Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2178(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0175/2010

Teksty złożone :

A7-0175/2010

Debaty :

PV 20/09/2010 - 22
CRE 20/09/2010 - 22

Głosowanie :

PV 22/09/2010 - 5.13
CRE 22/09/2010 - 5.13
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0340

Teksty przyjęte
PDF 319kWORD 91k
Środa, 22 września 2010 r. - Strasburg
Poprawa egzekwowania praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym
P7_TA(2010)0340A7-0175/2010

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie poprawy egzekwowania praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym (2009/2178(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11 września 2009 r. w sprawie poprawy egzekwowania praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym (COM(2009)0467),

–  uwzględniając rezolucję Rady ds. Konkurencyjności z dnia 25 września 2008 r. w sprawie europejskiego globalnego planu dotyczącego walki z podrabianiem i piractwem,

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego („dyrektywa o handlu elektronicznym”)(1),

–  uwzględniając dyrektywę 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczące działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa(3),

–  uwzględniając dyrektywę 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczącą praw własności intelektualnej(4),

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych(5),

–  uwzględniając swoje stanowisko z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków prawa karnego mających na celu zapewnienie egzekwowania praw własności intelektualnej(6),

–  uwzględniając strategię Komisji dotyczącą egzekwowania praw własności intelektualnej w krajach trzecich z 2005 r. oraz dokument roboczy służb Komisji „Sprawozdanie z egzekwowania praw własności intelektualnej w 2009 r.”,

–  uwzględniając swoje zalecenie z dnia 26 marca 2009 r. dla Rady w sprawie utrwalenia bezpieczeństwa i podstawowych wolności w internecie(7),

–  uwzględniając europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,

–  uwzględniając prawnie wiążący charakter karty praw podstawowych,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie przemysłu kulturalnego w Europie(8),

–  uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie programu „Small Business Act” dla Europy, określającego zasadę „Najpierw myśl na małą skalę” dla ambitnego programu politycznego dla MŚP,

–  uwzględniając art. 48 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jak również Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0175/2010),

A.  mając na uwadze, że naruszenia praw własności intelektualnej (PWI) stanowią rzeczywiste zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, ale także dla naszej gospodarki i naszych społeczeństw,

B.  mając na uwadze, że innowacje naukowe i techniczne, patenty oraz przemysł związany z kulturą mają zdecydowany wpływ na konkurencyjność gospodarki europejskiej, zarówno ze względu na ilość i różnorodność ich zastosowań, jak i na wytwarzane bogactwo; mając na uwadze, że gospodarka oparta na tworzeniu i propagowaniu kultury powinna być wspierana,

C.  mając na uwadze, że Unię Europejską, jako członka Światowej Organizacji Handlu, obowiązuje Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS); mając na uwadze, że państwa członkowskie UE są tym samym zobowiązane do przyjmowania i wdrażania skutecznych środków przeciwdziałania naruszeniom PWI,

D.  mając na uwadze, że dzielenie się wiedzą i propagowanie innowacji są mocno zakorzenione w tradycjach Unii Europejskiej, zaś zapewnienie jak największego dostępu do postępów technologicznych, jak również produktów kulturalnych leży u podstaw polityki edukacyjnej i polityki na rzecz rozwoju,

E.  mając na uwadze, że w celu właściwego egzekwowania PWI na rynku wewnętrznym istotne jest uwzględnienie nie tylko obszaru UE, ale też sytuacji na granicach zewnętrznych UE i w krajach trzecich, aby pogodzić ochronę treści pochodzenia wspólnotowego i praw ich właścicieli z dostępem konsumentów do treści pozawspólnotowych,

F.  mając na uwadze, że dane dotyczące naruszeń PWI są niespójne, niekompletne, niewystarczające i rozproszone oraz że dla wszelkiego dodatkowego wniosku legislacyjnego konieczna jest obiektywna, niezależna ocena skutków,

G.  mając na uwadze, że innowacje i kreatywność są istotną wartością dodaną dla gospodarki europejskiej oraz że z uwagi na uwarunkowania gospodarcze należy postępować w taki sposób, żeby je chronić i rozwijać,

H.  mając na uwadze, że naruszenia PWI są problemem horyzontalnym, który dotyczy wszystkich sektorów przemysłu, w szczególności twórczych i innowacyjnych gałęzi przemysłu, jak również sportu,

I.  mając na uwadze, że ciągłe naruszenia PWI doprowadzą do zaniku innowacji w UE,

J.  mając na uwadze, że zjawisko naruszeń PWI on-line osiągnęło niepokojące rozmiary, w szczególności w sektorach twórczych, oraz że dotychczas nie ustalono, czy obowiązujące ramy prawne są wystarczające do skutecznego zapewnienia ochrony uprawnionych w internecie i jednoczesnego zagwarantowania równowagi między wszystkimi interesami, m.in. interesami konsumentów,

K.  mając na uwadze, że wysiłki na rzecz przeciwdziałania naruszeniom praw autorskich muszą cieszyć się poparciem społeczeństwa, aby nie zaistniało ryzyko zmniejszenia poparcia dla praw własności intelektualnej wśród obywateli,

L.  mając na uwadze, że nieuprawnione umieszczanie materiałów chronionych prawem autorskim w internecie stanowi jawne naruszenie praw własności intelektualnej i jest zabronione przez traktaty Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) o prawie autorskim (WCT) i o artystycznych wykonaniach i fonogramach (WPPT), których Unia Europejska jest stroną,

M.  mając na uwadze, że sektor twórczy nadal powinien opracowywać modele dające dostęp do treści twórczych on-line, umożliwiający konsumentom dokonywanie lepszych i bardziej oszczędnych wyborów, w tym dostęp do nieograniczonych usług subskrypcji; mając na uwadze, że rozwój tych usług prawnych jest hamowany przez wzrost ilości treści umieszczanych niezgodnie z prawem w internecie,

N.  mając na uwadze, że aby utrzymać i zwiększyć zainteresowanie społeczeństwa swoją ofertą, dostawcy mediów audiowizualnych muszą wykorzystywać wszystkie nowe środki dystrybucji; mając na uwadze, że obecne przepisy dotyczące przyznawania licencji powinny zostać ulepszone, tak aby państwa członkowskie mogły dysponować elastycznym systemem dostosowanym do nowych technologii,

O.  mając na uwadze, że istnieją już ramy prawne dotyczące zjawiska podrabiania i piractwa w odniesieniu do towarów, z wyjątkiem przepisów przewidujących sankcje karne, jednak wciąż istnieją luki dotyczące naruszania PWI on-line,

P.  mając na uwadze, że środki przewidziane w dyrektywie 2004/48/WE dotyczącej przestrzegania PWI na rynku wewnętrznym nie zostały jeszcze poddane ocenie dotyczącej ochrony tych praw ani ich wpływu na prawa konsumentów,

Q.  mając na uwadze, że ramy regulacyjne w zakresie telekomunikacji niedawno zostały zmienione i włączono do nich przepisy dotyczące znormalizowanych ogłoszeń interesu publicznego, które mogą odnosić się m.in. do praw autorskich i ich naruszeń bez zagrażania ochronie praw prywatności i które podkreślają konieczność przestrzegania praw podstawowych w kwestiach odnoszących się do dostępu do internetu,

R.  mając na uwadze, że europejskie ramy prawne powinny przewidywać możliwość wszczynania postępowań przeciwko osobom naruszającym prawa autorskie, gdyż traktaty międzynarodowe w niewystarczającym stopniu rozwiązują problem naruszeń PWI,

S.  mając na uwadze, że jeżeli chodzi o patenty, to ich ochrona ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zwalczania naruszeń patentów; mając na uwadze, że kwestia jednolitego systemu patentowego na szczeblu UE wciąż czeka na rozwiązanie,

T.  mając na uwadze, że dowiedziono powiązań między różnymi rodzajami przestępczości zorganizowanej i naruszeniami PWI,

U.  mając na uwadze, że traktat lizboński nadaje Parlamentowi Europejskiemu rolę współdecydenta w sprawach handlowych i umożliwia mu dostęp do dokumentów negocjacyjnych,

V.  mając na uwadze, że oprócz karania przestępstw należy zapewnić ochronę konsumentom, którzy zgodnie z prawem korzystają z produktów objętych prawami własności intelektualnej,

W.  mając na uwadze, że w obowiązującym prawodawstwie wspólnotowym nie przewiduje się żadnych przeciwwskazań do rozwoju systemów zezwoleń wieloterytorialnych,

X.  mając na uwadze, że w wielu dziedzinach, w tym w sektorze działającym w oparciu o tekst i obraz, istnieją modele i kanały biznesowe oraz mechanizmy licencjonowania umożliwiające dostęp do szerokiej gamy utworów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w wielu formach i formatach,

1.  przychylnie odnosi się do komunikatu Komisji z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uzupełniających środków nielegislacyjnych; wyraża jednak ubolewanie z powodu tego, że w komunikacie nie poruszono kwestii dopełnienia ram prawodawczych poprzez szereg inicjatyw służących skutecznemu zwalczaniu naruszeń praw własności intelektualnej; przyjmuje z zadowoleniem postęp poczyniony w UE na rzecz ujednolicenia przepisów dotyczących walki z podrabianiem; zachęca Komisję do zwiększenia wysiłków w sektorach wrażliwych z punktu widzenia zdrowia i bezpieczeństwa, zwłaszcza sektora produkcji leków;

2.  przypomina, że w dziedzinie kultury istnieje wyjątek od PWI w postaci „kopii prywatnej”;

3.  wzywa Komisję, żeby do końca 2010 r. pilnie przedstawiła obszerną strategię na rzecz PWI, w której poruszone zostaną wszelkie aspekty PWI, m.in. ich egzekwowanie, jak również ich promowanie, a w szczególności rola praw autorskich jako szansy, a nie przeszkody, umożliwiającej twórcom zarabianie na życie i rozpowszechnianie ich utworów;

4.  wzywa Komisję, żeby zaproponowała obszerną strategię na rzecz PWI, która usunęłaby przeszkody w tworzeniu jednolitego rynku w środowisku cyfrowym oraz dostosowałaby europejskie ramy regulacyjne w zakresie PWI do obecnych tendencji w społeczeństwie, a także do rozwoju technicznego;

5.  podkreśla, że wszelkie środki przedsięwzięte w celu wzmocnienia PWI muszą być zgodne z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności z art. 7 i 8, a także z europejską Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w szczególności z art. 6, 8 i 10, oraz że muszą być niezbędne, proporcjonalne i odpowiednie w ramach demokratycznego społeczeństwa; przypomina w związku z tym, że art. 17 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przewiduje ochronę własności intelektualnej;

6.  sądzi, że Komisja powinna uwzględniać aspekty PWI we wszystkich właściwych strategiach politycznych lub inicjatywach legislacyjnych oraz rozpatrywać te aspekty w całym procesie analizy wpływu, jeżeli wniosek miałby wywoływać skutki w dziedzinie własności intelektualnej;

7.  uważa, że Komisja powinna wziąć pod uwagę konkretne problemy, których doświadczają MŚP w zakresie wzmocnienia praw własności intelektualnej zgodnie z zasadą „Najpierw myśl na małą skalę” zapisaną w programie „Small Business Act” dla Europy, poprzez stosowanie zasady niedyskryminacji wobec MŚP;

8.  ze względu na doświadczenia posiadaczy praw w niektórych państwach członkowskich nie podziela pewności Komisji co do tego, że obecne środki cywilnoprawne w UE są wystarczająco skuteczne i zharmonizowane, żeby zapewnić właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, i przypomina Komisji, że sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy 2004/48/WE ma decydujące znaczenie dla potwierdzenia tych twierdzeń;

9.  jest zdania, że europejskie ramy prawne powinny umożliwiać wszczynanie postępowań przeciwko osobom naruszającym prawa własności intelektualnej i przypomina Komisji, że sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy 2004/48/WE ma decydujące znaczenie dla potwierdzenia tych roszczeń;

10.  wzywa Komisję, żeby sporządziła sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy 2004/48/WE, obejmujące ocenę skuteczności podjętych środków oraz analizę wpływu dyrektywy na innowacyjność i rozwój społeczeństwa informacyjnego, zgodnie z art. 18 ust. 1 przedmiotowej dyrektywy, oraz by w razie potrzeby zaproponowała poprawki; zwraca się o ujęcie w sprawozdaniu analizy sposobów mających na celu wzmocnienie i ulepszenie ram prawnych regulujących internet;

11.  wzięła pod uwagę istnienie szczególnych formatów umożliwiających dostęp do dzieł osobom niepełnosprawnym i przyjęła niezbędne środki na rzecz propagowania dystrybucji tych formatów;

12.  nie podziela poglądu Komisji, że obowiązuje już podstawowy korpus przepisów regulujących egzekwowanie PWI; zauważa w tym względzie, że nie zakończono pomyślnie negocjacji w sprawie dyrektywy o sankcjach karnych;

13.  zwraca się do Komisji Europejskiej o zadbanie, by działania mające na celu wzmocnienie stosowania praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym nie podważały usankcjonowanego prawa do interoperacyjności, która ma decydujący wpływ na zdrową konkurencję na rynku dystrybucji utworów cyfrowych, w szczególności w przypadku autorów i użytkowników wolnego oprogramowania;

14.  wzywa Komisję, żeby w oparciu o art. 118 TFUE przedłożyła odpowiednie wnioski legislacyjne, które rozwiążą kwestię skutecznego unijnego systemu patentowego, i w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie zaawansowanego systemu patentowego w Europie, stanowiące znaczące pozytywne osiągnięcie;

Europejskie obserwatorium zajmujące się zjawiskiem podrabiania i piractwa (Obserwatorium)

15.  uznaje znaczenie obszernych i rzetelnych informacji i danych na temat wszelkich rodzajów naruszeń PWI dla opracowywania strategii politycznych w oparciu o dowody i z nakierowaniem na wyniki;

16.  przychylnie odnosi się do powołania Obserwatorium jako narzędzia centralizacji statystyk i danych, które posłużą za podstawę nadawania kierunku działaniom proponowanym w celu skutecznego zwalczania zjawiska podrabiania i naruszeń PWI on line; zachęca Komisję do sporządzenia sprawozdania w sprawie jak najlepszego wykorzystania Europolu i istniejących struktur współpracy między organami celnymi w tej dziedzinie w celu skutecznego zwalczania przestępczych naruszeń PWI;

17.  chciałby, żeby Obserwatorium stało się narzędziem gromadzenia i wymiany danych i informacji o wszelkich formach wszystkich naruszeń PWI, w tym gromadzenia wyników badań naukowych dotyczących podrabiania i regulacji PWI;

18.  zwraca się do Komisji, żeby precyzyjnie określiła przyszłe zadania Obserwatorium, oraz podkreśla, że powodzenie projektu Obserwatorium w dużej mierze zależy od zaangażowania i współpracy wszystkich działających w tej dziedzinie podmiotów, w tym władz krajowych, osób uprawnionych, organizacji konsumenckich i odpowiednich sektorów przemysłu, tak żeby zwiększyć przejrzystość i uniknąć dublowania wysiłków;

19.  wzywa Komisję, żeby gruntowanie i w pełni zawiadamiała Parlament i Komisję o wynikach działalności Obserwatorium, sporządzając sprawozdania roczne, w których Komisja przedstawi wnioski i zaproponuje rozwiązania niezbędne do polepszenia prawodawstwa w zakresie PWI;

Zwiększanie świadomości konsumentów

20.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do przeprowadzenia we współpracy z zainteresowanymi podmiotami na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym kampanii zwiększającej świadomość zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, z jakimi wiążą się podrabiane produkty, ale również na temat wpływu podrabiania i i naruszeń PWI on line na gospodarkę i społeczeństwo; podkreśla, że konieczne jest zwiększenie wiedzy o potrzebie przestrzegania PWI, zwłaszcza wśród młodych konsumentów europejskich;

21.  w sprawie naruszeń PWI i sprzedaży produktów podrabianych on-line wzywa wszystkie zaangażowane podmioty, m.in. dostawców, platformy sprzedaży on-line, osoby uprawnione i organizacje konsumentów, żeby przyjęły konkretne środki ostrzegawcze i informujące o wartości praw autorskich oraz o skutkach naruszeń PWI i podrabiania dla zatrudnienia i wzrostu, takie jak krótkie, widoczne i rzeczowe informacje ostrzegawcze i edukacyjne;

22.  podkreśla, że konieczna jest edukacja młodych ludzi poprzez celowe kampanie na rzecz podnoszenia świadomości, zwłaszcza skierowane przeciw naruszeniom PWI on line, żeby mogli oni zrozumieć znaczenie własności intelektualnej i precyzyjnie ustalić, co jest legalne, a co nie;

23.  wzywa zatem Komisję, aby wywarła presję na przedmiotowy sektor w celu opracowania dodatkowych mechanizmów płatności w celu ułatwienia europejskim konsumentom kupowania legalnie oferowanych treści, aby doprowadzić do wzrostu legalnego pobierania w UE;

Zaradzenie naruszeniom on line i ochrona PWI w internecie

24.  zgadza się z Komisją i uznaje, że dodatkowe środki nielegislacyjne, takie jak dyskusje na temat możliwych ulepszeń cyfrowego rynku w Europie poprzez dobrowolną harmonizację procedur i standardów pośród zainteresowanych stron, mogą pomóc zwiększyć stosowanie PWI, zwłaszcza środki wynikające z gruntownej debaty zainteresowanych stron;

25.  podkreśla, że ogromny wzrost przypadków nieuprawnionej wymiany plików z utworami i zarejestrowanymi wykonaniami chronionymi prawami autorskimi stanowi coraz większy problem dla europejskiej gospodarki pod względem tworzenia nowych miejsc pracy i dochodów sektora twórczego, jak i dla rządów;

26.  podkreśla, że rozwój tego zjawiska umożliwiło kilka czynników, a w szczególności postęp technologiczny i brak legalnych ofert; przypomina jednak, że zjawisko to stanowi naruszenie PWI i że należy mu odpowiednio i pilnie zaradzić w zależności od danego sektora z poszanowaniem praw podstawowych;

27.  podkreśla, że wsparcie dla zróżnicowanej legalnej oferty, która będzie atrakcyjna i widoczna dla konsumenta, oraz rozwój takiej oferty mogą przyczynić się do likwidacji zjawiska naruszeń on-line, i uznaje w tej kwestii, że brak funkcjonującego europejskiego wewnętrznego rynku cyfrowego stanowi istotną przeszkodę dla rozwoju legalnych ofert on-line, a UE ryzykuje zmarnotrawieniem wysiłków mających na celu rozwinięcie legalnego rynku internetowego, jeżeli nie dostrzeże tego faktu i nie przedstawi pilnych propozycji w celu zaradzenia temu problemowi;

28.  w związku z tym zwraca się do Komisji, aby wywarła presję na przedmiotowy sektor w celu opracowania nowych mechanizmów płatności dla ułatwienia europejskim konsumentom kupowania legalnie oferowanych treści, co pozwoli zapewnić w UE wzrost legalnego pobierania;

29.  wzywa do przyjęcia precyzyjnych przepisów, które zagwarantują, że konsument będący osobą prywatną, który na podstawie oryginalnych produktów objętych prawami własności intelektualnej stworzył na własne potrzeby kopie tych produktów, nie byłby zobowiązany do przedstawienia dowodów zgodnego z prawem kopiowania; ciężar dowodowy będzie w takim przypadku spoczywał na osobie, w której interesie leży udowodnienie ewentualnego złamania praw własności intelektualnej;

30.  nalega, żeby wszystkie zaangażowane podmioty, w tym dostawcy internetu, uczestniczyli w debacie z zainteresowanymi stronami, żeby znaleźć odpowiednie rozwiązania; jeżeli nie będzie to możliwe, wzywa Komisję, żeby przedstawiła wniosek legislacyjny lub zmieniła obowiązujące przepisy, w szczególności dyrektywę 2004/48/WE w celu wzmocnienia wspólnotowych ram prawnych w tej dziedzinie w oparciu o doświadczenia krajowe;

31.  wzywa Komisję, żeby przy uwzględnieniu szczególnych cech każdego sektora szeroko rozważyła metody ułatwienia przemysłowi dostępu do rynku cyfrowego bez granic geograficznych, pilnie przedstawiając rozwiązania w sprawie zezwoleń wieloterytorialnych przy znacznym popycie konsumentów, braku zharmonizowanego prawodawstwa dotyczącego praw autorskich oraz skutecznego i przejrzystego systemu zarządzania prawami, mogącego uzupełnić obecny rozwój usług, które są legalne i wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu konsumentów na powszechniejszy, stały i spersonalizowany dostęp do treści;

32.  podkreśla, że przepisy dotyczące przyznawania licencji powinny zostać ulepszone w oparciu o technologiczną neutralność, tak aby państwa członkowskie mogły dysponować elastycznym, skutecznym i przejrzystym systemem zarządzania prawami, dostosowanym do nowych technologii;

33.  wzywa Komisję, aby poddała przeglądowi kwestię transgranicznego zarządzania prawami i zmieniła obecną sytuację niepewności prawnej, będącą skutkiem zalecenia Komisji 2005/737/WE z dnia 18 października 2005 r. w sprawie transgranicznego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, uwzględniając to, że prawa autorskie z natury mają charakter terytorialny z przyczyn kulturowych, związanych z tradycją i lingwistycznych, oraz zapewniając ogólnoeuropejski system zezwoleń, umożliwiający konsumentom najszerszy możliwy wybór treści, bez obciążania kosztami lokalnego repertuaru w Europie;

34.  zwraca ponadto uwagę na rosnące zjawiska internetowego szpiegostwa przemysłowego oraz kradzieży danych stanowiących własność przemysłową, w szczególności dokumentacji technicznych oraz kodów źródłowych;

35.  proponuje by Obserwatorium zajęło się szczegółową diagnozą problemu kradzieży danych oraz przedstawiło swoją propozycję walki z tym problemem;

36.  wzywa Komisję do określenia konkretnych problemów i potrzeb MŚP w celu opracowania określonych środków ukierunkowanych na pomoc MŚP w zwalczaniu naruszeń praw własności intelektualnej oraz na umożliwienie MŚP lepszej ochrony swoich interesów zarówno w UE, jak i w krajach trzecich;

37.  popiera podjęte przez Komisję kroki mające na celu określenie najlepszych sposobów dalszego ulepszania unijnego rozporządzenia dotyczącego działań organów celnych, które pozwala na zatrzymywanie towarów podejrzewanych o naruszenie PWI i jako takie stanowi jeden z filarów unijnych ram prawnych mających na celu egzekwowanie PWI;

38.  zwraca się do Komisji, żeby rozwijała innowacyjną i wzmocnioną współpracę administracji i różnych odpowiednich gałęzi przemysłu;

39.  wzywa państwa członkowskie i Komisję do rozszerzenia współpracy między Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego i krajowymi urzędami ds. własności intelektualnej w celu uwzględnienia również zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej;

40.  uznaje potrzebę wykorzystania istniejących w państwach członkowskich struktur instytucjonalnych w walce z podrabianymi towarami i w związku z tym wzywa krajowe urzędy patentowe i inne urzędy ds. własności intelektualnej do udzielania większego wsparcia i szkolenia małym i średnim przedsiębiorstwom oraz społeczeństwu;

Wymiar międzynarodowy i wpływ na rynek wewnętrzny

41.  wzywa Komisję, żeby nasiliła swoją współpracę z krajami trzecimi o charakterze priorytetowym w dziedzinie własności intelektualnej oraz żeby wspierała zrównoważone podejście w ramach negocjacji w sprawie własności intelektualnej w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, w szczególności w ramach porozumienia w kwestii handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS);

42.  wzywa Komisję, żeby zadbała, aby jej starania na rzecz dalszego prowadzenia negocjacji w sprawie wielostronnej umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA), mającej na celu poprawę skuteczności systemu egzekwowania PWI przeciwko podrabianiu, były kontynuowane z pełnym uwzględnieniem stanowiska Parlamentu, wyrażonego przede wszystkim w jego rezolucji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wpływu procederu podrabiania na handel międzynarodowy, oraz wzywa ją, żeby w pełni powiadamiała Parlament o postępach i wynikach negocjacji oraz żeby dopilnowała, by przepisy ACTA pozostawały w pełnej zgodności ze wspólnotowym dorobkiem prawnym w sprawie PWI i prawami podstawowymi;

43.  popiera fakt, że Komisja kontynuuje i wzmacnia inicjatywy dotyczące współpracy dwustronnej, m.in. „dialog o własności intelektualnej” z krajami trzecimi i projekty dotyczące pomocy technicznej;

44.  zauważa, że największym wyzwaniem dla rynku wewnętrznego jest zwalczanie naruszeń praw własności intelektualnej na zewnętrznych granicach UE i w krajach trzecich; w tym względzie wzywa Komisję do stworzenia w krajach trzecich (zwłaszcza w Indiach i Rosji) większej liczby ośrodków informacji na temat własności intelektualnej w celu umożliwienia europejskim przedsiębiorcom bardziej aktywnego egzekwowania przysługujących im praw własności intelektualnej oraz zwalczania naruszeń tych praw w krajach trzecich i przeciwdziałania wprowadzaniu na rynek wewnętrzny podrabianych towarów wytwarzanych w tych krajach trzecich;

Przestępczość zorganizowana

45.  podkreśla znaczenie walki z przestępczością zorganizowaną w dziedzinie PWI, w szczególności podrabiania i naruszeń PWI on line; w związku z tym zauważa, że potrzebne jest odpowiednie prawodawstwo unijne dotyczące proporcjonalnych i sprawiedliwych sankcji, oraz popiera ścisłą współpracę strategiczną i operacyjną między wszystkimi zainteresowanymi stronami w UE, w szczególności Europolem, władzami krajowymi i sektorem prywatnym, a także państwami spoza UE i organizacjami międzynarodowymi;

o
o   o

46.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu oraz parlamentom i rządom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1.
(2) Dz.U. L 167 z 22.6.2001, s. 10.
(3) Dz.U. L 196 z 2.8.2003, s. 7.
(4) Dz.U. L 195 z 2.6.2004, s. 16.
(5) Dz.U. L 111 z 5.5.2009, s. 16.
(6) Dz.U. C 74 E z 20.3.2008, s. 526.
(7) Dz.U. C 117 E z 6.5.2010, s. 206.
(8) Dz.U. C 247 E z 15.10.2009, s. 25.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności