Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2178(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0175/2010

Predkladané texty :

A7-0175/2010

Rozpravy :

PV 20/09/2010 - 22
CRE 20/09/2010 - 22

Hlasovanie :

PV 22/09/2010 - 5.13
CRE 22/09/2010 - 5.13
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0340

Prijaté texty
PDF 321kWORD 92k
Streda, 22. septembra 2010 - Štrasburg
Presadzovanie práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu
P7_TA(2010)0340A7-0175/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. septembra 2010 o presadzovaní práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu (2009/2178(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru z 11. septembra 2009 o zvyšovaní účinnosti presadzovania práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu (KOM(2009)0467),

–  so zreteľom na uznesenie Rady z 25. septembra 2008 o všeobecnom európskom pláne pre boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode)(1),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa takéto práva porušili(3),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva(4),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov(5),

–  so zreteľom na svoju pozíciu z 25. apríla 2007 o zmenenom a doplnenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnych opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva(6),

–  so zreteľom na stratégiu Komisie na presadzovanie práv duševného vlastníctva v tretích krajinách z roku 2005 a na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom správa za rok 2009 o presadzovaní práv duševného vlastníctva,

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 26. marca 2009 o posilňovaní bezpečnosti a základných slobôd na internete(7),

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–  so zreteľom na právne záväzný charakter Charty základných práv,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. apríla 2008 o kultúrnom priemysle v Európe(8),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 25. júna 2008 o iniciatíve „Small Business Act“ pre Európu, ktorou sa zavádza zásada „Najskôr myslieť v malom“ pre ambicióznu politiku pre MSP,

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0175/2010),

A.  keďže porušovanie práv duševného vlastníctva vážne ohrozuje zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, ale aj naše hospodárstvo a spoločnosť,

B.  keďže vedecké a technické inovácie, certifikáty a kultúrny priemysel rozhodujúcim spôsobom prispievajú ku konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva, a to jednak množstvom a rozmanitosťou pracovných miest, ktoré ponúkajú, ako aj prostredníctvom bohatstva, ktoré vytvárajú; keďže treba podporovať ekonomiku kultúry od vzniku až po šírenie;

C.  keďže Európska únia je ako člen Svetovej obchodnej organizácie viazaná Dohodou o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS); keďže členské štáty EÚ sa týmto zaviazali k prijatiu a uplatňovaniu účinných opatrení proti všetkým porušeniam práv duševného vlastníctva,

D.  keďže prístup k poznatkom a šírenie inovácií sú silnými tradíciami Európskej únie; keďže prístup širšej verejnosti k technologickým novinkám, ako aj ku kultúrnym produktom je jedným zo základov vzdelávacej a rozvojovej politiky,

E.  keďže v záujme toho, aby sa mohla riadne riešiť otázka presadzovania práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu, je potrebné zohľadniť nielen územie EÚ, ale aj situáciu na vonkajších hraniciach EÚ a v tretích krajinách s cieľom zladiť ochranu obsahu pochádzajúceho zo Spoločenstva a jeho vlastníkov práv s prístupom spotrebiteľov k obsahu, ktorý nepochádza zo Spoločenstva,

F.  keďže údaje o rozsahu porušovania práv duševného vlastníctva sú nesúrodé, neúplné, nepostačujúce a rozptýlené a keďže treba, aby sa pre každý ďalší legislatívny návrh vypracovalo objektívne a nezávislé hodnotenie jeho vplyvu,

G.  keďže inovácia a kreativita predstavujú pre európske hospodárstvo značnú pridanú hodnotu a keďže je vzhľadom na hospodársky kontext potrebné postupovať tak, aby sa zachovali a rozvíjali,

H.  keďže porušovanie práv duševného vlastníctva je horizontálny problém, ktorý sa týka všetkých priemyselných odvetví, najmä tvorivého a inovačného priemyslu a športu,

I.  keďže pretrvávajúce porušovanie práv duševného vlastníctva povedie k oslabeniu inovácie v EÚ,

J.  keďže porušovanie práv duševného vlastníctva na internete dosiahlo znepokojujúce rozmery, najmä v priemyselných odvetviach s tvorivým obsahom, a keďže sa ešte nepreukázalo, či je súčasný právny rámec schopný zabezpečiť účinnú ochranu držiteľov práv na internete a zároveň rovnováhu medzi všetkými záujmami vrátane záujmov spotrebiteľov,

K.  keďže úsilie vyriešiť porušovanie autorského práva musí mať podporu verejnosti, aby nehrozilo narušenie podpory práv duševného vlastníctva občanmi,

L.  keďže neoprávnené prenášanie materiálu chráneného autorským právom na internet je zrejmým porušovaním práv duševného vlastníctva a je zakázané v zmluvách o autorskom práve (WCT) a o umeleckých výkonoch a zvukových záznamoch (WPPT) Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ktorých je Európska únia zmluvnou stranou,

M.  keďže tvorivé odvetvie by malo aj naďalej vyvíjať modely umožňujúce prístup ku tvorivému obsahu na internete, ktoré ponúkajú zlepšené a nákladovo efektívne voľby pre spotrebiteľov vrátane prístupu k neobmedzeným predplatným službám; keďže rozvoj týchto právnych služieb je brzdený nárastom nezákonne prenášaného obsahu na internete,

N.  keďže poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb musia mať možnosť využívať nové distribučné prostriedky, aby udržali a zvýšili príťažlivosť svojej ponuky verejnosti; keďže súčasný rámec udeľovania licencií sa musí skvalitniť, aby mali členské štáty k dispozícii pružný systém, ktorý sa dokáže prispôsobiť novým technológiám,

O.  keďže už existuje právny rámec Spoločenstva, ktorý rieši prípady falšovania a pirátstva fyzického tovaru, s výnimkou právnych predpisov o trestnoprávnych postihoch, ale v boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva v súvislosti s internetom však naďalej pretrvávajú nedostatky,

P.  keďže z hľadiska ochrany práv alebo z hľadiska jej vplyvu na práva spotrebiteľov ešte neboli preskúmané opatrenia stanovené v smernici 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu,

Q.  keďže regulačný rámec v telekomunikačnej oblasti sa nedávno pozmenil a obsahuje ustanovenia pre typizované oznámenia verejného záujmu, ktoré sa okrem iného môžu zaoberať autorským právom a jeho porušovaním bez toho, aby bola ohrozená ochrana údajov a právo na súkromie, a zdôrazňuje potrebu dodržiavať základné práva v otázkach súvisiacich s prístupom na internet,

R.  keďže by sa mala v európskom právnom rámci vytvoriť možnosť zakročiť proti osobám, ktoré porušujú autorské právo, pretože medzinárodné zmluvy sú sotva schopné riešiť porušovania práv duševného vlastníctva,

S.  keďže ochrana patentov má mimoriadny význam pre účinný boj proti ich zneužívaniu; keďže ešte nebola vyriešená otázka jednotného patentového systému na úrovni EÚ,

T.  keďže existuje preukázateľné spojenie medzi rôznymi formami organizovanej kriminality a porušovaním práv duševného vlastníctva,

U.  keďže Lisabonskou zmluvou sa zaručuje spolurozhodovacia právomoc Európskeho parlamentu v komerčných veciach a jeho prístup k dokumentom z rokovaní,

V.  keďže je žiaduce, aby sa súčasne s potláčaním priestupkov v tejto oblasti zabezpečila aj ochrana spotrebiteľa, ktorý legálne používa produkty, na ktoré sa vzťahuje ochrana práv duševného vlastníctva,

W.  keďže súčasné právne predpisy Spoločenstva nestanovujú žiadnu prekážku pre rozvoj multiteritoriálnych licenčných systémov,

X.  keďže v rôznych oblastiach vrátane odvetvia, ktoré je založené na slove a obraze, existujú obchodné modely a kanály, ako aj licenčné mechanizmy, ktoré umožňujú široký prístup k dielam v mnohých formách a formátoch, a to na vnútroštátnej, ako aj cezhraničnej úrovni,

1.  pozitívne hodnotí oznámenie Komisie z 11. septembra 2009, ktorého cieľom je pripraviť doplňujúceho nelegislatívne opatrenia; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že toto oznámenie sa nezaoberá dokončením právneho rámca prostredníctvom série iniciatív, ktoré by boli zamerané na účinný boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva; vyjadruje potešenie z pokroku dosiahnutého v rámci EÚ pri zlaďovaní boja proti falšovaniu tovaru; povzbudzuje Komisiu, aby zintenzívnila svoje úsilie v oblastiach, ktoré sa týkajú zdravotníctva a bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o liečivá;

2.  pripomína, že v kultúrnej oblasti existuje výnimka z uplatňovania práv duševného vlastníctva: „súkromná kópia“;

3.  vyzýva Komisiu, aby do konca roku 2010 urýchlene predložila komplexnú stratégiu pre práva duševného vlastníctva, ktorá bude zahŕňať všetky aspekty práv duševného vlastníctva vrátane ich presadzovania a podpory, najmä úlohy autorských práv, ktoré vytvárajú možnosti a nie prekážky, čím pomáhajú tvorcom zarábať si na živobytie a šíriť vlastné diela;

4.  vyzýva Komisiu, aby navrhla komplexnú stratégiu pre práva duševného vlastníctva, ktorá odstráni prekážky vo vytvorení jednotného trhu v elektronickom prostredí a prispôsobí európsky legislatívny rámec v oblasti práv duševného vlastníctva súčasným trendom v spoločnosti, ako aj technickému vývoju;

5.  zdôrazňuje, že akékoľvek opatrenia prijaté na presadzovanie práv duševného vlastníctva musia dodržiavať Chartu základných práv Európskej únie, najmä jej články 7 a 8, a Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, najmä články 6, 8 a 10, a musia byť nevyhnutné, proporčné a primerané v rámci demokratickej spoločnosti; v tejto súvislosti pripomína, že v článku 17 Charty základných práv EÚ sa stanovuje ochrana duševného vlastníctva;

6.  domnieva sa, že Komisia by mala zohľadniť aspekty práv duševného vlastníctva vo všetkých príslušných politikách alebo legislatívnych iniciatívach a že tieto aspekty by sa mali skúmať v rámci analýzy vplyvu vždy, keď by mal mať návrh dôsledky v oblasti duševného vlastníctva;

7.  domnieva sa, že Komisia by mala vziať do úvahy špecifické problémy, s ktorými sa stretávajú MSP v oblasti posilňovania práv duševného vlastníctva, súvisiace so zásadou „Najskôr myslieť v malom“, ktorá sa zaviedla v iniciatíve „Small Business Act“ pre Európu, a to najmä prostredníctvom uplatňovania zásady nediskriminácie MSP;

8.  na základe skúseností oprávnených osôb v niektorých členských štátoch nesúhlasí s Komisiou v tom, že súčasný rámec na presadzovanie občianskeho práva v EÚ je pre riadne fungovanie vnútorného trhu dostatočne účinný a harmonizovaný, a pripomína Komisii, že správa o uplatňovaní smernice 2004/48/ES je pre potvrdenie týchto tvrdení kľúčová;

9.  zastáva názor, že možnosť viesť konanie proti porušovaniu práv duševného vlastníctva by mala byť zakotvená v európskom právnom rámci, a pripomína Komisii, že správa o uplatňovaní smernice 2004/48/ES je nevyhnutná na potvrdenie týchto požiadaviek;

10.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala správu o uplatňovaní smernice 2004/48/ES, ktorá bude zahŕňať hodnotenie účinnosti prijatých opatrení, ako aj hodnotenie jej vplyvu na inováciu a rozvoj informačnej spoločnosti v súlade s článkom 18 ods. 1 tejto smernice, a aby v prípade potreby predložila pozmeňujúce a doplňujúce návrhy; žiada, aby táto správa obsahovala aj hodnotenie možností posilnenia a aktualizácie právneho rámca v súvislosti s využívaním internetu;

11.  zobrala do úvahy existenciu osobitných formátov, ktoré diela sprístupňujú osobám s postihnutím, a prijala nevyhnutné opatrenia na podporu ich distribúcie;

12.  nezdieľa názor Komisie, že hlavná časť zákonov týkajúcich sa presadzovania práv duševného vlastníctva je už schválená; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že rokovania o smernici o trestnoprávnych postihoch neboli úspešne ukončené;

13.  žiada Európsku komisiu, aby zabezpečila, že opatrenia na posilnenie uplatňovania práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu nenarúšajú zákonné právo na interoperabilitu, keďže táto je zásadná pre zdravú konkurenciu na trhu s digitálnymi dielami, najmä pokiaľ ide o používateľov voľne dostupných softvérov;

14.  vyzýva Komisiu, aby na základe článku 118 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vypracovala vhodné legislatívne návrhy, ktoré sa budú týkať účinného patentového systému EÚ, a v tejto súvislosti víta závery Rady zo 4. decembra 2009 o posilnenom patentovom systéme v Európe ako dôležitý pozitívny vývoj;

Európske stredisko pre sledovanie falšovania a autorského pirátstva (stredisko)

15.  uznáva význam komplexných a spoľahlivých informácií a údajov o všetkých druhoch porušovania práv duševného vlastníctva pre tvorbu politík vychádzajúcich z vedeckých poznatkov a zameraných na výsledky;

16.  pozitívne hodnotí vytvorenie strediska ako nástroja na sústreďovanie štatistík a údajov, ktoré budú slúžiť ako základ pre navrhovanie opatrení, ktoré sa majú prijať v záujme účinného boja proti falšovaniu a porušovania práv duševného vlastníctva na internete; nalieha na Komisiu, aby vypracovala správu o tom, ako najlepšie využiť Europol a existujúce štruktúry na spoluprácu medzi colnými orgánmi v záujme účinného boja proti trestnému činu porušovania práv duševného vlastníctva;

17.  vyjadruje želanie, aby sa stredisko stalo nástrojom na zber a výmenu údajov a informácií o všetkých druhoch porušovania práv duševného vlastníctva vrátane zhrnutia vedeckého výskumu o falšovaní a regulácii práv duševného vlastníctva;

18.  vyzýva Komisiu, aby objasnila úlohy, ktorými sa stredisko poverí a zdôrazňuje, že úspech tohto strediska v značnej miere závisí od zapojenia sa a spolupráce všetkých subjektov vrátane vnútroštátnych orgánov, oprávnených osôb, organizácií spotrebiteľov a príslušných priemyselných odvetví v záujme toho, aby sa zvýšila transparentnosť a aby nedochádzalo k duplicite úsilia;

19.  vyzýva Komisiu, aby Parlamentu a Rade poskytovala úplné a komplexné informácie o výsledkoch činnosti strediska prostredníctvom výročných správ, v ktorých Komisia predloží závery a navrhne riešenia potrebné na zlepšenie právnych predpisov v oblasti práv duševného vlastníctva;

Zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov

20.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v spojení so zainteresovanými stranami usporiadali informačnú kampaň o rizikách, ktoré predstavujú falšované výrobky pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, ale aj o negatívnom vplyve falšovania a porušovania práv duševného vlastníctva na internete na hospodárstvo a spoločnosť na európskej, vnútroštátnej a miestnej úrovni; zdôrazňuje potrebu zvýšiť informovanosť, a to najmä mladých európskych spotrebiteľov, o potrebe dodržiavať práva duševného vlastníctva;

21.  pokiaľ ide o porušovanie práv duševného vlastníctva na internete a internetový predaj falšovaných výrobkov, vyzýva všetky zainteresované strany vrátane poskytovateľov prístupu na internet, prevádzkovateľov internetových obchodov, oprávnených osôb a organizácií spotrebiteľov, aby prijali konkrétne opatrenia na varovanie a vzdelávanie ľudí o hodnote autorského práva a vplyve porušovania práv duševného vlastníctva a falšovania na pracovné miesta a rast, ako sú napríklad krátke, viditeľné a zrozumiteľné upozornenia poučného charakteru;

22.  zdôrazňuje, že je potrebné prostredníctvom cielených informačných kampaní zameraných najmä na porušovanie práv duševného vlastníctva na internete vzdelávať mladých ľudí, aby rozumeli významu duševného vlastníctva a vedeli jasne rozpoznať, čo je zákonné a čo nie;

23.  vyzýva preto Komisiu, aby vyvinula tlak na priemysel, aby vytvoril ešte viac platobných prostriedkov s cieľom uľahčiť spotrebiteľom v Európe kúpu legálne ponúkaného obsahu, a tak zvýšiť legálne sťahovanie dát v EÚ;

Riešenie otázok porušovania práv duševného vlastníctva a ochrana práv duševného vlastníctva na internete

24.  súhlasí s Komisiou a uznáva, že nelegislatívne doplňujúce opatrenia, ako napríklad diskusie o možných zlepšeniach na digitálnom trhu v Európe prostredníctvom dobrovoľnej harmonizácie postupov a noriem medzi zainteresovanými stranami, môžu byť užitočné na posilnenie uplatňovania práv duševného vlastníctva, najmä opatrenia vyplývajúce z prehĺbeného dialógu medzi zainteresovanými stranami;

25.  zdôrazňuje, že obrovský nárast nepovoleného spoločného využívania súborov s dielami podliehajúcimi autorskému právu a nahratými vystúpeniami predstavuje pre európske hospodárstvo čoraz väčší problém, pokiaľ ide o pracovné príležitosti a zisky pre priemysel, ako aj pre vládu;

26.  zdôrazňuje, že rozšírenie tohto javu umožnilo niekoľko činiteľov, najmä rozvoj technológií a nedostatok zákonných ponúk; pripomína však, že tento jav predstavuje porušenie práv duševného vlastníctva a je potrebné ho vhodným spôsobom a naliehavo riešiť v závislosti od príslušných odvetví a v súlade so základnými právami;

27.  zdôrazňuje, že podpora a rozšírenie rozmanitej, príťažlivej a viditeľnej zákonnej ponuky pre spotrebiteľov môže prispieť k riešeniu porušovania práv na internete a v tejto súvislosti uznáva, že nedostatočné fungovanie vnútorného európskeho digitálneho trhu je významnou prekážkou v rozvoji zákonných ponúk na internete a že EÚ riskuje, že úsilie o rozvoj zákonného internetového trhu odsúdi na neúspech, ak túto skutočnosť neuzná a urýchlene nevypracuje návrhy na riešenie tohto problému;

28.  žiada preto Komisiu, aby vyvíjala tlak na priemysel, aby navrhol nové možnosti platenia v záujme uľahčenia nákupu zákonne ponúkaného obsahu európskym spotrebiteľom, a tým zabezpečila zvýšenie zákonného preberania súborov v EÚ;

29.  žiada, aby sa prijali konkrétne právne predpisy, ktoré zabezpečia, aby súkromný spotrebiteľ, ktorý na vlastné súkromné použitie legálne získal kópie originálnych produktov, na ktoré sa vzťahuje ochrana práv duševného vlastníctva, nebol povinný preukázať legitimitu takýchto kópií; takéto dokazovanie náleží osobám, ktoré by mali záujem dokázať prípadné porušenie predpisov týkajúcich sa ochrany práv duševného vlastníctva;

30.  žiada, aby sa na dialógu so zainteresovanými stranami zúčastnili všetky subjekty vrátane poskytovateľov prístupu na internet v záujme toho, aby sa našli vhodné riešenia; ak sa to nepodarí, vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh alebo aby zmenila platné právne predpisy, najmä smernicu 2004/48/ES, s cieľom posilniť právny rámec Spoločenstva v tejto oblasti, a aby sa pritom inšpirovala skúsenosťami členských štátov;

31.  vyzýva Komisiu, aby zohľadnila konkrétne charakteristiky každého sektora a vo všeobecnosti pouvažovala o spôsoboch uľahčenia prístupu priemyselných odvetví na digitálny trh bez zemepisných obmedzení tým, že bude urýchlene riešiť otázku multiteritoriálnych licencií tam, kde existuje silný dopyt zo strany spotrebiteľov, a nedostatočne harmonizovaných právnych predpisov, ako aj otázku účinného a transparentného systému spravovania práv, ktorý by doplnil jestvujúci nárast objemu služieb, ktoré sú zákonné a zodpovedajú dopytu spotrebiteľov po univerzálnejšom, rýchlom a prispôsobenom prístupe k obsahu;

32.  zdôrazňuje, že by bolo potrebné zlepšiť rámec na udeľovanie licencií na základe technologickej neutrality tak, aby mali členské štáty k dispozícii pružný, účinný a transparentný systém spravovania práv, ktorý sa dokáže prispôsobiť novým technológiám;

33.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala otázku cezhraničnej správy práv a zmenila súčasnú situáciu právnej neistoty, ktorá sa vytvorila odporúčaním Komisie 2005/737/ES z 18. októbra 2005 o kolektívnej cezhraničnej správe autorských práv, pričom by zohľadnila skutočnosť, že autorské právo je vo svojej podstate teritoriálne z kultúrnych, tradičných a jazykových dôvodov, a zabezpečila celoeurópsky licenčný systém, ktorý by poskytoval spotrebiteľom prístup k čo najširšiemu výberu obsahu a nie na úkor európskeho miestneho repertoáru;

34.  upozorňuje okrem iného na nárast prejavov internetovej priemyselnej špionáže a odcudzovania údajov, ktoré sú priemyselným vlastníctvom, najmä technických dokumentácií a zdrojových kódov;

35.  navrhuje, aby sa stredisko podrobne zaoberalo príčinou problému krádeže údajov a predložilo svoj návrh na boj proti tomuto problému;

36.  vyzýva Komisiu, aby určila konkrétne problémy a potreby malých a stredných podnikov s cieľom vytvoriť osobitné opatrenia, ktoré im pomôžu v boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva, a umožnia im lepšie sa chrániť v EÚ aj v tretích krajinách;

37.  podporuje kroky, ktoré podnikla Komisia s cieľom zistiť najúčinnejšie spôsoby ďalšieho zlepšenia colného nariadenia EÚ, na základe ktorého je možné zadržať tovar, pri ktorom existuje podozrenie z porušenia práv duševného vlastníctva a ktoré je ako také jedným z pilierov právneho rámca Únie pre presadzovanie práv duševného vlastníctva;

38.  vyzýva Komisiu, aby rozvíjala inovatívnu a posilnenú spoluprácu medzi administratívou a jednotlivými priemyselnými odvetviami, ktorých sa táto problematika týka;

39.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby rozšírili spoluprácu medzi Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu a vnútroštátnymi úradmi duševného vlastníctva tak, aby zahŕňala aj boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva;

40.  uznáva potrebu využitia existujúcich inštitucionálnych štruktúr v členských štátoch v boji proti falšovanému tovaru, a preto vyzýva vnútroštátne patentové úrady a iné úrady priemyselného vlastníctva, aby malým a stredným podnikom a verejnosti poskytli väčšiu podporu a odbornú prípravu;

Medzinárodný rozmer a vplyv na vnútorný trh

41.  vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoju spoluprácu s prioritnými tretími krajinami v oblasti duševného vlastníctva a aby podporovala vyvážený prístup v rámci rokovaní o duševnom vlastníctve vo Svetovej organizácii duševného vlastníctva a najmä v rámci dohody WTO o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS);

42.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že jej úsilie o ďalší pokrok v rokovaniach o mnohostrannej obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA) s cieľom zlepšiť účinnosť systému presadzovania práv duševného vlastníctva v boji proti ich porušovaniu bude nepretržité, a aby sa plne zohľadnila pozícia Parlamentu, najmä ako bola vyjadrená v jeho uznesení z 18. decembra 2008 o vplyve falšovania na medzinárodný obchod, a vyzýva ju, aby v plnom rozsahu informovala Parlament o pokroku a výsledku rokovaní;

43.  podporuje Komisiu v ďalšom posilňovaní a rozširovaní iniciatív týkajúcich sa bilaterálnej spolupráce vrátane dialógu o duševných právach s tretími krajinami a o projektoch technickej pomoci;

44.  konštatuje, že najväčším problémom pre vnútorný trh je boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na vonkajších hraniciach EÚ a v tretích krajinách; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby vytvorila viac asistenčných služieb duševného vlastníctva v tretích krajinách (najmä v Indii a Rusku) s cieľom pomôcť európskym podnikateľom aktívnejšie presadzovať svoje práva duševného vlastníctva a bojovať proti porušovaniu práv duševného vlastníctva v tretích krajinách, ako aj proti vstupu falšovaného tovaru vyrobeného v tretích krajinách na vnútorný trh;

Organizovaná trestná činnosť

45.  zdôrazňuje význam boja proti organizovanej trestnej činnosti v oblasti práv duševného vlastníctva, najmä proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na internete; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že sú potrebné vhodné právne predpisy EÚ o primeraných a spravodlivých postihoch, a podporuje úzku strategickú a operačnú spoluprácu medzi zainteresovanými stranami v EÚ, najmä s Europolom, vnútroštátnymi orgánmi a súkromným sektorom, ako aj so štátmi mimo EÚ a medzinárodnými organizáciami;

o
o   o

46.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a parlamentom a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s.1.
(2) Ú. v. EÚ L 167, 22.6.2001, s. 10.
(3) Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 7.
(4) Ú. v. EÚ L 195, 2.6.2004, s. 16.
(5) Ú. v. EÚ L 111, 5.5.2009, s. 16.
(6) Ú. v. EÚ C 74 E, 20.3.2008, s. 526.
(7) Ú. v. EÚ C 117 E, 6.5.2010, s. 206.
(8) Ú. v. EÚ C 247 E, 15.10.2009, s. 25.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia