, pidades eeskätt silmas võltsimist ja internetis toimuvaid intellektuaalomandi õiguste rikkumisi; osutab sellega seoses vajadusele proportsionaalseid ja õiglaseid karistusmeetmeid käsitlevate asjakohaste ELi õigusaktide järele ning toetab tihedat strateegilist ja praktilist koostööd ELi kõigi huvitatud osapooltega, eriti Europoli, liikmesriikide asutuste ja erasektoriga ning kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;

o
o   o

46.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele.

(1) EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1.
(2) EÜT L 167, 22.6.2001, lk 10.
(3) ELT L 196, 2.8.2003, lk 7.
(4) ELT L 195, 2.6.2004, lk 16.
(5) ELT L 111, 5.5.2009, lk 16.
(6) ELT C 74 E, 20.3.2008, lk 526.
(7) ELT C 117 E, 6.5.2010, lk 206.
(8) ELT C 247 E, 15.10.2009, lk 25.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika