Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2178(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0175/2010

Texte depuse :

A7-0175/2010

Dezbateri :

PV 20/09/2010 - 22
CRE 20/09/2010 - 22

Voturi :

PV 22/09/2010 - 5.13
CRE 22/09/2010 - 5.13
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0340

Texte adoptate
PDF 318kWORD 93k
Miercuri, 22 septembrie 2010 - Strasbourg
Aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internă
P7_TA(2010)0340A7-0175/2010

Rezoluţia Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internă (2009/2178(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și Comitetul Economic și Social European din 11 septembrie 2009 „O mai bună protejare a drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internă” (COM(2009)0467),

–  având în vedere Rezoluția Consiliului pentru competitivitate din 25 septembrie 2008 privind un plan european global de combatere a contrafacerii și a pirateriei,

–  având în vedere Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic)(1),

–  având în vedere Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale drepturilor de autor și ale drepturilor conexe în societatea informațională(2),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind intervenția autorităților vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum și măsurile care trebuie aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală(3),

–  având în vedere Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală(4),

–  având în vedere Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind protecția juridică a programelor pentru calculator(5),

–  având în vedere poziția sa din 25 aprilie 2007 referitoare la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsurile penale menite să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală(6),

–  având în vedere documentul Comisiei Strategia vizând să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în țările terțe din 2005 și documentul intern de lucru al Comisiei „Raportul pe 2009 privind aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală”,

–  având în vedere recomandarea sa din 26 martie 2009 pentru Consiliu privind consolidarea securității și a libertăților fundamentale pe internet(7),

–  având în vedere Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

–  având în vedere caracterul obligatoriu din punct de vedere juridic al Cartei drepturilor fundamentale,

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 aprilie 2008 privind industriile culturale din Europa(8),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 25 iunie 2008 referitoare la Legea privind întreprinderile mici pentru Europa care stabilește principiul „gândiți mai întâi la scară mică” pentru o agendă ambițioasă a politicii pentru IMM-uri,

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0175/2010),

A.  întrucât încălcările drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) pot constitui o amenințare reală pentru sănătatea și siguranța consumatorilor, ca și pentru economia și societățile noastre;

B.  întrucât inovațiile științifice și tehnice, brevetele și industriile culturale au o contribuție decisivă la competitivitatea economiei europene, atât prin numărul și diversitatea oportunităților profesionale pe care le oferă, cât și prin bogăția creată; întrucât economia culturală trebuie susținută, de la creație și până la distribuție;

C.  întrucât Uniunea Europeană, în calitate de membră a Organizației Mondiale a Comerțului, trebuie să respecte prevederile Acordului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs); întrucât statele membre UE se angajează să adopte și să pună în aplicare măsuri eficace împotriva tuturor încălcărilor DPI;

D.  întrucât comunicarea cunoștințelor și diseminarea inovațiilor sunt tradiții bine înrădăcinate ale Uniunii Europene; întrucât accesul unui număr cât mai mare de persoane la progresul tehnologic și la produsele culturale continuă să stea la baza politicii de educație și dezvoltare;

E.  întrucât, pentru a aborda în mod corect problema aplicării DPI pe piața internă, este important să ținem cont nu doar de teritoriul UE, ci și de situația de la frontierele externe ale UE și din statele terțe, pentru ca protecția conținuturilor de origine comunitară și a persoanelor care au drepturi asupra acestora să fie compatibilă cu accesul consumatorilor la conținuturile extracomunitare;

F.  întrucât datele privind amploarea încălcării DPI sunt incoerente, incomplete, insuficiente și fragmentate și întrucât este nevoie de o evaluare a impactului obiectivă, independentă pentru orice propunere legislativă suplimentară;

G.  întrucât inovația și creativitatea reprezintă o valoare adăugată importantă pentru economia europeană și întrucât, ținând cont de contextul economic, acestea trebuie protejate și dezvoltate;

H.  întrucât încălcarea DPI este un aspect orizontal, care afectează toate sectoarele industriale, în special industriile creative și inovatoare și sportul;

I.  întrucât încălcările DPI care au loc în prezent vor duce la dispariția inovațiilor în UE;

J.  întrucât fenomenul încălcărilor DPI online a atins dimensiuni îngrijorătoare, în special pentru sectoarele industriilor cu conținut creativ și întrucât nu s-a stabilit încă în ce măsură cadrul juridic existent poate asigura în mod eficient protecția titularilor drepturilor pe internet, garantând echilibrul între toate interesele, inclusiv cele ale consumatorilor;

K.  întrucât eforturile de soluționare a încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală trebuie să se bucure de sprijinul publicului, pentru a nu periclita sprijinul acordat drepturilor de proprietate intelectuală în rândul cetățenilor;

L.  întrucât încărcarea neautorizată pe internet a unor materiale protejate prin drepturi de autor reprezintă o încălcare clară a drepturilor de proprietate intelectuală și este interzisă prin tratatele Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) privind drepturile de autor (WCT) și interpretările, execuțiile și fonogramele (WPPT), la care Uniunea Europeană este parte contractantă;

M.  întrucât sectorul creativ ar trebui să dezvolte în continuare modele care să permită accesul la conținuturi creative în mediul online, care oferă consumatorilor opțiuni îmbunătățite și eficiente din punctul de vedere al costurilor, inclusiv accesul la servicii cu abonament nelimitat; întrucât dezvoltarea acestor servicii legale este inhibată de creșterea conținuturilor încărcate în mod ilegal în mediul online;

N.  întrucât, pentru a menține și crește atractivitatea materialului pe care îl pot oferi publicului, producătorii din sfera audiovizualului trebuie să poată folosi toate mijloacele de distribuție noi; întrucât sistemul actual de acordare a licențelor trebuie îmbunătățit în așa fel încât statele membre să aibă la dispoziție un sistem flexibil, care poate fi adaptat la noile tehnologii;

O.  întrucât, cu excepția legislației privind sancțiunile penale, există deja un cadru juridic comunitar în ceea ce privește fenomenul contrafacerii și pirateriei bunurilor materiale, dar există în continuare lacune în domeniul combaterii încălcărilor DPI online;

P.  întrucât măsurile prevăzute de Directiva 2004/48/CE privind respectarea DPI pe piața internă nu au făcut încă obiectul unei evaluări în termeni de protejare a drepturilor sau din punctul de vedere al efectelor sale asupra drepturilor consumatorilor;

Q.  întrucât cadrul de reglementare a sectorului telecomunicațiilor a fost modificat recent, cuprinzând prevederi privind avizele standardizate de interes public care pot aborda, printre altele, drepturile de autor și încălcarea acestora, fără a pune în pericol drepturile la protecția datelor și la confidențialitate, subliniind necesitatea respectării drepturilor fundamentale în ceea ce privește accesul la internet;

R.  întrucât în cadrul juridic european trebuie creată posibilitatea inițierii de acțiuni în justiție împotriva persoanelor care încalcă drepturile de autor, deoarece tratatele internaționale nu sunt capabile aproape deloc să soluționeze problema încălcărilor DPI;

S.  întrucât protecția brevetelor este esențială pentru a combate în mod eficient încălcările drepturilor ce decurg din brevete; întrucât chestiunea unui sistem unitar de brevete trebuie soluționată la nivelul UE;

T.  întrucât există legături dovedite între diverse forme de criminalitate organizată și încălcările DPI;

U.  întrucât rolul de codecizie al Parlamentului European în problemele comerciale și accesul său la documentele de negociere este garantat prin Tratatul de la Lisabona;

V.  întrucât este de dorit ca, pe lângă măsurile de prevenire a infracțiunilor în acest domeniu, să se asigure protecție pentru consumatorii care utilizează în mod legal produse supuse protecției proprietății intelectuale;

W.  întrucât dreptul actual comunitar nu constituie un impediment pentru dezvoltarea sistemelor de licențiere multiteritoriale;

X.  întrucât, în diverse medii, inclusiv în sectorul bazat pe texte și imagini, există modele și canale de afaceri, precum și mecanisme de licențiere ce permit un acces amplu la lucrări într-o gamă largă de forme și formate, atât în interiorul frontierelor, cât și la nivel transfrontalier,

1.  salută comunicarea Comisiei din 11 septembrie 2009 care urmărește adoptarea unor măsuri nelegislative suplimentare; regretă, însă, faptul că această comunicare nu abordează chestiunea finalizării cadrului legislativ prin introducerea unei serii de măsuri care să combată într-un mod eficace încălcările drepturilor de proprietate intelectuală salută progresele înregistrate de UE în armonizarea luptei împotriva contrafacerii; încurajează Comisia să-și intensifice eforturile în domenii sensibile din punctul de vedere al sănătății și siguranței, inclusiv în domeniul medicamentelor;

2.  reamintește faptul că, în domeniul cultural, există o excepție de la DPI: „copia privată”;

3.  solicită Comisiei să prezinte urgent, până la sfârșitul anului 2010, o strategie cuprinzătoare care să abordeze toate aspectele legate de DPI, inclusiv aplicarea acestora, precum și promovarea acestora, în special a rolului de facilitator, nu de obstacol, al dreptului de autor, care le oferă creatorilor posibilitatea de a-și câștiga existența și de a-și disemina operele;

4.  solicită Comisiei să propună o strategie cuprinzătoare privind DPI, care să îndepărteze obstacolele din calea creării unei piețe unice în mediul online și să adapteze cadrul juridic european în materie de DPI la tendințele actuale ale societății, precum și la progresul tehnic;

5.  subliniază faptul că orice măsură luată în sensul consolidării DPI trebuie să respecte Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 7 și articolul 8, precum și Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, inclusiv articolul 6, articolul 8 și articolul 10, și să fie necesară, proporțională și adecvată, într-o societate democratică; reamintește în acest sens că articolul 17 din Carte drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede protecția proprietății intelectuale;

6.  consideră că aspectele privind DPI trebuie luate în considerare de către Comisie în toate politicile sau inițiativele legislative relevante și că ar trebui examinate în cadrul tuturor proceselor de analiză a impactului în cazul în care o propunere ar avea consecințe în domeniul proprietății intelectuale;

7.  consideră că Comisia ar trebui să țină cont de problemele specifice întâmpinate de IMM-uri în consolidarea drepturilor de proprietate intelectuală ce corespund principiului „gândiți mai întâi la scară mică”, statuat prin Legea privind întreprinderile mici pentru Europa, prin măsuri precum aplicarea principiului non-discriminării pentru IMM-uri;

8.  având în vedere experiențele prin care au trecut persoane titulare ale unor drepturi în anumite state membre, nu împărtășește convingerea Comisiei că actualul cadru de aplicare a măsurilor de drept civil în UE este eficient și suficient armonizat pentru a permite funcționarea adecvată a pieței interne și reamintește Comisiei că raportul privind aplicarea Directivei 2004/48/CE este esențial pentru confirmarea acestor concluzii;

9.  consideră că în cadrul juridic european ar trebui creată posibilitatea inițierii unor acțiuni în justiție împotriva celor care încalcă drepturile de proprietate intelectuală și reamintește Comisiei că raportul privind aplicarea Directivei 2004/48/CE este esențial pentru confirmarea acestor concluzii;

10.  solicită Comisiei să elaboreze un raport privind aplicarea Directivei 2004/48/CE, care să cuprindă o evaluare a eficienței măsurilor adoptate, precum și o evaluare a impactului acesteia asupra inovației și dezvoltării societății informaționale, în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din directivă și, dacă este necesar, să propună modificări; solicită ca raportul să includă de asemenea o evaluare a modalităților de consolidare și de extindere a cadrului juridic în ceea ce privește internetul;

11.  să ia în considerare existența diferitelor tipuri de formate care permit accesul persoanelor cu handicap la lucrări și să adopte măsurile necesare care să favorizeze difuzarea acestora;

12.  nu împărtășește opinia Comisiei conform căreia principalul pachet legislativ în materie de aplicare a DPI există deja; subliniază în acest sens că negocierile referitoare la directiva privind măsurile penale nu s-au încheiat cu succes;

13.  solicită Comisiei să se asigure că măsurile ce au ca scop consolidarea drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internă nu afectează dreptul legitim la interoperabilitate, acesta fiind esențial pentru o concurență sănătoasă pe piața distribuției lucrărilor digitale, în special pentru autorii și utilizatorii de software gratuit;

14.  solicită Comisiei să prezinte propunerile legislative relevante, în temeiul articolului 118 din TFUE în care să fie abordată chestiunea unui sistem eficient de brevete la nivelul UE și salută, în acest sens, concluziile Consiliului din 4 decembrie 2009 privind un sistem extins de brevete în Europa, pe care le consideră o dezvoltare pozitivă semnificativă;

Observatorul european pentru combaterea contrafacerii și pirateriei („Observatorul”)

15.  recunoaște importanța informațiilor și datelor exhaustive și fiabile cu privire la toate tipurile de încălcării ale DPI pentru elaborarea unor politici bazate pe dovezi și axate pe obținerea de rezultate;

16.  salută înființarea Observatorului care reprezintă un instrument de centralizare a statisticilor și a datelor ce vor sta la baza propunerilor care trebuie puse în practică pentru a combate în mod eficient fenomenul pirateriei și al încălcărilor DPI online; îndeamnă Comisia să elaboreze un raport privind utilizarea optimă a Europol și a structurilor existente pentru cooperarea între autoritățile vamale, pentru a combate în mod eficient fenomenul încălcărilor penale ale DPI;

17.  își exprimă dorința ca Observatorul să devină un instrument pentru colectarea și schimbul de date și informații cu privire la toate formele de încălcări ale DPI, inclusiv compilarea cercetărilor științifice privind contrafacerea și a reglementărilor DPI;

18.  îndeamnă Comisia să precizeze care sunt misiunile ce vor fi încredințate Observatorului și subliniază că succesul acestuia depinde în mare parte de implicarea și cooperarea tuturor actorilor, inclusiv autoritățile naționale, titularii drepturilor, organizațiile de consumatori și industriile în cauză, în scopul măririi transparenței și evitării suprapunerilor de eforturi;

19.  îndeamnă Comisia să informeze deplin și cuprinzător Parlamentul și Consiliul cu privire la rezultatele activităților Observatorului, prin prezentarea de rapoarte anuale în care Comisia să elaboreze concluzii și să propună soluții necesare pentru îmbunătățirea legislației privind DPI;

Sensibilizarea consumatorilor

20.  solicită Comisiei și statelor membre, în asociere cu industriile implicate, crearea unei campanii de sensibilizare la nivel european, național și local, cu privire la riscurile pe care produsele contrafăcute le reprezintă pentru sănătatea și siguranța consumatorilor, dar și la impactul negativ pe care îl au contrafacerea și pirateria asupra economiei și societății; subliniază necesitatea de a sensibiliza mai mult opinia publică, în special tinerii consumatori europeni, cu privire la respectarea DPI;

21.  cu privire la piraterie și la vânzarea online de produse contrafăcute, îndeamnă toate părțile implicate, inclusiv furnizorii de acces, platformele de vânzare online, titularii drepturilor și organizațiile de consumatori, să adopte măsuri concrete de alertă și de educare a persoanelor în ceea ce privește valoarea drepturilor de autor și impactul pirateriei și contrafacerii asupra locurilor de muncă și asupra dezvoltării, cum ar fi mesaje de avertisment și educaționale scurte, vizibile și pertinente;

22.  insistă asupra necesității de educare a publicului tânăr pentru a-i permite să înțeleagă mizele proprietății intelectuale și să identifice cu precizie ceea ce este legal și ceea ce este ilegal, prin intermediul unor campanii de sensibilizare adaptate, axate în special asupra încălcărilor DPI online;

23.  prin urmare, invită Comisia să facă presiuni asupra industriei pentru a crea posibilități de plată și mai numeroase, astfel încât consumatorilor europeni să le fie mai ușor să cumpere conținut oferit prin mijloace legale și astfel încât descărcările legale să crească în UE;

Combaterea pirateriei online și protejarea DPI pe internet

24.  ca și Comisia, consideră că măsurile nelegislative complementare, precum discuțiile privind posibila îmbunătățire a pieței digitale din Europa prin armonizarea voluntară a procedurilor și standardelor la nivelul părților interesate, pot fi utile pentru a consolida aplicarea DPI, în special măsurile care rezultă din dialogul aprofundate între părțile interesate;

25.  subliniază faptul că dezvoltarea enormă a practicii partajării neautorizate de lucrări și interpretări înregistrate supuse drepturilor de autor reprezintă o problemă tot mai mare pentru economia europeană, din punctul de vedere al șanselor de muncă și al veniturilor industriei, dar și ale guvernului;

26.  subliniază că dezvoltarea acestui fenomen a fost posibilă din cauza mai multor factori, în special progresele tehnologice; și absența ordinii juridice; totuși, reamintește că acest fenomen constituie o încălcare a DPI, care necesită găsirea unor soluții adecvate și urgente, în funcție de sectorul respectiv și în conformitate cu drepturile fundamentale;

27.  subliniază că sprijinirea și dezvoltarea unei oferte licite, variate, atractive și vizibile de produse și servicii pentru consumatori poate contribui la reducerea fenomenului de încălcări online și recunoaște, în acest sens, că lipsa unei piețe digitale europene funcționale reprezintă un obstacol important în calea dezvoltării unor oferte licite de conținut online, precum și că UE riscă să condamne la eșec eforturile de dezvoltare a unei piețe online legitime, în cazul în care nu recunoaște acest lucru și nu prezintă urgent propuneri pentru a rezolva această situație;

28.  prin urmare, invită Comisia să facă presiuni asupra industriei pentru a crea posibilități de plată și mai numeroase, astfel încât consumatorilor europeni să le fie mai ușor să cumpere conținut oferit prin mijloace legale și astfel încât descărcările legale să crească în UE;

29.  solicită elaborarea unei legislații specifice conform căreia consumatorii privați care au primit, pentru uzul personal, reproduceri ale unor produse originale care sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuală nu trebuie să demonstreze legitimitatea acestor reproduceri, dar ar trebui să rămână la latitudinea părților interesate să dovedească orice încălcare a normelor privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală;

30.  insistă ca toți actorii, inclusiv furnizorii de acces la internet, să participe la dialogul cu părțile interesate pentru a găsi soluțiile adecvate; în absența unui astfel de dialog, invită Comisia să prezinte o propunere legislativă sau să modifice legislația existentă, în special directiva 2004/48/CE, pentru a consolida cadrul juridic comunitar în acest domeniu, inspirându-se din experiențele naționale;

31.  îndeamnă Comisia să analizeze în mod aprofundat metodele de facilitare a accesului industriei pe piața digitală fără frontiere geografice, luând în considerare particularitățile fiecărui sector, abordând urgent chestiunea licențelor multiteritoriale în situațiile în care există o cerere substanțială din partea consumatorilor, precum și pe cea a unui sistem de gestiune a drepturilor eficient și transparent, care să completeze creșterea existentă la nivelul serviciilor legale și răspunde cererii consumatorilor de acces omniprezent, imediat și personalizat la conținut;

32.  subliniază faptul că sistemul de acordare a licențelor ar trebui îmbunătățit în baza unei neutralități tehnice în așa fel încât statele membre să aibă la dispoziție un sistem flexibil, eficace și transparent care să poată fi adaptat la noile tehnologii;

33.  solicită Comisiei să revizuiască chestiunea gestionării transfrontaliere a drepturilor și să schimbe situația actuală, de incertitudine juridică, creată prin Recomandarea Comisiei 2005/737/CE din 18 octombrie 2005 privind gestiunea colectivă transfrontalieră a drepturilor de autor, ținând cont de faptul că drepturile de autor sunt inerent teritoriale, din rațiuni culturale, tradiționale și lingvistice, precum și să asigure un sistem de licențiere pan-european, care să le asigure consumatorilor accesul la o varietate cât mai mare de conținuturi, fără a afecta repertoriul local european;

34.  mai mult decât atât, atrage atenția asupra problemei tot mai mari pe care o reprezintă spionajul industrial și furtul de date care reprezintă proprietăți industriale, în special de documentație tehnică și de coduri-sursă, comise pe internet;

35.  propune ca Observatorul să efectueze o analiză detaliată a problemei furtului de date și să prezinte propuneri privind combaterea acestei probleme;

36.  invită Comisia să identifice problemele și necesitățile particulare ale IMM-urilor pentru a dezvolta măsuri specifice în vederea sprijinirii lor în lupta împotriva încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală, precum și pentru a le permite să se apere mai bine atât în UE, cât și în țările terțe;

37.  sprijină inițiativele adoptate de Comisiei pentru identificarea celor mai bune modalități de a continua îmbunătățirea regulamentului vamal al UE care permite reținerea bunurilor suspectate a încălca DPI și care, în sine, reprezintă unul dintre pilonii cadrului juridic al Uniunii pentru asigurarea respectării DPI;

38.  invită Comisia să dezvolte o cooperare inovatoare și consolidată între administrație și diferitele sectoare industriale interesate;

39.  invită statele membre și Comisia să extindă cooperarea între Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne și birourile naționale din domeniul proprietății intelectuale pentru a acoperi, de asemenea, lupta împotriva încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală;

40.  recunoaște necesitatea utilizării structurilor instituționale existente în statele membre în lupta împotriva produselor contrafăcute și, prin urmare, invită oficiile de brevete naționale și alte instituții din domeniul drepturilor de proprietate intelectuală să ofere întreprinderilor mici și mijlocii și publicului un sprijin mai mare și o formare mai bună;

Dimensiunea internațională și influența pe piața internă

41.  îndeamnă Comisia să își intensifice cooperarea cu țările terțe prioritare în materie de proprietate intelectuală și să promoveze o abordare echilibrată în cadrul negocierilor referitoare la proprietatea intelectuală în cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, în special în cadrul Acordului OMC privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs);

42.  îndeamnă Comisia să se asigure că eforturile sale pentru aprofundarea negocierilor cu privire la Acordul comercial multilateral de combatere a contrafacerii (ACTA) în scopul consolidării eficienței sistemului de aplicare a DPI împotriva contrafacerii sunt continuate ținând cont de poziția Parlamentului, așa cum a fost exprimată, în special, în rezoluția sa din 18 decembrie 2008 referitoare la impactul contrafacerii asupra comerțului internațional și îi solicită să informeze deplin Parlamentul în legătură cu progresele și rezultatele negocierilor și să se asigure că dispozițiile ACTA respectă pe deplin acquis-ul comunitar cu privire la DPI și drepturile fundamentale;

43.  sprijină continuarea și intensificarea de către Comisie a inițiativelor de cooperare bilaterală, inclusiv „dialogurile privind proprietatea intelectuală” cu țările terțe și proiectele de asistență tehnică;

44.  subliniază că cea mai mare provocare pentru piața internă este lupta împotriva încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală la granițele externe ale UE și în țările terțe; în această privință, invită Comisia să creeze în țările terțe (în special în India și Rusia) mai multe birouri de asistență în domeniul proprietății intelectuale pentru a-i sprijini pe întreprinzătorii europeni în aplicarea mai activă a drepturilor lor de proprietate intelectuală și în combaterea încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală în țările terțe, precum și în combaterea introducerii pe piața internă a produselor contrafăcute fabricate în aceste țări terțe;

Criminalitatea organizată

45.  subliniază importanța combaterii criminalității organizate, în special a contrafacerii și a încălcărilor în domeniul dreptului proprietății intelectuale; în acest sens, subliniază necesitatea unei legislații adecvate la nivelul UE în materie de sancțiuni și sprijină cooperarea strânsă și efectivă între toate părțile interesate din cadrul UE, în special Europol, autoritățile naționale și sectorul privat, precum și statele care nu sunt membre ale UE și organizațiile internaționale;

o
o   o

46.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Comitetului Economic și Social European, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre.

(1) JO L 178, 17.7.2000, p. 1.
(2) JO L 167 E, 22.06.01, p. 10.
(3) JO L 196, 2.8.2003, p. 7.
(4) JO L 195 E, 2.06.2004, p. 16.
(5) JO L 111, 05.5.2009, p. 16.
(6) JO C 74 E, 20.3.2008, p. 526.
(7) JO C 117 E, 6.5.2010, p. 206.
(8) JO C 247 E, 15.10.2009, p. 25.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate